Petőfi Népe, 1984. február (39. évfolyam, 26-50. szám)

1984-02-01 / 26. szám

N 8 • PETŐFI NÉPE • 1984. február 1. Az USA újabb harckocsikat ad el Libanonnak t 9 Az amerikai tengerészgyalogosok állásait ismét támadás érte a bejrúti nemzetközi repülőtéren. A képen: egy libanoni katona, küldi Szovjet felszólalás Stockholmban Az amerikai rakéták nyugat­európai telepítésével bekövetke­zett növekvő atomfenyegetés lát­tán a Szovjetunió és a Varsói Szerződés többi tagállama a fon­tos kezdeményezéseket állítja a konferencia figyelmének közép­pontjába; az értekezlet atomfegy­verrel rendelkező minden részve­vő állama vállaljon kötelezettsé­get, hogy elsőnek nem vet be atomfegyvert, egyezményben rög­zítse, hogy nem alkalmaz katonai erőt, s 'fenntartja a békés kapcso­latokat. Keddi felszólalásában rámuta­tott: a NATO-tagállamok e fontos fórumot nem azoknak a sürgető problémáknak a megoldására használják fel, amelyeknek a ren­dezése hozzájárulna az európai bizalom és biztonság megszilárdí­tásához, hanem végeláthatatlan vitákat erőltetnek lényegtelen technikai kérdésekről. Ezek sorá­ban iS az első helyen áll az úgy­nevezett átlátszóság kérdése; az Egyesült Államok és néhány NA- TO-szövetségese felderítési céllal bepillantást akar nyerni más európai országok védelmi intéz­kedéseibe. Ha a konferenciát ilyen útra terelik, akkor Európában na­gyobb lesz a bizalmatlanság és a gyanakvás — mondotta. események sorokban BONN _________________ „ Budapesti találkozóhely” címmel egy és háromnegyed órás egyenes adást közvetített héttőn este a Hungária kávé­házból a WDR nyugatnémet te­levízióállomás. A Gisela Marx és Hajdú János vezette műsor­ban magyar és nyugatnémet po­litikusok, gazdasági vezetők, írók, újságírók és sportolók rejtették kii véleményüket a kö­zös érdeklődésre számot tartó kérdésekről. Megszólaltak a ma­gyarországi német nemzeti* 'ki­sebbség ,és iá Magydrországbh tartató nyugatnémet egyetemis­ták képviselői is,______________ PEKING ___________________ H athetes tanulmányutat tett a Szovjetunióban két kínai tu­dós: Csang Jü, a Kínai Társa­dalomtudományi Akadémia kül­földi irodalommal foglalkozó intézetének igazgatóhelyettese és Li Huj,-fan, az akadémia szov­jet irodalommal foglalkozó ku­tatócsoportjának igazgatója. Moszkvában G. Berdmyikovval, a Gorkij Világirodalmi Intézet igazgatójával, M. Hrapcsenko akadémikussal, és Leonyid Leo­nov íróval folytattak megbe- széléseket. DELHI______________________ I ndiában megkezdődött a nagy magyar keletíkutató, Körösi Cso­rna Sándor születése 200. évfor­dulójával kapcsolatos megemlé­kezés-sorozat. Az ország egyik legnagyobb oktatási intézmé­nyében, a delhi egyetemen, ahol már több éve folyik a magyar nyelv oktatása, Ikedden ünne­pélyesen megnyitották a Körösi Csorna kulturális kört. A ren­dezvényen az egyetem rektor- helyettese, valamint a magyar nagykövetség képviselője' mél­tatta Körösi Csorna Sándor te- vékenségét és szerepét. WASHINGTON A Pentagon további harmincöt harckocsit kíván eladni a liba­noni kormányhadsereg, számára, összesen huszonnyolc millió dol­lár értékben. Ékről az amerikai hadügyminisztérium hétfőin érte­sítette az amerikai '■> -törvényho­zást. A Pentagon nemrég össze­sen 163 millió dollár értékben lőszert és páncélozott csapatszál­lító járműiveket adóit el a liba­noni kormániycsap átoknak. Libanoni biztonság] források szerint a bejrúti nemzetközi re­pülőtér körzetében, hétfőni kirob­bant harcokban — amelyeket egyrészről az amerikai egységek és a libanoni kormiánycsapatok. másrészről a drúz-szocialista és a síita egységek vívtak — egy a,merikai katona és három pol­gárt személy halt meg., három amerikai katona és — nem hiva­talos adatok szerint — legalább hatvan polgári személy megsebe­sült. Donald Rumsfeld amerikai kö­zel-keleti különmegbízott hétfőn egynapos látogatásának befejez­tével elutazott DamaszkusZból. Kopreda Dezső, az MTI tudósí­tója jelenti: Mika Spiljak, a jugoszláv ál­lamelnökség elnöke kedden négy­napos hivatalos látogatásra az Egyesült Államokba utazott. Jo- szip Broz Tito halála óta Spiljak személyében első ízben tesz láto­gatást Washingtonban a kollektív jugoszláv államfői testület elnöke. Reagan elnök meghívását a múlt év szeptemberében Belgrád- ban tett látogatása során nyújtot­ta át George Bush alelnök. A látogatás küszöbén a Wa­shingtonból keltezett jugoszláv sajtójelentések a baráti kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztésére irányuló amerikai készségről el­hangzott állásfoglalásokon kívül utalnak a pénzügyi körök jelzé­el a civileket a helyszínről. seire is, amelyek szerint továbbra is készek támogatást nyújtani a jugoszláv gazdasági nehézségek leküzdését célzó erőfeszítésekhez. A jugoszláv fővárosban ezek alapján úgy értékelik, hogy Spil­jak amerikai útjának serkentenie kell a gazdasági kapcsolatok erő­sítését, és hozzá kell járulnia az együttműködést megnehezítő problémák elhárításához. Minde­nekelőtt a kereskedelmi .forgalom­ban hagyományosan maeas .jugo­szláv deficit csökkentésére gon­dolnak, amely évi 500—600 millió dollár körül mozog. A washingto­ni tárgyalásokon ennek megfele­lően várhatóan kiemelten lesz szó a gazdasági kapcsolatokról, az ipari kooperációról, a pénzügyi és műszaki-tudományos együttműkö­désről. Román—szovjet tárgyalások Kedden Bukarestben folytatód­tak a román—szovjet tárgyalá­sok. Andrej Gromilko. az SZKIP KB PB tagja, első miniszterei- nökihelyettes, külügyminiszter vezetésével hétfőn, délben érke­zett Bukarestbe a szovjet párt­ós kormányküldöttség. A román sajtó kiemelt helyen, az elsp ol­dalon, közli a román,—szovjet tárgyalások kezdetéről szóló je­lentést-. Hétfőn —-a tanácskozás első napján — a felek kölcsönösen tájékoztatták egymást a két or­szágban foj&ó. szocialista építő- munkáról, arról hogy a. két párt miként valósítja meg a kongresiz- szusi határozatokat, 1 hogy old­ja meg a gazdasági és társadalmi fejlődéssel kapcsolatos problé­mákat. Széles körű eszmecserét folytattak a szovjet—román együttműködés további fejleszté­sének módijairól és eszközeiről politikai, gazdasági, árucsere- fojgalmi téren. a\ termelési koo­perációt és szakosítást, a műsza­ki-tudományos és a kulturális együttműködés és más területe­ket illetően, A szovjet delegáció kedden lá­togatást tett egy bukaresti üzem­ben, az Augusztus. 23. Gépgyár­ban. Honecker— Trudeau találkozó A nemzetközi feszültség csök­kentése, a fegyverkezési hajsza megállítása, a nukleáris háború veszélyének elhárítása volt a köz­ponti témája Ertch Honecker és Pierre Elliott Trudeau keddi hi­vatalos tárgyalásainak. Trudeau több gyakorlati kez­deményezést javasolt a kelet— nyugati dialógus felújítására. Kedden délelőtt Holnecker és Trudeau' először négyszemközti megbeszélést tartott, majd meg­kezdődtek a hivatalos tárgyalá­sok, amelyek a délutáni órák­ban fejeződték be. Tüntetés a munkáért H Nyugatnémet vasipari munkások tüntetnek a Ruhr-vidéki Hattin genben a tervezett elbocsátások ellen. Spiljak Washingtonba utazott Biztosítási szolgáltatás itthon és külföldön (Folytatás az 1. oldalról'.) keletkezett robbanást. Felidézve ’a mezőgazdaság tavalyi termé­szeti körülményeit, elmondták, hogy 1983-ban 94 olyan napot számláltak az országban, amikor jég esett. A legpusztítóbb erejű jégverés Heves, Bács-Kiskun, Pest, Szabolcs, Baranya és Zala megyét érte. A 230 millió forint, jégverés miatt megállapított biz­tosítási összegből háromnegyed- részben ezeknek a megyénknek a mezőgazdasági üzemei részesed­tek. Bár az aszály okozta veszte­séget csak enyhítette, említést érdemel, hogy a szárazság miat­ti kárra való tekintettel, méltá­nyosságból 345 nagyüzemnek 251 millió forintot fizetett ki az Ál­lami Biztosító. Ugyanakkor kü­lönböző növénykárokért egymil- liárd 900 millió forintot utalt át a biztosított gazdaságoknak. Külföldön történt balesetek anyagi következményeinek a vi­selésében is „érdekelt” volt a szolgáltató pénzintézet. Három- százezer dollár kártérítést fize­tett az után a folyami baleset után, amelynél egy — Magyar­ország által bérelt — hajó a Mis­sissippin. összeütközött egy olaj­szállító hajóval, és szójarakomá- nyának egy része vízbe esett. Ezenkívül öt légi katasztrófa esé- tében is szükség volt arra, hogy az ÁB — a megállapodások sze­rint — fizessen. 11984-iben alapvető változásokat nem terveznek a biztosítói szol­gáltatásokban. Néhány módosí­tásra, korszerűsítésre, s kisebb mérvű bővítésre azonban sót ke­rül. így például bevezetik a CSÉB 150-et, arnely magasabb dí­jért az eddiginél szélesebb körű szolgáltatást nyújt. Lehetőség nyílik az export versenytárgya­lásokon való résztvétel költségei­nek biztosítására. A baromfi- és a kisállattenyésztők részére új biztosítási formákat dolgoztak ki. Újdonság a tervezői felelős­ség-, a magasabb terméshozam­ra köthető, s a fűszerpaprika ho­mokverés! kára elleni1 biztosítás, s .még néhány egyéb szolgáltatási forma, amelyek tovább növelik a lakosság és a gazdálkodó szer­vezetek anyagi biztonságát. K—1 Ötszázmillió a biztonságért A vasút az idén — csökkenő anyagi lehetőségei ellenére is — mintiegy 500 millió forintot költ a biztonsági berendezések fej­lesztésére, korszerű sorompók, jelzőrendszerek létesítésére. A fejlesztések célja, hogy elsősor-- bam a nagyforgalmú törzsháló­zaton, összefüggő, maximális biz­tonságot nyújtó vonalakat hoz­zanak léte,?, s a lehetőségekhez mérten, — egyszerűbb és olcsóbb berendezésekkel — a gyérebb forgalmú vasúti szakaszokon is fokozzák a biztonságot. Az elmúlt éviben összesen csak­nem 140 kilométeren alakítottak ki önműködő térközöket, vagyis olyan berendezéseiket helyeztek üzembe, melyek automatikusan szabályozzák a vonatok követési távolságát', s alkalmasak arra is. hogy veszély (például a moz­donyvezető rosszuEéte) esetén megállítsák a vonatot.'''.',,* - f! Az idén további 79 kilométe­ren. s hat áüomáspn építik meg a korszerű biztosító berendezé­seket. A biztonság szempontjából a vasút egyik legnagyobb gondja továbbra is a közút—vasút ké- reszteződés marad, hiszen itt történik a legtöbb baleset. Az elmúlt év;b.en 117 esetiben ütköz­tek egymásnak közúti és vasúti járművek. Ez Í20. százalékkal ke­vesebb ugyán,í mint a megelőző évben, mégis jelentős, ezért a vasút újabb intézkedéseket telsz, illetve már tett, hogy javuljon ezeken a helyeken a biztonság. Mindenekelőtt igyekeznek Jmiár ahol saját hatáskörükbe tarto­zik) jól láthatóvá tenni a keresz­teződéseket. Megszervezték azt is. hogy h,a valami hiba, vagy .egyéb ok miatt nem, működik a sorompó, azonnal' jelzik az Űt- inifonmnak. az autósok tájé­koztatására. Gépkocsival ellá­tott javítóbrigádokat szervez­tek. melyek azonnal a helyszín­re sietnek, ha. elromlik a sorom­pó. A MÁV kezdeményezésére a KRESZ-ben módosították a fény­sorompó fehér fényének jelzését: július l-tál a villogó , fehér fény szabad áthaladást engedélyez a síneken. (Ennek feltételeként a i „korlátozza. ■$* 6>, ezer -kádé- “ 'iramimnál kisebb tengelynyomá­sé vasúti járművek sebességét — ezek csak_öt kilométeres órán­kénti sebességgel érkezhetnek <az átjárókhoz.) . Ugyancsak a baleseti veszély elkerülésére az új KRESZ sze­rint külön tábla jelzi* egy- vagy többvágányú vasutat keresztez az út, hogy tisztában legyen az autós, milyen hosszú veszélyes szakasz áll előtte. A szlovákok kongresszusa után Hat kulturális körutat szervez ebben az évben a Magyarorszá­gi Szlovákok Demokratikus Szövetsége. Országos választ­mányuk tegnap, a Néphadsereg Művelődési Házában, Budapes­ten tartott ülésén, az idei mun- katerv megvitatásakor elmond­ták : a szlovák nemzetiségi ama­tőr művészeti együttesek feb­ruár és október között több mint ihúsz településen szerepelnek majd. Felszabadulásunk 40. év­fordulója tiszteletére a szövet­ség megrendezi a szlovák tánc- és hagyományőrző együttesek országos szemléjét, szorgalmaz­zák a szlovák nyelvű színját­szás felelevenítését. A tavaly novemberben tartott VII. kong­resszus irányelveihez híven tá­mogatják anyanyelvűk oktatá­sát mind az óvodákban, mind az iskolákban, segítik a szlovák nemzetiségi pedagógusok kép­zését. szakmai és nyelvi tovább­képzését. Új fejezet a totóperben Nem a szemérmeseké az elszántaké a bikini! Köztudott, hogy a bikini né­ven ismert kacér (fürdő)ruha a Bikini-szigetcsoportról kap­ta nevét, ahol ez az őslakosok kedvelt és célszerű viselete volt. Később kiderítették, hogy már az óegyiptomi klíma is erre az öltözékre indította az akkori hölgyeket. E szigetcso­port ezek szerint idegen tol­lak jóvoltából vált népszerű­vé, holott egyebek miatt is rá­irányulhatna a világ figyel­me. Egy minap keltezett hír szerint az Egyesült Államok kormánya körülbelül 100 mil­lió dollárt fordít az elkövet­kező néhány évben arra, hogy ismét lakhatóvá tegye a Biki­ni-szigeteket. Azok az európai, amerikai fürdőzők, akik a friss habokat és a napfényt élvez­ték a világ számos üdülőhe­lyén, bizonyára nem tudták az elmúlt évtizedekben, hogy az a szigetcsoport, ahol ez a divat született, már az ötvenes években lakhatatlanná vált. Tudniillik az amerikaiak 1946- tól kezdve 23 nukleáris kísér­letet hajtottak végre a sziget- csoporton, minek következté­ben az ott lakóknak többször kellett áttelepülni. A közel­múltban jelentette ba a wa­shingtoni kongresszus által ki­nevezett bizottság, hqgy meg­szűnt a sugárzás veszelye és a lakosok elfoglalhatják ottho­naikat. A jelentéshez hozzá­fűzték: veszélyt csupán az je­lentene, ha helyi termesztésű zöldséget, gyümölcsöt fogyasz­tanának. Ugyanis a talaj még közvetítheti az évtizedekkel ezelőtti sugárfertőzést. Ugyancsak jól jártak ezek szerint a Bikini-lakók. Egy kis étrendmódosítással ismét la­kói lehetnek saját hazájuk­nak. Elvezhetik a napfényt, ehetnek konzerbeket, köszön­hetik az Egyesült Államok nyújtotta dollármilliókat — és viselhetik a bikinit. H. Z. Húszezren kutatnak a tábornokgyilkosság tettesei után MADRID e Csaknem húszezer rendőr, csendőr, katona kutat a spanyol fővárosiban az ETA baszk terror-' szervezet madridi kommandójá­nak rejtekhelye után, keresve a vasárnapi tábornokgyilkosság -tetteseit. A repülőteret, a vasút­állomásokat, a Madridból kiveze­tő utakat szigorúan ellenőrzik. A terroristaellenes csoport tagjai az ETA feltételezett búvóhelyei­nek környékén átkutatják a la­kóházaikat. A Lakosság mindenütt megértőén, segítőkészen működik közre. A hadügyminiszter elrendelte a tábornoki kar tagjainak szemé­lyes őrzését. Erre azért volt szük­ség, mert a korábbi utasítással ellentétben több főtiszt — köztük a vasárnap meggyilkolt Guiller­mo Quintana — „rangon aluli­nak;’ tartotta, hogy vigyázzanak rá. Az altábornagy hétfői temeté­sét a szélsőjobboldal kormányel­lenes tüntetésre igyekezett fel­használni. A fasiszta suhancok „a hadsereg csináljon rendet” jel­szóval este a főváros több pont­ján tüntettek. Éjfél után jelentette a baszk rádió, hogy az ETA központi pa­rancsnoksága halálra ítélte azt a hat — korábban a terroristákhoz tartozó — személyt, akik letették a fegyvert, és büntetlenséget kér­tek a spanyol hatóságoktól. Reagan fogadta a japán külügyminisztert Hétfőn' befejezte washingtoni tárgyalásait Abe Sintaro japán külügyminiszter. Abe Sintarót fogadta Ronald Reagan. A japán politikus tárgyalt George Shultz külügy- és Caspar Weinberger hadügyminiszterrel. A megbe­széléseken egyebek között a ja­pán katonai programról és a ko­reai-félsziget helyzetéről , cserél­tek véleményt. A TASZSZ szov­jet hírügynökség ezzel kapcso­latiban megállapítja: a japán dip­lomácia vezetőjének • tárgyalásai is arra utálnak, hogy az Egyesült Államok a japán katonai poten­ciál fokozottabb növelésére tö­rekszik. Tegnap a Legfelsőbb Bíróságon megkezdődött a másodfokú — te­hát már jogerős Ítélettel záruló — tárgyalás abban a fővárosi bűn­ügyben, amelyet a Szeks^árdon el­bírált, ugyanilyen ügyhöz hason­lóan totó-perként ismer a közvé­lemény. A vádlottak padján most har­mincán ülnek. A Fővárosi Bíró­ságon rájuk kiszabott ítéletek el­len — hat évig terjedő-szabadság­vesztés, vagyonelkobzás, összesen 26 millió forint kártérítés és más kapcsolódó büntetések miatt — az ügyész valamennyi vádlott eseté­ben súlyosbításért, a vádlottak és védőik mindegyike pedig enyhíté­sért fellebbezett. A Legfelsőbb Bí­róság büntetőtanácsa várhatóan február közepéig tárgyalja j az ügyet, s utána hirdeti, ki a jog­erős ítéletet. Halálbüntetés helyett életfogytiglan Kedden hirdetett jogerős ítéle­tet a Legfelsőbb Bíróság Gombos Tibor, debreceni lakos ügyében: életfogytig tartó, fegyházban vég­rehajtandó szabadságvesztésre változtatta azt ' a halálbüntetést, amelyet az első fokon eljárt Deb­receni Megyei Bíróság szabott ki főbüntetésként, azért, mert meg­ölte a feleségét, hogy az Állami Biztosítótól felvegyen több mint 2 millió forint életbiztosítási ősz- szeget. 1981 júliusában történt a bűn- cselekmény, Lengyelországban, ahova a Gombos házaspár két gyermekével utazott' turistaútra, Kis erdei faluban sátoroztak, egy patak közelében, amelynek mint­egy 2 méter széles rnedrében 10— 15 centiméteres volt a víz. Éjfél volt, amikor Gombos-egy jókora terméskővel két alkalommal fej­be sújtotta a neki háttal álló fe­leségét úgy, hogy az megszédült, és arccal a patakba merült. Ekkor a víz alá nyomta az asszony arcát, hogy megfulladjon. A gyilkosságot követően azt a látszatot igyekezett kelteni, hogy a nő ismeretlen ok­ból elhagyta a sátrat és ő már csak holtan tálálta meg a patak­ban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom