Petőfi Népe, 1984. január (39. évfolyam, 1-25. szám)

1984-01-03 / 1. szám

2 • PETŐFI NÉPE • 1984. Január 3. A Szovjetunió békében akar élni minden országgal Losoncit Pál fogadta a diplomáciai képviseletek vezetőit A Budapesten akkreditált dip­lomáciai képviseletek vezetői hétfőn, az újév alkalmából jó­kívánságaikat fejezték ki Losori- czi Pálnak, az Elnöki Tanács el­nökének. Az Országházhan Losoncai Pál fogadásén' 1 részt vettek Gáspár Sándor, Trautmann Rezső, az El. nöki Tanács helyettes elnökei és Kaitona Imre, az Elnöki Tanács titkára is. í A fogadás szívélyes légkörben zajlott le. események sorokban TEHERÁN, BAGDAD __________ L égicsatákról számolt be va­sárnap mind. az iráni, imind az iraki hírügynökség. Az iráni ha. dijelentés szerint iráni repülőgé. pék hevés támadást intézték az iraki erők egyik rakétabázisa el­len. A jelentés hozzáfűzi, hogy az akciót végrehajtó gépek sértetle­nül tértek vissza támaszpontjuk­ra. Bagdadi jelentések ugyanakkor arról számoltak be, hogy az ira­ki légierő vasárnap „'közvetlen és hatékony” támadást intézett irá­ni tüzérségi állások ellen a front északi-: szakaszán. ___________ G REEN HAM COMMON_______ Na gyszabású tüntetést tartot­tak vasárnap brit békeharcosok az angliai Greenham Commonhan levő rakéta'bázisnál. A támasz­pont körül létesített táborokban lakó nők léggömböket eresztettek fel. amelyekhez leszerelést köve­telő feliratokat erősítettek. A tüntetés válasz volt a brit had­ügyminisztériumnak arra a be­jelentésére, hogy Greemhaim Com- monban indítható , állapotba hozták az első tizenhat amerikai manőverező robotrepülőgépet. (Folytatás az 1. oldalról.) fegyver Európába telepítésével katonai fölényre tegyen szert. Ezért hiúsította meg a genfi tár­gyalásokat is. — Ezzel 'kapcsolatban kényte­len vagyok szólni arról a nega­tív szerepről is, amelyet néhány más ország vezetése játszott. Azok, akik saját népük akaratá­val ellentétben- beleegyeztek ab­ba, hogy befogadják az amerikai rakétákat, közvetlenül felelősek a nemzetközi helyzet jelenlegi ki­éleződéséért. Nem kis mértékben bűnösök azok az európai, vagy ázsiai kormányok Is, amelyek a közepes hatótávolságú nukleáris fegyverekről vallott álláspontjuk­kal valamilyen módon elősegítet­ték a fegyverkezési hajsza új, ve­szélyes szakaszának megkezdését. — A helyzet ma valóban nem egyszerű, de a szovjet vezetés, ■mint ezt Jurij Andropov világo­san kifejtette, nem kívánja meg­változtathatatlannak tartani ezt a helyzetet. — Szeretnénk remélni, hogy a Kommentárban foglalkozott a TASZSZ hírügynökség az ameri­kai külügyminisztériumnak azzal a bejelentésével, hogy Gromiko szovjet és Shultz amerikai kül­ügyminiszter találkozik egymás, sál az európai bizalom- és biz- tonságerős-ítő intézkedésekkel és a leszereléssel foglalkozó, Stock­holmban januárban kezdődő kon­ferencia idején. Tökéletesen nyilvánvaló —1 mutat rá a szovjet hírügynökség —, hogy sem a stockholmi kon­ferencia. sem a kétoldalú érint­kezések nem helyettesíthetik a genfi tárgyalásokat, amelyek az józan ész mégis diadalmaskodik, visszaáll az amerikai rakéták te­lepítésének megkezdése előtti helyzet, s ez lehetővé teszi a köl­csönösen elfogadható megoldás megtalálását. Ez megfelelne min­den nép vágyainak, a 'békés, nyu­godt életbe vetett reményének. — Az új év küszöbén a szovjet parlament, országunk 'Legfelsőbb Tanácsa ünnepélyesen kinyilvání­totta, hogy a Szovjetunió nem tör egyetlen’ ország biztonságára sem, legyen az Nyugaton, vagy Kele­ten'. f — Milyenek a nemzetközi hely­zet alakulásának kilátásai? Erre egy japán szólásmondással lehet­ne válaszolni: „Holnap holnapi szél fog fújni”. Igaz, a japánok gyakran fatalistán érteimezi-k ezt a szólást. Mi, szovjet emberek, 'biztosak vagyunk abban, hogy csak a népek mái közös erőfeszí­tése képes meghatározni) milyen lesz a holnapi szél, s általában a holnapi nap. Az -pedig, hogy ez az enyhülés és az együttműködés meleg szele legyen, sok szempont­Egyesült Államok hibájából sza­kadtak meg. Washington ugyan­is kezdettől fogva arra töreke­dett, hogy ne szülessen kölcsönö. sen elfogadható megállapodás az európai nukleáris fegyverzetről. A TASZSZ emlékeztet .rá, hogy a stockholmi konferencia első szakaszának napirendjén csupán a bizalomerősítő intézkedések át_ tekintése szerepel. A Gromiko— Shultz találkozóról, s a fegyver­zetkorlátozási kérdések áttekinté­séről szólva tehát Washington olyasmiről beszél, ami valójában nem is létezik. bál- a japán fél álláspontjától Is függ. A szovjet—japán kapcsolatok helyzetét a Jomiu-ri Simíbun kér­désére Nyikolaj Tyihonov a kö­vetkezőképp értékelte: A szovjet—japán kapcsolatok jelenleg nem a legjobb Időszakot ,éllk át. Fejlődésük az utóbbi években 'lefékeződött és ezért a Szovjetunió nem tekintheti fele­lősnek magát. Nem változott a Szovjetuniónak az az elvi irány-: vonala, hogy igazi jószomszédi; kapcsolatokat hoz létre Japánnal., Más dodbg azonban, hogy Japán­ban miként kezdték kezelni az országunkhoz fűződő kapcsolato­kat. A japán kormány a Csendes­óceán túlsó oldalára kacsintgatva tudatosan vállalta, hogy szétrom­bolja a szovjet—japán -kapcsola­tok egész rendszerét, amelyet a két ország erőfeszítései teremtet­tek meg a háború utáni időszak­iban. — Nem hiszem, hogy ez a po­litika megfelel Japán nemzeti ér­dekeinek. Annál is inkább, mivel a Szovjetunió változatlanul konst­ruktívan közelít a távol-keleti szomszédjához fűződő 'kapcsolatok fejlesztéséh ez. Véres szilveszter Franciaországban Franciaországban .nagy meg­döbbenést keltett a szilveszter éj­szakáján elkövetett kettős me­rénylet: előbb a Marseille és Pá­rizs között közlekedő expresszvo- natban robbant egy bomba, majd pedig a mar sei He-i pályaudvaron. A két merényletnek négy halálos áldozata volt, s 46-an megsebesül­tek. Az áldozatok száma jóval nagyobb is lehetett -volna, szeren­csére az expresszvonat — ame­lyen csak kevés utas volt, nem siklott ki. A lkát merénylet után megerő­sítették a biztonsági intézkedése­két a vonatokon és a pályaudva­rokon, de a rendőrség elismeri, gyakorlatilag tehetetlen az.ilyen jellegű merényletekkel szemben, mért nem ellenőrizhetnek min­den utast és poggyászt. NEM HELYETTESÍTHETI A GENFI TÁRGYALÁSOKAT Gromiko—Shultz találkozó? LENGYELORSZÁG ffra v A | qfT Wojcieeh^Jaruzelski a "leül­és belpolitikai kérdésekről Fontos bel- és külpolitikai kér­désekről nyilatkozott Wojcieeh Jaruzelski hadseregtábornok az elmúlt év utolsó napján. A Leni-, gyei Egyesült Munkáspárt KB el­ső titkára, a Lengyel Népköztár­saság Minisztertanácsának elnö­ke a lengyel televízió munkatár­sait. fogadta. Beszélgetésük szö­vegét vasárnap este hozták nyil­vánosságra. Jaruzelski a szükségállapot be_ vezetése előtt kialakult helyzetről szólva .megállapította: meg kel­lett állítani az események veszé­lyes, lavina-gyorsaságú rohaná­sát. A szükségállapot elrendelése elkerülhetetlenül szükségessé vált a belső zűrzavar továbbterjedé­sének megakadályozása„_ az euró-' pai destabilizálódás elhárítása ér­dekében. Az azóta eltelt időszak igazolta a döntés helyességét. A KB első titkárai, a Mdniszter­OLASZORSZÁG Az esztendő első napján Olasz­ország több nagyvárosában egy­házi szervezetek szólították ut­cára az eurorakéták ellen tünte­tőket. Milánóban, .Velencében és másutt került' sör fáklyás felvo­nulásra. A római békemenet, rpe- fyet a Pax Christi nevű katolikus szervezet, valamint szerzetescso- portok kezdeményeztek, aláírás- gyűjtést indított el. Az aláírók le­szögezik, hogy .nem tartanak ijgényt a nukleáris fegyverek vé­delmére, vagyis arra, amire hi­vatkozva a parlament hozzájá­rult az. amerikai fegyverek befo­gadásához. A dokumentumot, A fegyveres harc és a függet­len palesztin államért vívott küz­delem folytatását, az ezzel össze­egyeztethetetlen Reagan-terv el­utasítását hangsúlyozta idei első nyilatkozatában Jasszer Aráfat, a PFSZ VB elnöke. A WÁFA palesztin hírügynök­ség által hétfőn közölt üzenetben Arafat hangsúlyozta, hogy a pa­lesztinok folytatják erőfeszítései- i tanács elnöke leszögezte: „Min­dent megteszünk, hogy kevesebb legyen a hiányosság, következe­tesen küzdünk a negatív jelensé­gek kiküszöböléséért. Ennek a célnak áz érdekében már eddig is számos határozatot hoztunk. Feladataink megoldása közben nyílt, őszinte, bíráló és önbíráló hangvételt alkalmazunk. Nincs olyan társadalmi erő. amely oly kritikusan tárta volna fed a hi­bákat és gyengeségeket, mint tet­te és teszi azt mind a maii napig a LEMP, a n'épi hatalom. Külpolitikai kérdésekről szólva Wojcieeh Jaruzelski aggodalmát fejezte ki a nemzetközi helyzet súlyosbodása .miatt, de hozzáfűz­te: vannak olyan nagy és meg­bízható erők, amelyek képesek eltorlaszolni a háborúhoz Vezető utat. Lengyelország ezeknek az erőknek .a kötelékébe tartozik. mint közölték, eljuttatják Sand­ro Pertini köztársasági elnökhöz, yalamint Bettino Craxi minisz­terelnökhöz. Az assisi katolikus békemenet, szervezői vasárnap este .közle­ményben ismertették annak a tiltakozó levélnék a ^tartalmát, amelyet a ragusai püspöknek küldtek. Corftisöban, az épülő támasz­pont előtt, szilveszter éjszaka 112 fáklya fényénél több száz fiatal folytatta karácsonykor megkez­dett tiltakozássorozatát a 112 amerikai robotrepülőgép tervezett rendszerbe állítása ellen. két. a független államért, azért, hogy minden palesztin ennek az államnak a polgára legyen. A megszállt területeken a palesztin ellenállók minden eszközzel fo­kozni fogják harcukat, beleért­ve annak fegyveres formáját is. A palesztin vezető jelenleg Tu­niszban van, ahol az El-Fatah központi bizottságának ülésén el­nököl. J»NAPL KOM^NTÁR ** | ÉjjÍ|j '•..... ‘>r - - * „• .. ||sí 'sgggg X v JÍ-*. {5;;;X~ ;j^ Uj esztendő '~~ katonákkal Aligha készültek jókedvűen az újesztendő köszöntésére a nigé­riaiak, az ország súlyos gazdasá­gi válsága eleve kedvüket szegte. A kérdésre, hogy a szilveszteri kaitonai hatalomátvétel hírére jobb kedvre derültek-e, csak ta­lányos válasz adható: igen is, meg nem is. Hiszen tudják, attól, hogy a katonák átvették ,a kormányru- dat Alhaji Shehu Shagarí polgári elnöktől, egycsapásra nem, lesz jobb a gazdasági helyzet. Más­részt még jól emlékeznek az 1966 és 1979 közötti időszakra, amikor öt katonai hatalomátvétel zajlott le a nyugat-afrikai államban, s a tisztek 13 évi országlása — a gazdasági felvirágzás ellenére — gondokat is okozott. S még vala­mi felmerülhet a mintegy 100 milliós Nigéria lakóinak többsé­gében, legalábbis azokban, akik a nyáron Shagarinak és pártjá­nak, Nigéria nemzeti pártjának (NPN) szavaztak bizalmat: mi lesz a polgári demokratizálódási folyamat sorsa? A katonák 1983 utolsó napján azzal vették át a hatalmat, hogy shagari kormányzata a gazdasági összeomlás szélére sodorta az or­szágot, hozzánemértéssel intézte az ügyeket és elburjánzott a kor­rupció. Mindjárt hatályon kívül helyezték az alkotmányt, felosz­lattak minden pártot, s éjszakai kijárási tilalmat rendelték el. A Nigéria élén álló legfelsőbb ka­tonai tanács vezetője, Mohamed Buhwri dandártábornok Nagy- Britanniában szerezte katonai ké­pesítését, s a kőolajipar szakértő­jének számít. Az első megnyilaU hozások arra utalnák, hogy az ország társadalmi-gazdasági rend­szerében, nemzetközi kapcsola­taiban nem várható alapvető vál­tozás. Paradox módon annakidején, 1979-ben a katonák éppen a most eltávolított Shagarinak adták át a hatalmat, mert érettnek ítélték a helyzetet a polgári kormányzás­hoz való visszatéréshez. Shagari akkor is és most nyáron is az egy­séges Nigéria jelszavával nyerte még a választásokat, s ennek a több mint 250 etnikai csoportból felépülő országban aligha lebe­csülhető a jelentősége. Igaz per­sze, hogy az 1960. október 16-tól független Nigéria történetében ed­dig a polgári politikusok nem szerepeltek valami fényesen, önös érdekeiket részesítették előnyben, s 1966-ra a polgárháború széíére sodorták az országot. Ekkor lé­pett színre a hadsereg, amely maga sem volt egységes a Nigé­ria jövőjét formáló elképzelések­ben. Ennek tudható be, hogy |a katonák már nem voltak képesek megakadályozni a véres polgár­háború kitörését, a biafrai tragé­diát, amely kétmillió ember éle­tét oltotta ki. Shagari elnöki működése kez­detén — ez is az igazsághoz tar­tozik — az olajboom már a végét járta, s ő egy kőolajra alapozott gazdaságot örökölt. A tovatűnt esztendő, 1983 már igencsak a megpróbáltatások éve volt: a tő­kés világgazdasági válság, az olaj­piaci pangás valóban alapjaiban rendítette meg az ország gazdasá­gát. Az emberek ezt saját bőrü­kön tapasztalták: a magas mun­kanélküliséget, í a csillagászati élelmiszerárakat, az importmeg­szorító intézkedések következté­ben beszűkült áruválasztékot, az akadozó alapvető szolgáltatáso­kat. Ebben a közegben újbój. vi­rágzásnak indult a feketepiac, új erőre kapott a korrupció. A gaz­dasági gondok fő oka, hogy Nigé­riában, akárcsak sok más olajter­melő országban, a fejlesztési ter­veket az 1974-től bőven áramló petrodollárokra alapozták, Az olaj nemzetközi kereslete azonban időközben visszaesett: Nigéria ilyen jövedelme a felére csökkent, s már nem tudja tartani a 30 dol­láros hordónkénti árat sem. Mind­eközben nem figyeltek oda a me­zőgazdaságra: Nigéria egykor a földrész legnagyobb élelmiszer­exportőre -volt, ma ugyancsak él­lovas, de a behozatalban. A katonák tehát igen nehéz társadalmi-gazdasági időszakban tértek vissza a hatalom prondjá- ra Nigériában. K. M. Vallási szervezetek az eurorakéták ellen Arafat nyilatkozata Megőrizzük vívmányainkat (Folytatás az 1. oldalról.) fejlesztését. Dolgunk nem lesz kevés és nem lesz könnyű 1984- ben sem. A jól bevált politika folytatása, ' szocialista nemzeti egységbe tömörült népünk tehet­sége, tenniakarása, kemény'műn. kaja, küzdelme — szövetsége­seinkkel, a testvért népek össze­fogott erejével együtt — további boldogulásunk biztos záloga. Az új esztendő első napján pártunk Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány ne­vében ebben a jó reményben kí­vánok valamennyinknek, egész magyar népünknek, minden ba­rátunknak 'békés, boldog, ered­ményekben gazdag új esztendőt. Köszönet a jókívánságokért A megyei pártbizottság és tanács számos olyan újévi üdvözletét ka­pott, amelyben a testvérmegyék intézményei jókívánságaikat fejezik ki Bács-Kiskun lakosságának, a párt, állami és más szervek választott tisztségviselőinek. Táviratok és levelek érkeztek például a szovjetunió­beli Krímből, a jugoszláviai Vajdaságból, a romániai Álba megyéből, az olaszországi Modenából, a lengyelországi Tarnow vajdaságból. Bács-Kiskun vezetői viszonozták a kapcsolatok további elmélyítését szolgáló üzeneteket, s ezúttal is köszönetüket fejezik ki a jókívánsá­gokért. A NÖVÉNYTERMELÉS NAGY FELADATA : 15 millió tonna gabona (Folytatás az 1. oldalról.) Így az összes kalászos terület 1,9 százalékkal haladja meg az előző esztendeit. Az őszieken belül egyes gabonafajok aránya is vál­tozott. A búzáé 2 százalékkal csökkeni, ezzel szemben az őszi árpáé 24 százalékkal, a rozsé 4 százalékkal növekedett az előző évhez képest. Az 1983-as aszályt a kalászosok közül az őszi árpa viselte el legjobban a Homokhát­ságon, s ennek a körülménynek is része van a gabonafajok ará­nyának módosulásában. A MÉM tájékoztatása szerint a hazai mezőgazdaság történetének eddigi legnagyobb, 15 millió 'ton­nás gabonatermelését. irányozták elő 1984-re. Ez 200 ezer tonnával haladja meg az 1982-ben betaka­rított termés mennyiségét. Ennyit eredetileg a VI. ötéves terv utol­só évére, 1985-re terveztek. Az őszi és a tél eleji szárazság miatt a növények a vártnál las­sabban keltek, a búza kedvezőt­lenebb képet mutat, Bács-Kiskun megyében a múlt év utolsó 'hetei­ben végzett becsléskor a kenyér- nekvaló ,növényállományának mintegy 37 százaléka nem érte el az időarányos fejlettséget. Ebből következik, hogy a tavaszi hetek­ben nálunk, meg az országban másutt is szükség lesz a megfe­lelő tápanyag-utánpótlásra. A kukorica termőterületét min­denképpen növelni kell, erre a takarmánynövényre ugyanis nagy szükség van a népes állatállo­mány tartásánál. A gabona felvá­sárlási ára növekedett, de az idén megszűnt a többlettermelési pré­mium, amit beépítettek az átvé­teli árba. Emellett egyéb elvoná­sok, s a termelési költség válto­zása is mérsékli a felvásárlási ár emelésének a kedvező hatását. Mindent egybevetve, a többletbe­vétel legfeljebb ahhoz lesz elég­séges, hogy a termelés jövedel­mezősége Változatlan szinten ma­radjon. Az olajosnövónyek termőterü­letét 2,5 százalékkal növelik 1984- ben. Az előirányzat országosan 390 ezer hektár. Az olajosmag­vaknál is emelkedtek valamelyest a rögzített hatósági árak. Tiszta nyereséget azonban ez sem je­lent, hiszen a termelési költségek e növényfajoknál úgyszintén év­ről évre növekednek. Cukorrépa várhatóan 115 ezer hektárra ke­rül az idén az ország különböző körzeteiben. Ez megközelítőleg akkora terület, amelynek termé­sével fedezni lehet a cukorgyár­tás nyersanyagát. így, az elő­irányzat 'szerint, cukorbehozatal­ra nem lenne szükség. A gazdaságok esélyeit növeli, hogy jó. minőségű vetőmagvak állnak majd rendelkezésünkre, és számolni lehet a nagy hozamú fajták további térhódításával. Emelkedik a burgonya felvásár­lási ára, ami arra serkentheti a termelőket, hogy növeljék a gu­mósnövény vetésterületét. HOGYAN TOVÁBB A KODÁLY-ÉV UTÁN? Összegező előretekintés (Folytatás az 1. oldalról.) Hazai tapasztalatok, nemzetkö­zi összehasonlítások nyilvánva­lóvá tették, hogy csak akkor tar­tósíthatok a Kódály-emlékév si­kerei, ha lényegesen javul áz is­kolai énekoktatás. Jobbítani kell az énektanárképzést, mert csak így érvényesíthetők, az eddiginél szélesebb körben a világszerte el­ismert magyar zenepedagógia ér­tékei. ’ Á Kodály-emlékév Bács-Kis­kun megyei programja kifejezte az ünnepelt és e táj kötődéseit, erőteljesen hangsúlyozta áz ének­zenei nevelésben a megye koráb­ban kivívott kezdeményező sze­repét. Várható és remélhető, hogy az énekes iskolák tapaszta­latainak elterjesztésében, módsze­reinek meghonosításában, a pe­dagógusképzés és -továbbképzés korszerűsítésében megyénk foly­tatja a példaadást. H. N. A MAGYAR NEMZETI BANK HIVATALOS DEVIZA- ÉS VALUTAÁRFOLYAMAI eRVtNtBBNi UM, JANUAX 3.TOL Deviza nun ­Vételt 1 Kését! ■' Eladási .-«rföijiw IM 6I7IÍKM. forinttea Angol font 3 6 538,36 Ausztrál dollár 4 046,87 > í 4 060,02 Belga frank 80,60 WwmÁM 00,76 Dán korona | *54,46 l Á'WM ' < 455,38 Finn mánka Wmmm 1 1 §*fj| Francia frank mjfc 559,20 Hollandi forint ■ 1 L465,61 . I 467,06 Japán, yen (látra) jétatff ­. mM 164,00 Kanadái dollár s en.'iu • • 3 616,33 Kuvaiti dinár i-5- MmM ! r $5 434,00 Norvég, korona' : ■ M I NSZK márka 1 ■- 1 617,36. 1 * * ' I-849*01 Olasz Ura (1550) ,27/37 '' .V-:; I11É Osztrák sehil'lng- 2n,-l7 ' ; 233,03 Portugál escudo 1 . ' ' ■ íéíéi •. ­"36.60 Spanyol peseta / 1M3 \ 28.66 . 28.60 Svájci frank 1 21mM 1 2 657• I 1 11 2 056,47 Svéd korona 1, mßm ■ äßl, : 961,70 T)r, és él, rubel '•3 517.17 •, \ 2 $<$0, § g 2 6*12,60 USA déltár • l 4 496,48 4 500,96 VALUTA. (BANKJEGY- ÉS CSEKK-) ÁRFOLYAMOK ÉBVÉNYBBN-: ital, JANUAR »„TÓI. Pénznem Vételi Kiadási árfolyam 100 egységre, forintban Angol font ' 8,306, 3 636,51 Ausxtrál dollár 3 325,46 4 138,28 Belga frank 78,28 83,10 Dán korona 411.28 188,98 Finn márka* 750.1-9 • mM Francia frank , 322.50 m 554.82 Görög drachma** 39,42 ­41.86 Hollandi forint 1 421,6* 1509,38 Japán yen (1000) 189.0« I pÉili Jugoszláv dinár* 31.67 33,81 Kanadai dollár ' 3 306,28 3 7 23.16-Kuvaiti dinár 11 916.-n || 870,95 Norvég korona 383,78 578.84 NSZ» márka .. 1597,91 | 696,78 Olasz líra (1000) 26.27 t iT.ll Osztrák schilling 226.67 in,7i Portugál escudo 3L53 34,57 Spanyol peseta 27,80 ' 23.32, Svájci frank 1 993,67 • 2,11*9.1.3 Svéd korona* 544,38 578.06 USA dollár 4 361.59 4 631.37 Isárolható legmagasabb bankjegy­.címlet: too-w.-­|§§! isárolható legmagasabb bankjegy-címlett 500-ae i O Alhajj Shehu Shagari, Nigéria katonai hatalomátvétellel eltávolí­tott elnöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalom