Petőfi Népe, 1983. december (38. évfolyam, 283-307. szám)

1983-12-01 / 283. szám

t • PETŐFI NÉPE • 1983. december I. Magyar—NDK csúcstalálkozó közi brigádók soraiban, az aniti­események sorokban MOSZKVA _______________________ A czél György, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára az SZKP Központi Bizottságának meghívá­sára november 28—30-a között lá­togatást tett a Szovjetunióban. Aczél György megbeszélést folyta­tott Konsztantyin Csémyenkóval, az SZKP KB Politikai Bizottságá­nak tagjával, a KB titkárával, Pjotr Gyemicsevvel, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagjá­val, kulturális miniszterrel, to­vábbá Mihail Zimjanyinnal, az SZKP KB titkárával. Aczél György szerdán este hazaérkezett Budapestre. TOKIÓ Nyolcnapos látogatását befejez­ve szerdán Japánból hazautazott Hu Jao-pang, a Kínai KP Köz­ponti Bizottságának főtitkára. Hu Jao-pang tárgyalásokat folytatott Nakaszone Jaszuhiro miniszterel­nökkel. Janán értékelések szerint a látogatás nagymértékben hozzá­járult a két ország kapcsolatainak megszilárdításához. A felek meg­erősítették a diplomáciai kapcso­latokat helyreállító, 1972-es szer­ződés, valamint a kétoldalú vi­szonyt magasabb szintre emelő, 1978-as béke- és barátsági szer­ződés alapelveit. AMSZTERDAM Az amszterdami rendőrség szer­dán hajnalban kiszabadította Freddie Heineken 60 éves holland milliomos sörgyárost és 57 éves sofőrjét, akiket három héttel ez­előtt raboltak el ismeretlen tette­sek. Az akcióban 24 személyt tar­tóztattak le; hármuknak feltehe­tőleg közvetlen része volt az em­berrablás megszervezésében. A nyomozást vezető főfelügyelő szerdai sajtóértekezletén elmond­ta, hogy Heineként és sofőrjét Amszterdam külvárosában, egy fatelep elhagyott raktárépületé­ben találták meg. BONN Otto Graf Lambsdorff nyugat­német szabaddemokrata gazdasá­gi minjszter nehéz helyzetbe ke­rült, miután azzal vádolják, ho^y kormánytagsága idején pénzt fo­gadott el a Flick-konszerntől. (Folytatás az 1. oldalról.) János rövid beszédet mondott, melyben hangsúlyozta: A magyar nép ismeri és nagy­ra értékeli azokat a kimagasló eredményeket, amelyeket a Né­met Demokratikus Köztársaság népe a Német Szocialista Egység- párt vezetésével a szocialista társadalom építésében elért. Az első német munkás-paraszt ál­lam létrejötte és fejlődése Marx és Engels szülőföldjén Európa második világháború utáni tör­ténelmének kiemelkedően fontos tényezője. A szocializmus útján járó Német Demokratikus Köz­társaságnak a két világrendszer határán jelentős szerepe van a béke és biztonság megőrzéséért, a különböző társadalmi berendez­kedésű országok békés egymás mellett éléséért vívott küzdelem­ben. A jelenlegi feszült nemzetközi helyzetben megkülönböztetett je­lentősége van azoknak a kezde­ményezéseknek, amelyeket ön személyesen is tesz szocialista kö­zösségünk béketörekvéseivel össszhangban földrészünk és az egész világ békéjének és bizton­ságának megvédéséért, az eny­hülés vívmányainak megőrzésé­ért. Pártunk és népünk igaz barát­ját tiszteljük önben, aki sokat tett és tesz szocializmust építő országaink együttműködésének további fejlesztéséért, a népeink közötti barátság elmélyítéséért. Találkozóink, közöttük a ma dél­előtti tárgyalásaink is arról ta­núskodnak, hogy pártjaink, or­szágaink, népeink viszonyát az internacionalista testvéri barát­ság, az élet minden területére ki­terjedő, töretlenül fejlődő és gyü­mölcsöző együttműködés jellem­zi. Meggyőződésünk, hogy hagyo­mányosan jó kapcsolataink to­vábbfejlesztése egyaránt szolgál­ja népeink érdekeit, a szocialista közösség egységének erősítését és a béke egyetemes ügyét. A Magyar Népköztársaság El­Jurij Andropov, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének elnö­ke levelet intézett Andreasz Pa­pandreu "örög miniszterelnökhöz — közölték szerdán Athénban hi­vatalos források. A levél tartalmáról csak annyit közöltek, hogy a szovjet államfő azokat az ellenintézkedéseket is­mertette, amelyeket a Szovjetunió a Pershing—2 közepes hatótávol­ságú rakéták és a manőverező ro­botrepülőgépek nyugat-európai te­lepítése miatt kénytelen hozni. A görög kormányfő néhány napon belül válaszol Jurij Andropov le­A Manchester melletti War- ringtonban a szerdára virradó éj­jel az elmúlt időszak legviharo­sabb. egyszersmind legvéresebb összetűzései zajlottak le a rend­őrség és a helyi nyomdát körül­vevő sztrájkőrök, illetve tüntetők között. A sztrájkotok és a tüntetők — összesed négyezer ember — meg­próbálták megakadályozni, hogy a Messenger lapnyomda frissen nöki Tanácsa Erich Honecker elvtársnak, az első német mun­kás-paraszt állam felvirágozta­tásában, a nemzetközi kommunis­ta- és munkásmozgalomban, a szocialista országok közösségében kifejtett eredményes internacio­nalista tevékenysége és a Ma­gyar Népköztársaság és a Né­met Demokratikus Köztársaság kapcsolatainak elmélyítésében szerzett kimagasló érdemei el­ismeréséül — 70. születésnapja alkalmából — a Magyar Népköz- társaság Gyémántokkal Ékesített Zászlórendje kitüntetést adomá­nyozta. Megtiszteltetés számomra, hogy mostani látogatásom alkalmával ezt a kitüntetést átadhatom ön­nek, akit hosszú évek óta isme­rek és tisztelek, s akivel a kö­zös célokért végzett közös mun­ka is összefűz. A kitüntetés átadásaikor el­hangzott válaszbeszédében Erich Honecker hangoztatta: Szívből köszönöm önnek, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának és a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának a Magyar "Népköztár­saság Gyémántokkal Ékesített Zászlórendje kitüntetését. Ebben a magas kitüntetésben egyben pártunk és államunk tevékeny­ségének, a szocializmus megerő­sítésére és a béke biztosítására irányuló politikájának méltány­lását látom. A kitüntetés jelké­pezi marxista—leninista pártja­ink, államaink és népeink állan­dóan mélyülő barátságát és gyü­mölcsöző együttműködését. Engedjék meg, hogy ebben az ünnepélyes pillanatban emlékez­zem közös nagy forradalmi ha­gyományainkra. A német és a magyar munkások osztályszövet­sége a tőkés kizsákmányolás és az imperialista háború ellen ví­vott küzdelemben szilárdult meg, s bevált a Magyar Tanácsköztár­saság megvédelmezésekor 1919- ben, Spanyolországban a nemzet­fasiszta ellenállásban. Ma országaink dolgozói a fej­lett szocialista társadalmat épí­tik. Szoros együttműködésünk hozzájárul ahhoz, hogy az em­berek javára egyre inkább érvé­nyesüljenek a szocializmus elő­nyei és értékei. Megfelel ez kap­csolataink fő irányainak, miként azokat a Német Demokratikus Köztársaság és a Magyar Nép- köztársaság barátsági, együttmű­ködési és kölcsönös segítségnyúj­tási szerződése rögzíti. Tavaly júniusi találkozónk idején pon- tosítottuk ezeket, és mai megbe­széléseink folyamán további lé­pésekben állapodtunk meg. Lenin pártjával és hazájával töretlen barátságban járul hoz­zá testvéri szövetségünk a szo­cializmus erősítéséhez és a bé­ke biztosításához. Különleges je­lentősége van ennek éppen most, amikor a NATO megkezdte az Egyesült Államok új, elsőcsapás- mérő nukleáris fegyvereinek te­lepítését, és még jobban kiélezi a nemzetközi helyzetet. Ezért fo­kozott erőfeszítéseket teszünk, hogy érvényre juttassuk a békés egymás mellett élést és a fegy­verzetek csökkentését a konfron­táció és fegyverkezési hajsza irányzatával szemben. Ezt követően Erich Honecker díszebédet adott vendége tiszte­letére, majd a délutáni órákban újabb megbeszélést tartottak. Kádár János és Erich Honec- kér találkozójával párhuzamosan Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára Hermann Axennel, az NSZEP központi bizottságának titkárával tanácskozott. Szerda este a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt Központi Bizott­ságának első titkára és kísérete — Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Karvalics László és Kótai Géza, az MSZMP KB osztályvezető-he­lyettesei — elutazott a Német Demokratikus Köztársaság fő­városából. Várkonyi Péter kuvaiti látogatása Várkonyi Péter külügyminisz­ter november 28. és 30. között — Szabah El-Ahmad El-Dzsábir Esz-Szabah kuvaiti miniszter meghívására — hivatalos látoga. tást tett Kuvaitban. A tárgyalásokon a két külügy­miniszter véleményt cserélt a nemzetközi helyzet időszerű kér. dóséiról. Egyetértettek abban, hogy további erőfeszítések szük­ségesek a nemzetközi feszültség enyhítésére, a regionális válság­gócok felszámolására. A két ország kapcsolatait át­tekintve elégedettséggel nyug­tázták az együttműködés eddigi eredményeit. Megerősítették kész­ségüket az együttműködés széles körű bővítésére. Várkonyi Péter külügyminisz­ter magyarországi látogatásra hívta meg kuvaiti partnerét, aki a meghívást köszönettel elfo­gadta. A magyar külügyminiszter Ku- vaitból szerdán Damaszkuszba utazott. Andropov levele Papandreunak Viharos brit nyomdászsztrájk veiére — tették hozzá az athéni források. Görögország korábban a raké­tatelepítés hat hónappal való el­halasztását indítványozta annak érdekében, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok megegyezés­re jusson a genfi tárgyalásokon. A görög kormány síkraszállt egy balkáni atomfegyvermentes öve­zet létrehozásáért is. Görögország. Bulgária. Románia, Jugoszlávia és Törökország szakértői a jövő év januárjában találkoznak Athén­ban a görög indítvány megvitatá­sára. kinyomott lappéldányai elhagy­hassák az üzem területét. A konfliktus oka az, hogy a Messenger nyomda „szaikszerve- zetmentes”. és a tulajdonos hat hónappal ezelőtt elbocsátotta azokat az alkalmazottait, akik az itteni hagyományoknak megfe. lelően munkabeszüntetéssel til­takoztak a nyomdászszakszerve­zet jogainak megtiprása miatt. NAPI KOMMENTÁR Samir a Fehér Házban Nagy nemzetközi érdeklődés kísérte az izraeli miniszterelnök amerikai útját. Természetesen Sa­mir már sokszor volt „odaát”. Ez az útja azonban több szempont­ból más, mint a többi. Samir rö­vid ideje Izrael kormányfője, és ilyen minőségben először fogad­ták Washingtonban. Nemcsak a vendég rangja, hanem a helyzet is több értelemben más, bővelke­dik új elemekben. Mind a szű- kebb értelemben vett közel-kele­ti, mind a világpolitikai porond. len tárgyalásait, mindezt tudnunk kell. És tudnunk kell még vala­mit: az Egyesült Államokban kö­zelednek az elnökválasztások, a kompány már küszöbön áll és csaknem bizonyosra vehető, hogy ennek éllovasát Ronald Reagan- nek hívják. Tekintve, hogy már több elnökválasztást eldöntött egy-egy etnikai csoport szavazata, a Fehér Háznak nyilván elemi érdeke, hogy a korábbinál is egy­értelműbben megnyerje az Iz­rael-párti voksokat­Ami a Közel-Keletet illeti — gondoljunk csak az észak-libano­ni Tripoli romjaira — ott az egyik legfontosabb új fejlemény a palesztin mozgalom tovább mélyü­lő tragikus belső válsága. A térség másik fontos folyamata, hogy mind nagyobb amerikai diplomá­ciai össztűz zúdul Szíriára, amely pillanatnyilag az antiimperialista magatartás legmarkánsabb képvi­selője a térségben, s Libanonban. Ez a nyomás Washington egész világpolitikai alapállásának szer­ves része. Á Reagan-adminisztrá- ció bárhol növeli lépéseivel c nemzetközi feszültséget, azt szemrebbenés nélkül „a Szovjet­unióval és szövetségeseivel kap­csolatos növekvő veszéllyel" ma­gyarázza. Ezúttal a bizonyítvány­magyarázat úgy hangzik, hogy Szíria a Közel-Keleten a „szovjet érdekek faltörő kosa”. Ahhoz, hogy megérthessük Rea­gan és Samir szokatlanul felhőt­Nem meglepő tehát, hogy Sa­mir szinte mindent megkapott, amit kért: a két ország közötti közös politikai-katonai csoport­tól az együttes katonai tervezésen és hadgyakorlatokon át az Izrael­nek szállított fegyverfajták ki- szélesítéséig és az izraeli hadsereg modernizálására szánt, zömmel térítés nélküli amerikai segély látványos növeléséig. Mindezt amerikai kormánykörökben úgy kommentálták, hogy az Egyesült Államok ezután gyakorlatilag feladja „az Izrael és az arab or­szágok közötti egyenlő távolság- tartás irányzatát a térségben". Ezt annál is könnyebb felad­ni, mert ilyen egyenlő távolság- tartás — sohasem létezett. Izrael mindig is Washington első szá­mú stratégiai szövetségese volt a térségben és az is marad. Leg­feljebb a Potomac partján ezt a korábbinál nyíltabban beismerik. H. E. A GOLAN-FENNSÍKON Meghosszabbították az ENSZ-erők mandátumát Az ENSZ Biztonsági Tanácsa kedden egyhangúlag megszavazta a Golan-magaslatokon állomásozó ENSZ-erők mandátumának fél év­vel való meghosszabbítását. A Szíriához tartozó Golan-fenn- síkot Izrael az 1967-es hatnapos háborúban elfoglalta. Az 1973-as háború után 1974-ben Szíria és Izrael csapatszétválasztási egyez­ményt kötött. A Golan kis részét Szíria visszakapta, s a szír és iz­raeli vonalak között ütközőöve­zetet hoztak létre, ahol 1300 ENSZ-katonn teljesít szolgálatot. Az osztrák, kanadai, finn és len­gyel nemzetiségű kéksisakosok feladata a csapatszétválasztási egyezmény betartásának ellenőr­zése. Küldetésüket a BT félévenként meghosszabbítja, mert — amint azt Pérez De Cuellar ENSZ-főtit- kár mostani javaslatában is meg­állapította — a szír—izraeli kör­zetben nyusalom uralkodik usyan, de a helyzet veszélyes marad mindaddig, amíg nem valósul meg a közel-keleti válság átfogó ren­dezése. Az izraeli parlament 1981 decemberében törvénytelenül an- nektálta a megszállt Golan-magas- latot. Erősödik a chilei ellenállás SANTIAGO DE CHILE A Chilei Demokratikus Szövet­ség december első felében négy ■tömegmegmozdulást szervez San­tiago de Chilében — közölték a polgárt ellenzék pártszövetségé­nek vezetői kedden. A demokra­tikus szövetség felhívására leg­utóbb november 18-án tartottak tüntetést, mintegy félmillió em­ber részvételével. Ez volt a leg­nagyobb arányú tömegmegmoz­dulás Chile történetében. Kedden asszonyok tömegei tün­tettek a fővárosban a titkosrend­őrség feloszlatását követelve.. A rendőrök gumibotokkal és víz­ágyúkkal támadtaik rájuk, többet letartóztattak. A chilei katolikus egyház el­ítélte a lakosság ellen alkalma­zott rendőri erőszakot. Kedden közzétett nyilatkozata megálla­pítja, hogy Chilében napirenden van a megfélemlítés, az önké­nyeskedés, a hatalommal való visszaélés, és a katolikus egyház erkölcsi kötelessége ennek meg­bélyegzése. Santiago érseke és az emberi jogok chilei bizottsága a napok­ban jelentette be, hogy az elmúlt 11 hónapban 389 ízben tettek pa­naszt foglyok megkínzása miatt. A jelzett időszakban 3000 embert tartóztattak le, több száz sze­mélyt az ország távol eső tájaira száműztek. Milyen lesz az ünnepi kínálat? (Folytatás az 1. oldalról.) egyebek közt különösen az ipar­cikkekből, az idén hiányzó hűtő­gépekből. bojlerekből, automata mosógépekből, s nem utolsósor­ban az építőanyagokból. A ke­reskedelem részben a hiánycik­kek pótlására, részben pedig a választók színesítésére növeli a termeltetést, valamint a belke­reskedelmi választékcserét, a ha- tármenti és az áruházi csereak­ciókat is. Ugyancsak igyekeznek többet forgalomba hozni azokból a márkás termékekből, amelyek külföldi kooperációs termelésből származnak. Juhár Zoltán elmondotta, hogy a kereskedelemben beváltak az új üzemelési formák: ma már 8600 szerződéses üzlet és ven­déglátóhely működik az ország­ban. s 1700 a jövedélemérdekelt- ségű boltok száma. Ezekben az üzletekben — ahol a dolgozók fokozottan érdekeltek a forgalom növelésében — javult a kínálat, a létszámgazdálkodás, kevesebb dolgozó foglalkoztatásával maga­sabb nyereséget érteik el. A ter­vek szerint 1985-ben már szer­ződéses, jövedelemérdekeltségű és bérleti rendszerben működik az üzletek és vendéglátóhelyek 40 százaléka, s ezek a forgalom mintegy 60 százalékát bonyolít­ják le. Vidéken már rendeződtek a nyitvatartással kapcsolatos prob­lémák, amelyek az ötnapos mun­kahét bevezetéséből adódtak. A korábbi központi rendelkezések­től eltérően ma már a tanácsok a vállalatokkal és a szakszerve­zettel közösen határozzák meg a boltok nyditvatertását. s ezzel job­ban alkalmazkodhatnak a helyi vásárlási szokásokhoz. Gondot jelent a hétfői áruellátás. A Bel­kereskedelmi Minisztérium a me­zőgazdasági tárcával közösen fel­mérte a hétfőnként jelentkező igényeket, s annak értékelése után változtatnak a szállításo­kon. A húsipar például vállalja, hogy megoldja a kereskedelem hétfőnkénti igényeinek (kielégí­tését. A termelőszövetkezeti vezetésről tanácskozott a TOT elnöksége A vezetők kiválasztásaiban egy­re nagyabb szerepet kap a szak­mai hozzáértés, a felkészültség; a tsz-ekben javult a vezetői mun­ka színvonala — állapította meg a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának elnöksége tegnapi ülé­sén. amelyen a tsz-ek vezetésének helyzetével és feladataival fog­lalkozott. A vezetés viszonylag keveseb­be „kerül” a tsz-ek'ben, mint a gazdaság más területein, ám az irányító apparátus növekedésének és ezzel a bürokrati zálódásnak a veszélye itt is fenyeget. Az elnökség megfogalmazta a szövetkezeti vezetéssel szemben támasztott időszerű követelmé­nyeket is. A szövetkezetek dina­mikus fejlődésében meghatáro­zó szerepe van a kezdeményező, az ésszerű, kockázatot tudatosan vállalő vezetésnek. A szövetkezeti önkormányzat érvényesülését nehezíti. hogy egyre szűkül azoknak a kérdé­seknek a köre, amelyekben a tes­tületeknek tényleges lehetősé­gük van az alternatívák közötti választásra. Emiatt a testületi „döntés” sok­szor csakis az előírások tudomá­sul vételére korlátozódik. Kiemelten foglalkozott az el­nökség a termelőszövetkezeti el. nökök személyes szerepével és felelősségével, valamint a válasz­tott vezetők szakmai és szövetke. zeti felkészültségével. amiben az elmúlt évtizedben jelentős javulás tapasztalható. Bírósági tárgyalás a márkushegyi bányaszerencsétlenség ügyében Az Esztergomi Megyei Bíróság — mint elsőfokú bíróság — Tata­bányán megkezdte a márkushegyi bányaszerencsétlenség ügyének nyilvános tárgyalását. A Komá­rom megyei Főügyészség vádeme­lése alapján megkezdték a vádlot­tak. a szakértők és a tanúk ki­hallgatását, a bizonyítási eliárást követően csütörtökön hangzanak el a perbeszédek. (MTI) GYORSLISTA az 1983. november 29-én megtartott november havi lottó­jutalomsorsolásról, melyen a 45. heti szelvények vettek részt. A gyorslistában az alábbi rövidítéseket használtuk: a b c d e f g h Vásárlási utalvány (1000 Ft) Lada 1200 S típusú személy- gépkocsira szóló ualvány Wartburg Lim. típusú személy- gépkocsira szóló utalvány RT 403 tínusú Videoton hi-fi torony (39 900 Ft) RT 402 típusú Videoton hi-fi torony (37 900 Ft) Színes tv (30 000 Ft) Szerencse-utalvány (30 000 Ft) Iparcikk-utalvány (25 000 Ft) i Otthon lakberendezési utal­vány (25 000 Ft) j Zenesarok-utalvány (20 000 Ft) k Televízió (10 000 Ft) 1 Vásárlási utalvány (10 000 Ft) m Vásárlási utalvány (9 000 Ft) n Vásárlási utalvány (7 000 Ft) o Vásárlási utalvány (5 000 Ft) p Vásárlási utalvány (4 000 Ft) r Vásárlási utalvány (3 000 Ft) s Vásárlási utalvány (2 000 Ft) 2 381 262 1 3 305 880 S 3 888 516 k 77 224 656 m 79 352 544 1 2 393 928 s 3 318 880 s 3 894 849 £ 77 230 989 r 79 365 210 s 2 374 929 g 3 318 546 T 3 901 182 m 77 243 655 p 79 384 209 P 2 406 594 o 3 331 212 T 3 907 515 g 77 256 321 r 79 396 875 P 2 419 260 o 3 375 543 g 3 920 181 i 77 262 654 n 79 441 206 k 2 425 593 s 3 381 876 1 3 932 847 0 77 268 987 i 79 447 539 n 2 431 926 o 3 388 209 O 3 932 847 0 77 281 653 k 79 453 872 o 2 463 591 m 3 394 542 o 3 939 180 0 77 287 986 n 79 460 205 r 2 469 924 o 3 400 875 g 3 945 513 P 77 268 987 i 79 485 537 s 2 482 590 P 3 407 208 m 3 951 846 P 77 281 653 k 79 491 870 P 2 488 923 s 3 413 541 o 3 964 512 P 77 287 986 n 79 504 536 6 2 501 589 IT 3 426 207 n 3 970 845 n 77 294 319 o 79 504 536 IS 2 514 255 O 3 432 540 P 3 977 178 lT 77 313 318 h 79 517 202 n 2 533 254 o 3 438 873 r 3 983 511 <r 77 319 651 1 79 529 868 h 2 539 587 g 3 451 539 r 3 989 844 j 77 326 984 g 79 536 201 k 2 545 920 tt 3 457 872 T 44 673 036 n 77 332 317 a 79 542 534 r 2 552 253 g 3 464 205 n 44 679 369 in 77 338 650 o 79 548 867 P 2 564 919 m 3 470 538 m 44 685 702 n 77 363 982 r 79 555 200 o 2 577 585 o 3 483 204 r 44 698 368 0 77 370 315 g 79 561 533 r 2 590 251 r 3 495 870 s 44 704 701 s 77 382 981 1 79 567 866 s 2 602 917 s 3 514 869 m 44 711 034 s 77 389 314 6 79 574 199 s 2 609 250 s 3 527 535 i 55 667 124 >r 77 395 647 P 79 580 532 P 2 621 916 r 3 533 868 k 55 679 790 s 77 408 313 S 79 593 198 P 2 621 9916 r 3 540 201 o 55 686 123 s 77 414 646 s 80 201 166 m 2 272 580 o 8 546 534 P 55 692 456 s 77 420 979 6 80 213 832 s 2 678 913 V 3 552 867 i 55 711 455 h 77 446 311 6 80 232 831 h 2 685 246 s 3 571 866 j 55 876 113 0 77 458 977 6 80 239 168 k 2 704 245 s 3 584 532 g 55 882 446 P 77 465 310 S 80 245 497 o 2 716 911 m 3 590 865 m 55 888 779 g 77 471 643 i 80 251 830 s 2 723 244 g 3 597 198 d 55 895 112 4 77 477 976 j 80 264 496 m 2 729 577 1 3 609 864 m 55 901 445 P 77 484 309 o 80 270 829 P 2 754 909 f 3 616 197 i 55 907 778 P 77 490 642 s 80 277 162 s 2 767 575 m 3 628 863 j 55 907 778 P 77 496 975 s 80 263 495 o 2 773 908 i 3 685 196 o 55 920 444 h 77 503 308 s 82 006 071 g 2 792 907 k 3 660 528 s 77 003 001 r 79 023 228 p 82 012 404 m 2 799 240 h 3 666 861 P 77 015 667 r 79 042 227 h 82 025 070 g 2 818 239 ik 3 673 194 n 77 022 000 s 79 048 560 k 82 031 403 1 2 824 572 o 3 679 527 P 77 028 333 h 79 054 893 i 82 037 736 g 2 837 238 r 3 685 860 r 77 047 332 k 79 061 226 k 82 044 069 m 2 843 571 6 3 704 859 r 77 053 665 g 79 130 880 h 82 050 402 o 2 862 570 s 3 717 525 s 77 059 998 1 79 143 555 k 82 056 735 P 2 868 903 g 3 723 858 j 77 066 331 0 79 187 886 J 82 063 068 r 2 875 236 1 3 730 191 j 77 072 664 n 79 104 219 j 82 069 401 T 2 881 569 g 3 736 ; 524 g 77 078 997 g 79 219 551 r 82 075 734 e 2 887 902 m 3 749 190 11 77 091 663 1 79 232 217 n 82 082 067 m 2 894 235 r 3 755 523 b 77 097 996 P 79 23« 550 P 82 088 400 >r 2 900 568 T 3 761 586 m 77 104 329 n 79 244 883 r 82 094 733 s 2 906 901 m 3 774 522 o 77 110 662 0 79 263 883 (T 82 094 733 6 2 919 567 n 3 780 855 s 77 116 995 P 79 263 251 m 82 101 066 n 2 932 233 o 3 787 188 i 77 123 328 P 79 270 215 m 82 107 399 s 2 938 566 P 3 793 521 J 77 135 994 n 79 276 548 g 82 113 732 s 2 944 899 P 3 799 854 s 77 142 327 o 79 289 214 m 82 120 065 n 2 951 232 . P 3 812 520 s 77 148 660 r 79 295 547 h 82 126 398 s 2 957 565 o 3 837 852 ír 77 154 993 i 79 308 213 k 2 963 898 r 3 844 185 V 77 161 326 J 79 314 546 P ' 82 158 063 o 2 970 231 h 3 856 851 i 77 167 659 g <79 327 212 s 82 164 396 n 3 280 548 k 3 863 184 j 77 180 325 1 79 333 545 s 82 170 729 p 3 286 881 g 3 869 517 g 77 186 658 n 79 333 545 g 3 293 214 \ 3 875 850 m 77 205 657 P 79 339 878 m 82 189 728 g 3 299 547 r 3 882 183 h 77 218 323 g 79 346 211 g 82 196 061 m A nvertes szelvényeket 1983. de­cember 25-ig kell a totó—lottó ki- rendeltségek, az OTP-fiókok. vagy posta útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság címére (1875 Budapest, V., Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni. Listánk csak a Sze­gedi és a Pécsi Postaigazgatóság területén vásárolt nyertes szelvé­nyek számait tartalmazza. L El

Next

/
Oldalképek
Tartalom