Petőfi Népe, 1983. október (38. évfolyam, 232-257. szám)

1983-10-16 / 245. szám

HIDEG ANTAL: Hogy Júliára talála hogy Júliára talála elfelejt köszönni majd ütődötten mormog valamit az ajtót becsukja megáll nézi Júliát aki nem tudja, hogy Júlia aki talán nem is tudna Júlia lenni aki simításától ha zizzen az inge mintha egy válóperes ügyvédnő szintetikus gyöngyvirág-illatát érezné akivel most közös mozdulataik menetrendszerűen legördülhetnének akár többször is mint a tizenkettesek a végállomás felé az augusztusi kánikulában látja sorsának 21 csillagát a fogamzásgátló sztaniol konfettijét kukákban őrzik a sorsát hogy sorsa Rékává Orsolyává Erzsikévé ne folytatódjon hogy immár senkiben soha senkivé ne folytatódjon érzi meglebben az arca érzi arca pusztán kendő s egy távoli Veronika keze az automata mosógép nyomógombján és képzeli magát egy majdani pádon kiürültén lógó orral szájában lógó pipával gyufa után kotorászva üres zsebekben lábbal borzolva az avart haja színén tűnődve s egy keresztrejtvény megfejtetlen öt kockája / fölé hajolva tudja végleg magára bomoltan mégis tudja majd hogy Júlia volt igen Júlia • Klossy Irén: Madarak Weintrager Adolf rajza IRODALMI NOBEL-DÍJ 1983 ________________ „Mik vagyunk mi, emberek vagy állatok?” 1901. december 10-e óta — ek­kor ítélték oda először az irodal­mi Nobel-díjat — szinte minden alkalommal élénk vita követi a 18 svéd akadémikusból álló testület döntését. A korántsem irigylésre méltó feladatot ellátó stockholmi bírákat már jónéhányszor érte jo­gosan az a vád, hogy engedve a mindenkori politika nyomásának, jelentéktelen szerzőket tartottak érdemesnek a legmagasabb irodal­mi kitüntetésre. Ha végigfutunk az eddigi Nobel-díjasok listáján, még az irodalom berkeiben legjá. ratosabbaknak is feltűnnek olyan nevek, amelyek ma már semmit sem mondanak. Ezzel együtt fel­merül bennünk a kérdés: hogy hiányozhat például Henry James. Tolsztoj, Strindberg ... A jelöltek ez évi névsora igen terjedelmes volt, de a választás úgy mint tavaly, Marquez eseté­ben is, szerencsésnek, korrektnek mondható. Az idei Nobel-díjas, az angol William Golding neve ismerősen cseng a magyar olvasóknak. Ki ne ismerné A legyek urát — a világ-, hir forrását —, amely Déry Tibor magyarításában látott napvilágot, vagy a Ripacs Martint, A to­ronyi és A piramist. Hogy, hogy nem, ez ideig még nem fordítot­ták le hazánkban egyik korai re­gényét, a Free fall-t (Szabadesés). És újabb műveinek, A látható sö­tétségnek és Az átkelés rítusainak is csak részleteit olvashattuk a Napvilág hasábjain, pedig az utóbbi 1981-ben elverte az angol Pooker. McConnel-díjat is. A goldingi életmű nagyságát Göncz Árpád — legtöbb regényé­nek magyar forditója — abban látja, Mgy az író az élet, a lét megszerkesztetlen nyersanyagából kiragadja a drámai csomóponto­kat. «üríti, értelmezi, majd ezeket egy időben és térben körülhatá­rolt színpadra állítja. Ez a játék­tér lehet egy utasszállító hajó, egy magányos sziklaszirt, vagy egy tortaformájú korállsziget. Golding hisz az eredendő bűn­ben és a világban uralkodó káosz, a vérengzés, a terror magyaráza­tát ebben leli. Vallásos ihletettsé- ge azonban borúlátó: a megvál­tásban nem hisz. Az ember tu­datalattijában rejlő állatias ösztö­nöket, gonoszságot Golding szerint csak nehezen lehet féken tartani, s ha az emberben lakozó —*-ny egyszer megszabadul láncaitól, a bestialitásnak semmi sem tud gá­tat vetni. Ezek a vad ösztönök szabadulnak fel azokban a iólne- velt angol gyerekekben is, akiket a háború egy déltengeri szigetre sodort. Közülük csak néhányan tudják emberségüket megőrizni, s csak néhányan hisznek még ab­ban, hogy az igazság, a becsület nem eshet áldozatul az erőszak­nak. A legyek ura azonban nemcsak angolokról és nemcsak gyerekek­ről szól: a gyerektársadalom pusz­tán miniatűr modellként szolgál arra, hogy Golding feltárja: hová jutunk, ha az emberben megbúvó állat kiszabadul és szervezetten lép fel. Nem nehéz ebben a tör­ténetben a fasizmus kialakulásá­nak és elterjedésének paraboláját felismerni. S a címbeli kérdésen, amelyet a regény egyik gyereksze­replője szegez a társainak, érde­mes lenne földünk jónéhány pont­ján elgondolkozni. Főleg most, amikor Golding emberiségféltése különösen időszerű, hiszen egyre aggasztóbban dolgoznak azok az erők, amelyek már korábban is a nácizmushoz és más szörnyűsé­gekhez vezettek. Kormos Emese TARtAT^APTX Pont-vonal-folt Első pillantásra nehéz eldönteni, hogy amiket látunk, művészi igényességű kísér­letek — vagy kísérleti szándékkal szüle­tett művek, s kiállítóterem-e vagy inkább alkotóműhely, ahol járunk ... Az Erdei Ferenc Művelődési Központ emeleti termének szokatlan tárlata didak­tikai kísérleteket, a festészet alapelemei­nek (a kompozícióig terjedő) analízisét tár­ja fel három művész: Lantos Ferenc, Kos­bor István és ihász Zsuzsa munkáiban. A tematikai és rendszerezésbeli egymásra- épülés és egység feltételezi, hogy e „teljes­ség” nem egészen véletlenül jött létre. Lan­tos Ferenc — akinek nevéhez művészeti tevékenysége mellett a Pécsi Vizuális Mű­hely szervezése s aktív pedagógiai munka is fűződik — már hosszú ideje (több kor­csoporttal, szakkörök, alkotótáborok kere­tében) foglalkozik a vizuális nevelés prob­lémáival. Módszere nem az ismeretek egy­oldalú átadása — hanem a „feladatadás— kérdés—feladatsor” hármas rendszere. Ilyen feladatként kapta három éve a pak­si alkotótelepen Ihász Zsuzsa a pontot mint a legkisebb vizuális építőelemet. „A pontok ugyanazt a szerepet töltik be a vizualitásban, mint az élők világában a multtpoténs sejtek, amelyekből osztódva bármilyen szövetfajta létrejöhet.” Grafikai, festészeti tulajdonságainak, felhasználási lehetőségeinek végtelenségét legalább ilyen jól érzékelteti a kiállított anyag. Jól sikerült improvizáció, amely megmutatja, hogyan válik a pontból tisz­tán festői kompozíció a szín és a formate­remtés problémáinak körüljárásával. Meg­jelenési formáinak sokfélesége ezen az anyagon belül is lenyűgöző; szabályos kör alakú, csipkézett szélű, háromszögbe, négy­szögbe, vonalszerűén ecsetnyomba hajló, stb ... A szin megjelenésével az analízis tovább bővíthető. Szándéka leplezetlensé- gére bizonyíték: a képek (?) alján szigorú négyzetekben helyezi el a felhasznált há­rom alapszínt (sárga—vörös—kék) és mellé a zöldet, mellettük ezek kevert árnyalata­it. A „pontozott” lapok egy részén a szín eljut odáig, hogy maga alkossa a tárgyat saját térértékével (előre vagy hátrahúzód­va), strukturális funkcióját; a térbeli va­lóság képzetének felkeltését létrehozva. A képzőművészet több évezredes szerke­zeti elveit teszi vizsgálat tárgyává a pont ürügyén. A szimmetriát, a ritmust, az ará­nyokat, az ellentéteket új képi világot te­remtve veszi szemügyre. Egyetlen pont sta­bilitása, mozdulatlansága a síkban óriási ellentétben áll azzal a dinamizmussal, me­lyet a pontnyúlványok, ponttömbök, pont­halmazok mozgatása hoz létre. Egyes mi­nőségeiben a mozgás organikus formák létrehozásáig is eljut. A kiállítás három egysége között nem­csak tematikai összefüggést (mindhárom vizuális alapelem) találunk. Ezek az alko­tórészek egymás származékai is. Lantos Ferenc munkái a pont által már felvetett kérdésekről is szólnak — de a vonal sajá­tos nyelvén. A vonal a pont mozgásának eredménye, s a pont ellentéte is — a statikus pont moz­dulatlanságának megsemmisítése folytán. Míg a pontnak csak feszi rége van, a vo­nalnak iránya is, mely erő vagy erők ha- . isára vezethető vissza. Érdekes hatást keltenek nagyméretű Táblaképei, melyeken a vonalak (erőteljes, lendületes ecsetnyomok) irányukat tekint­ve a lehető legrendezetlenebb halmazt hoz­zák létre. E vonalak tükrözik alkotójuk mozdulatának erejét, sebességét, és irá­nyát. A képeken folyamatosan ható erők nyomatéka a mozgalmas textúra. A felü­leteken minden azt sugallja, hogy valami i.Jetkezőben van, egészében feszültséggel telített élményt közvetít. Néhány lapon „csak” egyszerű vizuális játékokat játszik a ritmussal (sűrű és levegős, filccel hú­zott párhuzamos vonalakkal). Változatos anyagválasztással (filc—tem- pesa—olaj) többféle módon is eljut a vo­nal határesetéig; ahol a görbe vonal a folt kontúrjává lesz másik tanítványa, Kosbor István képein. Fehér felületein a feketé­vel (olajjal, szénnel) mindent elmond, amely síkban a térről elmondható. A kiállított anyag egyértelműen bizonyít­ja, hogy az alkotókat az analízis, a kutatás vezette — miközben olyan terepre is elju­tottak, ahol már a didaktika és a művé­szet határai nem választhatók szét. A festészetslmélet már 1919-től (a Bau­haus létrehozásától) Hanner Meyer, Va- szilij Kandinszkij, Johannes Itten, Kepes György munkásságával tudományos úton halad, de úgy tűnik, célkitűzései az eltelt jó fél század s a felmutatható nem kevés eredmény ellenére is változatlanok: „szó­tárt kell alkotnia, mely rendszerezi és he­lyére teszi a ma még szórványosan vagy helytelenül használt fogalmakat”; „meg kell teremtenie egy grammatika alapjait, amely magában foglalja a szerkesztés (konstrukció) szabályait. Miként a nyelv valamennyi szava, a művészi elemek is elfogadottak és meghatározottak lesznek." (Kandinszkij.) S ha netán valaki e látható eredménye­ket, lehetőségeket, s ezek fejlesztésének, felhasználásának szükségességét kétkedés­sel fogadná, elég egy pillantást vetnie a kiállítás reakciójaként született rajzokra (általános iskolások készítették) — melyek jó ráérzéssel mindezekért szólnak — a töhbé-kevésbé elsajátított vizuális nyel­ven. Károlyi Júlia F. TÓTH PÁL Szegény ember szerencséje K önnyű rugózása kis csé- zakocsi állt meg a ház előtt. Két szép sárga volt a kocsi elé fogva, s az első ülésen, semmi kétség, valódi pa­rádés kocsis ült, ezt meg lehetett állapítani a asinóros öltözetéről, díszes kalapjáról, feszes, büszke tartásáról. Nem a tanyai rokonok egyike tévedt erre hetipiac után, lés nem is az apámnak párán- psoló sok gazda közül valame­lyik. S ez a szokatlan körülmény nagy izgalmat keltett az egyéb­ként csendes, a városi fongalímat csak hírből ismerő utcácskánk­ban. ‘ A szomszédok, már akiket ép­pen otthon ért ez a különleges esemény, kifestek a deszkakerí­tések hasadékain, s volt, aki nem restellt kiállni a ház végére, és onnét figyelte szemérmetlen .nyíltsággal, hogy mi történik. A kocsiról egy csinosan öltö­zött, kalapos fiatal hölgy szállt le minden segítség nélkül, és této­ván nézett körül, mintha keres­ne valaímit. Végül felfedezte a ház oldalán levő számot, s elin­dult a kisaitó felé. Mind ez ideig, mint afféle sza­bad élet után sóvárgó kisle- ©ény, gyanútlanul bámészkodtam a kerítés tetején, de aztán két­ségbeesetten ugrottáim le onnan. Ahelyett azonban, hogy ajtót nyitni indultam volna, a kony­hába futottam, ahol anyám ép­pen az ebédet főzte. Alig értette meg a szavaimat, de akkorra már finoman meg is zörgették a ki­lincset. Anyáim, ijedt arcomat látva sejthette, hogy nem mindennapi vendég álldogál odakint, mert sietve dobta le magáról a kö­tényt, kezét sebtében megtörölte, s máris szaladt apró lépteivel a kapuhoz. Sosem felejtem el, ho­gyan készségeslkedett az előkelő úriihölgy láttán. Ismerte biztosan, mert nevén szólította és „Kezét csókolom, kisasszony!” — így üd­vözölte. Aztán zavartan tessékel­te befelé, mint aki tudja, hogy hajléka, bánmilyen tiszta is, nem alkalmas egy ilyen vendég foga­dására. Szerencsére a hölgy — külön­ben kedves, barátságos terem­tésnek látszott — nem is alkart bemenni a háziba. Azt viszont megengedte, hogy anyám egy szé­ket hozzon, gondosan újra és új­ra letöröLgesse, s a ház előtt, a virágágyások közelében helyezze el a vendég számára., aki hajliain- dó volt leülni, néhány percre. Apám után érdeklődött, hol van, merre jár, mikor jön haza. — Derék férjet kapott, Fran­ciskám, de meg is érdemelte — mondta mosolyogva, majd1 azt kérdezgette, hogyan, élnek, nem szenvednék-e hiányt valamiben. Anyám nem panaszkodott. — Megvagyunk — válaszolt egy-egy mondattal —, szerényen, beosztással, mint a többi sze­gény ember. — És a gyerekek, nagyok már ugye? Ijedten húzódtam egy kicsit tá­volabbra, nehogy odahívjanak, de ez eszükbe sem jutott. A kis­asszony már fel1 is állt és kiszólt a kocsisnak, aki mintha csak er­re várt volna, egy csomagot ci­pelt be, s átadta meglepődve sza­badkozó anyámnak. — Csak használják, fogyasszák egészséggel! — így szólt vissza még távozóban, aztán egy kis időre megállt az ajtóba.n, vissza­fordult és' nyújtotta finom fehér kesztyűibe bújtatott kezét. Anyáim, mintha pühét fogna, éppen, csak megérintette a vékony ujjákat, majd sietve kinyitotta az ajtót udvariasan. — Ne felejtse el az urát be­küldeni hozzánk — figyelmeztet­te a kisasszony —, akadhat egy kis munka is, favágás, miegyéb. Könnyedén fellépett a kocsira, elhelyezkedett az ülésen. A ko­csis csettintett, s a lovak patái, a cséza kerekei porfelhőt vágtak maguk. után. Sokáig bámultam az utca vége felé. ahol eltűntek a szemünk elől. Üjna csend lett a kis házaik között, a szomszédok is behúzód­tak megtárgyalni a nagy ese­ményt, a mi szerencsénket. Mert vitathatatlan., hogy valami, nagy szerencse köszöntött ránk. Csak tudnám, hogy micsoda, mert anyám nem volt hajlandó be­szélni róla. — Nem rád tartozik! — zavart ki a konyháiból, és meg is búbolt, amikor a csomagot kezdtem el szaglászni. — Hozzá ne nyúlj! Majd ha apád' hazajön. Ez őrá tartozik. Nehezen vártam apámat. Mint mindig, most is porosán, fárad­tan, mégis derűs arccal érkezett a messzi útról. Kora hajnaltól kezdve bejárta ilyenkorra mór maj.d az egész szőlőhegyet, a Tázerdó dűlőt, aminek őrzését, havi negyven pengő fizetésért rá­bízta a városi elöljáróság. Nem mertem neki szólni az újságról, csak a konyha ah laka alatt hadl- giatóztaim, leskelődltem. Vártam, hogy miikor hívnak’befelé, kós­tolni a jóféle csemegéket, köztük talán még egy szép vérbél ű na­rancsot is. amire már régóta vágytam. De a hívás egyre ké­sett. Helyette veszekedés hallat­szott ki hozzám. Szokatlan, volt ez nagyon, hiszen a szüleim szeret­ték, tisztelték egymást, de most mintha felborult volna minden. — Nem érted, mit akarnak? — hallottam apám hangját. — Nqm volt elég, hogy náluk cselédes - kedtünk évekig? A kisasszonyt az* öreg méltóságos küldte, hát per­sze, mert kell a voks neki, kép­viselő akar lenni mindenáron, már csak ez hiányzik a konmány- főtanácsosi cím mellé, hát most gyűjti a szavazatokat, kit így, kit úgy akar megvásárolni, szépszó­val, ajándékokkal meg ígéretek­kel — hadarta szinte egyszuszma. — De az én voksom nem eladó, a kutya mindenségit!... Befo.gta'm a fülemet, mert ilyen cifra és kemény szavakat még nem hallottam az apám szájából. Aztán elcsendesült odabent minden.. Csak anyám pityergése hallatszott még egy kis ideig. — Hát te, mit halligatózol itt? — dörrent rám apám felhevülten. s mint akit valami nagy bűnben tetten érték, ijedten húztam a nyakam közé a fejemet. — No, hozd csak ki, a csoma­got! — parancsolt aztán egy ki­csit megenyhülten. s boldogan ugrottam, nehogy meggondolja magát. Eléggé nehéz volt a cso­mag. lehet, hogy mégsem nya­lánkság, hanem csak krumpli van benne? — Így találgatok am — Nehéz ugye? — nézett rám apám. — Hát akkor told csak ki a talicskát, fiiam! .Nagyot néztem, hogy tán tré­fálkozik, de azért engedelmes­kedtem szó nélkül. —Rakjad rá szépen! Feltettem a csomagot a talics­kára., de akkor már rossz sejtel­meim voltak. — Indulhatunk — mondta ha­tározottan és kinyitotta a kisaj­tót. — Ebéare itthon leszünk! — kiáltott anyámnak, s jó hosszú léptekkel szinte húzott maga után. Kis idő múlva pedig türel­metlenül átvette tőlem, a talics­kát, s ettől kezdve alig győztem kocogni utána. A csomagot Bordó cs úrék konyháján adtuk le, ott, alhol anyáim is cselédeskedett valami­kor, s ahová apám mint kocsis, hajdanán, még legény korában, szintén bejáratos volt. Csöndes esték beszélgetéseiből tudtam mindezt, s most megiilletődve lép­tem be én is a tjágas helyiségbe. Alig váltott apáim pár szót az ott lebzselő személyzettel. Nem is nagyon értették talár;, hogy mit akar, mert úgy néztek rá csodál­kozva, mint aki megbolondult. Ki is érthette volna akikor, hogy egy szegény, látástól vákulásig robotoló, önmagát hajszoló csősz- ember- miérti dobja el magától oly könnyen a kínálkozó szeren-

Next

/
Oldalképek
Tartalom