Petőfi Népe, 1983. augusztus (38. évfolyam, 181-205. szám)

1983-08-02 / 181. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI PÉPE AK MSZMP BÄCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXVIII. évf. 181. szám Árai 1,40 Ft 1983. augusztus 2. kedd 3t Hollai Imre®'"®* felszólalása Genf ben Hollai Imre az ENSZ-közgyűtás jelenlegi, 37. ülésszakának eLnöike hétfőn felszólalt a faj üldözés, és a faji megkülönibözteté.s elleni II. világkonferen­cián. Beszédében kiemölte annak jelentőségét, hogy a világ számos népe és kormánya a fajüldözés ás faji megkülönböztetés elleni harcnak szentelt évtized alatt elkötelezte magát az apartheid minden formá­jának megszüntetése mellett. Fontos feladatként jelölte meg, hogy a világ va­lamennyi tisztességes emberét mozgósítsák erre a küzdelemre. A fajüldözés és a faji megkülönbözte­tés időnként a faji felsőbbrendűségre vonatkozó el­képzelésekben, vagy a faji alapon, illetve a bőrszín, vallás, illetve nemzeti identitás alapján történő el­zárkózásokban nyilvánulhat meg. A megkülönböz­tetés irányulhat nemzeti kisebbségek, etnikai cso­portok, illetőleg idegen munkások ellen is. Minden­nek hangsúlyozása azért szükséges — mondotta Hol­lai Imre —, mert léteznek olyan kényelmes illúziók, mintha a faji megkülönböztetés csak a Dél-Afrikaj Köztársaságban, az intézményesített fajüldözés bás­tyájában léteznék. Ez távolról sem igaz — mondotta. A fájüldözés, illetve a faj, a bőrszín, vallás és a nemzeti és etni­kai hovatartozás alapján történő megkülönböztetés sajnos mindennapos jelenség számos országban, több magasan fejlett országban is. Sportolókat, sportvezetőket köszöntöttek A Kecskeméti SC férfi röplabdacsapata figyelem­re méltó eredményeket ért el az utóbbi években. Az egyesületben folyó jó szakmai munkát dicséri, hogy a kék-fehér színeket viselő együttes 1979-ben a ma­gyar bajnokságban negyedik, a Magyar Népköztár­sasági Kupában második lett. Egy évvel később mindkét versenysorozaton az előkelő harmadik he­lyet szerezte meg. tavaly pedig a másodikat. Idén — amint már mi is több ízben megírtuk — a baj­noki cím mellé a Magyar Népköztársasági Kupát is megnyerték a kecskemétiek. Ennek eredményeként ősszel már harmadik alkalommal vehetnek részt a nemzetközi kupaküzdelmekben. A KSC férfi röplabdacsapatának egyenletes ^fej­lődését a megye első számú vezetői is elismerték azon a fogadáson, amelyet tegnap délelőtt adtak a játékosoknak, a szakosztály és a klub vezetőinek. Romány Pál, a megyei pártbizottság első titkára kö­szöntötte a szép sikereket elért csapat képviselőit, és sportvezetőiket. Kovács Ferencnek, a szakosztály vezetőjének elismerő levelet nyújtott át. Egyúttal reményét fejezte ki. hogy a csapat tovább öregbíti majd Kecskemét és Bács-Kiskun megye jóhírót az országban és a nemzetközi küzdőtéren is. Dr. Gaj- dócsi István, a megyei tanács elnöke Pálfy Gusztáv egyik alkotását adta ót a szakosztály képviselőjének. A bensőséges hangulatú találkozón részt vett Lockmajer György, az OTSH főosztályvezetője is. (Pásztor Zoltán felvétele) 0 Romány Pál köszöntötte a sportolókat. ÖTEZER VENDÉG HETVEN ORSZÁGBÓL Vasárnap délelőtt a Bu­dapest Sportcsarnokban az eszperantó himnusz hang­jaival megkezdődött a 68. eszperantó világkongresz- szus. A nagyszabású talál­kozót Grégorie Maertens, az Eszperantó Világszövet­ség elnöke nyitotta meg. Üdvözölte a 70 országból összegyűlt mintegy ötezen- eszperantistát, valamint a kongresszus elnökségében helyet foglaló vendégeket, köztük Gáspár Sándort, az Elnöki *130005 helyettes elnökét, a rendezvény fő­védnökét és Sarlós Istvánt, u Minisztertanács elnök- helyettesét, a védnöki tes­tület elnökét. Gáspár Sándor, a Ma­gyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa, a magyar dolgozók és az eszperan- tisták világtalálkozójának otthont nyújtó főváros la­kosságának nevében kö­szöntötte a 68. eszperantó világkongresszus vala­mennyi résztvevőjét, majd arról szólt: nem tudni, hogy Bábel legendájának van-e történeti alapja, de az tény, hogy az emberiség egész történelme során nyelvi megosztottságban élt. E helyzet megváltozta­tásának szándéka vezette azokat, akik csaknem száz esztendeje lerakták egy közös nyelv, az eszperantó alapjait. Az eszperantóét, amely a kölcsönös megis­merés és megértés nyelve, s elősegítheti, hogy a vilá­gon létrejött valamennyi szellemi és kulturális érték az egész emberiség köz­kincsévé váljék. Gáspár Sándor befejezé­sül alkotó, eredményes munkát kívánt a kongrcs/- szusnak. A vendéglátó ma­gyar eszperantisták nevé­ben Baráth Endre, a Ma­gyar Eszperantó Szövetség főtitkára köszöntötte a mozgalomnak a világ min­den tájáról összesereglett tagjait. Elmondotta: né­pünk joggal érezheti meg­tisztelőnek, hogy a világ- szövetség Budapestet vá­lasztotta a kongresszus színhelyéül. Ez a magyar eszperantó mozgalom elis­merése, de ezen túl meg­becsülése hazánk nyitott, u békés egymás mellett élés jegyében párbeszédre, köl­csönösen hasznos kapcso­latokra törekvő politikájá­nak is. A tanácskozás fő témá­(Folytatás a 2. oldalon.) Kivirágzó zománcművészet Kiállítás az Erdei Ferenc Művelődési Központban Kedves, ha kell szigorú szavú Pap Gábor bizony bennünk js „megindult valami” vasárnap délelőtt a megyei művelődési köz­pont. emeleti kiállításán. örül­tünk! Annak, hogy így is megcsi­nálható valami, annak is: jól terveztek 1975-ben a kecskeméti zománcművészeti alkötótelep ki­gondolok .s annak is, hogy az elő­készítés, a táborozás, a munka gyönyörű küzdelmeit. örömeit ilyen kiváló kiállítás koronázza. „Legyünk büszkék arra, amit itt láthatunk" mondotta boldogan a tárlatot rendező és megnyitó művészettörténész. Igaza . van. Ritkán csodálható ilyen színvona­lú bemutató, mint a kilencedik kecskeméti zománcművészeti al­kotótelep összegező tárlata! Má­sutt is ritka ünnep ennyi kitűnő alkotás egyetlen kiállításon. Csak egy példa a rendezők köz­művelő törekvéseire, önműködő diavetítőn szemlélhető a zománc­kép készítésének folyamata. Túrj Endre festőművésznek és Kiss Bé­la fotográfusnak köszönhető az ügyes összeállítás. Jó ötletnek bi­zonyult a Hegedüs-együttes meg­hívása is. Ugyanúgy a népművé­szet ősi forrásaiból merítettek, mint a hat hétig a hírős városban dolgozó művészek. Az élményért, e tartós művészi ösztönzésért, biztatásért, a munka egyre jobb feltételeinek a megte­remtéséért sokak illetékesek a köszönetre. A megyei tanács — amelynek a megnyitón is megje­lent elnöke hivatali kötelezettsé­gén messze túlmenően segíti az. immár külföldön is számon tar­tott tábort —, a szálast, műhelyt adó Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola, a szakmai tá­mogatásban serény Kecskeméti Kádgyár, a pályázat kiírásával a fölhalmozódott szellemi energiá­kat termékeinek szépítésére is hasznosítani óhajtó budafoki Lampart Gyár, a látogatókat az előzményekkel is megismertető katalógus szerkesztői, kivitelezői mind részesei a kilencedik nem­zetközi zománctábor sikerének. És még nem szóltunk a maga mű­vészetét is megújító Kátai Mihály megyei művészeti díjas telepveze­tő érdemeiről, a képző- és ipar- művészeti szövetség sokféle köz­reműködéséről. Valamennyi résztvevő neve idekívánkoznék; a műveket elemző cikkből tud­hatják meg olvasóink, hogy kik kísérleteztek, kik, mit alkottak 1983. július 5-tűl Kecskeméten. Minden közreműködőt köszöntött a szokatlanul népes közönség — soraiban ott láttuk Gera Sándort, a megyei pártbizottság osztályve­zetőjét, a megyei és a városi ta­nács képviselőit — elismerő tap­sa. A megnyitóra vonatkozó infor­mációk továbbításán túl csak ar­ra vállalkozhat e tudósítás, hogy megpróbálja érzékeltetni: miként lett képzőművészeti életünk ese­ménye egy szokványos rendez­vény. Jó lenne, ha minél többen egyetértenének Kerényi József három esztendeje írt figyelmez­tetésével: „A kiállításoknak js megvan a magúk archimédesi törvénye: minden kiállítás annyit ér, amennyit szellemileg és anya­gi valóságban mindennapi kör­nyezetünkben fölhasználunk be­lőle." H. N. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■HiI FIATALOK A-BÉKÉÉRT Ifjúsági találkozó Szelíden Nem túl szerencsés időpontban, a szegedi ifjúsági fesztivállal egyidőben rendezték meg a hét végén a szelidi ifjúsági találko­zót. A remek időjárás kedvezett a programnak. Szombat délután a sportpályán gyűltek össze a kü­lönböző versenyszámokban indu­ló fiatalok. A legnépszerűbb, mint mindig, most is a foci volt. A kispályás bajnokságra például 26 férficsapat nevezett. Az érdek­lődők serege egy pillanatra sem lankadó izgalommal figyelte a négy női csapat játékát. Hiába, a mulatságos helyzeteket produká­ló női foci még mindig kurió­zumnak számít. 0 A békéménél résztvevőinek egy csoportja. Az erős emberek, a víztorony­nál, a kellő távolságban figyelő közönség gyűrűjében. rünkhaji- tásban mérhették össze erejüket. Sokan voltak kíváncsiak a' kara­te- és judo-bemutatóra, ahol a hartaiak jóvoltából a nálunk ke­véssé ismert aikido egyes ele­meiből is ízelítőt kaptak a né­zők. A délután folyamán druk­kolhattunk''még azoknak, akik zsákban vagy gólyalábon próbál­tak célba érni, vagy akik a há­rom kilométeres tó melletti futó­versenyen startoltak. A nap csúcspontja mindenkép­pen az esti koncert volt. A mint­egy háromórás program főszerep­lője a V’ Moto Rock és a Delfin együttes volt, az utóbbi, kalocsai illetőségű zenekart kitörő lelkese­dés fogadta hazai pályán. Akik még nem tombolták ki magukat eléggé a rendkívüli jó hangulatú koncerten, a szabadtéri diszkó­ban folytathatták a szórakozást. Az előző nap kimerítő esemé­nyei ellenére vasárnap reggel ki­lenc óra tájban, a kiskempingben már szép számmal összejöttek a békemenet résztvevői. A háború­ellenes jelszavakat hirdető táb­lákkal felvonuló csapathoz a strandolok közül is többen csat" ÜKÉ & lakoztak. A végállomáson, a tó melletti szabadtéri színpadon ke­rült sor ezután a békemagygyű- lésra, ahol fellépett a dusnoki tamburazenekar, Acs Enikő, Do- lák-Saly Róbert, a Tolcsvay-trió, Dinnyés József és Gárdos András. A színes, szórakoztató műsor közben Mészáros András, az Or­szágos Béketanács ifjúsági bi­zottságának titkára mondott be­szédet. amelyben a nukleáris há­ború veszélyeire figyelmeztetve egyúttal kifejezte a nagygyűlés résztvevőinek békevágyát is. A találkozó ideje alatt egyébként aláírásokat gyűjtöttek a KISZ ka­locsai Járási és Városi Bizottsá­ga békefelhívásának a támogatá­sára. A röplapon egyebek mellett a következőket Is olvashattuk: „Ide. a Szalidi-tóhoz is azért jöt­tünk el, hogy kifejezzük élniaka- rásunkat, mert hiszünk a béke él­tető egységében, és tudjuk, hogy a Föld minden népe békét akar!" A kétnapos programban min­denki megtalálta a számára iz­galmas szórakozást. Volt még pol-kaszinó. a találkozó történe­tét bemutató fotókiállítás, lehetett mindenféle nyakba, csuklóra való csecsebecsét vásárolni, vattacu­kor, lángos, sültkolbász, hideg üdítő és sör kapható volt min­den mennyiségben. Délutánra azonban már úgy tűnt, elnézve a vízben hömpölygő tömeget, hogy csak a tó hullámaiban számíthat- tak a fiatalok némi felüdülésre. 0 „Újra és újra, egyUtt hajolva.. — énekelte a népszerű szelíd! dalt Dinnyés József. (Somos László felvételei) Üjabb agrokémiai telepek épülnek Korábban a mezőgazdaságban használt vegyszereknek nem egy­szer az ötödé is tönkrement azért, mert hiányoztak a tárolók. A veszteségek csökkentésére or­szágszerte hozzáláttak az agroké­miai telepek hálózatának kiépí­téséhez. A MÉM összesítése sze­rint eddig 30 létesítmény készült el; a korszerű tárolókban gépesí­tették az anyagmozgatást, és gon­doskodtak a vegyi anyagok helyes kezeléséről. A kedvező tapaszta­latok alapján 12 helyen építenek újabb telepieket, ezek egy része még az idén elkészül. A telepeket a legtöbb esetben a környező gazdaságok és a for­galmazó vállalatok összefogásá­val hozták létre. A beruházási költség ugyanis elég magas, ese­tenként eléri a 80—80 millió fo­rintot, s ez egyegy üzem anyagi erejét meghaladná. A tárolókhoz vasúti vágány, illetve közúti há­lózat vezet, és így az anyagok beszállítása és szétosztása nem okoz gondot. A legújabb adatok szerint a mezőgazdaság területé­nek már csaknem 30 százaléka tartozik valamelyik agrokémiai társuláshoz, a létesítmények be­fogadóképessége azonban egyelő­re még szűkös, és közvetlenül a terület 10 százalékát tudják el­látni. A további készletet a me­gyei AGROKER-telepekről, illet­ve a műtrágyagyárakból fuvaroz­zák a gazdaságokba az. agroké­miai központok közvetítésével. A központok ráfizetéssel mű­ködnének, ha csak a műtrágya készletezésével foglalkoznának. Ezért a jövedelmezőséget szolgál­tatásokkal javítják; szállításra és rakodásra vállalkoznak, megren­delésre elvégzik a vegyszeres ke­zeléseket, szaktanácsot adnak. Több helyen egyéb feladatokai i.s ellátnak, például olajat tárolnak, vagy betont állítanak elő. Az újabb gyakorlat szerint a telepiek beruházási programját több sza­kaszban valósítják meg. így már az első egykét évben hasznosít­hatják az épületeket és az első­ként beszerzett gépieket. Később — az anyagi lehetőségek ismere­tében — újabb helyi fejlesztése­ket végeznek, kiegészítve a léte­sítményt piéldául szolgáltató rész­leggel és korszerű laboratórium- ma.!. (MTI) Megkezdte munkáját az eszperantó világkongresszus

Next

/
Oldalképek
Tartalom