Petőfi Népe, 1983. július (38. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-01 / 154. szám

Bővítik szolgáltatásaik at az áfészek Százezernél több kisközségi, ezenfelül ennél jóval nagyobb számú városi és nagyközségi la­kost érint megyénkben az áfé­szek ipari és szolgáltatói tevé­kenysége. Különösen az élelmiszeripari feldolgozás fejlődött jelentékeny mértékben. Ezt jelzi, hogy az or­szág fogyasztási és értékesítési szövetkezetei élelmiszer-termelé- sének egyöstödét Bács-Kiskun me­gye adja. Ezen belül a tartósítás­sal készített termékek aránya 70 százalék! Nemkülönben számottevő a vál­tozatos szolgáltatói tevékenység is, mint azt a MÉSZÖV elnöksé­gének tegnapi ülésén az Erdélyi Ignác elnök által' megvitatásra ajánlott beszámoló tartalmazta. Tizenegy áfész működési körze­tében házhoz szállítást szervez­tek az élelmiszert, vagy iparcik­ket vásárlók segítésére. Ötszáz­kilencvenöt üzlet hús-, kávé-, mák. és diódarálóval, valamint hússzeletelővel várja a vevőket. Az áruházakban és a konfekció- üzletekben — ahol ezt az adott­ságok megengedik — a felsőruhá­kat méretre igazítják, s a méter­áru-osztályon vásárolt függönyö­ket megvarrják. A kiskunmajsai ÁFÉSZ-áruházban például gomb- áthúzást is végeznék. Másutt ha- risnyia-szemfelszedéssel, műsza­kilag ellenőrzött, forgalmi enge­déllyel ellátott motorkerékpárok eladásával, a gazdaiboltokban szaktanácsadással, továbbá 12 szövetkezetnél árukölcsön, ügy­intézésével vesznek részt a la­kossági szolgáltatásokban. Har­minckét településen iparcikk­kölcsönző működik. (Folytatás a 2. oldalon.) 0 Ezen a képen jól látszik, hogy a FÉKON kalocsai gyárában az anyagmozgatásnak jelenleg nincs zárt rendszere. — íme, Itt. van ez a gyönyö­rű, korszerű üzemépület — mu­tat körül Németh Tibor igazgató a FÉKON kalocsai gyárában. — A munkamódszerünk ezzel szem­ben nem élenjáró, eredményes­ség. hatékonyság tekintetében nem rontjuk, de nem is javítjuk az országos átlagot. Ám a FÉKON Ruházati Válla­latnál két esztendeje útjára in­dult egy gondolat, amelynek lé­nyege: az üzem- és munkaszer­vezés korszerűsítésével jelentő­sen meg lehet és meg is kell ja­vítani a termelékenységet. Az elképzelés időszerűségét csak fokozta a nyugatnémet vállala­tokkal kialakított kooperáció bővülése, s a cél ennek megfele­lően az, hogy a gyárak termelé­kenységét az NSZK-ibeli, azaz a világszínvonalra emeljék. A ter­vek valóra váltásának első hely­színéül a FÉKON a kalocsai gyá­rat jelölte ki. — Mi vagyunk a vállalat leg­kisebb gyára, de a körülményeink valóban jók — mondja Németh Tibor. — Az új termelési rend­szer hozzásegít bennünket ah­hoz, hogy ezeket az adottságo­kat eredményesebben kihasznál­juk. De mi is az új rendszer lénye­ge? Középpontjába az anyag- mozgatás korszerűsítése, meg­gyorsítása áll. A varrodában és a raktárban ez most hagyomá­nyos módon kézzel, kézikocsival történik. Ez lassú és nehézkes, körülményessé teszi a más ter­mék készítésével való átállást is. Márpedig az ingekből — ame­lyeket ezentúl csak belföldi pi­acra szállítanak — blúzokból, női ruhákból, szoknyákból sokféle fazont, modellt kell gyártani, s így az áttérés más munkára nem is ritka. — A rendszer elnevezése: Veit TRANSPO—H—SYSTEM. Tu­lajdonképpen egy felsőtovábbi- tású rendszerről van szó, ame­lyet úgy építenek ki, hogy a „vál­tók” megfelelő állításával az anyag különböző utakat járhat be. Mód van arra, hogy a termé­kek a munkahelyeket a művele­ti sorrend szerint végigjárva jus­sanak vissza a diszpécserhez, de ha történetesen egyműveletes fel­adatról van szó, valamennyi mun­kahelyet külön-külön is össze­köti a rendszer a diszpécserrel. A szalagvezetőn sok múlik, hiszen neki kell működtetnie, vezérelnie a rendszert. A Veit TRANSPO—H—SYS- TEM-mel a blúzgyártás termelé­kenysége várhatóan 20 százalék­kal, a ruha, szoknya készítése 30 százalékkal javul majd. Termé­szetesen nem azonnal. A szakér­tők úgy vélik, hogy a felfutás fél év alatt következik be. Ha így lesz, a tízmillió forintos befek­tetés 2—3 év alatt megtérül. A berendezés szerkezeti ele­mei július közepén érkeznek Ka­locsára, innen számítva hat hétig tart a teljes vertikum átállítása. Már az első napokban bemutató munkahelyeket építenek föl: a szerelési idő alatt itt tanulják meg a dolgozók a rendszer mű­ködtetését. A felső továbbítása anyagmozgató pályával egyidö- ben 40 korszerű varrógépet is kap a FÉKON kalocsai gyára, mindez a tőkés export további növelését szolgálja. Az új ter­melési rendszer debütálására ér­deklődéssel figyel az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, a Munkaügyi Hivatal és az Anyag­mozgatási és Csomagolási Inté­zet is. S. B. Befejeződtek a szóbeli felvételik SZÁMADÁS BUDAPESTEN Törődnek az idősekkel Bács-Kiskunban A nyugdíjkorhatárt elérők éle­tében nagy változást jelent az aktivitással töltött évtizedek után a közhelyesen „pihenés korsza­kának” nevezett időszak. Különö­sen fájó, ha megértő családi kör­nyezet nélkül, esetleg betegsé­gekkel küszködve a bizonytalan­ság légköre veszi körül a meg­fáradt embert. Miután Bács-Kis- kun megyében is mind magasabb a nyugdíjkorhatárt megérők ará­nya, fokozottabb gondoskodással, törődéssel szükséges az időseket körülvenni. Különösképpen vonatkozik ez a kötelezettség a tanyán, magá­nyosan élő emberekre. Az MSZMP megyei végrehajtó bi­zottsága 1979-ben hozott határo­zatában így összegzi a teendőt: „A szétszórtság, a nagy távolság, a tanyavilágban magukra maradt idős emberek helyzete indokolja a szociális gondoskodás további, kiemelt javítását...” E feladatból a társadalmi szer­vezetek az arculatuknak megfe­lelő tevékenységi formában veszik ki részüket. A tanácsok segélye­zéssel, valamint az intézmények hálózatának (otthonok, napközik, panziók) bővítésével teremtettek lehetőséget az idős emberek lét- biztonságának megalapozásához. E nagyarányú munkához a tár­sadalom széles körű segítséget nyújtott, akciók, felajánlások tet­(Folytatás a 2. oldalon.) Ájult jelöltet ugyan nem le- gyezgettek, de azért szinte kézzel­fogható volt a feszültség a Bajai Tanítóképző Főiskola folyosóján, ahol a felvételizők vártak soruk­ra. hogy a Keszthelyi György fő­iskolai docens elnökletével „ülé­sező” bizottság előtt számot ad­hassanak tudásuktól. Amint azt dr. Caszner István, a főiskola fő­igazgatója elmondta. izgalomra már csak azért is okuk van a pá­lyázóknak. mert a 287 nappali ta­gozatra jelentkező közül mindösz- sze 160-at tudnak felvenni. Az eddigi tapasztalatok szerint — a szóbelik ma fejeződnek be — az írásbeli dolgozatokban töb­bet produkáltak a felvételizők, míg az utolsó nekifutásnál bizony jó néhány vérszegény feleletet szenvedtek végig az asztal mind­két oldalán. A jelöltek kevés idé­zettel tudták alátámasztani mon­dandójukat, ennek persze főleg az az oka, hogy az érettségin használhatják az irodalmi szöveg- gyűjteményt, ami nemigen inspi­rálja magolásra a tanulókat. A százhetven levelezős jelentkező közül csak negyvenet tudnak fel­venni. ezek többsége is azok kö­zül fog kikerülni, akik eddig ké­pesítés nélkül tanítottak. Az igaz­gató örömmel nyugtázta, hogy az idén sikerül betölteni mind az öt helyet a szerb-horvát szakon, a hat német helyre pedig húsz je­lentkező akadt. A felvételi bi­zottság július 11-én ül majd ösz- sze, s nyolc nappal később már valamennyi pályázó kézhez kap­ja az örömhírt vagy elutasítást tartalmazó borítékot. A bajai tanítóképző ének-zene­tanárai az idén először képvisel­tették magukat a Kecskeméti Óvó­START: JÚLIUS KÖZEPÉN Űj termelési rendszer a FÉKON-nál nőképző Intézet 20-án és 21-én le­zajlott alkalmassági vizsgáin. Mint ismeretes, szeptembertől a bajai és a kecskeméti intézet öt­venfős, úgynevezett integrációs csoportot indít ének-zenei tagoza­ton. A június 23-án elkezdődött és ma záruló szóbeliken — nyolc vizsgabizottság előtt — 346 leve­lezőre és 441 nappali tagozatra jelentkező próbált helytállni. A felvételi tárgyak, a magyar és a történelem közül az utóbbi he­lyett azok, akik szakiránynak megfelelően akarnak továbbtanul­ni, azaz szakközépiskolából jöt­tek, a pedagógiát is választhatják. A lehetőséggel harminc felvételi­ző élt. A hagyományokhoz híven az idén is volt három férfi je­lentkező, bár hogy, hogy nem kö­zülük az egyik jövendő óvó bácsi a szóbeli előtt meggondolta ma­gát .. . Bács-Kiskun megye másik há­rom felsőoktatási intézményében, a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolán, a Kertészeti Egyetem kecskeméti főiskolai ka­rán és a bajai Pollack Mihály Műszaki Főiskola vízgazdálkodá­si intézetében már korábban be­fejeződtek a szóbeli felvételik. A GAMF-on például a nappali ta­gozatra kétszázhatvanán jelent­keztek, közülük száznegyvenet fognak felvenni. Az esélyeket csökkenti az is, hogy a szakma- csoportos felvételi eljárás során a Budapesti Műszaki Egyetem vil­(Folytatás a 2. oldalon.) • Faragó Noémi Arany János költészetéről beszélt a bajai tanító­képző felvételi bizottsága előtt. *a*r IDŐJÁRÁS Előrejelzés ma eatig: Napközben megerősödő gomolyfelhő-képződés, he­lyi záporok, zivatarok és többfelé élénk északkeleti, keleti szél. Legal« csonyabb éjszakai hőmérsék­let 8, 13, legmagasabb nappali hőmér séklet pénteken 24, 29 fok kö­zött. A Balaton vizének hőmérséklete tegnap 11 órakor Siófoknál 21 fok volt. (MTI) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! jastf *****- ~-r­PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXVIII. évi. 154. szám Árai 1,40 Ft 1983. július 1. péntek Véget ért a néptáncfesztivál Borbáspusztára, íovasprogramra utazott tegnap délelőtt az Orszá­gos Népi Játék és Néptánc Fesztivál valamennyi résztvevője. A gye­rekek és kísérőik egyforma tetszéssel fogadták a fogathajtást, ugra­tást, lófektetést. Az érdeklődéssel kísért program után a kecskeméti stadionban az MHSZ tartott számukra repülő-, illetve autómodellekkel rendezett bemutatót. A legérdekesebbnek a körrepülést tartották az ifjú tán­cosok. A szabadidős- foglalkozások sorát a gokart-pályán tett látogatás fejezte be. A kecskeméti DUTÉP gokart-szakosztálya tagjainak ügyes manőverei feltehetően sok fiúban ébresztettek vágyat a gyors járművek kipróbálására. Vendégeink ebéd után ismét választhattak a programajánlatból: a csepeliek, a csopakiak, az üllésiek és a szolnokiak a széktói strandra igyekeztek. Lehetőségként kínálkozott valamennyiüknek a Szórakaté- nuszban a különféle népi kismesterségekkel való ismerkedés is. Az este fénypontja a menettánc volt, a Petőfi Sándor utcában. A fergeteges tapssal kísért bemutató minden fáradságért kárpótolta a táncosokat! A fesztivál zárszavát Molnáráé Kozma Erzsébet, az Üttörőszö vétség titkára mondta el, méltatva a rendezők és a résztvevők munkáját. Ülést tartott a KGST VB Június 28—30-a, között Moszk­vában megtartotta 106. ülését a r Kölcsönös Gazdasági Segítség Ta- : nácsának Végrehajtó Bizottsága. Az ülésen a tagállamok állan­dó KGST-képviselői, miniszter- ; elnök-helyettesek vettek részt. A végrehajtó bizottság áttekin- ‘ tette, hogyan szélesedik a KGST- [ tagországok együttműködése a ; fűtő-, energetikai és nyersanya­gok ésszerű hasznosításában, va­lamint a lakosság élelmiszer-el­látásának javításában. Határoza­tot hozott arról, hogy az együtt­működésnek ezekről a területei­ről készült írásos anyagokat a Kölcsönös Gazdasági Segítség Ta­nácsának ülésszaka elé terjesztik. A végrehajtó bizottság jóvá­hagyta azoknak az együttműkö­dési témáknak a jegyzékét, ame­lyek sokoldalú alapon történő kidolgozására a következő ötéves (Folytatás a 2. oldalon.) Schöffer­szeminárium Kalocsán Augusztus 22-től Schöffer-sze- mináriumot rendeznek Kalocsán. Az egyhetes szabadegyetem meg­nyitóját a magyar származású szobrászművész helyi múzeumá­ban tartják, ahol szülővárosának adományozott alkotásai láthatók. Az első napi programban szere­pel Schöffer tavaly felavatott szá­mítógépvezérlésű fénytornyának megtekintése is. A szeminárium hallgatói számára a hét során vi­tával egybekötött esztétikai, mű­vészettörténeti előadásokat tarta­nák majd a művelődési központ­ban. Nicolas Schöffer 26-án, pén­teken találkozik a szeminárium résztvevőivel. Kádár János fogadta Bülend Ultisut Bülend Ulusu, a Török Köztár­saság miniszterelnöke, aki hiva­talos látogatáson tartózkodik Ma­gyarországon, csütörtöki program­ját Székesfehérvárott kezdte: az Ikarus Karosszéria és Járműgyá­rat kereste fel. A vendéget elkí­sérte útjára Nagy János külügyi államtitkár, Fóti Iván, hazánk törökországi és Osman Basman. Törökország budapesti nagyköve­te. A magas rangú vendégeket a székesfehérvári gyárban Gábor András ipari miniszterhelyettes, a megye, a város, s az üzem ve­zetői üdvözölték. Bállá Károly, a gyár igazgatója és Nagy Gábor, az Ikarus vezérigazgatója tájé­koztatta a vendégeket az évi 13— 14 ezer autóbuszt előállító, nagy múltú hazai iparvállalat eredmé­nyeiről. Elmondták, hogy a szé­kesfehérvári gyár szerelőszalag­jairól az idén 8700 autóbusz ke­rül le, s többségét — 85—90 szá­zalékát — exportálják, egyebek közt Törökországba. Bülend Ulusu Budapestre visz- szatérve*— Gérnyi Kálmán, á Fő­városi Tanács elnökhelyettese ka­lauzolásával — a főváros neveze­tességeivel ismerkedett. A Déli Pályaudvarnál a gépkocsiból ki­szállva metrón folytatta útját a Batthyány térig, útközben Daczó József, a BKV vezérigazgatója tájékoztatta a török kormányfőt Budapest tömegközlekedéséről, a metró és a szentendrei HÉV for­galmáról. Ezt követően a minisz­terelnök útja Gül Baba türbéjé- hez vezetett, ahol megismerkedett a török hódoltság idején Budára érkezett, s itt elhunyt mohame­dán szerzetes sírkápolnájának történetével, s emlékeztető soro­kat írt be a vendégkönyvbe. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke csütörtökön az Or- szágházban hivatalában fogadta Bülend Ulusut. A szívélyes lég­körű találkozón részt vett Nagy János külügyi államtitkár. Ercü- ment Vavuzatp külügyi államtit­kár. Fóti Iván és Osman Basman. Kádár János, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizott­• Az autóbuszok gyárában. (Fotó: MTI — KS) ságának első titkára csütörtökön délután a KB székházában fogad­ta Bülend Ulusut. a Török Köz­társaság miniszterelnökét, aki hi­vatalos látogatáson tartózkodik hazánkban. A szívélyes légkörű találkozón véleménycserét folytatta a nem­zetközi élet időszerű kérdéseiről, különös tekintettel az európai biztonság és együttműködés prob­lémáira. Megelégedéssel állapítot­ták meg. hogy országaik együtt­működése eredményesen fejlődik, és megerősítették készségüket a kölcsönösen előnyös kapcsolatok további elmélyítésére. A találkozón jelen volt Lázár György, a Minisztertanács elnöke. Csütörtökön kétoldalú megbe­szélésekre került sor a Bülend Ulusu kíséretében levő személyi­ségek és magyar partnereik kö­zött. Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter Saba- hattin özbek élelmezési, mező- és erdőgazdasági miniszterrel ta­lálkozott. A megbeszélés során át­tekintették a növénytermesztésben, az állattenyésztésben és az erdő- gazdálkodásban adódó együttmű­ködési lehetőségeket. Megállapí­tották, hogy lehetőség kínálkozik közös fellépésre a harmadik pia­con. A nap folyamán a török mi­niszter felkereste a ' Gyümölcs­ös Dísznövénytermesztési Fejlesz­tő Vállalatot, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia martonvásán Ga­bonatermesztési Kutató Intézetét, és a gyúrói Egyetértés Termelő­szövetkezetet. Bajnok Zsolt államtitkár, a Tá­jékoztatási Hivatal elnöke Cande- mir önhon török miniszterelnök­ségi tájékoztatási államtitkárral tárgyalt a két hivatal és a tájé­koztatási intézmények munkájá­tól. az együttműködés lehetősé­geiről. Megállapították. hogy adottak a lehetőségek a kapcso­latok továbbfejlesztésére, különö­sen a két ország televíziói és új­ságírói között. • Botoslánc. BORÍTÉKRA VÁRVA

Next

/
Oldalképek
Tartalom