Petőfi Népe, 1983. július (38. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-01 / 154. szám

2 • PETŐFI NÉPE • 1983. július 1, LJBANON Állandósul az izraeli megszállás? Kádár János találkozott Gilberto Vidrával események sorokban MOSZKVA ____________________ A z SZKP Központi Bizottságá­nak Politikai Bizottsága áttekin­tette hét európai ország párt- és állami vezetői június 28-án Moszkvában megtartott találko­zójának eredményeit. A testület heti rendes ülésén teljes egészé­ben, maradéktalanul jóváhagyta a Szovjetunió küldöttségének te­vékenységét, amelyet Jurij And- ropovnak, az SZKP KB főtitká­rának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének vezetésével fejtett ki a találko­zón. Az SZKP KB Politikai Bizott­sága ülésén tájékoztatást hallga­tott meg más külpolitikai, gazda­sági ' és védelmi kérdésekről is, s ezek alapján megfelelő döntése­ket hozott. PEKING Nyolcvanra emelkedett a leg­utóbbi dél-kínai áradások halálos áldozatainak száma — közölte az angol nyelvű China Daily csü­törtöki kiadásában. A lapjelentés szerint 26 ezer lakás romba dőlt, körülbelül 500 híd megrongáló­dott, s 200 ezer hektár mezőgaz­dasági termőterület víz alá ke­rült. Az áradat levonulóban van. WELLINGTON Franciaország szerdán újabb kísérleti nukleáris robbantást hajtott végre a csendes-óceáni Mururoa-korallzátonyon — jelen­tette be csütörtökön az új-zélan- di földrengésjelző intézet szóvivő­je. Franciaország az idén har­madszor hajtott végre nukleáris robbantást. A kísérletek megkez­dése, 1975 óta ez volt az 55. rob­bantás. BEJRÜT Az izraeli hadsereg legkevesebb öt évig Dél-Libanonban marad — jelentette ki Iszmail Kabalan al­ezredes, a haszbaijai körzet kato­nai kormányzója, pozitív együtt­működésre szólítva fel aiz ellen­őrzése alatt álló települések „el­igazításra” miagához rendelt ve­zetőit. A továbbiakban ismertette azo­kat a „megelőző intézkedéseket”, amelyeket azért vezettek be, hogy minimálisra csökkentsék a fegy­veres ellenállási akciók következ­tében elszenvedett izraeli veszte­ségeket. Este 7 órától reggel 6-ig szigorúan tilos mindenfajta köz­lekedés a fontosabb dél-libanoni útvonalakon. A mezőgazdasági dolgozók csak reggel 8 órától es­te 6-ig tartózkodhatnak a földe­ken. A főútvonalakon tilos agép­BÉCS Csütörtökön megtartották a kö­zép-európai fegyveres erők és fegyverzet kölcsönös csökkentésé­ről folyó tárgyalássorozat 343. plenáris ülését. A nyugati orszá­gok nevében felszólalt Murray Simons brit nagykövet üdvözölte a szocialista államok elmúlt hé­ten nyilvánosságra hozott, leg­újabb javaslatban foglaltakat, amelyek — mint mondotta — hoz­zásegítenek több vitás kérdés tisztázásához. A brit diplomata közölte, hogv a NATO-örszágok gondos tanulmányozásnak vetik alá a négv szocialista ország munkaokmánvát. A nyugati fél szóvivőié a csü­törtöki ülés utáni sajtóértekezle­kocsik leállítása, parkolása. Ha valaki 200 méternél közelebb megy egy izraeli állásihoz, vagy laktanyához, arra azonnal tüzet nyitnak. Libanoni állampolgárok a jövőben saját járműveikkel nem, csak az izraeli hadsereg autóbuszait igénybe véve utaz­hatnak Izraelbe. A kapcsolatok ápolása érdekében héber nyelv­iskolát nyitnak Haszbaijában. Más források szerint az izraeli megszálló hatóságok este 6 órá­tól reggel 6 óráig tartó kijárási tilalmat rendeltek el valamennyi ellenőrzésük alatt álló körzetben. Azt tervezik továbbá, hogy Dél- Libanonban és a Bekaa-völgy nyugati részében kötelezően beve­zetik az Izraellel együttműködő Szaad Haddad őrnagy milíciája által kibocsátott személyi igazol­ványok használatát. ten újságírók kérdésére válaszol­va kifejtette, hogy továbbra sincs változás a létszámadatokkal kap­csolatos nyugati álláspontban, és még mindig elégtelennek tartják a megkötendő egyezmény betar­tatását szavatoló ellenőrző intéz­kedéseket. A szocialista országok szóvivő­je ugyanakkor emlékeztetett ar­ra, hogv a moszkvai találkozó résztvevői közleményükben — egyebek között — elégedetlensé­güknek adtak hangot a bécsi tár­gyalások menetével kapcsolatban is, mindenek előtt a NATO-orszá- gok kompromisszumra való kész­ségét hiányolták. A következő teljes ülést jövő csütörtökön tartják meg. PRON- nyilatkozat a pápa látogatásáról A -Hazafias Nemzeti Űjjászü- letési Mozgalom (PRON) állás­pontja szerint II. János Pál pápa közelmúltban tett lengyelországi látogatása pozitív jellegű, nagy jelentőségű esemény volt, amely újabb ösztönzést adott a nemzeti megegyezés, a válságból való ki­jutás felé vezető úton. A PRON Országos Tanácsa végrehajtó bizottságának elnök­sége, amely szerdán Jan Dob- raczynsiki vezetésével tanácsko­zott. nyilatkozatában úgy értékelte az eseményt, hogy az nemcsak a Lengyel Népköztársaság, hanem a világbéke ügyét is jól szolgálta. Az elnökség különösen nagyra ér­tékelte a lengyel pápa látogatá­sát több, az anyaországhoz a má­sodik világháború után visszatért nyugati területen. Ez — a doku­mentum szerint — újólag kifeje­zésre juttatta a lengyelek közös akaratát arra, hogy biztonságos, sérthetetlen határok között kí­vánnak élni. Az elnökség úgy értékelte, hogy a pápa látogatása jó alkalom volt az építő jellegű párbeszédre. A testület rámutatott: a PRON — a pápa kijelentéseihez hason­lóan — azt kívánja elősegíteni, hogy a lengyelek saját erejükre •támaszkodva éljenek, s hogy a szabadságot az átgondolt építő munkára, ne pedig rombolásra használják. Mint a nyilatkozat hangsúlyozza, csakis a széles kö­rű összefogás, a haza javát szol­gáló együttes cselekvés teremthe­ti meg a feltételeket a társadal­mi és a politikai stabilitáshoz, a szükségállapot mielőbbi megszün­tetéséhez. Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának első titkára csütörtö­kön a KB székházában találko­zott a hivatalos látogatáson ha­zánkban tartózkodó Gilberto Vieiraval. a Kolumbiai Kommu­nista Párt főtitkárával. A szívélyes, elvtársi légkörű megbeszélésen tájékoztatták egy­mást pártjaik feladatairól. Véle­ményt cseréltek a kommunista mozgalom, valamint a nemzetkö­zi élet időszerű kérdéseiről, kü­lönös figyelmet fordítva Közép- és Latin-Amerika helyzetére. A két párt vezetői aggodalom­mal szóltak a reakciós erők fo­kozódó beavatkozási kísérleteiről a Karib-térségben, amelyek ve­szélyeztetik a világbékét. Támo­gatásukról biztosították a népel­nyomó diktatúráik és támogatóik ellen, a szabadságért, a társadali­népgazdasági tervek koordináció­ja idején kerül sor. A tagállamok és a KGST szervei arra összpon­tosítják figyelmüket, hogy együtt­működjenek a legfontosabb gaz­dasági és tudományos-műszaki kérdések megoldásában, többek között a fűtő- és nyersanyag- termelő ágazatok, az elektroener- getika, a vas- és színesfémkohá­szat, a gépgyártás, az elektronika és a vegyiipar, a szállítás fejlesz­tésében. Az ülésen megvizsgálták, ho­gyan halad az 1982-ben aláírt, az ipari robotok kifejlesztésében, valamint szakosított és kooperá­ciós gyártásuk megszervezésében folytatott sokoldalú együttműkö­mi igazságért küzdő salvadori, chilei és más latin-amerikai haza­fias erőket. Kifejezték szolidari­tásukat a kubai és nicaraguai néppel, amelyek országaik füg­getlenségét és építő munkájuk eredményeit védelmezik. Állást foglaltak amellett, hogy a latin­amerikai válsággócokat tárgyalá­sos úton számolják fel, mert ez jól szolgálná az amerikai föld­rész, a nemzetközi béke és biz­tonság ügyét. Megerősítették készségüket a pártközi együttműködés elmélyí­tésére és hangsúlyozták, hogy a jövőben is elősegítik a mindkét nép javát szolgáló sokoldalú kap­csolatok fejlesztését a Magyar Népköztársaság és a Kolumbiai Köztársaság között. A találkozón jelen volt Várko- nyi Péter, az MSZMP Központi Bizottságának titkára. désről szóló általános egyezmény végrehajtása. Megállapították, hogy a KGST tagországaiban fo­lyik a robotok népgazdasági al­kalmazására vonatkozó progra­mok végrehajtása. A KGST ke­retein belül meghatározták a ro­bottechnika fejlesztésének egyez­tetett koncepcióját, és folyik az ipari robotok szerkezetének egy­ségesítése. A végrehajtó bizottság meghatározta azokat a feladato­kat, amelyek teljesítésével to­vábbra is biztosítható az általá­nos egyezmény végrehajtása. * Marjai József, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, hazánk ál­landó KGST-képviselője csütörtö­kön hazaérkezett Moszkvából. PRAVDA-VEZÉRCIKK A SZOCIALISTA ORSZÁGOK FELHÍVÁSÁRÓL Változások a vasúti közlekedésben Haderőcsökkentési tárgyalások­Ülést tartott a KGST VB (Folytatás az 1. oldalról.) A béke és nemzetközi biztonság érdekében MOSZKVA Hét európai ország párt- és ál­lami vezetőinek e héten Moszk­vában megtartott találkozójáról ír csütörtöki vezércikkében a Pravda, megállapítva: a találko­zó résztvevői felszólították a NATO tagállamait és a világ min­den országát, hogy józanul és ob- jektívan értékeljék a nemzetközi helyzet alakulásának jelenlegi fe­nyegető tendenciáit, és vonjanak le belőlük ésszerű következtetést. Ez a felhívás olyan pillanat­ban hangzott el, amikor az Egye­sült Államok vezette reakciós erők egyre agresszívabbá válnak. A fegyverkezési hajsza korábban soha nem tapasztalt méreteket ölt, Washington és szövetségesei pedig nem titkolják, hogy céljuk a katonai fölény megszerzése. Ebben a helyzetben a legfon­tosabb kérdés, hogyan lehet el­hárítani a világot fenyegető ka­tasztrófát. A moszkvai találkozó résztvevői világos, részletes vá­laszt adtak erre a kérdésre, to­vábbfejlesztve a Varsói Szerző­dés politikai tanácskozó testüle­tének prágai politikai nyilatkoza­tában szereplő kezdeményezése­ket — mutat rá a Pravda. A szocialista országok, ame­lyeknek szavai összhangban áll­nak tetteikkel, a béke és a biz­tonság általános érdekeit szem előtt tartva közelítik meg a nem­zetiközi élet fontos kérdéseit. A moszkvai találkozó résztvevői teljes támogatásukról biztosítot­ták a meglévő közép-hatótávol­ságú nukleáris fegyverzetek igaz­ságos csökkentésére vonatkozó szovjet javaslatokat. Meggyőző­désük az is, hogy a népek békéje és biztonsága érdekében haladék­talanul be kell fagyasztani va­lamennyi nukleáris hatalom, el­sősorban a Szovjetunió és az Egyesült Államok nukleáris fegy­verzetét. A szocializmus és az imperia­lizmus közötti katonai-hadászati egyensúly objektíve hozzájárul a békés egymás mellett éléshez, és a szocialista országok nem enge­dik ennek az egyensúlynak a megbontását. A béke és saját biztonságuk érdekeiből kiindul­va a moszkvai találkozó résztve­vői kijelentették, hogy semmi­képpen sem engedik meg kato­nai fölény elérését magukkal szemben, s határozottan fellép­nek a legalacsonyabb szinten megvalósuló erőegyensúly biz­tosításáért — hangsúlyozza a Pravda vezércikke. KOHL MOSZKVAI ÚTJA Látogatás — illúziók nélkül • A szovjet—NSZK kapcsolatok egyik utolsó magas szintű eseménye: Gromiko külügyminiszter (balra) és Kohl kancellár januári találko­zója. (Fotó — AP — MTI — KS) ^Helmut Kohl moszkvai útja előtt a vezető tőkés országok po­litikája és ezen belül különöskép­pen a Fehér Ház már megvonta azokat a határokat, amelyek kö­zött a nyugatnémet kancellár mo­zoghat. Ez mindenekelőtt az em­lékezetes williamsburgi csúcs- találkozón történt meg, ahol le­szögezték: ha nem jön létre az amerikai elképzeléseknek meg­felelő kompromisszumos megál­lapodás Genfben a közép-hatótá­volságú rakétákról folytatott tár­gyaláson, akkor megkezdődik ezek telepítése. Kulcsszerep Az NSZK-nak a telepítés szem­pontjából kulcsszerepe van. Mind a 108 Pershing—2 rakéta, amely nyugat-európai földre ikerülne, az NSZK területén kap helyet. Az utóbbi hetekben Bonnban nem titkolták — maga a hadügymi­niszter ismerte be —, hogy a te­lepítés előkészületei már jelen­tősen előrehaladtak bár a rend­szer teljes kiépítése 1985-ig el­húzódik. E menetrendnek azonban poli­tikai jelentősége is van. Az ame­rikai vezetők kemény szárnyá­nak, mindenekelőtt Weinberger hadügyminiszternek és Clark nemzetbiztonsági főtanácsadónak ugyanis az az álláspontja, hogy a Szovjetuniót „erőpolitikai nyo­más” alá kell helyezni, s a Pers­hing—2 rakéták első csoportjá­nak telepítése után rá lehet kény­szeríteni az amerikai feltételek elfogadására. Megkötött kézzel A NSZK tehát a williamsburgi nyilatkozat elfogadásával volta­képpen eleve behatárolta Kohl mozgásszabadságát a moszkvai tárgyaláson. Ezt júniusban újabb negatív lépések követték. így a konzervatívok győzelme a brit választáson megerősítette a ke­mények pozícióját a NATO poli­tikai és katonai szervezetében. Ezen az olasz választás eredmé­nye semmit nem változtathat. (A cirkálórakéták az NSZK mellett elsősorban éppen Angliába és Olaszországba kerülnek. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy Franciaország most először adott otthont NATO-értekezletnek azó­ta, hogy De Gaulle kivonta az or­szágot a NATO katonai szerve­zetéből — az általános áramlat iránya félreérthetetlenné válik. Ilyen helyzetben Kohl nyilván arra készül, hogy a NATO jelen­legi, elfogadhatatlan álláspont­ját képviselje Moszkvában. Erre utalt a bonni parlament legutób­bi biztonságpolitikai vitája, ahol Genscher külügyminiszter tel­jesen átvette a már említett Rea­gan—Weinbereer—Clark-féle ér­velést. Kohl kancellár az ellen­zéki szociáldemokraták ama meg­lehetősen gyenge javaslatát is 'elutasította a vitában, hogy az NSZK parlamentje mindkét nagy­hatalmat szólítsa fel további erő­feszítésekre a genfi tárgyalás si­kere érdekében. Az általános jobbracsúszás to­vábbi mércéje volt a szociálde­mokrata Bahr beszéde. A politi­kus — aki mindeddig a legjóza­nabb és legkiegyensúlyozottabb biztonságpolitikai vonalat képvi­selte és Brandt barátjának tekint­hető — éles támadást intézett a Szovjetunió rakétatelépítési po­litikája ellen. Ez teljesen új mo­mentum a Szociáldemokrata Párt szóvivőjének tekinthető politi­kus magatartásában. Gromiko figyelmeztet Illúziók nélkül meg kell tehát állapítani, hogy a rakétatelepíté­si kérdésben Kohl moszkvai út­ja ilyen körülmények között alig­ha hoz átütő eredményt. Felte­hető viszont, hogy a bonni kor­mány — miután a biztonsági kér­désekben gyakorlatilag megkö­tötték a kezét — legalább saját gazdasági érdekeinek szolgálatá­ban pozitív magatartást tanúsít majd Moszkvában, hiszen a tár­gyalásokon a kétoldalú kapcsola­tok és a gazdasági együttműkö­dés tervei is előlkelő helyen sze­repelnek. Ám Gromiko világo­san fogalmazott, amikor azt mondta: a Szovjetunió „törekszik a gazdasági kapcsolatok fejlesz­tésére, de a legfontosabb terület­nek a biztonsági kérdéseket te­kinti”. Vagyis végtére a NATO- politika mozgása miatt a Kohl- látogatástól csak részleges ered­mény várható és nyílt kérdés, hogy a katonapolitikai merevség összeegyeztethető lesz-e az egyéb kapcsolatok fejlesztésével? (—i—e) A MÁV értesíti az utazóközön­séget, hogy július 4—8. között pá­lyafenntartási munkák miatt au­tóbuszok helyettesítik — a Szombathelyről 10 és 11.15, illetve a Budapest Déli Pályaud­varról 6.20 órakor induló vona­tokat Szentgál és Városlőd kö­zött; — az Egerből 7.14, 10 és 14.40, a Putnokról 7.06 és 12.35, vala­mint a Szilvásváradról 12.13 óra­kor induló járatokat Eger és Fel­német között; — a Kiskunhalasról 7.40 óra­kor, illetve Budapest-József vá­rosból 7.50-kor induló vonatokat Fülöpszállás és Kiskőrös között. Ugyancsak autóbuszra kell szállniuk július 4-én Katonatelep és Kecskemét között a Kiskunfél­egyházáról 4.40 órakor, illetve a Ceglédről 5.05 órakor induló vo­natok utasainak. A vonatra váltott jegyek az au­tóbuszokra is érvényesek. Az esetleges késedelemért a MÁV az utasok elnézését kéri. (MTI) Bővítik szolgáltatásaikat az áfészek (Folytatás az 1. oldalról.) A vállalkozási kedv több jó példájáról tájékoztatta az elnök­séget Hrebik Ferenc, a MÉSZÖV elnökhelyettese. Elmondta: Ba­ján, bőrdíszműárut és rongysző­nyeget készítenek a szövetkezeti dolgozók: Feltehetően termékei­ket majd exportálják is. Ugyan­ebben a városban megkezdték egy különleges drótfonat gyár­tását. Nagy az érdeklődés a fajszi becsavarható ajtó- és ablakpántok iránt. Tervezik, hogy — több más, hűtött áruhoz hasonlóan — Ham­burger-pogácsa forgalomba hoza­talával is megpróbálkoznak. Lehotpzky József, az Alföldi Szövetkezeti Kereskedelmi Vál­lat igazgatója közölte: két héten belül a kecskeméti Alföld Áru­házban cipőjavítással bővítik szolgáltatásaikat, majd pedig a VIDEOTON-nal szeretnének megállapodásra jutni egy Márka- szerviz létrehozásáról. (Egyes VIDEOTON-gyártmányú híradás- technikai cikkeket a garanciális idő alatt a tulajdonosok most még kénytelenek Szegedre vinni, ha azokat javíttatni akarják.) Törődnek az idősekkel Bács-Kiskunban (Folytatás ae 1. oldalról.) ték lehetővé a szinte erőn felüli építkezéseket. Az utóbbi három évben 670-nel növekedett a szo­ciális otthoni helyek száma a megyében, s mindössze 30 idős embernek kell várakoznia, hogy bekerülhessen valamelyikbe. A szociális intézmények fejlesztése ennek ellenére tovább tart, Kecs­keméten például korszerű cent­rum építését kezdik el. Ezekről az eredményekről is számot adott a megyei Vöröske­reszt szervezete a Magvar Vö­röskereszt országos végrehajtó bi­zottságának tegnap, Budapesten megtartott ülésén, ahol ismertet­ték a Társadalom az idősekért mozgalom szűkebb hazánkbeli te­vékenységét is. A vöröskeresztes aktívák mun­kálkodása jelentős segítség a ta­nácsoknak. Felkutatják, jelzik a gondozásra rászorulókat. Otthoni kötelezettségeik teljesítése mel­lett sokan vállalják a rendszeres ápolást, gondozást, látogatást. Természetesen ez csak kiegészí­tése a hivatásos gondozónők te­vékenységének, mely örvendete­sen fontos szerepet kapott. A ta­nácsok 69, a mezőgazdasági ter­melőszövetkezetek 22 gondozónőt állítottak már munkába. A vöröskeresztesek Bács-Kis­kunban tavaly 1682 idős korút, egyedülállót gondoztak, s majd háromezer embert látogattak meg, néha a legjobban hiányzót: a jó szót; egy kis társalgást, érdeklő­dést vívén a magányos otthonok­ba. Sajnos, éppen a tanyavilág­ban — a nagy távolságok miatt — kevesebbet képesek tenni. Abban viszont jelentős szerepe van a szervezetnek, hogy szorgal­mazza a gondozói hálózat továb­bi fejlesztését, s eredményesen formálja a köztudatot. Hiszen a fiatalokban, de sokszor még a középkorúakban is fel kell éb­reszteni a kötelességérzetet, hogy minden időskorú embert tisztel­jenek, s ezen túlmenően, ha szük­séges, lehetőségeik szerint támo­gassanak, segítsenek is. N. M. Befejeződtek a szóbeli érettségik (Folytatás az 1. oldalról.) lamosmér.nöki és gépészmérnöki karáról, valamint a Kandó Kál­mán Villamosipari Műszaki Fő­iskoláról férőhelyhiány miatt el­utasított pályázókat is Kecske­métre irányítják. A Művelődési Minisztérium július első hetében dönt majd a ponthatárokról, s a vonal meghúzása után, július 14- én születik döntés a főiskolán ar­ról, kik léphetik át gólyaként szeptemberben az intézmény ka­puját. A kertészeti főiskolán — a fi­zikai dolgozók gyermekeinek há­romnapos FEB-tábora után — már 23-án és 24-én véget ért a szóbeli. A jelentkezők közül hú­szán összevont érettségi-felvételi vizsgát tettek, 153-an pedig a helyszínen „küzdöttek”. A felvé­teli tárgy biológia és kémia volt, a szakközépiskolákban végzettek a kémia helyett választhatták a dísznövény-, gyümölcs-, illetve zöldségtermesztés, valamint a szántóföldi növénytermesztés és -védelem tantárgyak között. A ponthatár itt is csak július 4-én dől el. Az érettségi és a felvételi feszültségei lassan oldódnak, már „csak” a borítékra kell várni... H. K. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom