Petőfi Népe, 1983. május (38. évfolyam, 102-127. szám)

1983-05-01 / 102. szám

\ 1983. május L © PETŐFI NÉPE • | Fotópályázatunk eredményhirdetése A zsűri értékelte a Petőfi Népe, a Szak- szervezetek Megyei Tanácsa és a KISZ megyei bizottság kö­zösen kiírt fotópályá­zatát. A beérkezett képek közül I. díjat (3000 fo­rintot) kapott Vincze János Veszélyes munka, II. díjat kaptak (2000 forintot) Ko­vács László beküldött kollekciójára és No- vák László Csőfek­tetők című képére. A három darab 1000—1000 forintos ( harmadik díjat Lakos Kálmán Fa­faragó, Görbe Fe­renc Martinász és Kereskedő Sándorné Labormunká című képei kapták. » Vincze János: Veszélyes munka. 9 Novák László: Csőfektetők. Célok, remények Május első napja a nemzetközi munkásosztály ünnepe, a munka ünnepe. Ezen a napon a dolgo­zó, alkotó embereket köszöntjük, akik anyagi és szellemi javainkat előteremtik és gyarapítják. A májusok története a munkásmozgalom, és benne a szakszervezeti mozgalom története. A jelen ten­nivalóin is a szervezett dolgozók milliós tábora munkálkodik. A Bács-Kiskupjian élő és dolgozó 169 ezer szakszervezeti tag nap mint nap megnyil­vánuló tenniakarása olyan erő, amelyet jól kama­toztatni kötelesség. Erről beszélgettünk az ünnep ^ előestéjén Borsodi Györggyel, a Szakszervezetek Megyei Tanácsa vezető titkárával, Farkas Pálnéval. a BRG kecskeméti gyára betanított revolveresz­tergályosával, 'Csőgör Endrével, a Bács-Kiskun megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat kiskun­félegyházi garázsmesterével és Lei Ferenccel, a Kalocsai Fűszerpaprika- és Konzervipari Vállalat esztergályos szakmunkásával, az SZMT tagjaival. Lapunkat Sitkéi Béla, az ipari rovat munkatársa képviselte. Beszélgetés a Szakszervezetek Megyei Tanácsa tagjaival • Képünkön balról jobbra Farkas Pálné, Borsodi György. Lei Fe­renc. Csőgör Endre és Sitkéi Béla. (Tóth Sándor felvétele) Kovács László: Nádazók; Küzdőtér: a gazdaság PETŐFI NÉPE: A szakszervezetek küzdelmeinek konkrét célja a törté­nelemmel együtt változott, változik. Melyek napjaink magyar szakszerve­zeti mozgalmának legfontosabb célki­tűzései, törekvései? BORSÓIM GYÖRGY: Alig múlt két hete, hogy pártunk Központi Bizottsá­ga határozatot fogadott el a XII. kong­resszus óta végzett munkáról. Ez a ha­tározat sokoldalúan megjelöli a szak- szervezeti mozgalom feladatait is. Ter­mészetesen tisztában vagyunk azzal, hogy gondokkal, nehézségekkel kell szembenéznünk. Voltak és lesznek ná­lunk is munkaerő-átcsoportosítások, a hatékonyságot célzó, nem mindig nép­szerű intézkedések. Máris van néihány vállalatunk, amely nehéz körülmények között dolgozik. De ezek a jelenségek nem veszélyeztetik a létbiztonságot, a teljes foglalkoztatottságot. A jobbító törekvéseket épp úgy támogatjuk, mint ahogy alapvető feladatunk marad a jövőben is a dolgozók érdekeinek vé­delme. Amiatt, hogy a szocialista és a munkahelyi demokrácia nem a kellő mértékben fejlődött, érezzük a felelős­séget, és az előrelépésért tenni is kí­vánunk. PETŐFI NÉPE: Korunk legtöbb csa­tavesztésének, -nyereségének színtere a gazdaság. A népgazdaság egyensú­lyának további javítása, az életszínvo­nal megőrzése jórészt azon múlik, tud­nak-e megfelelően alkalmazkodni a külső és belső feltételekhez a vállala­tok, szövetkezetek. FARKAS PÁLNÉ: A mi vállalatunk, a BRG, ha szabad így mondani, a job­bak közé tartozik. Attól nem kell tar­tanunk, hogy munka nélkül maradunk. A tőkés piacok megszerzése és meg­tartása mégsem könnyű. Azon múlik, minden, tudunk-e olyan korszerű, ver­senyképes terméket gyártani, amelyek árban is megfelelnek a vásárlónak, de mi sem fizetünk rájuk. Ezt meg kell értetnünk minden dolgozóval. LEI FERENC: A Kalocsai , Fűszer- paprika és Konzervipari Vállalat ezzel szemben, mint köztudomású, nagy ne­hézségekkel küzd. Erről a helyzetről magam is beszámoltam az SZMT-ülé- ■ sén, hallgatóim szerint eléggé kritiku­san. A fűszerpaprika-gyártás gazda­ságossága jelenleg kérdéses. Így is jelentős ugyan a dollárbevételünk, de az áringadozások rendkívül megnöve­lik a kockázatot. Nem csoda, hogy ala­csony a bérszínvonalunk és munkaerő- hiánnyal küszködünk. Nemrégen a Kalócsai Agráripari Egyesüléshez csa­toltak bennünket. A bizalmi testület április közepén jóváhagyta a tervja­vaslatot, amely a hullámvölgyből való kilábalást hivatott szolgálni. A dolgo­zókon nem fog múlni. Teljesítmény szerint PETŐFI 'NÉPE: Bács-Kiskun megyé­nek közismerten erőssége a térség me­zőgazdaságára támaszkodó élelmiszer­ipar. De még a baromfifeldolgozó vál­lalatok és más üzemek sincsenek gon­dok nélkül. Hasonló a helyzet az Ál­latforgalmi és Húsipari Vállalatnál is? CSÖGÖR ENDRE: Vállalatunk nem tartozik az ország legkorszerűbb hús­üzemei közé. Az élenjáró technika hiá­nyát azonban képesek vagyunk gondos munkával, szakértelemmel pótolni. Mondhatni, hogy nagyon sok múlik az embereken. Az árbevételünk 3,6 milliárd forint, a tőkés exportunk 21 millió dollár. Ahhoz, hogy az utóbbit növelni tudjuk, a piackutató és érté­kesítő munka eredményességének és a termékeink minőségének további javí­tása szükséges. Sajnos, húsipari szak­munkásunk kevesebb van a kelleténél. PETŐFI NÉPE: Ezzel el is jutottunk a teljes foglalkoztatottság társadalmi vívmányától az egyes vállalatokat súj­tó munkaerőhiányig. Hogyan lehetne ezen segíteni? FARKAS PÁLNÉ: Mi most megpró­bálkozunk ezzel. Nálunk az alkatrész- gyártás és a szerszámkészítés a kriti­kus terület. Présgépek. forgácsológé­pek mellett dolgozunk, három műszák­ba járunk, ez .bizony nem patikatiszta munkahely. Ügy véljük, aki ezt a mun­kát vállalja, és jól végzi, azt megfe­lelően meg kell fizetni. Vállalati szin­ten már sikerült keresztülvinni az el­képzeléseinket: a kecskeméti gyár az átlagosnál magasabb bérfejlesztési le­hetőséget kapott. Most a helyi bizalmi testületen a sor, hogy határozottan ki- álljon a munka szerinti elosztás, a dif­ferenciálás elve és gyakorlata mellett. PETŐFI NÉPE: íme egy újabb iz­galmas és_ sokat vitatott kérdés. Vajon az egyes emberek, munkások anyagi érdekeltsége hogyan fejlődik. változik a közeli jövőben? Mi a szakszerveze­tek álláspontja? BORSODI GYÖRGY: Hadd hivat­kozzam ismét a KB határozatára. A végzett munka mennyisége és minősé­ge szerinti bérezés évek óta erőteljesen hangoztatott kivánalom, amivel mi teljes mértékben egyetértünk. Meg kell azonban mondanom, hogy nincs irigy­lésre méltó helyzetben a gazdasági ve­zető és a szakszervezet, amikor az el­vet a gyakorlatban igyekszik alkalmaz­ni. A kevésből ugyanis nagyon nehéz teljesítményarányosan differenciálni. Mégis az az álláspontunk, hogy a mun­kabér semmilyen körülmények kö­zött netn lehet szociális juttatás. Ezt a szakszervezeteknek vállalniuk kell, emellett ki kell állni. Hogy nem min­dig és mindenütt így történik, az rávi­lágít munkánk hiányosságaira is. Nyíltság és őszinteség PETŐFI NÉPE: Eddig a feladatokra való mozgósításról, az érdekvédelem­ről beszélgettünk."De nem esett még szó a dolgozóknak a vezetésbe való bevonásáról, az üzemi demokrácia fej­lesztéséről. BORSODI GYÖRGY: Tények bizo­nyítják, hogy az idei tervtárgyaló, kol­lektív szerződést elfogadó, bérfejlesz­tést előkészítő testületi ülések aktí­vabbak, harcosabbak voltak a koráb­biaknál. Mégis általános gond. hogy nehéz ma az embereket munkaidő után gyűlésen, politikai oktatáson ott tarta­ni. A hiba bennünk, vezetőikben is ke­resendő. Gyakran elhúzzuk az értekez­leteket, a beszámolók unalmasak, ér­dektelenek. nem kötik le a dolgozók figyelmét. Ez valóságos gond. szembe kell néznünk vele. mert ha nem tesz- szük. ellentmondásba kerülünk önma­gunkkal. A célunk az, hogy mindinkább bevonják a dolgozókat a vállalat ve­zetésébe. és ne születhessen a vélemé­nyük meghallgatása nélkül, vagy azzal ellentétben döntés. A dolgozók államá­ban csak a dolgozókkal együtt tudjuk a kérdéseket megvitatni és eldönteni. LEI FERENC: A munkásokat a leg­inkább két dolog érdekli. Az ország és a vállalat gazdasági helyzete és a külpolitika. Erről szívesen hallgatnak meg világosan megfogalmazott, lényeg­re törő beszámolókat és véleményük is van. A mozgósításhoz elengedhetetle­nül szükséges a pontos tájékoztatás. Az, hogy a mi vállalatunk nem várt nye­reséget ért el, annak köszönhető, hogy a fizikai és a nem fizikai dolgozók megértették a bajokat és hajlandók voltak a szabad idejük egy részében termelőmunkát végezni. CSÖGÖR ENDRE: Az embereknél mindent el lehet érni. ha látják, hogy mi miért történik. A gazdasági veze­tők és a szakszervezet ma még gyak­ran egymásra mutogatnak, passzolgat- ják a labdát. Ésszerű munkamegosztás­ra van szükség. Véleményem szerint az esetleges nehézségek okairól, gyökerei­ről a vezetőknek kell tájékoztatniuk a dolgozókat. Az ő feladatuk annak a megvilágítása is. hogy amit csinálunk, miért úgy csináljuk. A döntések vég­rehajtására való mozgósításba azután bekapcsolódik a szakszervezet. BORSÓDI GYÖRGY: Nyíltság és őszin­teség, olyan követelmény ez, amely elől ma már nem kitérni. Jó példát mu­tat ebben a párt. a kormány. A mi megyénk munkásai, dolgozói is igénye­lik a tájékoztatást, szavuk -meghallga­tását. Ily módon azonosulva a párt po­litikájával készek áldozatokat is hozni közös céljaink valóra váltásáért, vív­mányaink megőrzéséért és megszilár­dításáért, szocialista hazánk felvirá­goztatásáért. Ezért is tekintünk gond­jaink ellenére bizakodva a jövőbe. Nem tartom valószínűnek, hogy bárkit is meglepne a fenti cím. Köztudott ugyanis, hogy a nagy­üzemi mezőgazdasági termelés fellendülése után, az iparszerű módszerek meghonosodásával párhuzamosan mennyire gyorsan növekedett a falun élő munká­sok száma, s hogy körük már távolról sem korlátozódik a falun lakó, de városban dolgozó ingá­zókra. Ám ha nem is meglépő, azért sokak számára hlég tagad­hatatlanul idegen, vagy legalább­is furcsa' a faltisi munkás szó- összetétel. Hiszen a falu mégis­csak a mezőgazdaságot, a műn-' kás mégiscsak az ipart jelenti el­sősorban. ■ Mielőtt azonban belebonyolód­nánk a különféle ellentétpárok felállításába, ismerkedjünk meg két falusi munkással: a vaskúti Bácska Termelőszövetkezet két szakmunkásával. Hátha meggyőz­nek bennünket arról, hogy feles­leges bíbelődnünk a választóvo­nalak keresésével... * (A 21 éves Schéffer Antal édes­apja traktoros, édesanyja pedig a bajai nyúlvágó üzem munkása. ő maga — mint mezőgazdasági gépszerelő — a tsz gépműhelyé­ben dolgozijc. Találkozásunk el­ső percei mégis azzal telnek el, hogy leveri magáról a dűlőutak porát...) ■ — Vetjük a kukoricát, és én járom a határt, mint ügyeletes szerelő. — Ez mit jelent? — Néha< órákig tartó sütkére- zést valamelyik szélárnyékos árokparton, néha pedig izzasz­tóan kemény munkát. Mint ma is. Az egyik vetőgép egyenetlenül szórta a szemet. Nem csoda: á dobtengely fogaskereke már négy éve nem volt kicserélve. Most ki­cseréltük. De alig indult el újra a gép, ismét le kellett állnia: nem működött a fotocella, azt is ki kellett cserélni. — Ha végez a munkával és ha­zamegy, akkor mit fog ma csi­nálni? — Kitakarítom a disznók ól­ját. A szüleimmel közösen tar­tok ugyanis tíz hízót. Havi há­romezret keresek, kell mellé va­lamilyen kiegészítés, és a hizla­lás hoz évente nyolc—tízezer fo­rintot. — Mire spórol? — Kocsim már van, utazni szeretnék a nyáron. Itthon, az or­szágban. A külföld egyelőre nem izgatja a fantáziámat. — És ami a köznapokat illeti? — Nem vagyok szórakozás tí­pus. Ha otthon végeztem a mun­kával, megmosakszom, beülök a Zsiguliba és elhajtok a presszó elé. Dumálok egy kicsit a have­rokkal és jövök haza, bújok az ágyba, mert reggel korán csörög az óra, már a jószágok miatt is. — Kik a barátai? — Csupa magamkorú fiatal. Ami pedig a foglalkozásukat il­leti: van közöttük egy buszsofőr, egy műszerész és két bolti eladó. — Az elmondottak alapján mi­nek tartja magát: ipari munkás­nak, vagy inkább földművesnek? — Ipari munkásnak. Hiszen gépekkel dolgozom elsősorban, ás műhelyben, ahol percre pontosan kell reggelente megjelennem. Ám­bár, ha meggondolom, hogy a munkaidőm ma is reggel héttől este hétig tart, ez meg mintha a paraszti élet velejárója lenne. Ha itt a dologidő, akkor napkeltétől, napnyugtáig talpon van az em­ber. Szóval, nem is tudom ... | I (A 28 esztendős Zority Mátyás édesapja nyugdíjas gépkocsiveze­tő, édesanyja portás a Br,iai Hű­tőházban, felesége bolti eladó az egyik üzletben. Ő maga villany­szerelő ...) — Hol tanulta a szakmát? — Baján. Négy évig ott is dol­goztam: utoljára mint a szak­munkásképző intézet karbantar­tója. — Mi hozta haza? — A baráti köröm. Szinte min­den gyerekkori pajtásom itt dol­gozik a 'szolgáltató üzemben, és hívtak engem is. Láttam, meny­nyire összetartanak jóban-rossz- ban, és egyre erősebben éreztem: ilyen csapatban van a helyem! — Nem csalódott? — Egy szemernyit sem. Most is sietek haza, mert három órakor nálunk találkozik a brigád, segí­tenek felrakni a gerendákat. Ugyanis építkezünk. — Kiket kell értenem a töb­bes számon? — Egyrészt a családot: azaz jómagámat, -a feleségemmel és a négyéves kisgyerekemmel. Már nagyon unjuk 1 a szoba-konyhás melléképületet, amiben jelenleg élünk. Másrészt pedig a brigádot is, amely az alapok kiásásától a cserepek fölrakásáig minden na­gyobb munkában segít: a mász- oltásban, a betonozásban, a tég­larakásban.- És nem azért, mert időközben én lettem a brigád ve­zetője, hanem mert ez itt így ter­mészetes. Mindenki segít és min­denki visszasegit Engem például általában akkor hívnak, ha va­lamilyen nagyohb szakértelmet kívánó munkáról van szó, de tör­tem már kukoricát is. Sőt, to­vábbmegyek; ez a gyakorlat nem csupán a brigádba tartozókkal kapcsolatosan természetes. Na­gyon sok társadalmi munkát vég­zünk a tsz, sőt az egész falu szá­mára is. A jövő héten például kívül-belül rendbe tesszük a mű­helyünket — munkaidő után. Épül most egy új szociális épü­let, ebben is közreműködünk, és nem csak fizetség fejében. S még ezeken is túl: tartjuk a kapcso­latot mindenkivel, aki valaha a kollektívánk tagja volt. Éppen a napokban rendezünk egy vacso­rával egybekötött beszélgetést az ő részvételükkel, hadd tudják meg a legfiatalabbak is, honnan indult ez a tsz, s hogy kiknek a jóvoltából jutottunk oda, ahol jelenleg tartunk. * Szinte biztosra veszem, hogy nemcsak én érzem: Zority Má­tyás utolsó mondatait egy város­ban élő, iparban dolgozó munkás is mondhatta volna. Hiszen Zo­rity Mátyás az egy holdnyi ház­tájival sem bíbelődik: szemes ku­koricában kéri ki a járandósá­gát, amit aztán rögtön el is ad. Sőt, bevallotta: ha el is megy ku­koricát törni^ a barátaihoz, job­ban szereti, ha mint szakmunkás segíthet. Mert szerinte nem mindegy, hogy óránként 20 vagy 50 forintnyi értéket termel. Ez már egyértelműen a munkás hapgja, aki a szakértelmet becsü­li mindennél többre! Nehéz felejteni az előtte szóló Schéffer Antal dilemmáját, mert az övé egy kicsit a miénk is: csakugyan, mennyiben tekinthe­tő munkásnak az a gépszerelő, aki — há nem is mindig, de igen gyakran — kora reggeltől késő estig a határt járja, s utána a jó­szágaihoz siet? A fiatalember na-, pi munkabeosztása Vaskúton (is) tipikusnak mondható: a legtöbb itt élő — beleértve az ipari üze­mekben dolgozó szakmunkásokat — tart jószágot, van hobbikert­je, ahol zöldséget termel, szőlő­vel bíbelődik. Azaz tevékeny, munkás életet él — . földművesként épp úgy, mint ipari munkásként. Becsü­letüknek ez ad társadalmilag is értékes alapot. Káposztás János Munkások falun

Next

/
Oldalképek
Tartalom