Petőfi Népe, 1983. május (38. évfolyam, 102-127. szám)

1983-05-01 / 102. szám

2 0 PETŐFI NÉPE • 1983. május 1. HETI VILÁGHÍRADÓ AZ ESEMÉNYEK KRÓNIKÁJA: VASÁRNAP: Az Osztrák Szocialista Párt elvesztette abszolút több­ségét a parlamenti választásokon. Kreisky nem vállal új kancel­lárságot. — Andropov interjúja a Spiegelben. HÉTFŐ: Teret vesztett a jobboldal az idő előtti általános választá­sokon Portugáliában. — Nemzetközi konferencia kezdődött Namí­biáról Párizsban. — Maputóban megnyílt a mozambiki Frelimó- párt IV. kongresszusa. KEDD: Ünnepség Kabulban az afgán forradalom 5. évfordulóján. — A közel-keleti körúton levő amerikai külügyminiszter Kairóban tárgyál. — Megfeneklenek a görpg-amerikai támaszpont-tárgya­lások. SZERDA: Kohl nyugatnémet kancellár Rómába látogat. — Thaiföldi provokációk Kambodzsa ellen. — Reagan beszéde a washingtoni kongresszusban a közép-amerikai helyzetről. — Orvos- és pa­raszttüntetések F ranciaországban. CSÜTÖRTÖK: A lengyel parlament elfogadta a hároméves népgaz­dasági tervet. — Trudeau Washingtonban. — Honecker lemond­ta' tervezett NSZK-beli látogatását. PÉNTEK: Lemondott az olasz kormány. — Shultz Libanon után is­mét Izraelben tárgyal. SZOMBAT: Nakaszone japán miniszterelnök körútra indul az.ASEAN tagországaiba. A hét három kérdése Mit tükröznek Jurij Andropov eheti nyilatkozatai? A héten Jurij Andropov két fontos nyilatkozatát hozták nyil­vánosságra: az SZKP KB főtitká­ra terjedelmes Interjút adott a nyugatnémet Der Spiegel című hetilapnak; a hét közepén pedig neves amerikai tudósok felhívásá­ra válaszolt. A tekintélyes hamburgi poliíir kai magazin főszerkesztőjével fqlytatott beszélgetés során And­ropov nemzetközi kérdések 'egész sorát tekintette at Afganisztántól a francia—szovjet viszonyig. A legfontosabb azonban —.amint azt. az azóta megjelent visszhangokból is kiolvasható — mindenképpen a fegyverzetkorlátozás, az erő- egyensúly és az eurorakéták té­maköre volt. A két nagyhatalom genfi tárgyalásai az USA hibájá­ból jutottak zsákutcába — szögez­te le a főtitkár, rámutatva, hogy lényegében a nullamegoldás mó­dosításaként propagált „közbülső java'slát’’ ísem változtat érdemben Washington*, korábbi álláspontján, mi'veK'azotovábbra' is- figyelmén kívül hagyja a Szovjetunió bizton­sági érdekeit. ■’/ A nukleáris konfrontáció köl­csönös csökkentésére törekszünk — hangsúlyozta Andropov, ki­emelve, hogy változatlanul ér­vényben van a fegyverkezési haj­sza megfékezése érdekében tett valamennyi korábbi moszkvai in­dítvány, a francia és brit nukleá­ris haderő szintjén való rakéta­befagyasztástól az ellenőrzés prob­lémájáig. A nyilatkozat tükrében joggal állapíthatjuk meg: a Szov­jetunió bármilyen megoldás ki­dolgozására hajlandó, amely ele­get tesz az egyenlő biztonság alap­elvének. Még a nyugati értékelé­sek is —, amelyek közül pedig egyesek „kemény hangvételűnek” minősítették az interjút — elisme­rik: Moszkva őszintén törekszik a tárgyalások folytatására. A Spie­gelnek adott interjú során szóba került a kozmikus hadviselés kér­dése, amelyet Andropov amerikai tudósok egy csoportjának vála­szolva pár nappal később részle­tesebben is kifejtett. *A felhívást, amelyet egyetemi professzorok. Nobel-díjas kutatók intéztek az SZKP KB főtitkárához, az űr- fégyverkezési tervek elburjánzása miatti növekvő —, s tegyük hozzá jogos — aggodalom szülte. Andro­pov válaszában egyértelműen le­szögezte: meg kell akadályozni a fegyverkezési hajsza átterjedését a világűrbe. A Szovjetunió által e célból kezdeményezett indítvá­nyok és szerződéstervezetek épp az Egyesült Államok és más NA- .TOrtggorszógok magatartása miatt akadtak el,-például'az ENSZ le-'1 szerelési bizottságában Hogyan értékelhető az USA közel-keleti diplomáciai offenzívája? A Reagan-kormányzat eddigi legfontosabb közel-keleti diplomá­ciai küldetésének nevezik a szak­értők George Shultz e héten kez­dődött körútját. Az amerikai kül­ügyminiszter egykori elődje, Kis­singer emlékezetes inga-diplomá­ciáját újította fel, amikor a Kairó, a 28 harcias állatvédőt vett őrizetbe a brit rendőrség, amikor heves tüntetést rendeztek a Brit Ipari Kutató Intézet épülete előtt, ahol nagyszámú állatkísérletet hajtanak végre. 0 Ausztriában a Szocialista Párt nem szerzett abszolút többséget a parlamenti választásokon. Képünkön: a három nagy párt vezetője (balról jobbra) Bruno Kreisky eddigi kancellár, Alois Mock, a Nép­párt vezetője és Norbert Steger, a Szabadság Párt elnöke. Tel-Aviv és Bejrút közötti közve­títésre vállalkozott. „Szükség ese­tén” hetekig is hajlandó a térség­ben ■ maradni — jelentette ki Shultz indulása előtt —, hogy elő­rehaladást érjen el a pillanatnyi­lag legégetőbbnek nevezett liba­noni ' csapatkivonás ügyében. Rosszmájú megfigyelők szerint szüksége is lesz türelemre — és töménytelen repülőgép-üzem­anyagra —, ha áttörést akar elér­ni a hónapok óta húzódó izraeli— libanoni tárgyalásokon, amelyek egy másik „gyakorlott ingázó” Philip Habib, Reagan különmeg­bízott ja eddigi aktív résztvétele ellenére holtponton vannak. Izrael ugyanis egyelőre nem enged „biz­tonsági követeléseiből” (például közösj járőrosztagok felállítása, a szakadár Haddad őrnagy bevoná­sa a dél-libanoni övezet felügye­letébe, szabad kereskedelmi forga­lom a két ország között), amelyek viszont Libanon szuverenitását és arab kapcsolatait sértik. Így ért­hető egyesek véleménye, hogy Shultz sem fog többet elérni Ha- bibnál. A kilátások valóban elég vegyesek. Az izraeli csapatok el­húzódó jelenléte, az izraeli—szí- i riai erők szembenállása, a PFSZ képviseleti joga ellen intézett tá­madások olyan robbanásveszélyes helyzetet hoztak létre, amely bár­mikor robbanhat. A Bekaa-völgy- ben a héten meg is szaporodtak a fegyveres incidensek. Egy esetleges libanoni—izraeli megegyezés nagy kérdőjele vál­tozatlanul az, mennyire képes és i m^hy^r^haj^ánd^’^^lnn^g' .„•p^ofgápt „„gyakorolni 'Tel-Áyíyrá. ,. másrészt»-Sogy" mennyire Válasz­ható el egy ilyen újabb különmeg- állapodás az átfogóbb válságtól, a megfeneklett Reagan-terv további esélyeitől. A kiszivárgott hírek szerint Beginék harcias vissza­utasításai ellenére elképzelhető égy olyan kompromisszum, hogy Izrael—amerikai biztosítékok sora és számos libanoni engedmény fe­jében — legalább részleges visz- szavonulásba kezd. Ám, ma még ez is távolabbi lehetőségnek tűnik, amelyet bármely váratlan fejle­mény meghiúsíthat. Mi a párizsi Namíbia-konferencia jelentősége? A pretoriai fajüldöző rendszer semmibe veszi • a Biztonsági Ta­nács Namíbiára vonatkozó határo­zatait, s folytatja támadásait An­gola ellen is — állapították meg az ENSZ'égisze alatt Párizsban rendezett ötnapos értekezlet részt­vevői. A nemzetközi tanácskozá­son elfogadott záródokumentum kimondja: a Dél-afrikai Köztársa­ság által törvénytelenül birtokolt 0 Mario Soares alakíthat kor­mányt Portugáliában a hétfői idő előtti általános választások után. Képünkön: a nyertes Szo­cialista Párt vezetője utolsó kam­pánygyűlésén beszél hívei előtt. .j^yiyri.j^émet gyarmat, Namíbia , népengjt j.bga,,v.an az Önrendelke-i Zésre . és a függetlenségre. Az Apartheid-rezsim csapatai viszont a tárgyalásos rendezés útját sem­mibe véve folytatják akcióikat a terület felszabadításáért küzdő SWAPO-szervezet gerillaegységei ellen. Az értekezleten is leszögez­ték, hogy Pretoria csak nyugati szövetségeséinek támogatásával tarthat ki merev politikai vonala mellett, s dacolhat a hatályban le­vő ENSZ-határozatokkal, amelyek nemzetközi ellenőrzés alatt rende­zendő szabad választásokat írnak elő. Az utóbbi időben ráadásul né­hány tőkés ország, elsősorban az Egyesült Államok, arra törekedett, hogy az előbb-utóbb elkerülhetet. len namíbiai rendezést összekap­csolja a kubai csapatok Angolából történő kivonásaival. A párizsi konferencia egyik legjelentősebb vonása viszont éppen az volt, hogy a résztvevők többsége visszautasí­totta ezt a hamis „árukapcsolást”, s határozottan követelte Namíbia megszállásának megszüntetését. —e é— 0 A felszabadító erőket üdvözlik a dél-vietnami főváros lakói. VIETNAM 8 ÉVE Ki ne emlékezne a híressé vált képekre: a Saigonból helikopte­ren menekülő utolsó amerikai „tanácsadókra”, a dél-vietnami fővárosba érkező győzedelmes egységek örömittas fogadtatásá­ra? Nyolc évvel ezelőtt, 1975. áp­rilis 3Ö-án vonultak be a felsza­badító erők katonái Saigonba, vé­get vetve a Thieu-rendszer ural­mának. A győzelem napjával új korszak kezdődött a távol-keleti baráti ország történelmében: a győztes áprilisi offenzíva megnyitotta az utat az évtizedekig kettészakí­tott, állam újbóli egyesítéséhez. Egy évvel később hivatalosan is bejelentették a Vietnami Szocia­lista Köztársaság létrejöttét. Az egykori Saigont a haza legendás vezetőjéről Ho Si Minh-városra keresztelték át. A háborúi vérzivataro; -kersza- kr után hozzákezdhettél^ ez or- szágé.pítés bonyolult munkájához, az új .társadalmi-gazdasági rend megszilárdításához, 'az örökölt elmaradottság leküzdéséhez. Dé­len is megindult a gazdaság szo­cialista átalakítása, fokozatosan felszámolták a kizsákmányoló osztályok maradványait, föld­reformot hirdettek. 1978-ban Vietnam a KGST tagjai közé lé­pett. Sajnos, a külső feltételek az elmúlt években sem kedveztek a békés fejlődésnek. Az Egyesült Államok változatlanul igyekszik az országot nemzetközi elszige­teltségben tartani. Komoly dip­lomáciai és gazdasági téherté'telt jelent a kambodzsai katonai el­kötelezettség. A Kínával ki-ki- éleződő fegyveres konfliktusok miatt pedig szintén aránytalanul nagy eszközöket kell elvonni a nemzetbiztonság céljaira. A délkelet-ázsiai feszültség a hanoi értékelések szerint tartós­nak ígérkezik. A Vietnami Kom­munista Párt ilyen körülmények között kettős stratégiai feladatot tűzött az ország elé: a honvéde­lem erősítését és a kiegyensúlyo­zott, messzemenően a realitások­ra támaszkodó gazdaságfejlesz­tést. Hiszen ma már "ilágos:. az országegyesítést követő -észtén- <fők kezdeti túlzott lelkesedése, .og»betett int4z»k*2d<§f€d ne­kézségeket ás szültek. így — a kedvezőtlen külső adottságok mellett — Hanoiban nem hunynak szemet a belső hiányosságok fe­lett sem. Fontos teendő többek között a napjainkra már majd­nem 56 milliós lakosság ellátásá­nak javítása, az élelmiszer-önel- látás biztosítása, a népességrob- bánás megfékezése, a gazclaság- iranyítás túlhaladott módszerei­nek korszerűsítése, a lehetőségek megfontolt számbavétele, a kül­földi segélyek hatékonyabb fel- használása. Óriási, az egész társadalom erő­feszítését igénylő feladatok állnak tehát Vietnam előtt. A győzelem napján ezek sikeres valóra vál­tását kívánjuk a testvéri szocia- ’ista ország népének. Elismerés a legjobbaknak (Folytatás az 1. oldalról.) táló oklevelet Petrák Mihálynak, a főnökség vezetőjének. Végül mi-, niszteri és vezérigazgatói dicsére­tek, Kiváló Dolgozó kitüntetések átadására került sor. A vasúti dolgozók kecskeméti ünnepségén részt vettek a MÁV Szegedi Igazgátóságának vezetői, Katanics Sándor, az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottságá­nak titkára, Borsodi György, az SZMT vezető titkára, s ott voltak Kecskemét városvezetői is. • Százféle akció megrendezésére vállalkozott az elmúlt évben a Kecskeméti és Kiskunfélegyházi Centrum Áruház, úgy hogy min­den harmadik napon kezdődött „valami”: tévér, mosógép-, sző­nyegcsere, Vas megyei tájnap, bol­gár nemzeti hét, gyermeknapi di­vatbemutató és vásár —, hogy csak a legsikeresebbeket említsük. S ha már a siketnél tartunk, idén is megszerezték a Kiváló áruház címet. Az oklevelet a hét végén Kecskeméten megrendezett ün­nepségükön verték át. Kecskés Jánopné, a megyebeli Centrum áruházak igazgatója a forgalom növekedését rangsorolja első helyre, s nem is ok nélkül: 1982-ben a kecskeméti, de a me­gyei kiskereskedelem forgalmát is túlszárnyalták, sőt a Céntrlim áruházak között, is a harmadik helyet szerezték meg. Hogyan volt ez lehetséges? Az áruválasztékot • bővítették. Kecs­keméten árusítani kezdték a gépkocsi-utánjfujtókat. a padló­szőnyeget, Kiskunfélegyházán a mezőgazdasági kisgépeket, szer­számokat. Nem voltak restek elé­be menni a vásárlóknak: üze­mekben, termelőszövetkezetek­ben, , kisközségékben (pl. Tisza- alpáron) rendeztek árusítást. Két­szeres sikerrel: a vásárlók meg­elégedésére és a forgalom növe­lésére. Nem véletlen az sem, hogy a Belkereskedelmi Minisztérium, á kecskeméti Centrum Katona Jó­zsef szocialista kollektívájának adományozta az „Ágazat kiváló brigádja” címet, a Béke brigád pedig a vállalati kiváló minősítést érdome’te ki, Ezek az eredmények megala­pozzák a reménybe get. hogy a szeptemberi jkÖVezés után az új Hírős áruháziban is e.í'tniénye- «•■en tevékenykednek majd a vá­sárlók érdekében. nyitva 66 százalékkal nőttek. Vi­szont az 1981-ben felhasználthoz képest 6 százalékkal csökkentek. Ezzel párhuzamosán az állami források aránya 28 százalékkal csökkent, a saját viszont ugyan­ennyivel nőtt. — Azt hiszem, nem kell közgazdasági szakembernek lenni ahhoz, hogy érezzük: a Gemenci Állami Erdő- és Vad­gazdaság vezetői, dolgozói szá­mára. nem valami ködös foga­lom a közgazdasági körülmények­hez való alkalmazkodás, hanem a mindennapi gyakorlat szerves része. Különben aligha sikerült volna éppen tavaly 127 forintról 135-re növelni az egy dolgozóra számí­tott nettó termelési értéket, s 75 ről 79 forintra feltornázni a tisz­ta jövedelmet, — természetesen egy-egy óra alatt végzett munka után. Hogy milyen módszerekkel, azt nehéz volna most hiánytala­nul felsorolni, de tény, :hogy a körültekintő fejlesztés, a mo­dern technológiák bátor alkal­mazása és a munka szervezett­ségének folyamatos javítása mel­lett nagy szerepet játszottak eb­ben az 1655 dolgozót foglalkoz­tató üzem szocialista brigádjai is, melyeknek zöme maradéktalanul teljesítette a vállalásait,» elnyerte az erőfeszítéseivel' arányos ki­tüntetési fokozatot. Ami pedig az erőfeszítéseket illeti: jelentős részt vállaltak az erdősítésben, a tél által megron-, gált vadvédelmi kerítések hely­reállításában, s a hétvégek- ra eső rakodások elvégzésében. — Ezeket is méltányolta a Mező- gazdasági és Élelmezésügyi Mi­nisztérium, amikor a MEDOSZ- szal egyetértve. Miniszteri elis­merő oklevelet adományozott a '-ajai gazdaságnak. Az elismerő okiratot szerény házi ünnepség keretében vette át Micsuch Lász­lótól, a MEDOSZ titkárától Papp László, a gemenci erdőgazdaság igazgatója. 0 Hírt adtunk arról, hogy a Bács­almási Állami Gazdaság nyol­cadszor nyerte el a kiváló címet. Az ezzel kapcsolatos ünnepséget pénteken délután tartották a me­zőgazdasági nagyüzem központ­jában. A kitüntetéssel járó okle­velet Romány Pál, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára adta át Sendula Tibor igazgató­nak. Ezt követően miniszteri és vállalati kitüntetések átadására Az 1982-bén beruházott pénz­összegek Wz-4 1 Ufón -<*vi - V l.^/< >~ t-> A kecskeméti Centrum áruház méterosztályán dolgozó kollektíva az Ágazat kiváló brigádja kitüntetés birtokosa. Olasz kormányválság f RÓMA , I Az olasz kormány lemondásá­nak bejelentését követően, Sand­ro Pertini köztársasági elnök szömbaton • reggel megkezdte konzultációit a válság megoldá­sára. Először két elődjét, Giuseppe Saragatot és Giovanni Leonet fo­gadta, majd a parlament két há­zának elnökével, Nilde Jottival, illetve Tommaso Morlinoval tárgyalt. Ezután a pártok álkép­viselői következnek. ' Pertini vasárnap délben, be akarja fejezni a konzultációsoro­zatot. Sajtóközlések szerint ‘ az elnök már a hét elején bejelenti a parlament feloszlatását, és ki­tűzik a választások időpontját. Valószínű, hogy a községtanácsi választással együtt, június 26-án szólítják urnák elé a szavazópol­gárokat. MAJDNEM CSODA! Márkás személyi számítógépek és periférikus egységek kizárólagos dunántúli forgalmazását kezdi meg a Fehérvár Áruház! Május 3-án, 4-én és 5-én 10—18 óráig látványos bemutatón ismerkedhetnek meg a számítógépekkel a szakemberek és a nagyközönség. A bemutatott eszközök megvásárolhatók vagy előjegyezhetők Szaktanácsadás — díjtalan üzembehelyezés. a fehérvár Áruházban MINDIG TÖRTÉNIK VALAMI! | 810 \ Realitások és feladatok

Next

/
Oldalképek
Tartalom