Petőfi Népe, 1983. április (38. évfolyam, 77-101. szám)

1983-04-01 / 77. szám

1983. április 1. O PETŐFI NÉPE 9 3 FELSZABADULÁSUNK ÉVFORDULÓJÁN Ünnepségek, találkozók ■ a Krímben Hazaérkezett az a Bács-Kiskun megyei testvérvállalatok és MSZBT tagcsoportok képviselőiből álló, 23 tagú küldött­ség, amely március 23—30. között a szovjet testvérmegyé­ben tartózkodott Kovács Istvánnak, a megyei párbizottság munkatársának vezetésével. A küldöttséget a szimferopoli repülőtéren E. I. Maljenko, a Krím területi pártbizottság külügyi osztályának vezetője fogadta. A Bács megyei csoport meg­érkezésével kezdődött az a ren­dezvénysorozat a Krímben1, ame­lyet hazánk felszabadulásának 38. évfordulója alkalmából tar­tanak. Az április 4-én záruló krími szovjet—magyar barátsági napokon egyre többet hangzik el Bács-iKiskun és a Krím terü­let neve. Kiállításokon mutatják be az elmúlt 22 év megyei, test- vtérvállalati együttműködését. \ E programok keretében a ma­gyar küldöttség tagjai a krími vállalatokhoz, test vérin tézmé­nyekbe látogattak — többek kö­zött a szimferopoli baromfifel­dolgozó vállalathoz, a Vinograd- • nij, az Izumrudnij, a nyizsnye- gorszkiji, a Béke, az Urozsnyaj-- ni és a Dzerzsinszkij nevét vi­selő szovhozokba/ Jártak a Ga- lavnoj !- borászati üz^nben, a Május 1. konzervgyárban, a bah- csiszeráji építőipari kombinát­ban és a jaltai autóközlekedési vállalatnál, ahol baráti találko­zón vettek részt. Az egyhetes jaltai program ideje alatt a bányászüdülőben szovjet—imagyár barátsági nagy­gyűlésre került sor; a Duna— Tisza közéről, a testvérválilala- tokbóll érkezett küldöttség tag­jait V. A. Kurcs, a jaltai váro­si pártbizottság titkára üdvözöl­te. A találkozón felszólalt I. D. Sityilqov is, aki részt vett ha­zánk felszabadításában. A ma­gyar küldöttség nevében Kovács István adta át a Bács-Kiskun megyeiek üdvözletét. A látogatás során Szimfero- poiib'an, a területi pártbizottsá­gon konzultáció keretében egyez­tették a két testvérmegye ez évi közös programjait is. Az elkö­vetkezendő hetekben több me­gyei, testvérvállalati, intézmé­nyi szintű delegáció-, szakem­bercserére kerül sor. NAPKÖZBEN Kétezer forintos óradíj A nagyüzem, klubszobájá­ban türelmesen várakoznak negyvenen, ötvenen. Megszok­ták, hogy a NAGY PESTI ELŐADÓRA- várni kell. Előbb- utóbb jönni fog. Nem csalód­tak. Bő negyedórás késéssel befutott a televízióból is jól ismert meghívott. De tovább­ra is várniok kellett megszó­lalásának nagy pillanataira, mert kísérője, útimarsallja szólott előbb az egybegyűltek­hez a kialkudott TOO Ft hono­rárium ellenében. Ezt követően minden a szokásosan történt: A NAGY PESTI ELŐADÓ megtartottá 2000 (kétezer) Ft-os előadását (+ útiköltség) majd mindketten átvonultak egy másik üzembe, ahol szin­tén várakoztak rájuk, ahol szintén felvették a honoráriu­mot (700+2000 Ft és fél úti­költség), majd összesen leg­feljebb 18(£ perces itt-tartózko- dás után eltávoztak. Megérte? Nekik biztosan! Míg el nem felejtem: a Tu­dományos Ismeretterjesztő Társulat csak egészen kivéte­les esetben, külön engedéllyel fizethet 500 Ft-os tiszteletdí­jat nagyhírű akadémikusok­nak, kiváló képességű elő­adóknak. Az Erdei Ferenc Mű­velődési Központban világhí­rű rendezők 283 Ft-ot vehettek át kétórás közreműködésükért. Üzemekben a legnépszerűbb, tudományos fokozatú helyi szakemberek is ennyit kap-^ nakj-ha mindén jól megy. Köz­ben szép csendesen tudomásul vesZiki 'Ho'^y re’fírMjit'"éTnek a piacon. Hiába tanácsolnám nekik: szerződtessenek ügy­nököt, fölhajtélt, menedzsert, mint egynémely pesti nagy­menő, merf abban a naiv hit­ben ringatják magukat, hogy nép- (köz-)müvelők. Úgy kell nekik. És még csak nem is késhetnek, ha meghívják őket valahová. Az üzemekbe egyre ritkábban, sajnos. H. N. Pályázati felhívás A Szakszervezetek Bács-Kis­kun Megyei Tanácsának Titkár­sága és a Bács-Kiskun Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya pályázatot hirdet a megye szakmunkásképző inté­zeteiben működő tanulói szak- szerviazeti alapszervezetek * szá­mára. A pályázat célja: a tanulói szaiks zer vez éti al a ps ze r vezet sík tevékenységének eredményeseb­bé tétele, a magasabb szintű tanulmányi, szakmai, politikai és kulturális eredmények eléré­sére való ösztönzés. A pályázat­tal elő kívánják segíteni a szak­munkástanulók közéleti nevelé­sét és kötődésüket a szakszerve­zeti mozgalomhoz. A pályázaton részt vehetnek: Bács-Kiskun megye ipari, me­zőgazdasági szakmunkásképző intézeteinek, egészségügyi szak­iskoláinak szakszervezeti alap­szervezetei és a KPVDSZ megyei bizottsága közreműködésével a megye kereskedelmi és vendég­látóipari szakmunkásképző in­tézetei. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a tanulói alap- szervezet az éves munkatervé­nek időarányos végrehajtásáról szóló beszámolót a Szakszerve­zetek Bács-Kiskun Megyei Ta­nácsa Ifjúsági Bizottsága részé­re 1983. május 15-ig megküldje, s az tartalmazza a pályázatra vonatkozó célkitűzéseket, az alapszervezet politikai, szakmai, tanulmányi, kulturális és sport- tevékenységének, valamint szer­vezeti életének rendezvényeit. Vegyék figyelembe az SZMST If­júsági Bizottsága által elkészí­tett Ajánlást, melyet a* tanulói alapszervezetek éves munkater­veinek kialakítására tett. A pályázat értékelése: Az SZMT Ifjúsági Bizottsága és a megyei tanács képviselői a helyszí­nen vizsgálják meg. hogy: — milyen volt a tanulói alapszer­vezet .részvétele a tanulmányi mun­ka segítésében, a helyi és megyei Szakma Kiváló Tanulója iskolai ver­senyének szervezésében, lebonyolítá­sában, a tanulók felkészítésében, — melyek a tanuló bizalmiak ok­tatásában elért eredmények, — hogyan valósult meg a tanulók bevonása a tanórán kívüli művelődé­si tevékenységbe, szakkörökbe, mű­vészeti csoportokba, vetélkedőkbe stb., —( hogyan vett részt az alapszerve­zet az Ifjúmunkás és Szakmunkásta­nuló Napok rendezésébeij. milyenek a sajátos szakszervezeti x programok szervezésében . elért eredmények. — milygn volt a tanulói szakszer­vezeti alapszervezet és a bizalmiak jog- és hatáskörének érvényesülése, a tanulók szakszervezeti sza*vezettsé- gének alakulása, az alapszervezet szervezeti életének rendszeressége, annak minősége. — hogyan valósult meg az SZMT és a szakmaközi bizottságok politi­kai, kulturális .és sportrendezvénye­in való. részvétel. A pályázatot tanévenként értéke­lik. az első helyezett alapszervezet 10 ezer Ft jutalmat és vándorserle­get, a második helyezett 8 ezer Ft, a harmadik helyezett 7 ezer Ft ju­talmat kap. A díjak átadására a tanévzáró ünnepségeken kerül sor. A pályázaton elnyert jutalmak a tanulók nyári vakációjának tartal­masabb eltöltését kell, hogy szolgál­ják. ” PÁRTMÜNKA GYAKORLATÁBÓL Politikai tevékenység a lakókörzetekben 0 Szvorény János. 0 Az emlékplakett. A körzeti párta lapszer­vezetek tevé­kenységével, a lakóterületi politikai mun­kával, a kalo­csai városi pártbizottság — a Köziponti Bizottság ha­tározata alap­ján — 1981­ben foglalko­zott. Akkor alaposan át­tekintették, megvizsgál­ták ennek tar­talmát, for­máit, köztük a politikai agi- tációban elért eredménye­ket, s termé­szetesen meg­határozták a feladatokat is. Ka­locsán — akárcs’ak más város­ban —, igen nagy jelentősége van a lakókörzeti pártmunká- nak, a tömegszervezeti, a tö- megmozgalmi szervezetek párt­irányításának, az információ­áramlásnak, a közéletiség alakí­tásának. A városban három lakókörze­ti a'lapszervezethez több mint kétszázhatvan párttag tartozik. Még 1975-ben megyei hozzájá­rulással egy épület felújításával, átalakulásával körzeti pártszék- házat alakítottak ki, ahol mind­három alapszervezet megtart­hatja rendezvényeit. Ezt a meg­oldást mégis átmenetinek te­kintik, ugyanis az volna az ideá­lis, ha a körzeti pártszék'házat a lakóterületen belül lehetne megvalósítani. Ennek ellenére ez az épület'megteremtette a mun­kához a feltételeket. Általános tapasztalat, s ez a magye váro­saira jellemző, hogy a lakókör­zetekben levő pártalapszerveze- tekhez főként nyugdíjasok, vagy olyan kommunisták tartoznak, akiknek a munkahelyükön nincs alapszervezet. — Hasonló a helyzet nálunk is — mondta Szvorény János, a városi pártbizottság első titká­ra. — A párttagok döntő többsé­ge, mintegy nyolcvan százaléka nyugdíjas, húsz százalékuk olyan munkahelyen dolgozik, ahol ke­vés párttag van, s nem alakítot­tak alapszervezeteke't. A három alapszervezetnek huszonhét párt­csoportja van, s ami döntő, a kommunisták hetvenöt-nyolcvan százaléka rendelkezik konkrét pártmegbízatássál. Miután idős, olykor beteg emberekről van szó, mi ezt az arányt igen jónak tartjuk. A lakókörzeti pártalap- szervezetek tevékenysége széles körű, hiszen a szervezeti élet ki­alakítása mellett lehetőséget te­remt a politikai tájékozódásra, az informálódásra, s természe­tesen az idősebb, beteg pártta­gokkal való kapcsolattartásra is. Miért fontos a lakókörzeti pártalapszervezetek munkája, politikai tevékenysége? Elsősor­ban azért, mert,.a megye lako­sainak majdnem egyharmada nyugdíjas, idős korú, akik ép­pen úgy nem nélkülözhetik a politikai tisztánlátást, a helyi politikáiban történő változtatás­ról szóló információkat, mint azok, akik aktívan dolgoznak. — A lakókörzeti politikai mun­ka jellege egyet jelent a közélet­ben való részvétellel. Itt a kom­munistáknak nyilvánvalóan az a feladatuk, hogy a közvetlen közelükben élő embereket meg­ismerjék, azokkal kapcsolatot teremtsenek. Ennek igen sok formája' van. A Hazafias Nép­front körzeti bizottságainak tisztségviselői általában a lakó­körzeti pártalapszervezetekből kerülnek ki, ugyanígy az utca- és a lakóbizottságok vezetői vagy aktivistái, de részt vállalnak a körzeti Vöröskereszt szervezet tevékenységéből. Tanácstagok vagy éppen városi jellegű párt- megbízatásuk van, például az oktatási bizottságban vagy ia pártbizottság mellett tevékeny­kedő munkabizottságokban dol­goznak. A lakókörzeti pártalap- sze.r,vezetek, rendszeres kapcso­latot tartanak a munkahelyek­kel. Ez is szükséges. Az embere­ket érdekli a volt munkahely eredményei, gondjai, de fontos az is, hogy a nyugdíj előtt álló­kat felkészítsék a lakókörzeti közéletre, pártmunkára. A lakókörzeti pártalapszerve­zetek nagyon is tudatosan törek­szenek arra, hogy minél széle­sebb körben, nagyobb tömege­ket vonjanak be a helyi politi­ka formálásába. Ez a fajta poli­tikai munka a nyíltabb város- politika megvalósításának egyik, igen fontos eszköze. Az ott dol­gozóknak nemcsak módjuk, de lehetőségük is kínálkozik arra, hogy a különböző rétegeket tá­jékoztassák a városfejlesztésről, elképzelésekről. Az is természetes, /hogy a la­kókörzetben összegyűjtött egyé­ni vélemények a veaetck szá­mára' fontos információkat tar­talmaznak. Ez egyfajta vissza­csatolást jelent, olyan jelzést, amelyet általában figyelembe is vesznek. Miután a lakókörzeti pártalapszervezet titkárai állan­dó meghívottai a- tanácsülések­nek, közvetlenül is megismer­hetik az elképzeléseket, de a tennivalókat is. Sőt, a lakókör­zetből származó javaslatokat is előterjeszthetik. — A várospolitikai terveket a lakókörzeti alapszervezetek tag­gyűlésen vagy pártnap kereté­ben megvitatják. Iskolákkal, KlSZ-szenvezetekkeil, úttörő­csapatokkal, intézményekkel tartanak kapcsolatokat. Évente egyszer a városi párt- bizottság alkalmat talál arra, hogy a lakókörzetekben kiváló munkát végző kommunistákat erkölcsileg elismerje. Sokan kaptak már jutalmat, kiváló pártmunkás oklevelet. E politi­kai tevékenység fontossága, an­nak elismerése adta az ötletet: alapítsanak eirnlékpíákettét ki­fejezetten a lakókörzetekben végzett kiemelkedő politikai munkáért. Ezt a lakókörzeti pártalapszervezet javaslatára a városi pánt-végrehajtóbizottság ítéli oda évente öt-hat társadal­mi munkásnak, párttagnak, vagy pártonkívülinek. Aligha kell tovább bizonyíta­ni a körzeti párta lapszer veze­tek, a lakókörzeti politikai mun­ka fontosságát, hiszen szerves részét képezik a pórtéléinek. Csakis velük együtt lehet fej­leszteni a társadalmi a közéleti tevékenységet, mint ahogy ezt Kalocsán teszik. Gémes Gábor KESZENLETBEN A HÉT VÉGÉN ORVOSOK Az ügyelet ideje hétfő­föl péntekig este 18 órá­tól reggel 8 óráig tart. Szombaton, vasárnap és ^ünnepnapokon reggel 3 óraig folyamatosan a következő hétköznap reggel 8 óráig. Az ügyelet helye felnőttek ré­szére: Kecskemét, Nyíri út 38. (Üj megyei . kórház) T: 20-488. Központi tömb^ diagnosztika. Az ügyelet helye gyermekek ré­szére: Kecskemét, Izsáki út 5. (C-pavílon, földszinti ambulan­cia.) T: 22-822. Az ügyelet ideje megegyezik a felnőttügyelet, ide­jével. Városföld, Hetényegyháza, Bal- lószög, Helvécia gyermek ésí fel­nőttbetege’ t szombaton, vasárnap és ünnepnapokon szintén a kecs­keméti kórház említett két épü­letében látják el. KECSKEMÉTI JÁRÁS: Bugac: dr. Lakos I. (Bugac, Béke u. 25. T: 3) Április 4-én: dr. Schröder Zs. (Bugac, Alkotmány u. 1. T: 18). Izsák, Ágasegyháza: dr. Ső- reghi I. (Izsák, Rákóczi u. 19. T: 6). Jakabszálíás, Kunszállás: dr. Értékes T. (Kunszállás, Dó­zsa u. 18. T: 6). Kerekegyháza, Kunbaracs, Fülöpháza: dr. \ Be- rényi A. (Kerekegyháza, ' Lenin tér 14. T: 134). Kunszentmiklós, Kunpeszér, Kunadacs,' Szalk- szentmártön. Tass: dr. Kenéz L. (Kunszentmiklós, Kossuth u. 4. T: 61) Április 4-én: dr. Vladár K. (Kunszentmiklós, Kossuth u. 4. T: 61). Lajosmizsé,' Ladány- bene: dr. Vágó A-. .(Lajosmitse. Ifjúság u. 19. T: 24. Április 4*án: dr, Csire G. (Lajosmizsé, ifjúság U. 19. T: 25). .Lakitelek: dr. Gesz­téi J. (Lakitelek, Alkotmány u. 9. T: 55). Lászlófalvá, Nyárlőrinc: dr. Beszterczey Gy. (Lászlófalva, Kossuth lat 18. T: 2). Orgovány: dr. Csarnay J. (Orgovány: Haj­ma A. u. 30. T: 25). Szabadszál­lás, Fülöpszállás, Soltszentimre: dr. Berta L. (Szabadszállás, Dó­zsa u. 2. T: 75). Tiszaalpár: öt. Fekete F. (Tiszaalpár, Mátyás király u.■ 2. T: 16). Tiszakécske: dr. Balia S. (Tiszakécske, Béke u. 132. T: 61). KISKUNFÉLEGYHÁZÁN: a régi rendelőintézetben tartanak ügyeletet (Kilián Gy. u. T—9). Itt látják el Gátér, Petőfiszállás és Pálmonostora lakóit is. KISKUNHALASON a Semel- weis Kórház központi ambulan­ciáján tartanak ügyeletet. Tele­fon: 11-244, 265-ös mellék. Itt látják el a balotaszállási betege­ket. HALASI JÁRÁS: Mélykút, Kis­szállás :/dr. Márai L. (Mélykút, Rákóczi u. 13. T: 48). Harkakö- töny, Zsana: dr. Tettey K. (Har- kakötöny, Bem u. 2. T:. 5). Kís- kunmajsa, Csólyospálós, Köm-’ pöc: dr. Miskéry J. — dr. Váczi M. (Kiskúnmajsa, Tanácsköztár­saság u. 85. T: 25). Jánoshalma, Kéleishalom: dr. Tompa L. (Já­noshalma, ■ Rákóczi u. 7.~T: 88). Tompa, Kelebia: dr. Bartha I, (Kelebia, Ady u. 106. T: 30). ázank Jászszentlászló: dr. Rácz Gy. (Jászszentlászló, Alkotmány u. 11. T: 31). KALOCSÁN . a rendelőintézet­ben tartanak ügyeletet.) Kalocsa, Kossuth L. u. 34—36. Itt látják el Foktő 'és Bátya lakóit is. KALOCSAI ~ JÁRÁS: Dunave­cse, Apostag: dr. Littmann É. (Dunavecse, Vörös Hadsereg u. 58. T: 75). Április 4-én, reggel 7 órától: dr. Kolányi M. (Duna­vecse, Lenin u. 1. T: 55). Szak- már, öregcsertő, Homokmégy: dr. Kovács J. (Szakmár, Engels M 11. T: 6). Hajós, Miske: dr. Kisis K. (Míske, Fő u. 15. T: 2). Úszód, Dunaszentbenedek, Géderlak, Ordas: dr. Balaton J. (Géderlak, Kossuth u. 95. T: 5). Solt, Üjsolt, Dunaegyháza: dr. Danis I. (Solt, Gábor Á. u. 1. T: 82). Fájsz, Dus- nok: dr. Szilágyi K. (Dusnok, Dembinszki u. 15. T: 24). Április 4-én: dr. Juhász D. (Fájsz, Szent I. u. 30. T: 19). Harta, Dunapataj: dr. Kákonyi A. (Harta, Semmel­weis tér 1. T: 33). Április 4-én dr. Kovács I. (Harta, Dózsa u. 51. T:' 34). KISKÖRÖSÖN a Kossuth utcai körzeti rendelőben látják el a betegeket. (T: 12 vagy 105). Solt- vadkert, Bocsa, Tázlár betegeinek központi ügyelete: Soltvadkert, Tanács u. 11. T: 25, 21. Fogásza­ti ügyelet a város és a járás la­kói részére minden szombaton 8—12 óráig. Szakorvosi Rende­lőintézet, Kiskőrös, Petőfi tér 12. KISKŐRÖSI JÁRÁS: Akasztó, Csengőd: dr. Palágyi J. (Akasztó, Vörös Hadsereg u. I. T:16). Ke­cel, Imrehegy: dr. Bárdos, dr. Szabados! (Kecel, Vasút u. 2. T: 68). Kaskantyú, Páhi, Tabdi: dr. Téglás Zs. (Kaskantyú, Vasút u. 1. T: 7). Császártöltés dr. Teren- tyák A. (Császártöltés. Rózsa u. 2. ) BAJÁN a hét végi ügyeletet a kórház baleseti sebészeti pavilon­jában tartják, T: 12-149. BAJAI JÁRÁS: Madaras, Bácsbokod, Bácsbor- sód: dr. Papp J. (Orvosi rende­lő, Bácsbokod. T: 17). Április 4- és: dr. Fehér S. (Orvosi rendelő, Bácsborsód. T: 10). Dávod, Nagy- baracska, Hercegszántó, Gara: dr. Vándor 1. (Orvosi rendelő, Dávod, T: 21). Bácsalmás, Bács- szőlős, Tataháza: dr. Bodrogi I. (Orvosi rendelő, Bácsalmás, T: 56). Április 4-én: dr. Rosner E. (Orvosi rendelő. Bácsalmás.) Ér­sekcsanád, Sükösd, Nemesnád­udvar: dr. Ábrahám I. (Orvosi rendelő, Érsekcsanád. T: 7). GYÓGYSZERTÁRAK Pénteken zárórától hétfő reggelig a kö­vetkező gyógyszertárak ______ tartanak ügyeletet. K ecskemét, Szabad­ság tér 1/a; Baja, Tóth Kálmán tér 2; Bácsalmás, Hősök tere 4; Izsák, Dózsa György u. 7; János­halma, Béke u. 1/a; Kalocsa, Széchenyi-lakótelep; Kiskőrös, Kossuth u. 5; Kiskunfélegyháza, Batthyány u; Kiskúnmajsa, Hősök tere 3; Kunszentmiklós, Kálvin tér 7; Soltvadkert, Tanács u. 3; Tiszakécske. Béke u. 130. Solt, Béke tér 6. Kiskunhalas, Kossuth u. 15—19. ÁLLATORVOSOK Az ügyelet szombat reggel 7 .órától kedd reg1 gél 7 óráig tart. BÁJAI JÁRÁS: Ne­mesnádudvar, Sükösd, Érsekcsanád: dr. Lakatos J. (Ne­mesnádudvar, Petőfi u. 84. T.: 13), Bácsszentgyörgy, Gara, Vaskút: dr. Tálas L. (Gara, Vörös Hadse­reg u. 7/a.), Felsőszentiván, Csá- voly, Bácsbokod, Bácsborsód: dr. Komáromi M. (Csávoly, Egyesülés Tsz, iroda, T.: 10), Tataháza, Má- tételke, Bácsalmás: dr. Györffy L. (Bácsalmás, Marx u, 36. T.: 143), Madaras, Katymár: dr. Var­ga M. (Madaras, Hunyadi u. 1/a. T.: 2), Nagybaracska, Csátalja, Dávod, Hercegszántó: dr. Tüske F. (Nagybaracska, Szabadság tér 10.). BAJA, Bátmonostor, Szeretnie: dr. Lipokatich J. (Baja, Roosevelt tér 2.). BÁCSALMÁSI ÁLLATKÓR­HÁZ: dr. Veréb J. (Bácsalmás, Marx u. 36. T.: 106). KALOCSAI JÁRÁS: Tass, Szalkszentmárton, Dunavecse: dr. Reviczky Gy. (Szalkszentmárton, Vasút u. 12.), Apostag, Dunaegy­háza, Solt, Ojsolt, Állampuszta Solti kerület,.. Bösztör: dr. Haj- náczky K. (Solt, Vörös Hadsereg u. 9.), Harta, Dunatetétlen, Állam­puszta: dr. Babos L. (Dunapataj, Vasút u. 19. T.: 8), Dunapataj, Or­das, Géderlak,, Úszód, Dunaszent­benedek: dr. Südi I. (Úszód, Má­tyás kir. u. 10. T.: 3), Szakmár, öregcsertő, Homokmégy, Drág- szél, Miske: dr. Faragó Gy. (öreg­csertő, Vén J. u. 24. T.: 11), Kalo­csa, Bátya, Foktő: dr. Dobos E. (Kalocsa, Magyar u. 3.), Hajós, Fájsz, Dusnok, BAFAMI Bátya: dr. Bittmann J. (Fájsz, Orosz­puszta 6. Öntözőfürt). KECSKEMÉTI JÁRÁS: Bugac, Kunszállás: dr. Paraczky S. (Bu­gac, Béke u. 40.), Jakabszálíás, Orgovány: dr. Zakupszky J. (Ja- kabszállás, Petőfi u. 26.), Kun­szentmiklós, Kunpeszér, Kun­adacs: dr. Huszanyik I. (Kun­szentmiklós, Mikulás u. 4. T.: 66), Lászlófalva, Nyárlőrinc: dr. Dani S. (Nyárlőrinc, Sugár u. 16. T.: 21), Lajosmizsé: dr. Kis juhász Z. (La- josmizse, Ifjúság ,u. 9. T.: 76), La- dánybene, Kunbaracs, Kerekegy­háza: dr. Tóth T. (Ladánybene, Piactér u. 12. T.: 7), Szabadszállás, Fülöpszállás: dr. Bálint T. (Sza­badszállás, Könyves K. u. 7.), Ti­szaalpár, Lakitelek: dr. Berényi F. (Tiszaalpár, Alkotmány u. 7.),, Tiszakécske: dr. Jenei J. (Tisza- •kécske, Kerekdomb 99.). KECSKEMÉT, Hetényegyháza: dr. Holló I. (Kecskemét, Bánk bán u. 12. T.: 21-325), Kecskemét, Ballószög, Helvécia, Városföld: dr. Nagy L. (Kecskemét, Jégvirág u. 28. T.: 24-862). KECSKEMÉTI ÁLLATKÓR- HÁZ: dr. Repkény I. (Kecskemét, Halasi út 34. T.: 22-333). KISKŐRÖSI JÁRÁS: Soltvad­kert, Bocsa, Tázlár: dr. Kővágó P. (Soltvadkert, Munkácsy u. 11. T.: 99), Akasztó, Csengőd, Tabdi, Soltszentimre, Kaskantyú, Páhi: dr. Kerekes B. (Csengőd, Dózsa Gy. u. 51. T.: 61), Császártöltés,/ Kecel, Imrehegy: dr. Sőreghy A. (Kecel, Vasút u. 59 3.), Kiskőrös: dr. Ispánovity J. (Kiskőrös, Baj- csy-Zs.. u. 84.), Ágasegyhéza, Fü-- löpháza, Izsák: dr. Mészáros I. (Ágasegyháza, Kossuth u. 23. T.: 20). KISKUNHALASI JÁRÁS: Kis­kunhalas: dr. Gasztonyi Gy. (Kis­kunhalas, Pataki I. u. 4. T.: 11-22), Kunfehértó, Zsana,, Harkakötöny, Pirtó, Balotaszállás: dr. Áladics S. (Kiskunhalas, Ibolya u. 11.), Já­noshalma; dr. Erdődi J. (János halma, Béke tér 12. T.: 51), MélyI kút: dr. Mészáros I. (Mélykút, Pe­tőfi tér 16. T;: 102), Borota, Rém: dr. Boldizsár J. (Rém, Petőfi u. 23.), Kisszállás, Tompa, Kelebia, Csikéria, Bácsszőlős, Kunbaja: dr. Rácz I. (Csikéria, Kossuth u. 21. T. : 4). Kiskúnmajsa, Kömpöc: dr. Hegedűs L. (Kiskúnmajsa, Ta-' nácsköztársaság u. 130. T.: 1-18), C$ólyospálos: dr. Szüts M. (Csó- lyospálos, Széchenyi u. 2. T.: 3), Jászszentlászló, Szánk: dr. Boro- tai Gy. (Jászszentlászló, Radnóti >u, 3.). KISKUNFÉLEGYHÁZA város: dr. Horváth A. (Kiskunfélegyhá­za, Wesselényi u. 3. T.: 180), Gá­tér, Pálmonostora, Petőfiszállás: dr. Fekete M. (Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 2. T.: 169).

Next

/
Oldalképek
Tartalom