Petőfi Népe, 1983. április (38. évfolyam, 77-101. szám)

1983-04-01 / 77. szám

8 Q PETŐFI NÉPE • 1983. április I. események sorokban GENF A hadászati fegyverek korláto­zásáról és csökkentéséről folyó tárgyalások jelenlegi fordulójának befejező plenáris ülését tartotta meg csütörtökön Genfben a Szov­jetunió és az Egyesült Államok küldöttsége. Megállapodtak, hogy a tárgyalá­sokat június 8-tól folytatják. BUDAPEST Csütörtökön hazaérkezett Moszk­vából Soltész István ipari minisz­terhelyettes, aki delegáció élén részt vett a KGST-együttmúkö- déssel Kubában Las Camariocas- ban létesülő nikkel-kobaltmű be­ruházási munkált koordináló bi­zottság VIII. ülésszakán. Az ülé­sen egyeztették a létesítmények megvalósításával kapcsolatos konkrét feladatokat. (MTI) HANOI A Phnom Penh-1 külügyminisz­térium közleményben ítélte el Kí­nát amiatt, hogy Peking fegyvert szállít a vörös khmereknek, s a thai—kambodzsai határtérségben kínai tanácsadók képzik ki a reakciós khmer fegyvereseket. A közlemény utal a Far Eastern Economic Review című hetilap információjára, amely szerint ta­valy decemberben két, fegyverek­kel megrakott kínai hajó futott be thaiföldi kikötőbe, hogy rakomá­nyát a polpotistáknak továbbít­sák. MOSZKVA Az európai nukleáris fegyverze­tek korlátozására vonatkozó leg­újabb amerikai javaslat figyel­men kívül hagyja a felek egyenlő biztonságának elvét, mivel — az úgynevezett nullaváltozathoz ha. sonlóan — kizárólag a szárazföldi telepítésű rakétákról szól — álla­pítja meg a Reagan elnök által előterjesztett közbülső megoldás­sal foglalkozó első szovjet állás- foglalás, a moszkvai rádió angol nyelvű adásának kommentárja. Az amerikai javaslat említést sem tesz a tengeri és légi indítású kö­zép-hatótávolságú fegyverekről, s változatlanul nem veszi tekintet­be az angol és francia nukleáris fegyvereket, amelyek képesek el­érni a Szovjetunió területét. MANAGUA Mintegy 200 somozlsta elleníor- radalmár van még Matagalpa ni- caraguai tartományban — jelen­tették be szerdán Managuában. Az ellenforradalmárokat a sandi­nista hadsereg alakulatai körül­zárták, a lakosság védelme érde­kében több települést katonailag megerősítettek. A nicaraguai politikus újságírók kérdésére válaszolva elmondta azt is, hogy Nicaragua nem szán­dékozik az ellene elkövetett hon- durasi—amerikai agresszió miatt felfüggeszteni adósságainak tör. lesztését. Az ország folytatni kí­vánja adósságainak visszafizeté­sét, de „ehhez szüksége van a nemzetközi pénzügyi szervezetek segitőkészségére is" — tette hozzá. Kádár János fogadta a jugoszláv államfőt (Folytatás az 1. oldalról.) Mandiccsal, a szövetségi vég­rehajtó tanács tagjával, az együttműködési bizottság jugo­szláv tagozatának elnökével ta­lálkozott. A társelnökök áttekin­tették a külkereskedelmi forga­lom, valamint a kooperációs kap­csolatok helyzetét, s kölcsönösen tájékoztatták egymást a legutób­bi találkozójuk óta végzett mun­káról. Petar Sztambolics és kíséreté­nek ünnepélyes búcsúztatására a magyar és jugoszláv zászlókkal díszített Országház előtt, a Kos­suth Lajos téren került sor, ahol felsorakozott a Magyar Néphad­sereg diszzászlóalja. A vendégek búcsúztatására megjelent Loson- czi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Sarlós István, a Minisztertanács elnökhelyettese, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagjai, Pé­ter János, az országgyűlés alel- nöke, Trautmann Rezső, az El­nöki Tanács helyettes elnöke, Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára, Púja Frigyes külügymi­niszter, a kormány több más tag­ja, s az állami, a társadalmi élet számos vezető képviselője. Ott volt Simon Pál, Magyarország belgrádi és Milan Veres, Jugo­szlávia budapesti nagykövete, va­lamint a Budapesten akkreditált diplomáciai képviseletek számos- vezetője és tagja. Kürtszó harsant, a díszzászló­alj parancsnoka jelentést tett Pe­tar Sztambolicsnak, majd fel­csendült a két ország himnusza. A magasrangú vendég Losonczi Pál társaságában elhaladt a ka­tonák sorfala előtt, majd üdvözöl­te a búcsúztatására a téren össze­gyűlt budapesti dolgozókat, (fiata­lokat. A jugoszláv államfő és kí­séretének tagjai elköszöntek a magyar közéleti vezetőktől, s a budapesti diplomáciai testület megjelent képviselőitől. Az ünne­pélyes esemény a zászlóalj dísz­menetével zárult. Ezután a vendégek Losonczi Pál és felesége társaságában gép­kocsikba szálltak és díszmotoro­sok kíséretében a Keleti pálya­udvarra hajtattak. A pályaudvaron Losonczi Pál és felesége baráti búcsút vett Pe­tar Sztambolicstól és feleségétől, s néhány perc múlva az elnöki különvonat kigördült a pályaud­varról. (MTI) Magyar üzenet — az apartheid ellen New Yorkban, az ENSZ apar-. theidellenes különbizottsága fenn­állásának 20. évfordulója alkal­mából tartott rendkívüli üléshez üzenetet intézett Hollai Imre, a világszervezet közgyűlése 37. ülés­szakának elnöke. A különbizottság elnöke által ismertetett üzenetben Hollai Imre elítélte a Dél-Afrikában uralkodó fajüldöző rendszert és hangsú­lyozta, hogy az apartheidet a nem­zetközi közösség az emberiség el­leni bűntettnek nyilvánította. Hollai Imre hangoztatta: az, hogy az apartheidellenes különbi­zottság 20. évfordulójáról emléke, zik meg, aggodalommal kell, hogy eltöltsön mindenkit, mivel ez azt mutatja, hogy az ENSZ alapok­mányával és az emberi jogoki egyetemes nyilatkozatával gyöke­resen ellentétes dél-afrikai elnyo­mó rendszer továbbra is fennáll. Varsóban szerda éjszaka befe­jeződött az országos munkásak­tíva értekezlet. Wojciech Jaru­zelski zárszavában elmondotta: a tanácskozáson építő szándékú javaslatok es megállapítások egész sora hangzott el. A pártot és a néphatalmat az az elv vezérli, hogy a népgazdaság számára alapvető, létfontosságú törek­véseket széles körben ismertes­sék, országos megvitatásra bo­csássák. Vakáció a nagymamánál Háromezer frank (mintegy 400 dollár) személyenként egy év­re: ha volt intézkedés a francia kormány legutóbbi csomagtervé­ben, amely meghökkentette a polgárokat, ez ilyen volt. Nem mintha sohla nem fordult volna még elő hasonló: amikor De Gaulle 1968-tban elutasította a frank leértékelését, éppenséggel 700 frankra korlátozta azt az összeget, amelyet egy francia beválthat, illetve kivihet magá­val külföldre. A most bevezetett megszo­rítás azonban mindenképpen sokkhatású — és nem is vélet­lenül. A kormánynak éppen ez volt aiz egyik célja: felrázni a franciákat, megértetni, hogy az áldozatvállalás szükségszerű az ország súlyos gazdasági helyze­tében. Olyasmihez nyúlt Jacques Delons, ami szinte jelkép a fran­ciák szemében. A nagy tekintélyű Le Monde rövid elsőoldalas glosszájában, amely naponta más-más témá­ról szól, találóan vethette össze a csomagterv különböző előírá­sait: „lefaraghattok a vásárló­erőből, növelhetitek az adót, a benzin, az alkohol és a dohány árát, leértékelhetitek a frankot, feltartóztathatjátok a határon a képmagnókat, bevezethetitek a kényszertakarékosságot — ha a helyzet megköveteli, elfogadjuk. De hozzányúlni messze földre tervezett utazásainkhoz — soha! Világ nyaralói,' egyesüljetek!” Márpedig valamennyi felso­rolt intézkedés szerepel a gyógy­módban, amelyet ezúttal egy szocialista párti kormány írt fel iá franciáknak — olyan kabinet, amelyben' kommunisták is részt vesznek. A párizsi csomagterv „(Fran­ciaországra ítéli a franciáikat'! Monsieur Dupont, äz átlagfran­cia a vidéki nagymamánál tölt­heti a vakációt. A nyaralás té­mája azonban érzékelteti azt is, miiyen kockázatai vannak az új gazdasági offenzívának. A szá­mítás az, hogy a 9—(10 millió külföldre készülő francia 34 rrííl- Hárd frankot költött volna el — a franciaországi üdülést tervező külföldiek 46 mi-Dliárdot hoznak. Ha otthöntartják az előbbieket, megmarad a 34 milliárd jó része — de ugyaniakkor a férőhelyek közül sokat elvesznek a külföl­di turisták elől. A francia ten­gerpartokon és hegyekben nyá­ron eddig is ki lehetett tenni a „megtelt" táblát. Igen valószí­nű, hogy sokan lesznek, akik ki­játsszák a korlátozásokat, — a végeredményt tehát senki sem jósolhatja meg bizonyossággal. A francia vezetés számára azonban elkerülhetetlen volt, hogy rálépjen a fékre. A balol­dal győzelmekor a különböző szociális intézkedések keretében szétosztott ■ friss vásárlóerő 1 százalékkal növelte a gazdasági talpraállás ütemet. A megnöve­kedett kereslet azonban nem a drágán termelő francia ipar rendeléseit bővítette elsősorban, hanem a behozatalt, és ez (a dol­lár árfolyamának növelésével együtt) 90 milliárd frankra da­gasztotta a külkereskedelmi de­ficitet. Ha tehát Franciaország nö­velni akarja áruinak versenyké­pességét, hatékonyabban kíván­ja csökkenteni az inflációt, ele­jét próbálja Venni a frank ne­gyedik leértékelésének, szük­ségszerű a szigorú korlátozás. Ez 2 százalékkal fogja a tervek szerint csökkenteni a fogyasz­tást. így Párizs is „beáll a sor­ba” — EGK-partnereihez ha­sonló gazdaságpolitikát folytat. Nem tehetett mást, miután a gazdaság ösztönzésére irányuló terveivel egyedül maradt 1981- ben. Minderre akkor kerül sor, amikor partnerei már a fellen­dülésben reménykednek az ame­rikai gazdaság megélénkülése és saját, előző nadrágszíjmeg- ihúzó éveik nyomán. Van-e esély a francia csomag­terv sikerére? A szakértők sze­rint a sansz több mint 50 szá­zalékos, ha a kormány a mun­kanélküliség várható növekedé­se ellenére meg tudja nyerni a lakosság, a szakszervezetek meg­értését. Az új vezetés 1981-ben őszinte kísérletet tett a szociá­lis egyenlőtlenségek csökkenté­sére és célja továbbra is ez — ezért tartotta fenn részvételét a kommunista párt is a kabinet­ben. Nem kétséges persze, hogy ehhez a tehervúselléniek is igaz­ságosan kell megosztania. A rendkívüli áldozatvállalásnak viszonylag hamar — a szakér­tők szerint 'fél év alatt — hoz­nia kell látható eredményeket. Különben a csomagtervből csak a nagymamánál eltöltött vakáció marad Mónsieur Dupont ; szemében. Baracs Dénes NAPÍ KOMMENTÁR Nullából mennyi? Argentin tüntetők zászlót égetnek • Argentin tüntetők Buenos Airesben brit és amerikai zászlót éget­nek el. így fejezik ki elítélő véleményüket Nagy-Britanniának a Falkland-szigetekkel kapcsolatos magatartása és az ahhoz nyújtott USA támogatás ellen. Földrengés Kolumbiában Reagan-kormány lépéskény­szere — kommentálják a sakk nyelvét kölcsönvéve az amerikai elnök szerdai beszédét. Reagan, miután a múlt héten nagy vi­hart kavart az űrbe telepítendő rakétavédelmi rendszerek rémé­nek felidézésével, most új húro­kat fogott az amerikai politika hangszerén. S hogy ez mennyire a kényszer eredménye, azt az első sajtóvisszhangok egyebek között abban látták, hogy az új bejelentés Washingtonban merő­ben szokatlan időben, a délutáni órákban történt. Az időeltolódás­ra figyelve, a Fehér Házban nyil­ván döntőnek tartották, hogy a hír az esti tévéhíradók és hírek csatornáin rögtön szétfusson Európában. Tehát az „euroráké- ták új kompromisszuma", amit Amerika a jó egy évig makacsul tartott nullaváltozat helyett most ajánl, nyilvánvalóan mindenek­előtt Európának szánt' megnyug­tatás. Nos, ennek fényében természe­tes, hogy a legelső kérdés az új ajánlat kapcsán csak egy lehet: miben jelent változást az eddi­giekhez képest az, amit Reagan javasolt? Mivel az elnök csak any- nyit mondott, hogy kormánya hajlandó lényegesen csökkenteni az Európába telepítendő pershin- gek és cirkálórakéták számát, s elhallgatta, hogy vajon mennyire is gondol. Kétféle következtetés is logikusnak látszik. Egyrészt le­het, hogy ez valóban rugalma­sabb tárgyalási hajlamot takar, másrészt viszont, elképzelhető, hogy a valódi szándékokat szán­dékosan ködösítette az elnöki be­jelentés. Az eddigi reagani poli­tikát ismerve, ez utóbbi tűnik va­lószínűbbnek. Ettől függetlenül azonban min­denképpen fontos, hogy Washing­ton végre hajlandó volt, legalább­is szavakban, szakítani a nulla- változattal. Hogy mekkora lépés lehet ebből a mozdulatból, az ké­sőbb derül ki. Az azonban már most nyilvánvaló, hogy az ame­rikai ajánlat az „eurotelepités” csökkentését és nem elhagyását fogalmazta m.eg. Ez is kényszer­kompromisszum, biztosra vehető: újabb engedményt Washington aligha tesz. Amiből következik, hogy az amerikai rakéták egy ré­szét telepíteni fogják Európában. S mivel ez stratégiai fenyegetés a Szovjetunió számára, nyilván­valóan befolyásolja a két nagy­hatalom fegyervezeteiről folyta­tott más tárgyalásokat is. A. K. Nágyerejű földrengés rázta meg csütörtökön a délnyugat-kolum­biai Popayán városát és környé­két. Az első hírek szerint leg­alább ötvenen meghaltak, más je­lentések több mint száz áldozat­ról tudnak. A város mindkét — zsúfolásig megtelt — i temploma összedőlt, ötszáz , sebesültet szál­lítottak a San Jósé kórházba, de az AFP francia hírügynökség több ezer sebesültről tud. Újságírók kitüntetése Hazánk felszabadulásának 38. évfordulója alkalmából újságíró­kat tüntettek ki csütörtökön a Parlament Vadász-termében. Kimagasló újságírói munkája elismeréseként Rózsa Ferenc-dí- jat kapott: Bánkúti Gábor, a Ma­gyar Rádió főmunkatársa; Ber- náth László, az Esti Hírlap rovat­vezetője; Gömöri Endre, a Ma­gyarország rovatvezetője; I glói Zoltán, a Magyar Távirati Iroda pécsi szerkesztőségének vezetője; Máriássy Judit, az Élet és Iroda­lom rovatvezetője; Nemes János, a Budapester Rundschau főszer­kesztője; Sági Agnes, a Pest me­gyei Hírlap főszerkesztője; Szabó L. István, a Népszabadság rovat- vezető-helydttese. Ugyancsak a sajtóban végzett eredményes tevékenységükért hu­szonnyolcán a Munka Érdemrend arany, ezüst, illetve bronz foko­zatát, huszonketten pedig a Ki­váló -Munkáért kitüntetést vet­ték át. A kitüntetéseket Németh Jenó, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnökhelyettese adta át. Az ünnepségen jelen volt Övári Miklós, az MSZMP KiB titkára, Sarlós István, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, a Po­litikai Bizottság tagjai, valamint Lakatos Ernő, a Központi BizottL ság osztályvezetője. * A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa Faludi Rezsőnek, a Magyar Rádió főosztályvezetőjének több évtizedes kiemelkedő munkája, zeneművészeti tevékenysége el­ismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából és Dobos Istvánnak, a Magyar Televízió fő­osztályvezető-helyettesének több évtizedes, kiemelkedő munkája elismeréseként nyugállományba vonulása alkalmából a Szocialista Magyarországért Érdemrend ki­tüntetést adományozta. A kitün­tetéseket ugyancsak csütörtökön adta át a Parlamentben Németh Jenő. (MTI) Ankét a gabonaprogramról A Petőfi Népe Szerkesztősége tegnap ankét keretében foglal­kozott a gabonaprogram megva­lósításának megyei lehetőségei­ről az érdekeltség és ösztönzés helyzetével, a műszaki, gépesíté­si és tárolási fejlesztésekkel, az IGP géprendszerének megvásár­lásával összefüggő hitellehető­ségekkel. A tanácskozás résztve­vői kifejtették véleményüket, fel­tártak néhány ellentmondást is, s akadtak olyan témák, amelyek­ben az intézmények, gazdálkodó egységek képviselői nem voltak szoros véleményen. Az ankéton elhangzottakról rövidesen lapunkban részletesen beszámolunk. Ülést tartott az ÉDOSZ elnöksége iBevállt az élelmiszeriparban az elmúlt években végrehajtott szervezeti korszerűsítés, az üze­mek döntő többsége eredménye­sen járult hozzá a jó színvonalú hazai ellátásához, és az export- tervek megvalósításához — ál­lapította meg Kovács Imre me­zőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes tegnap, az ÉDOSZ elnökségének ülésén, ahol az élelmiszeripari terme­lés elmúlt évi tapasztalatairól voLt szó. Továbbra is kiemelt feladat — hangsúlyozta a miniszterhe­lyettes — a&eM. szervezettségének korszerűsítése. Ennek érdekében a, szakágazat, vezetése a mennyiségi' szemlélet helyett szorgalmazza a minősé­gi tényezőik fokozott érvényre- jútását a termelésben, s a vál­lalatok közgazdasági, kereske. delmi munkájának erősítését, elősegítve ezzel a piaci igények­hez való rugalmasabb alkalmaz­kodást, és a gazdaságos termék- szerkezet kialakítását. Bebizo­nyosodott az is, hogy a növek­vő feladatok megvalósítására a vállalatok vezetői nem minden helyen alkalmasak, indokolt esetben tervszerű személycseré­ket hajtanak végre a MÉM fel­ügyeletével. A beszámolót követő vitában többen is megemlítették a ter­melés és a kereskedelem közöt­ti .Összhang hiányosságait. A ke­reskedelem a jelek szerint nem, vagy csak kevésbé érdekelt az új termékek bevezetésével járó kockázat vállalásában, 6 az ol­csóbb cikkek nagyobb arányú forgalmazásában. (MTI) Milliókat nyerhetünk (Folytatás az 1. oldalról.) tó-berendezések készítése — ép­pen a korszerű eljárások követ­keztében — kamatozott a Gépipa­ri Műveknek a tőkés országokkal folytatott múlt évi kereskedelmé­ben is. A nyugati megrendelők kétszázmillió forint értékű erő­művi berendezéseket vásároltak. A Bácsalmási Állami Gazdaság­ban 11. éve termesztenek napra­forgó-vetőmagot. Eleinte gyenge minőségű volt a mag. Később kezdték figyelemmel kísérni a hibrid-vetőmagvak előállításának külföldi módszereit. Így kerültek kapcsolatban 1977-ben egy fran­cia, 1978-ban pedig egy jugoszláv céggel, amelyek eredménye lát­tán: szerződtek a mienknél jobb minőségű napraforgó elszaporítá- sára. A megállapodást követően, 1978—1981-ben 2968 tonna jugo­szláv és francia nemesítésű nap­raforgó-vetőmagot sikerült beta­karítaniuk. Így nem szorultak be­hozatalra —, s ily módon nyolc és fél millió dollár és 26 millió francia frank értékű devizakiadá­sától kímélték meg a népgazdasá­got. A licencvásárlással fejlesztett hazai napraforgótermesztés lehe­tővé tette az étolaj nagyobb meny- nyiségben való gyártását, s ennek következtében az export növelé­sét. A tanácskozáson felhívták a fi­gyelmet arra — a licencek hasz­nosítását nemegyszer késleltető — „sok menetes”, bürokratikus ügy­intézésre, amely fékezője a kül­földön már bevált gyártási eljá­rások hazai, hatékony felhaszná­lásának. Végül a megyei pártbizottság és a Népi Ellenőrzési Bizottság el­nöksége elismerését fejezte ki a három nagy vállalatnak a licenc- hasznosításban mutatott jó példá­jáért. Egyúttal javasolták, hogy a jövőbeh a termelékenység, a gaz­daságosság és a mezőgazdasági hozamok emelésének ezt a célra­vezető módszerét vegyék szem­ügyre a népi ellenőrök a kisebb vállalatok gyakorlatában is. FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! 1983. április 1-én megnyitjuk olcsóáru-boltunkat Solt, Sport u. I. szám alatt. Rendkívül kedvező áron árusítunk: szövetet, karton, vászon,, kötött anyagokat, ágyneműt, lepedőt, függöny­anyagot, fonalat, konfekciós fehérneműt', felsőruházati cikkeket, cipőt, csizmát, edényárut, valamint kerítéselemeket, kapukat. LEGYEN ÖN IS VÁSÁRLÓNK! DÉLMAGYARORSZÁGI NYERSANYAGHASZNOSlTÓ VALLALAT 549 VARSÓ Munkástanácskoz ás

Next

/
Oldalképek
Tartalom