Petőfi Népe, 1983. március (38. évfolyam, 50-76. szám)

1983-03-01 / 50. szám

XXXVIII. évf. 50. szám Ára: 1,40 Ft 1003. március 1. kedd Hazánkba érkezett a román külügyminiszter VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Púja Frigyes külügymi­niszter meghívására hétfőn hivatalos, baráti látogatásra hazánkba érkezett Stefan Andrei román külügyminisz­ter. A vendéget a . Ferihegyi repülőtéren Púja Frigyes fo­gadta. Jelen volt Barity Mik­lós, hazánk bukaresti és Vic­tor Bolojan, a Román Szo­cialista Köztársaság buda­pesti nagykövete. A megér­kezést követően a Külügy­minisztériumban megkezdőd­tek a hivatalos magyar—ro­mán külügyminiszteri tár­gyalások. A megbeszélésen részt vett Barity Miklós és Victor Bolojan. t Képünkön: Stefan Andreit (balra) Púja Frigyes üdvözli. (MTI fotó — telefotó — KS) Este Púja Frigyes díszva­csorát adott vendége tiszte-; letére a Külügyminisztérium vendégházában. Stefan Andrei életrajzát a második oldalon közöljük. TÖRETLEN A SZAKSZÖVETKEZET FEJLŐDÉSE Termékek, hasznos vállalkozások Elöljáróban egy felszólalást idé­zünk. Ugyanis a kecskeméti Al­föld Szakszövetkezet vasárnap délután tartott közgyűlésén részt vett Zsuffa Ervin, az MSZMP KB gazdaságpolitikai osztályának he­lyettes vezetője, aki a követke­zőket mondotta; az országban sem ismerik elég jól a szakszövetke­zeteket, alig szervezett csoportok­nak gondolják, holott többségük félmilliárd forint körüli árbevé­telt ér el egy esztendő alatt — mint például az Alföld Szakszö­vetkezet 1982-ben —, termelésük hasznos, sokrétű. A sajátos terü­leti, természeti adottságok miatt választották ezt a közös gazdál­kodási ' formát, e keretek között képesek a lehetőségeket legjob­ban felszínre juttatni és haszno­sítani. Helyes volt az a politikai döntés, amely lehetőséget adott a szakszövetkezetek működésé­hez. Nem csupán dr. Domokos Zol­tán elnök beszámolója és a köz­gyűlésen felszólalók által elhang­zottak alapján mondotta az em­lítetteket Zsuffa Ervin. A köz­gyűlés előtt a megye és a város politikai, társadalmi vezetőinek társaságában a gazdaság elnöke bemutatta a szakszövetkezetet. Látták a közös telepítéseket, a feldolgozó és melléküzemeket, valamint néhány háztáji gazda­ságot is felkerestek. Az utóbbiak­ban a vasárnap sem munkaszü- net, s a napok sem nyolc órai munkából állnak — ennek meg­felelő, de nem éppen irigylésre méltó, a kereset. Baromfit, ser­tést, szarvasmarhát, libát, nyulat, galambot nevelnek a háztájik- (Folytatás a 2. oldalon.) Ez év elején kezdték meg a folyamatos termelést a kecs­keméti M1EZÖGÉP új, négy­hajós csarnokában. A 250 mil­lió forintos beruházás célja, hogy az egyre keresettebb konzervgyári gépekét jó kö­rülmények között, a növekvő igényeknek megfelelő meny- nyiségben és minőségben tud­ják gyártani. Termelésük zö­mét a Szovjetunióba szállít­ják. Ügy tervezik, hogy még az idén több új gép, illetve gépsor null-szériáját fogják elkészíteni. Hogy lépést tudjanak tarta- I ni a külföldi cégekkel, több H licencet is vásároltak. Ilyen II újdonság lesz többek közt a H dobozzáró- és töltőgép, me- H lyet eddig csak nyugatról le- I hetett beszerezni. 9 Szép, világos csarnokban he. lyezték el a forgácsológépeket. 0 A szerelők még dolgoznak a pácolőcsarnok üzembehelyezésén. 0 A tartós, jó berendezések gyártásának fontos feltétele a rozsdátlanítás, ezt segíti az új szemcse, szóró. (Pásztor Zoltán felvételei) A hétvége sportmérlege (7. oldal) A megye élsportolói közül a labdajátékok képviselői voltak I a főszereplők az elmúlt hétvégén. Elsőként a DUTÉP SC NB I-es női röplabdázóit szólította pályára a játékvezetői síp. A kecskeméti csapat úgyszólván esélytelen volt Budapesten, a j BVSC ellen, s összjátszmás mérkőzésen aratott bravúros győ­zelmet. A kecskeméti férfi röplabdacsapatnak nem volt ilyen szeren­csés napja a Hírős Kupán. Válogatottak nélkül vette fel a küz­delmet és második lett. A KSC NB I-es női kosárlabdacsapata I szombaton Veszprémben nyert, majd a vasárnapi visszavágón is felülmúlta ellenfelét. A legnagyobb érdeklődés a labdarúgás iránt nyivánult meg, | j hiszen a vasárnapi mérkőzésekkel megkezdődött a küzdelem a Nemzeti Bajnokság második vonalában. Mindkét csapatunk si- | kerrel vette az első fordulót. A KSC biztató játékkal nyert a j Széktói Stadionban, a Bajai SK pedig értékes pontot szerzett Szegeden. Részletes beszámolóinkat lapunk 7. oldalán találhatják meg I olvasóink. ksBBnnMHBHHaaiBaRasasuBamBBHMHiunH 9 A kecskeméti Ravasz jól eltalált lövésével szemben tehetet­lennek bizonyult a nagybátonyi kapus. AZ ÜZEMI PÁLYAVÁLASZTÁSI SZAKKÖRÖKBEN Ezernél több fiatal ismerkedik a szakmákkal Mintegy tíz évvel ezelőtt kezd­ték szervezni az úgynevezett pá­lyaválasztási klubokat. Ezek si­kerrel jártak, de felvetődött, hogy a megszerzett tapasztalato­kat továbbra is hasznosítani kel­lene. Cél volt az is akkoriban, hogy mintát, példát adjanak a művelődési házaknak az ilyen irányú tevékenységhez. Mivel ér­deklődtek az üzemek is, meg­szervezték a pályaválasztási szak­köröket: A Pályaválasztási és Munka­pszichológiai Tanácsadó Intézet igazgatója, dr. Czinege Gábor kérésünkre elmondta, hogy az ilyen irányú munkának eddig két alapvető formája kristályoso­dott ki. Egyrészt a döntést elő­készítő, másrészt pedig az adott­ságok kifejlesztésére irányuló nevelési-előkészítő forma vált uralkodóvá. A különféle pályák­kal, szakmákkal másfél év alatt tervszerűen ismerkedhetnek meg a fiatalok. A tizenegy-tizenöt esztendős fiúk és lányok több szakaszban kerülhetnek köze­lebb az egyes szakmákhoz. Hangsúlyozták a pályaválasz­tási tanácsadók, a hivatásos szak­emberek, hogy a gyerekek önkén­tesen jelentkeztek ilyen szakkö­rökbe. Ki-ki maga dönti el, hogy amit a közös tevékenység során neki felkínálnak, az megnyerte-e a tetszését. A döntés után vi­szont mindenkinek alkalma van új szakma iránt érdeklődni és ez így megy három teljes éven ke­resztül. Az igazgató elmondta azt is, hogy jelenleg ezernél több tizen­éves fiatal vesz részt a szervezett pályaválasztási felkészülésben, összesen hatvannál több szak­körben, mintegy negyven üzem közreműködésével. Megtudtuk, hogy ma már Bács-Kiskun vala­mennyi városában működnek pályaválasztási szakkörök. Az a cél, hogy a kisebb településeken is létrejöjjenek a fiatalok érde­két szolgáló kisközösségek. Ami az eddigi eredményeket illeti: ez- ideig főként az alábbi nagyobb munkahelyeken sikerült ilyen szempontból eredményt felmu­tatni: a kecskeméti Petőfi Nyom­dában, a kalocsai és bajai sütő­iparnál, a halasi kórházban és a Kecskeméti Konzervgyárban. —a —y Kirakat Mast érkezett! — figyelmez­tet ki tudja, hányadszor az áruházi kirakat felirata. Alat­ta csenevész bőrkabát, színe átmenet a mustár- és a cit­romsárga között. Érkezéséről körülbelül egy hónapja szerez­tem tudomásU Azóta kitartóan macerái, összemosván múltat és jelent, már-már rekvizí- tummá válik. Az első napokban önelégült ember módjára, nevetve men­tem el mellette, mint aki át­lát a Szitán. Legszívesebben minden bőrkabát után áhítozó vevővel közöltem volna felfe­dezésemet, miszerint téved, ha azt hiszi, hogy ,ez a holmi ép­pen ma köszöntött a boltra: a kabát és az áruház régi isme­rősök. Később úgy éreztem, hogy a büszke felirat alatt la­pító áru rám vigyorog: igenis, most ebben a pillanatban ér­kezett, rajta a por, az út po­ra, nem pedig az elhanyagolt portálé. Ártatlan trükkről volna csupán szó, amely hozzásegí­ti az elárvult bőrkabátot haj­dani gazdájához? A vásárló lélektanát ismerő kereskedő jól tudja a felirat serkentő hatáisát: a most egyben azt is jelenti, hogy még ... még van a portékából, most vigye — járom be én is a vevölo- gika lépc'sőit. Lám, egyszerű eladói fogásról van szó, kár ezen háborogni. Mégis zavart, hogy heteken át ott láttam a szemet szúró feliratot, zavart a kérdés, amely minduntalan társult mellé: vajon a kirakat dolga az, hogy füllentsen? A kirakat dolga a tájékoz­tatás és serkentés valamire, főleg vásárlásra. S ezt lehet szépen, magas színvonalon ■ csinálni. Ezért született,. bár vannak, a,kik úgy vélik, hogy elég, ha informálja a bámész­kodót — mit kaphat az üz­letben. Feladata nemcsak a tájékoztatás: érdeklődést kell ébreszteni az áruk iránt, de kell csalogatni a vevőt a bolt­ba. A kirakat dolga valóban a dicsekvés, de ez nem ala­pulhat olcsó trükkökön, a ve­vő becsapásán még olyan ár­tatlan dologban sem, mint a hetekig kint felejtett cédula. A rang nemcsak tiszteletet — rendet is követel. Így, ami­kor magas beosztású vendég érkezik, mindig tisztaságot ta­lál. De sok helyen többnyire csak ilyenkor. Már napokkal előbb abbamarad a tulajdon­képpeni munka, előkerülnek a seprők, a lapátok, takarító- brigáda|k alakulnak, ,,kiglan­colják" még a környéket is. A látogatást követő napokban azonban már ismét minden a régi. Ügy tetszik, hogy ilyen helyen1 hiányzik a tisztelet a saját közösségük és az őket közvetlenül körülvevő tár­gyak, a közösségi értékei iránt. Kellenek a kirakatok. Csak szerepüket nem szabad túl­értékelni, még kevésbé álta- I lándssá dagasztani. A vásárokon, a divatbemu­tatókon sem talmi, eladha­tatlan portékáikkal büszkél­kednek a gyárak, fennhéjáz­va hirdetvén, hogy milyen ki­tartóan ragaszkodnak kor­szerűtlen, ódivatú termékeik­hez. A fényes fesztiválok, ün­nepségsorozatok sem arra va­lók, hogy a színhelyül szolgá­ló városok fölfedjék, elibénk tárják árnyékos oldalukat. A kirakatok csak akkor kezde­nek veszélyesekké válni, ami­kor átlépik voltaképpeni cél­juk mezsgyéjét és a magas színvonalú tájékoztatás he­lyett a megtévesztő mutoga­tás eszközévé silányulnak. A jó kirakat mindig mások­nak s^ól — sohasem önma­gunknak. Ezért nem téveszt­hető össze a tükörrel. T. E. Beíratás márciusban Ősszel iskolások lesznek Mintegy 180 ezer gyermek kez­di meg az idén szeptemberben általános iskolai tanulmányait. A tankötelesek beíratására az egész országban március 1—‘15. között kerül sor — tájékoztattak a Mű­velődési Minisztériumban. A beiratásról tudni ’kell, hogy törvény írja elő: minden gyer­meknek iskolába kell járnia a hatodik születésnapját követő szeptember Írtől. A szülő vagy gondviselő kötelessége, hogy be­írassa a körzethatár szerinti is­kola első osztályba gyermekét, ha az 1983, augusztus 31-ig betölti hatodik életévét, vagyis, aki 1976. szeptember 1. és 1977. augusztus 31. között született. Beiratáskor a gyermek adata­it a szülő a saját személyi Jgazol- ■Ványával, a gondviselő a gyer­mek születési anyakönyvi, kivo­natával igazolja. Az iskolaéretK ség elismertetéséhez orvosi bizo­nyítvány szükséges, tehát a szü­lőnek, a gondviselőnek ezt az okiratot is be kell szereznie. Az óvodába járóknak van ilyen, a nem óvodások számára pedig a körzeti gyermekorvostól kell kér­ni azt. A I beiratáskor azt. is be kell jelenteni, hogy ,a gyermeket napközibe kívánják adni, . vagy nem. A KÖZMŰVELŐDÉSI ALAP TÁMOGATÁSÁVAL Gyógypedagógiai gyermekfoglalkoztató épül Dunavecsén Az Országos Közművelődési Tanács háromezer forintos támogatá­sával épül meg hamarosan a dunavecsei gyógypedagógiai iskola és nevelőintézet szomszédságában az a gyermekfoglalkoztató, amely a helyi művelődési ház szervezésében az itt tanuló gyermekeknek te­remt alkalmat manuális készségfejlesztő közösségi tevékenységre. A társadalmi rehabilitáció lehetőségét próbálják kikísérletezni a mun­kában résztvevő szakemberek. A népművelési gyakorlatban rendha­gyónak mondható próbálkozást — megállapodás alapján — rendsze­resen figyelemmel kíséri és segíti a Bárci Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola munkacsoportja. A tervezett programok témakörei megegyeznek a közművelődési intézményben már régebb óta működő általános iskolai gyermek­klub tevékenységével. A tematika összeállításánál azonban természe­tesen figyelembe vették a segítőpedagógia módszereit, valamint a ki­segítő iskolák tanterveit. A gyermekfoglalkozásokon az itt nevelkedő gyermekek megismer­kedhetnek a bábkészítés, papirhajtogatás, természetes anyagok fel- használásával készíthető játékok „tudományával". Lesznek a falu la­kosságának szervezett báb- és dramatikus játékélőadások és kiállí­tások. Külön tematika képűit a szövőszakkör, a díszítőművészeti szakkör, valamint szabás-varrás és horgolás-kötés tanfolyamokhoz. A munkában résztvevő népművelők és gyógypedagógusok e speciális tevékenység megkezdésével nem várják meg az építkezés befejezé­sét. Az eddigi gyakorlatot folytatva a nevelőintézetben folyamatosan szerveznek foglalkozásokat. Az érdekes együttműködés eredményeit, tapasztalatait a művelő­dési ház módszertani füzeteinek sorozatában fogja megjelentetni. Á. I. Új üzem, új gyártmányok

Next

/
Oldalképek
Tartalom