Petőfi Népe, 1983. január (38. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-22 / 18. szám

ÉVFORDULÓ Hetvenöt évvel ezelőtt. 4908. január 22-én ízületeit Nyiregy- házán. éí 61 éves korában, 1969- ben halt meg Budapesten Szegő István (ró, költő, műfordító. Baján végezte iskolai tanulmá­nyait, ott is érettségizett. A fel- szabadulásig mint vasöntő, majd mint nyomdász dolgozott. 1944 előtt bekapcsolódott a munkás- mozgalomba, s különböző legá­lis és féllegális munkásszerveze­tekben végzett hasznos tevékeny­séget. A többi között kórusverse­ket, drámákat irt; maga is tagja volt a 100 % kórusának is. A fel- szabadulást követően, tagja lett a Munkás Kultúrszövetségnek. Egy ideig vezette a Hunnia Film­gyárat, majd a Papíripari Vál­lalat megalakulásakor, 1963-ban megalapította, s haláláig szer­kesztette a Papíripari Híradót. Első verseskötetét Erg Ágoston költeményeivel közösen jelentet­te meg 1923-ban Szegeden, Vá­gyak és jajok címmel. Verseiben a szociális lázadás kapott hangot. Sokat fordított A. Prévost, E. Piester, K. Sandner, B. Traven műveiből, valamint külföldi an­tifasiszta írásokból. A HÉTVÉGE SPORTMŰSORA SZOMBAT LABDARÚGÁS Kispályás teremtornák. Volán Kupa: Kecskemét, Kertészeti Főiskola torna- csarnoka, 8 órától, öregfiúk bajnok­sága: Vaskút, tornacsarnok, 8 órától. .Női teremtorna: Vaskút, 8.30. Fanta Kupa: Tiszakécske, sportcsarnok 8 óra. Hivatal Kupa: Lajosmizse, sport- csarnok, 8 óra. ASZTALITENISZ Bajai Járási-városi egyéni ifjúsági bajnokság: Sükósd, 9 óra. KOSÁRLABDA NB 1. Nők: Szekszárdi Dózsa—KSC. Szekszárd, Zrínyi u. 15 óra. Jv.: Var­ga, Faidt. Férfiak: BSK—Volán, Baja, Türr- csarnok, 16.30. Jv.: Szittya, dr. Páli. NB II. Férfiak: Kkfházi Lenin Tsz SK—Karcaigi Főiskola, Kiskunfélegy­háza. Kossuth L. u. 17 óra. Nők: Kkfházi Vasas—Törökszent- miklós. Kiskunfélegyháza. Kossuth L. u. 15.30. CSELGÁNCS Ifjúsági II. körzeti rangsorverseny: Kecskemét, Városi Sportcsarnok, 8 óra. RÖPLABDA NB I. Junior bajnokság az 5—8. helyért: Kecskemét. Városi Sportcsar­nok, 12 óra. VASÁRNAP LABDARÚGÁS Hosszúhegy! Kupa: Sükösd, torna­csarnok. 8 óra. öregfiúk bajnoksága: Vaskút, tor­nacsarnok, 8.30. KOSÁRLABDA NB I. Nők: KSC—OSC, Kecskemét, Városi Sportcsarnok, 15 óra. Jv.: Ger­gely, Kiss. VÍZILABDA Felszabadulás Kupa: Bánki Dónát— KSC, Bp„ Hajós A. uszoda, 12 óra. TEKE NB IL K. MÁV—Vasas Ikarus, Kecskemét, MAV-pálya, 10 óra. LABDARÚGÁS Előkészületi mérkőzés: Kecskeméti SC—Szarvas, Kecskemét, Székitől Sta­dion, 10 óra. MŰSOR luair tt-én, szombaton KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ Este 7 órakor.' CHARLEY INEN JE. Petőfi-bérlet. Előzetes Január 23-én, kedden délután 3 óra­kor: CHARLEY NIÉNJE. Madács (Al­bérlet. Este 7 órakor: LAKODALMAK. Somlay-bérlet. 26-án,, szerdán este 7 órakor: LAKODALMAK. Jókai-bérlet. 28- án, pénteken este 7 órakor: LAKO- dálmák. Gózon-OOérlet. , (Tv-felvétel). 29- én,, szombaton este 7, órakor: CHARLEY NÉNJE. Jászad-bérlet. 3ó-áh, vasárnap , délután 3 órakor: CHARLEY NÍ1NJE. Bérletszünet. KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ Január 27-én, csütörtökön délután 3 órakor: MARATON. Bérletszünet. ERDEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT A színházteremben délelőtt 10 óra­kor: Diákdél előtt. NÉPÉLET NAP­JAINKBAN. Diaporáma-bemutató. Az előcsarnokban 11 órakor: DRA- MATIKUS JÁTÉKOK. Vezeti: Bereg­szászi János. Előzetes január 24-én, hétfőn 18 órakor az ifjúsági klubban: Színháztörténeti szabadegyetem'. AZ ÉSZ KORA. Elő-- adó: Zemplén Ferenc. MOZI KECSKEMÉT Városi mozi: fél 5 és fél 8 órakor: A POSTÁS MINDIG KÉTSZER CSEN­GET. Dupla, III. helyárú. Csak 1« éven felülieknek! Kétrészes, színes, magyarul beszélő amerikai film. Árpád mozi: fél 4, háromnegyed'6 és 8 órakor: AZ „FRAKCIÓ. Színes,, magyarul beszélő szovjet filmvígjátélk. Otthon mozi: délelőtt 10, fél 6 és fél 8 órakor: HAIR. III. helyárú. Színes amerikai film. KISKÖZSÉGEK, HA ÖSSZEFOGNAK A közös pénzből a kultúrára is több jut A kalocsai járási hivatal kez­deményezésére tegnap a dunave- csei Nagyközségi Tanács tárgya­lójában találkoztak Apostag, Du- naegyháza, Dunavecse, Szalk- szentmárton és Tass tanácsi ve­zetői, hogy értékeljék a terüle­ten megalakult újszerű közmű­velődési társulásnak, a Duna melléki művelődési házak igaz­gatód munkaközösségének alapí­tása óta végzett munkáját. Mátrai Károly, a kalocsai járá­si hivatal elnökihelyettese köszön­tötte a megjelenteket, majd Far­kas József, a munkaközösség tit­kára adott részletes tájékoztatást az elmúlt három év eredményei­ről, gondjairól. A kísérlet leg­főbb célja — miint mondotta — a kulturális alapellátás haté­konyságának növelése, a közmű­velődósi munkát is sújtó és leg­inkább a kisebb településeket érintő gazdasági nehézségek eny­hítése. Az elemzett időszakiban az intézmények kétszázhúsz ren­dezvényt bonyolítottak le közö­sen. Oktatástechnikai eszközöket kölcsönöztek egymásnak és gyak­ran előfordult, hogy közönséget szerveztek . a társintézmények programjaira is, Dunamenti Hí­vogató címmel pedig közös mű­sorfüzetet adtak ki. Ezután a községek vezetői szól­tak a közművelődés-irányítás gondjairól, valamint az intézmé­nyi integráció általuk tapasztalt előnyeiről. Bolvári József apos- tagi tanácselnök a népművelők személyének kiválasztásáról, szakmai irányításáról is szólt. Tenke András tassi tanácselnök az iskola és a művelődési ház kapcsolatát elemezte és hangsú­lyozta, hogy csak ott alakulhat ki valóban tartalmas munka, ahol a személyi feltételek mellett jól felszerelt objektum is van. A já­rási hivatal pénzügyi osztályá­nak vezetője, Sződi Istvánná az intézmények költségvetésének elemzésével bizonyította: a fenn­tartó szervek évről évre megte­remtük az intézményekben folyó közművelődési munka feltételeit. Mátrai Károly zárszavában — az elhangzottak alapján — meg­állapította, hogy együttműködési modell jó, hasznosan szolgálja a közművelődés ügyét. Meg kell vizsgálni — mondotta —, hogy a járás más területein hol alkal­mazhatók az itt szerzett tapaszta­latok. F. F. J. Veteránok köszöntése Szerény, de meghitt hangulatú ünnepségre került sor tegnap a bajai pártszékházban. Bencsik Istvánnét, párttagságának 40. év­fordulója és Szabó Lászlót, a párt régi harcosát 75. születés­napja alkalmából köszöntötte Terbe Dezső, a megyei pártbi­zottság titkára, majd átadta az ünnepeiteknek a testület ajándé­kát. Az eseményen részt vett Várnagy István, a bajai városi- járási pártbizottság titkára. Ezt követően Kiskunhalason tartottak hasonló ünnepséget, amelyen ugyancsak Terbe Dezső köszöntötte a megyei pártbizott­ság ajándékának átadásával Sin Sándor pártveteránt 70. születés­napja alkalmából. Itt a kiskun- halasi városi-járási pártbizottság nevében is dr. Szabó Miklós, a testület első titkára fejezte ki jó­kívánságait a párt régi tagjának. PIACI KORKÉ Arak Kecskeméten (Ftjkg) Burgonya 6—8 Sárgarépa 10—14 Petrezselyem 10—20 Vöröshagyma 10—14 Fej-eskáposzta 8—12 Kelkáposzta 10—14 Saláta 5—12 Karalábé 8—12 Paradicsom 60—100 Paprika 7—12' Hónapos retek (csomó) 4—5 Fokhagyma 50—70 Paraj 60—80 Sóska 100 Gomba 60—90 Alma 6—14 Körte 15—20 Dió 30-35 Savanyúkáposzta 18—20 Mák 120—1.40 Tej (liter) 7 Tejföl (liter) 50 Túró 50 Juh. és tehénsajst 120 Élőcsirke (pár) 90—160 Előtyúk 180—280 Élőpulylka 600 Élőliba 500 Élőkacsa 200 Tojás (db) 1,80—2 Kiskőrösön (Ft/kg) Burgonya 5—6 Sárgarépa 12 Petrezselyem 18 Vöröshagyma 12 Fej esikáposzita 12 Kelkáposzta 25 Fokhagyma 85 Zeller 30 Sa van yúkáposzta 16 Alma 8—9 Körte 20 Szőlő 35 Dió 25 Dióbél 70 Szárazbab (liter) 35 Mák (liter) 80 Élőcsirke 50 Élőtyúk 40 Liba (sovány) 50 Liba (hízott) 60 Tejföl (liter) 50 Tojás (darab) 1,80 Kitüntetett nyugdíjas építők Halálos baleset A közelmúltban több olyan baleset történt, amikor sötétben vagy ködben — nem kellő figye­lemmel közlekedve — kivilágí- tatlan kerékpárost ütöttek el. • Szabó Iván Munkácsy-díjas. kiváló művész kiállítása nyílt meg a Vigadó Galériában. A ké* pen a 70 éves mester Kútnál cí­mű szobra látható. A Duna—Tisza közi Állami Építőipari Vállalatnál évről év­re elbúcsúztatják a nyugdíjaso­kat. A tavaly nyugállományba vonult 'nyolcvanhat építőt teg­nap délelőtt köszöntötték a kecs­keméti munkásszálló kultúrter­mében. Elismeréssel szólták több évtizedes, áldozatkész munká­jukról, melynek eredményeként lakótelepekkel, közintézmények­k A nyugdíjasok egy csoportja. (Gál Zsolt felvétele) kel, kórházakkal, iskolákkal, óvo­dákkal gazdagodott Bács-Kiskun és Pest megye, valamint a fővá­ros. A veterán építők közül he­ten a Kiváló Munkáért minisz­teri, tízen pedig a Vállalat kivá­ló dolgozója kitüntetést vették át. Január 20-án 17 óra 50 perc­kor Kaskantyú külterületén, Se­res Ádám 25 éves egyéni gazdál­kodó, Soltvadkert, Bócsai u. 26. szám alatti lakos személygépko­csiját nem elég figyelmesen ve­zette, ezért elütötte a kivilágítat- lan kerékpárján -haladó Magó Sándor 67 éves alkalmi mun­kás, Csengőd, Tibold u. 22. szám alatti .lakost, aki olyan súlyos, sé­rülést szenvedett, hogy a hely­színen meghalt. Megyénk az országos sajtóban Élet és Irodalom 3. száma. Máriássy Judit: Nemcsak zene. (A Kodály-módszerről.) Műemlékvédelem 4. száma. Gazda Ildikó: Bács-Kiskun megye , építészeti és faluképi értékeiről. (Gazdag fotóanyaggal illuszt­rált építészeti összefoglaló.) Kirakat 1. száma. K. E.: Kecskeméti áruház — készülőben. (Az épülő Centrumról:) Méhészet 1. száma. Továbbképzés Bács-Kiskun megyében. (A méhegészségügyi felelősöknek és méhészeknek tartott esemény­ről a megyei állatorvos számol be.) A Kóta 1. számában két, a Honismeret 1982. 6. számában há­rom, az Élétünk 1982. 12. számában eéy írás található Kodály Zoltánról. HARMINCADSZOR! Országos amatőrfilm-fesztivál Mesemozi: fél 4 és háromnegyed 6 órakor: KÉT, BORS ÖKRÖCSKE. Szí­nes magyar mesefilm. A Városi mozi épületében a Mese­mozi gyermekmegőrző jelleggel tart előadást! Pajtásmozi: fél 4 órakor az Otthon moziban: WALT DISNEY ALLATBI- RODALMA. Stúdiómozi: 8 órakor a Városi mozi épületében: DOMB. Csak 18 éven fe­lülieknek! Angol film. KISKUNFÉLEGYHÁZA Petőfi mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: VIADUKT. Színes, ma­gyar—amerikai—NSZK történelmi film. Pajtásmozi: délelőtt 10 órakor: ULZANA. KISKUNHALAS Fáklya mozi: 4 órakor: A FEKETE TYÜSr. Színes, magyarul beszélő szov­jet film. 6 és 8 órakor: A LATOR. II. helyárú. Csak 16 éven felülieknek t Színes, magyarul beszélő olasz—fran­cia | film. KISKOROS Pptőfi mozi: 3. 5 és 7 órakor: CSAPDA ZSOLDOSOKNAK. Színes román kalandfilm. KALOCSA Otthon mozi: 4, 6 és 8 órakor: EL­VIS PRESLEY. III. helyárú. Szines és fekete-fehér zenés amerikai film. BAJA Uránia mozi: fél 4, fél 6 és fél 8 órakor: SZÖKÉS A HÁLÁL ELÖL. II. helyárú. 14 éven aluliaknak nem aján­lott! Színes, magyarul beszélő fran­cia film. v­Központi mozi: 4 órakor: POPOS LOVACSKA. Színes, magyarul beszélő szovjet mesefilm. 6 és 8 órakor: AKI­KET A FORRÓ SZENVEDÉLY HEVÍT. III. helyárú. Csak 16 éven felülieknek! Színez, magyarul beszélő olasz film- víg játék. TISZAKECSKE Művelődési ház-mozi: 3 és 7 órakor: ROBINSON CRUSOE. Színes, magya­rul beszélő szovjet film. A dombóvári városi művelődé­si központban április elején har- mincadszorra rendezik meg az országos amatőrfilm-fesztivált. A versenyen egyénileg vagy közö­sen készített 8 mm-es, S—8-as és 16 mm-es fekete-fehér vagy szí­nes hangos-, vagy némafilmmel lehet indulni, olyan alkotással, amely országos bemutatón még nem szerepelt. A részletes pályázati feltétele­ket, nevezési lapokat az érdeklő­dők a rendezvény helyszínéül szolgáló művelődési központtól igényelhetnek (címe: 7200 Domb­óvár, Hunyadi tér 25.). A filmek nevezési és beküldési határideje március 22. A XXX. országos aniatőrfilm- fesztivállal egyben megrendezik a filmplakát-kiállítást is. Min­den amatőrfilmes saját alkotásá­hoz készített 50 x 70-es plakát­jával indulhat (egy filmhez több variációt is elfogadnak). A határ­idő itt is mgreius 22. " í</,. IHÍRÉK •iiÍRÉK ETETÉS Ugyanazon útvonal ugyanazon panelházai között baktatunk .kislányommal minden reggel az óvoda felé. Az egyik ház második emeleti ablakában — több helyen szokássá vált ez kényszerűségből» éléskamra híján — minden reggel jó nagy, degeszre tömött színes műanyag szatyor fityeg. Eldőlve, nyitott szájjal terpeszkedik a keskeny ablakpárkányon, és szabályos időközönként klpottyan belőle egy-egy kis csomagocska, a fűre érve aztán a fólia*, zsírpapir-gömböcök kisebb csattanás sál széttárják tartalmukat, a környék kóbor macskáinak hal­latlan örömére: vajaskenyérből, szalámiból, ki tudja még miből válogathatnak a fűben a természetnek — most tél idején lágynak cseppet sem mondható ölén. Szinte naponta jutnak így a csatangoló cicák finom, bőséges reggelihez, a má­sodik emeleti lakó jóvoltából, aki etetésüknek mindenesetre elég furcsa inódj U választotta. V. J. NAPTAR 1983. január 22., szombat Névnap: Vince Napkelte: 7 óra 22 perc Napnyugta: 16 óra 30 perc .Holdkelte: 11 óra 17 pérc Holdnyugta: — IDŐJÁRÁS Előrejelzés ma estig: Eleinte erősen felhős időre kell számí­tani, később lassan csökken a fel­hőzet. Többfelé várható havazás, havaseső, majd ónoseső is lehet. A nyugati,, északnyugati szél időnként megélénkül, elsősorban a Dunántúlon helyenként meg­erősödik. A legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet általában —4, 1, a legmagasabb nappali hőmér­séklet szombaton 0, 5 fok közöy; valószínű. (MTI) A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium és a Bajai Meteoroló­giai Állomás jelenti: Január 20-án Kecskeméten a közép- hőmérséklet 0,3 (az 50 éves átlag mí­nusz 1,9), a legmagasabb hőmérséklet 2.3 Celsius-fok volt. Tegnap reggel 7 óraikor mínusz 5.8, 13 órakor mínusz 0.6 Celsius-fokot mértek. A legala­csonyabb hőmérséklet mínusz 5,8 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1029,6 millibar (emelkedő) volt. Január 20-án Baján a középhőmér­séklet 0,4 (az 50 éves átlag mínusz 1.7), a legmagasabb hőmérséklet 2,8 Celsius-íok volt. Tegnap reggel 7 óra­kor mínusz 5,4, 13 órakor 0,8 Celsius- fokot mértek. A legalacsonyabb hő­mérséklet mínusz 5,4 fok. a tenger- szintre átszámított légnyomás 1031,3 millibar (emelkedő) volt. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a Buda­pesten megtartott 3. heti lottó- sorsoláson a következő számokat húzták ki: 39, 47, 55, 76, 90. — A PAMlR ’78 expedícióról hétfőn 18 órai kezdettel Neiden- bach Ákos alpinista élménybeszá­molót tart a lajosmizsei művelő­dési házban. — A hő éi a hóvirág. A hosszú ideig tartott enyheség előbbre hozta a hóvirágok megjelenését. Szeged peremkerületében a kike­let első hírnökei korábban bontot­ták ki szirmaikat, mint más esz­tendőkben. A hóvirágok idei meg­jelenésének külön érdekessége, hogy bókoló fürtjeik ez alkalom­mal a hónak hírét-hamvát sem „láthatták”. — Útkorszerűsítés. Több mint kétmillió forint ráfordítással kor­szerűsítik Kerekegyházán a belte­rületi utakat. A munkákhoz ta­valy kezdtek hozzá, s ez év nya­rán befejezik, ugyanis az összesen négy kilométer hosszú útszakasz háromnegyed része már készen van. — Dámvadak Vasban. Negyven- lötven dámvadat telepítenek ja­nuárban Vas megye erdőségeiben E vad meghonosítását már az el­múlt télen kezdték. A Tolna me­gyei erdőkből akkor hozott száz példány egy év alatt megszokta ú: hazáját. A „honfoglalók” és az idei új „telepesek” szigorú véde­lem alatt állnak. A vadászatul csak 1986 után kezdődhet meg. — Bővítik a tlszaalpári Iskolát A tiszaalpári Nagyközségi Tanáé: idei fejlesztési tervében kiemel helyen szerepel az általános isko­la 8 tanteremmel való bővítése. / beruházás tervezett költsége 2< millió forint; ugyanis lesz méf tornacsarnok, 600 adagos konyh; és 200 fő étkeztetésére alkalma: étterem. A kivitelezők 1985-re vál lalták, hogy befejezik az építést. — HALASI TDK A. A kiskun- halasi városi-járási könyvtárban tárjál 24-én este hat órakor Ha­las — „olajváros” címmel Fáik Milkós íart- előadást. • — A kiskertek talajvizsgálata. A megfelelő termés elérése érde­kében a kiskertekben is célszerű a talajvizsgálat, amely munkában segít a többi között a kisüzemi termesztés kiszolgálására életre- hívott országos talajvizsgálati la­boratóriumi hálózat. Szaktanácsot ad a tápanyag-utánpótlás meg­szervezésére és kivitelezésére. A talajvizsgálatok rendjéről a me­gyei növényvédelmi és agrokémiai állomások adnak felvilágosítást. — Tokajival és rummal. Békés megyében már megkóstolták és különleges csemegének tartják. Budapesten pedig január 26-án és 27-én a Corvin Áruházban sorra kerülő Húsipari nápokon ismerhe­tik meg a vásárlók a Békés me­gyei ZÖLDÉRT Vállalat húsüze­mének legújabb termékeit a_ to­kaji aszúval és a rummal „fűsze­rezett” sertéshúsból készült füs­tölt szárazkolbászt. Újabb külön­legességeik: az aranysárgára füs­tölt falusi májas, s a szivkolbász. — MADACH-EMLÉKÜNNEP- SÉG. Madách Imre születésének százhatvanadik és a tragédia be­mutatásának századik évforduló­ját ünnepli, a közelebbi szülőföld, Nógrád megye, s vele az egész or­szág. A kettős évforduló ünnepsé­gei pénteken Salgótarjánban a Nógrádi Sándor Múzeumban ren­dezett kiállítás megnyitásával kezdődtek. A bemutatón Szabó József irodalomtörténésznek a Győri Xantus János Múzeumban őrzött gazdag Madách-gyűjtemé- nyével ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A nap folyamán még egy kiállítás nyílt a József Attila Művelődési Központ üvegcsarno­kában -— Madách-illusztrációkból. Az ünnepi megemlékezésre a színházteremben került sor, ahol Sőtér István akadémikus, a Ma­gyar Tudományos Akadémia iro­dalomtudományi intézetének igaz­gatója méltatta Madách Imre kor­szakos jelentőségét a magyar iro­dalomban, s kiemelkedő helyét a világirodalomban. VÁLÖQK — önök szerint — teszi fel a jogász professzor a kérdést hallgatóinak — Tni a válások legfőbb oka? — A házasság, profesz- szor úri — hangzik a te­rem végéből. — Elfogták a gyanúsítottat. A: országosan közzétett felhívás ered menyeként a rendőrség a lakos $ág segítségével január 20-án el fogta és őrizetbe vette Szabó Pé tér András 32 éves budapesti la kost. Szabó Péter Andrást a Pes megyei Rendőr-főkapitányság i dabasi ÁFOR-kút sérelmére elkö' vetett betöréses lopás alapos gya núja miatt körözte. C Holnapi I lapszámunkból I Megy-e a bicikli? — kér­dezi munkatársunk Szőnyi G. Sándortól, a kecskeméti Katona József Színház mű­vészeti vezetőjétől. Fekete Tibornak jó esztendeje volt. Többek között ezeket tud­hatjuk meg a PN-Magazin- ban. S láthatunk néhány fotót, amelyeket a Katona József Társaság és a Ma­gyar Újságírók Országos Szövetségének fotó-szakosz­tálya által meghirdetett pá­lyázatra küldtek be. Műve­lődés — Irodalom — Művé­szet összeállításunkban Ko- necsni György festőre em­lékezünk, s közreadjuk Zám| Tibor novelláját, amely » Központi Sajtószolgálat pá- I lyázatán harmadik dijat I nyert. PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: Sztrapák Ferenc Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó : Preiszlnger András igazgató Szerkesztőség. Kiadóhivatal: Kecskemét, szabadság tér 1/a. 6001 Telefon: 20-111 Telexszám: 26-216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hirlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési dij: egy hónapra 34,— forint negyedévre 102,— forint egy évre 400,— forint. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs feljárással Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6001 Telefon: 20-466 Igazgató: Ablaka István Index: 25 063 HU ISSN 0133-235 X. Szoborkiállítás

Next

/
Oldalképek
Tartalom