Petőfi Népe, 1983. január (38. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-03 / 1. szám

1983. január 3. • PETŐFI NÉPE 9 3 P Az első esztendő kezdetén Vannak boldog mentősök is... Él ■ " B “ Iá |H . ■ • Fűtött garázsban sorakoznak a mentőautók. Mindenkinek van egy álma! — énekelte a hajdani slágerben Harangozó Teréz. Az Országos Mentőszolgálat kecskeméti men­tőállomásán ' dolgozóknak pedig már teljesült is a vágyuk, hiszen november 15-én minden ünnep­lés nélkül, szép csendesen átköl­töztek az új megyei kórház mel­lett épült birodalmukba. Ha igaz is, hogy a jóhoz ha­mar hozzá lehet szokni, a men­tőállomás valamennyi dolgozójá­nak még egy kicsit most is csoda mindaz a felszereltség, kényelem — summázva: a munkájukhoz szükséges feltételek ilyen magas szinten való megléte. Dr. Deák Zoltán főorvos hang­ján érződik a lelkesedés: — Csak négy futó mentőgép­kocsi maradt a régi. a Bajcsy­Zsilinszky úti állomáson. A töb­bi itt van, fűtött garázsban. Kor­szerű a javítóműhelyünk, a szerviz. A dolgozók kényelmét az étke­zési lehetőség, a pihenőszobák, a szociális létesítmények szolgál­ják. Hamarosan'sor kerül az ün­nepélyes átadásra is. Ilyen a? év kezdete! Kellene ennél több?! Bővíti választékát a kecskeméti koncentrátumgyár Tavaly a nyár végén helyez­ték üzembe, s az idén kezdett egész évet a gabonaforgalmi és malomipari vállalat kecskeméti koncentrátumgyára. A beruházás Bács-Kiskun, különösen a megye északi .fele állattenyésztésének nagy hasznára válik. A kecske­méti régi takarmánygyár híres volt megbízható minőségű táp­jairól, ezt a hagyományt, ápolja az új gyár 1983-tóí kezdve, éz tűnik ki Bodoglári Lajos üzem­igazgató tájékoztatójából. — 1983. január az első .olyan hónap az üzemünkben, amikor más megyékből vásárolt takar- ■mányra nem szorulunk, mert az-1 Báján' az Építőipari Vállalat döl'gözói' és: idégehfórgalmi szak-' emberek voltak az első vendégek szilveszterkor abban a kéteme­letes, kilencvenágyas Sugovica Hotelban, amelyet a Bács-Kis­kun megyei Idegenforgalmi Hi­vatal és a Bajai Mezőgazdasági Kombinát közösen épített a Pe- tőfi-szigeten, a faházas nyaralók szomszédságában. Húsz éve, a kecskeméti Arahy- homok átadása óta, nem épült megyénkben olyan korszerű szál­ló. .mint 1983-ra ez a háromcsil­lagos Sugovicá-parti' hotel, amely mindössze S percnyi járásra van a belvárostól. Étterem, drinkbár, konferenciaterem, kétsávos, au­tomata tekepálya, saját strand, motorcsónak, egy- és kétszemé­lyes kajak, s — egyebek mellett Űj szervezeti keretek között kezdte meg 1983 első munkanap­ját az átszervezéssel három ko­rábbi intézményből alakult Bács- Kiskun megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás dr. Kovács Gyula igazgató irá­nyítása alatt. Az eddigi sikeres tevékenységük eredményeként, a megyében teljes körű a járvány­mentesség, valamennyi állatte­nyésztési ágazatban. Ezentúl az állomás végzi az állategészség­ügyi munkakörön kívül a MÉM élelmiszer,-‘higiéniai ellenőrző szolgálatának a tevékenységét, a HáVom megye — Csongrád, Bé_ kés és Bács-Kiskun — állatte­nyésztési, ‘ valamint lótenyésztési felügyelőségei, a Dél-alföldi Mes_ terséges Termékenyítő Főállomás, a miklósitelepi, a szalkszentmár- toni; a sükösdi és a Békés me­gyéi teljesítményvizsg’áló állomá_ $őlj összevonásából . alakult a Kecskeméti Állattenyésztő Válla­lat. Igazgatója, dr. Molnár Mihály az idei tervekről és feladatokról szólva elmondta, hogy .valameny- nyi állattenyésztéssel összefüggő szolgáltatást, a teljesítményvizss gálatcSkat, a szaporodásbiológiái teendőket, az' intervenciós te- inyész- és haszonállat, a tenvész- upaállat-iorgalmazást végzik, ja­új gyárban a saját termelésünk­ből tudjuk fedezni a szükségle­tet. Két műszakban dolgozunk. A laboratóriumunk gyors fehér­jevizsgálatokra is képes. Ily módon nemcsak a kész tápot, ha­nem az előállítás egyes szaka­szaiban a takarmány összétevőit folyamatosan ellenőrizhetjük. A tápok beltartalmi értékét ez megnöveli. Bővítjük a takar- mányválasztékot, a boltjaink je­lentős részében a hízótápokat granulátumként árusítjuk, mert ezt keresik leginkább. Süldőtáp­ból pedig dercéset és granuláltat is forgalmazunk a vevők igényei szerint. —.-két i luxuslak osztály... pyújt rusztikus bútorokkal, színes tele­vízióval minden igényt kielégítő kényelmet, s a szabad idő eltöl­téséhez, illetve társas összejöve­telek rendezéséhez jó léhetősé- get. Amit majd nyáron tudnak kellően értékelni a vendégek: az a két napozóterasz, amelyből az egyik 160'négyzetméteres. Reg­geltől késő délutánig odasüt majd a nap. A hotel első munkanapja, ta vasárnap, mint Pálmai József hotel- és kempingvezetőtől meg­tudtuk, az alkalmazottak ismer­kedésével. tűzvédelmi oktatással és egyéb előkészülettel telt el. A Sugovica Hotel első lakói szov­jet kirándulók lesznek, akik ja­nuár 17-én töltik itt. Baján, az első éjszakájukat. megyei élelmiszer-ellenőrző és vegyvizsgáló intézet munkáját és a megszűnő takarmányozási és állattenyésztési felügyelőség ál­lattenyésztési hatósági feladatait. Ez utóbbi munkakörében látja el a háztáji és kisgazdaságok tehéntartásának állami támoga­tásával összefüggő teendőket is. Január másodikén már tizenhat községi tanács juttatta el az ál­lomásra az igénylőiratokat, hogy az érdekeltek minél előbb meg­kaphassák a kistermelést segítő pénzügyi hozzájárulást. nuár 1-től. Ezen túl a háztáji és kisállattenyésztést segítik a ko­rábbinál jobban és széleskörűb- ben. Szolgáltató vállalat alakult te­hát, amelyre igényt tartanak az üzemek, ugyanis a tenyésztői munkák továbbfolytatásához az új vállalat olyan adatokkal ren­delkezik, amelyet a mezőgazda­sági üzemek alig nélkülözhetnek. Éppen ezért' úgy akarnak dolgoz­ni, hogy az üzemek ne érezzék meg a szervezeti változást, és erő­södjenek kapcsolataik, együttmű_ ködésük az állattenyésztés min­den területén. Szeretne az új vál­lalat különösen genetikai téren már az idén intenzívebb munkát végezni. Űj termékek a bajai hűtőházból Befejeződött a rekonstruk­ció a bajai hűtőházban- A felújítást, a bővítést köve­tően évente 13 ezer tonná­val több gyorsfagyasztott terméket állítanak elő. Tíz­ezer tonnával nőtt a hűtő- tároió-kapacitásuk is. Vásárhelyi Györgynek, a vállalat igazgatójának tájé­koztatása szerint a megnö­vekedett termelési felada­tokra felkészültek. Megkezd' ték annak az 1800 tonng/ gyorsfagyasztott almának is a gyártását, amely az angol és a nyugatnémet piacon ta­lál majd vevőre. A hűtőháznak hagyomá­nyosan jó partneri kapcso­lata van a környező gazda­ságokkal. A fajszi Kék Duna, a vaskúti Bácska, a dusnoki Egyesült Munkás—Paraszt Tsz az idén is sok tonna zöldséget és gyümölcsöt szál­lít majd. A vállalat termékeinek 60 százalékát tőkés országokba exportálja. Ma már termé­szetes igény velük szemben a pontosság és a megbízha­tóság, s tervezik, hogy bőví­tik a fogyasztói csomagolás­ban értékesíthető cikkek kö­rét is. SOLTON, A Az új esztendő első munka­napján — lévén vasárnap — csak azokat dobta ki a jó meleg ágy, akiket szólított a kötelesség. A solti új gyógyszertár ajtaját ugyan már fél nyolckor kinyitott _ták, ám volt kellő idő a kétnapos ünnep élményeinek megbeszélé­sére, mert az első beteg csak nyolc után éi'kezett meg ... — Valóban ünnep volt szá­munkra — mondja Mozol József gyógyszerész —, hiszen nem vol_ tunk ügyeletesek. Egyébként mi­nek köszönhetjük' |az (érdeklő­dést? — Arra - volnánk kiváncsiak, hogyain kezdődött az első, eszten­dő a solti új patika dolgozóinak? — Tényleg, ez lesz az első „iga. zi” évünk! Hiszen november 5-én vettük út ezt a szép gyógyszer- tárat. Tizenketten dolgozunk itt — három gyógyszerész és kilenc asszisztens. Mindamnyiunk véle­ményeként mondhatom: elégedet. tek vagyunk Az épület szép, tá­gas, s a kisebb hibákat — hé­hány vízcsap csöpögptít... stb-., már rendbehozták a BÁCSÉP- SZER munkásai. Nagyon jól érez. zük magunkat a minden szem­pontból kényelmes munkahelyün­kön. KÉSZÜLŐDNEK A VENDÉGFOGADÁSRA A Hotel Sugovicában Teljes körű járványmentesség Segítik a háztáji állattenyésztést is HÁZTÁJI ZÁRSZÁMADÁS Szilveszteri lapszámunk a világ, az ország és a megye eredményeit, gond­jait vette számba. De kisebb közössé­gekben is készülnek összegzések, ter­vek. Mi is szerepelhetne a mi háztáji mérlegünkben ? A Petőfi Népe tizenkét hónap alatt hét és fél ezer újságoldalon adott tájé­koztatást arról, ami a nagyvilágban, ország- nyi környezetünkben és szűkebb hazánkban történt. Jó esetben életszerű és tárgyilagos regényt, képes regényeket tesznek ki a hasá­bok mindennapi folytatásokban. De ennél egyszerre többet és kevesebbet is nyom a latban a lap bekötött tavalyi évfolyama. Kevesebbet, mert alighanem hiábavaló len­ne szépirodalmi babérokra törni újságírói műfajokban. A megbecsülést és az elért szín­vonalat egyébként mind kollektív, mind egyé­ni pályázatok országos díjai tanúsítják. S itt jelentkezhet az a bizonyos többlet, amit vi­szont a másféle ábrázolás és kifejezés nem szokott vállalni. Nevezetesen az, hogy a tájé­koztatás közvetett hatásain túl közvetleneb­bül is sikerül beavatkozni az életbe a sajtó erejével. Hiszen a nyilvánosság egyfajta erőtér, amelyben megváltozhat a dolgok mozgáspá­lyája. Minél nagyobb példányszámot sikerül elérni, annál nagyobb energiaforrást lehet be­kapcsolni „bizonyos” ügyek holtpontról való kilendítésébe. Előfizetői táborunk jóval több mint kétezerrel nőtt tavaly: ennyivel többek­hez jutnak el híradásaink, észrevételeink, s ezáltal ennyivel lettünk mi is erősebbek. Mert nem mindegy az, hogy hányán büszkék valakire vagy valamire, illetve mennyien ítélnek el velünk együtt vagy különvélemé­nyük alapján jelenségeket, adott esetben élő személyeket. Talán a korábbinál is többször találkoztak olvasóink a fekete háttérre nyomtatott Cik­künk nyomán, Válasz cikkünkre és hasonló félelmekkel. Nem véletlen ez. Észrevételeket tartalmazó, netán sugalló írásainkat elküld­jük az illetékesekhez, akiket jogszabály köte­lez a reagálásra. Nézzük — csupán tallózás­ként —, hogy milyen intézkedéseket, cselek­véseket sikerült kiváltani a Petőfi Népének! Intézkedett a Mezőgazdasági és Élelmezés- ügyi Minisztérium azt követően, hogy szó volt a megye gazdálkodó egységeinek tevé­kenységéről, gondjairól és eredményeiről. A zöldség—gyümölcs-exportba bekapcsolódó kül­kereskedelmi vállalatot, a GENERALIMPEX- et figyelmeztette a tárca az üzletek alaposabb előkészítésére. Az almagondokat elemző hely­zetjelentést gyors telexüzenet követte a HUN- GAROFRUCT megyei kirendeltségétől. Ez hí­rül adta, hogy sikerült rendezni a minőségi kifogásokat az NDK partnerrel, és napi 400 tonna tárolási alma szállítására nyílt lehető­sége Bács-Kiskunnak. Újságcikk nyomán szűnt meg egyféle ál­datlan állapot Kiskunmajsán. A helyi vasas, építő- és asztalosipari dolgozók, akik még együtt maradtak a korábbi, szerencsétlen kö­vetkezményű fúzió után, kiléphettek a jános­halmi Bácska Építő és Ipari Szövetkezetből, s a Jonathán Tsz-hez csatlakoztak, bár ilyen lehetőségre nem adtak biztos támpontokat a jogszabályok. Fölgyorsított néhány folyama­tot a ladánybenei Zrínyi Szakszövetkezet sze- reldéjéről megjelent fényképes tudósítás is: a szövetkezet vezetői újabb partnereket, meg­rendeléseket szereztek a területi szövetség se­gítségével a szerelőüzem kapacitásának ki­használására. Egész sor példa bizonyítja, hogy nem le­hetetlen a kereskedelmi 'termékválaszték, az áruterítés, az egészségügyi és más ellátás szín­vonalának javítása. A Kalocsai Sütő- és Édes­ipari Vállalattól érkezett a hír: havi 10—15 tonnával többet szállítanak a keresett Sza- turnusz-szeletekből, mint ahogy eredetileg tervezték. Júliusban jelent meg egy írás sokatmondó címmel: Kihívás a gyermekkörzetben. Dr. Kalmár Sándor városi főorvos elismerte a fo­gyatékosságokat, és egyben bejelentette a gyermekorvosi ügyelet javulását Kecskemé­ten Egy falu orvos nélkül — hangzott a drá­mai megállapítás. S két hét múlva megjelent a válasz: ismét van orvosa Ballószögnek. Probléma-továbbításával, a zsúfoltságot illető panaszok feldolgozásával alighanem a Petőfi Népének is köze volt ahhoz, hogy november­től új orvosi ügyeleti rendszer lépett érvény­be a megyeszékhelyen. 1982-bekötve Ugyanitt — a közlekedők érdekében — ki­cserélték az előjelző táblákat az 54-es úti új fe­lüljáró előtt, eligazítva azokat is, akik a szomszédos Jugoszláviába igyekeznek. Kis­kunhalason Stop-tábla kihelyezését és vele egyidőben a stop-vonal és a Stop-felirat bur­kolati festését rendelte el a közúti igazgató­ság vezetője a biztonság növelése érdekében. Emellett az érem másik oldalára is rámuta­tott az egyik válaszcikk: a közlekedési hely­zet javítása pénzzel nem pótolható, szemé­lyes hozzájárulást is kíván, mindenkitől. S ez nem egyéb, mint a körültekintőbb, fegyel­mezettebb magatartás az utcán és bárhol másutt. Gyorsan elrendelte dr. Lénárd László, a Szegedi, .Postaigazgatóság igazgatóhelyettese a vasárnapi újságárusítás visszásságainak ki­vizsgálását. Az előfizetői panaszok orvoslása után két utcai hírlapárushely is újra meg­kezdte munkáját. A MÉSZÖV elnökének be­leszólása vált szükségessé ahhoz, hogy pon­tot lehessen tenni egy huzavona végére, amelyről a Kiskunmajsán olvasni akarnak című cikk tudósított. Végül rs a szövetkezeti szövetség ígért segítséget ahhoz, hogy minél hamarább megnyíljon az áfész könyvesboltja. Széli István, a Bács-Kiskun megyei Ven­déglátó Vállalat igazgatója nyilvánosan fog­lalt állást a csinnadrattát sem nélkülöző ze­negép-vitában : „Ha jogosnak tartjuk a zene- hallgatás igényét, akkor jogosnak kell tarta­ni a csendre vágyó, kávézó, teázó emberek igényét is". S nyomban hozzáfűzte, hogy az utóbbiakról sem feledkeznek meg. Az ötszáz gramm kenyér című cikk megjelenését köve­tően pedig intézkedett, hogy szombaton és vasárnap is pontosan annyi kenyeret kap­hasson mindenki, amennyire éppen szüksége van. Mintha csak a nyilvános figyelem hiány­zott volna, s azt követően javítottak Kecs­kemét több utcájában a közvilágításon, meg- nyesték a vezeték körüli fákat, levélszek­rényt szereltek föl a sZeleifalui ABC-üzlet- nél. Űj formájú bérletet ígért a kerekdombi termálfürdőt fenntartó téesz elnöke. Szabá­lyozták a köztemető rendjét a zajos autófor­galom csökkentésével. Az állomásfőnök ren­delkezett a tolatások beszüntetésére „az ex­presszvonat közlekedésének- időpontjában”. Az ingatlankezelő és távfűtő vállalat igazgató­ja tájékoztatta a lakókat a melegszolgáltatás szünetelésének okairól. A kunszentmiklósi özvegy Orgonás Sándor- né és mozgássérült lánya. Judit érdekében, megmozdult a község és több megyei szerv: rendet teremtettek a ház körül, a tanács ki­javíttatta az épület tetőzetét, rendkívüli lü- zelősegélyt utalt ki, érkeztek az ajándékok. Az Alföld Áruház vállalta a házhoz-szállítást is. az összegyűjtött igények alapján Kecskemét közigazgatási területén belül, ha eljutnak hoz­zá a mozgássérültek megrendelései. A riporter jelenlétében döntés született ar­ról, hogy az egyik lakónegyedben távolabb épüljenek a garázsok, és több zöldterület ma­radjon a gyerekeknek. A bajai városgazdálT kodási vállalat rendbehozta egyik olvasónk lakását, a kecskeméti nyugdíjas előfizetőnk Kiskert utcai házát bekapcsolta vízhálózatá­ba a vízmű. Dr. Kerékgyártó József köszö­netét mond a Petőfi Népe Sajtópostájának, mert „szakszerű és meghatározó segítséget” kapott lakásügyének intézéséhez. Nem lenne jó, ha bárki azt hinné, hogy valamiféle varázserő működik a szerkesztő­ségben. Ilyesmiről szó sincs. Egyedül kevesek lennénik mindehhez. A jövőben sem mondunk le alapvető feladatunkról: a szocialista de­mokratizmushoz tartozó hiteles és gyors tájé­koztatásról. Ez a dolgunk. Nem is vállalunk át olyan feladatokat, amelyek megoldása más intézményekre tartozik. De változatlanul ké­szek vagyunk másokkal együttműködni, köz­vetlenebb hatást is kiváltani cikkeinkkel, fo­tóinkkal, ha azok jobbítják az életet, csökken­tik a gondokat, örömöt szereznek az embe­reknek. Halász Ferenc GYÓGYSZERTÁRBAN — ön a gyógyszertár vezetője? — Ö nem, a feleségem a fő­nök! Csak ő nem .szeret „nyilat­kozni”. Ezért vállaltam én a szó­vivő szerepét..! — Köszönjük a felvilágosítást, és valamennyiüknek igazán bol­dog, eredményes esztendőt kívá­nunk! N. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom