Petőfi Népe, 1983. január (38. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-03 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! O V» i« I* ■■ AZ MSZMP BÄCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXVIII. évf. 1. szám Ára: 1,40 Ft 1983. január 3. hétfő Szocialista nemzeti egységben közös céljainkért Losonczi Pál újévi köszöntője Tisztelt honfitársaim! Kedves elvtársak! Ismét eltelt egy esztendő. Gondokkal és megpróbáltatá­sokkal nehéz tizenkét hónap áll mögöttünk. Válságokkal, feszültségekkel terhes világ­ban, a vártnál nehezebb fel­tételek mellett kellett dolgoz­nunk. A kedvezőtlen változá­sok év közben, előre nem lát­ható gazdasági, pénzügyi in­tézkedések meghozatalára kényszerítettek bennünket, hogy megvédjük az ország fizetőképességét és megőriz­zük szociális vívmányainkat. A nehéz és bonyolult kö­rülmények között elért ered­ményeink értéke így különö­sen nem lebecsülendő. Né­pünk szorgalmának és alkotó­képességének köszönhetően lényegében a tervek szerint alakult az óesztendö mérlege. Legfontosabb társadalmi, po­litikai és gazdasági vívmá­nyainkat megyéd tűk. Fejlő­dött iparunk,. kiemelkedő eredményeket ért el mezőgaz­daságunk. Javult külkereske­delmi mérlegünk egyensúlya. Tovább bővültek lakásépítési és kommunális beruházásaink. Mindezt egy olyan világhely­zetben értük el, amikor a ná­lunk fejlettebb országok sem találnak megoldást gazdasági bajaikra. Eredményeinkről, orszá­gunk stabilitásáról, állapotá­ról megbecsüléssel beszélnek határainkon túl is. Engedjék meg, hogy pártunk és kormá­nyunk köszönetét tolmácsol­jam honfitársaimnak a helyt­állásért, a nehéz körülmények közt végzett szorgalmas mun­káért és a bizalomért, amely forrása és záloga eredmé­nyeinknek. Kedves elvtársak! Az 1983. évi népgazdasági terv a szokásosnál szerényebb mennyiségi növekedést irá­nyoz elő. A világgazdasági hanyatlás következtében mind több akadályba ütközik ter­mékeink külföldi értékesítése. A megváltozott körülmények most arra- kényszerítenek, hogy mérsékelt növekedési ütem mellett a minőségi kö­vetelményeket helyezzük elő­térbe. Ez nem kisebb, hanem nagyobb feladat, hiszen egy gyorsan változó világgazda­ságban kell helytállnunk. Gazdasági szabályozóink is a jobb munkára ösztönöznek, sőt kényszerítenek is erre. Versenyképességünk növelé­sére hozott intézkedéseink kezdeti eredményei mutatkoz­nak abban, hogy az igénye­sebb hazai és külső piaci kö­vetelményeknek mind jobban eleget tudtunk tenni. Kedves barátaim! Szocialista társadalmunk eredményei az egyes osztá­lyok, rétegek, csoportok, em­beri közösségek támogatása nélkül nem valósulhattak volna meg. Szocialista nem­zeti egységben munkálkodunk közös céljainkért. Ebben iut kifejezésre a párt. a kormány és a nép közötti-kölcsönös bi­zalom. ami nemcsak feltéte­lezi. de kíVánia is az alkotó vitát. Kibontakozó szocialista demokráciánkat a nvíltság. a sokszínűség és az őszinteség élteti. Ez egVaränt jelenti a jogok kiteljesedését és a felelősség­vállalást közös dolgaink elő­revivőiében. Szocialista el­veink, de igazságérzetünk is követeli a színvonalasabb, az eredményesebb munka mél­tóbb megbecsülését, ugyanak­kor az emberiesség szellemé­ben a társadalom legnehezebb körülmények között élő réte­geiről való fokozottabb gon­doskodást is. A feszültebb világhelyzet arra jut bennünket, hogy bé­kés építőmunkánk zavartalan folytatása érdekében tovább erősítsük barátságunkat és együttműködésünket a* * Szov­jetunióval, a többi szocialista országgal. Szövetségünk és kölcsönösen előnyös együtt­működésünk volt a záloga ed­digi fejlődésünknek, és az marad a jövőben is. A szocia­lista országokkal folytatott együttműködés szolgálja a leg­jobban nemzeti érdekeinket is. A fejlődő országokhoz fű­ződő sokoldalú kapcsolataink fejlesztéséhez hosszú távú érdekeink fűződnek. Gazda­sági adottságaink, az új tár­sadalom építésében szérzett tapasztalataink szinte kínál­ják az alkalmat a gyümölcsö­ző együttműködéshez. A békés egymás mellett élés elveinek megfelelően egymást tisztelve, jó viszony­ra, kölcsönösen előnyös együttműködésre törekszünk a fejlett tőkés országokkal. A különböző társadalmi rend­szerű országok jó viszonya a kétoldalú előnyökön túl hasz­nosan járulhat hozzá a jelen­legi nemzetközi légkör javu­lásához. Kedves honfitársaim! Bonyolult viszonyok között kezdjük az új évet, de bízunk a világ haladó erőiben, a béke megőrzésének lehetőségében. Mélyen meg vagyok győződ­ve róla, ha békében élhetünk, tehetséges és szorgalmas né­pünk az előző évekhez hason­ló odaadással veszi ki részét nagy nemzeti ügyünk eíőbb- reviteléből. Gyarapodó nem­zeti önismeretünk és önbecsü­lésünk mondatja velem, hogy népünk készen áll az erőpró­bára. Megbirkóztunk már ne­hezebb feladatokkal is, ha együtt, közös erővel kerestük a jó megoldást. Bízunk abban, hogy társa­dalmunk megérti a gondokat és vállalja azok megoldására az egyetemes felelősséget. A felelősséget abban, hogy a szocialista társadalom építése során kibontakozott anyagi és szellemi erőinket megvédjük, és 'a jó gazda_ gondosságával a nemzet javára azokat to­vább kamatoztatjuk. Meg­győződésünk. hogy a közös ügy, a kölcsönös bizalmon, a közös célok összhangján ala­puló szocialista nemzeti egy­ségünk, a súlyosbodó 1 körül­mények ellenére , is állja az idő próbáját. Gondjainkkal nem vagyunk egyedül és nem is maradunk magunkra. Hű szövetségese­ket és mind több jó barátot, korrekt partnert tudhatunk magunk melett. Ez megköny- nyíti dolgainkat itthon és a nagyvilágban egyaránt. Engedték meg. hogy 1983 első naoián a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány nevében, hon­fitársaimnak. hazánk vala­mennyi állampolgárának, minden barátunknak eredmé­nyes és békés új esztendőt kívánjak. (MTI), Cikkünkben körképet adunk olyan vállalatokról, intéz­ményekről, amelyek 1983- ban új szervezeti keretek között kezdik meg, vagy folytatják tevékenységüket. Megszűnt például két or­szágos szolgáltató nagyvál­lalat, a GELKA és az AFIT. Erről ugyan már korábban tájékoztattuk ol­vasóinkat, most arra ke­restünk választ, hogy a la­kosságot hogyan látják el szolgáltatásaikkal az utód­lásukat ellátó szervezetek. Hasonló kérdéseket tettünk fel az új év első munka­napján más vállalatok, s működésüket most kezdő intézmények vezetőinek is. Az első esztendő küszöbén Önálló jogi személy Január 1-vel a volt GELKA régi formájában feloszlott és he­lyette Bács-Kiskun megyében is két önálló tanácsi Elektromos Karbantartó Vállalat jött létre. Az egyik Kecskeméten, a másik Baján. Milyen változást jelent ez a szervizek szolgáltatásában? — kérdeztem Mészáros Ferencet, a kecskeméti vállalat igazgatóját. — A Kecskeméti Elektromos Karbantartó Vállalatnak hét szer­vize van három városban: a megyeszékhelyen, Kiskunfélegy­házán és Kiskunhalason. Ezenkí­vül a községekben felvevőhelyei. Az átszervezést úgy hajtottuk végre, hogy a szolgáltatás folya­matos legyen, s a lakosság sem­miben se szenvedjen hátrányt. A jövőben pedig arra törek­szünk. hogy tovább javítsuk, sőt bővítsük szolgáltatásainkat. Sze­retném még hozzátenni, hogy áraink változatlanok. — Jelent-e valami újat mind­ez a vállalat életében? • A tavalyi jó eredményekhez hozzájárultak a vállalat bácsalmási gyárának szövődéi dolgozói is tervük teljesítésével. — Ónálló jogi személy lett cé­günk, ami azt jelenti, hogy a ré­gi GELKA-központ helyett, a Bács-Kiskun megyei Tanács V. B. lett a felügyeleti szervünk. Te­vékenységi körünkben változás nem történt, ugyanazokat a szol­gáltatásokat végezzük, mint ed­dig, mind garanciálisán, mind pedig azon túl. Érdekeltség - felelősség Az idén áprilisban lesz tíz éve, hogy megkezdte tevékenységét a kecskeméti új AFIT-szerviz. A nevezetes évfordulóra azonban már más néven emlékezik a kol­lektíva, január 2-től ugyanis mint a Kecskeméti Autójavító Válla­lat állnak az autósok szolgálatá­ra. Csontos Attila igazgatótól kértünk rövid tájékoztatót a vál­tozásról. — Százharminc dolgozót fog­lalkoztató szervizünk igen jó munkát végzett az 1982-es esz­tendőben — mondta Csontos At­tila. — Bízunk abban, hogy az Petőfire emlékeztek a szülővárosban Az elmúlt esztendő utolsó naipján a* kiskőrösiek Petőfi Sándorra emlékeztek, a költő születésének 160. évfordulója alkalmából. Megrendezték a hagyo­mányos fáklyás felvonulást és emlékünnepséget. Be­szédet mondott Lencsó László, a Petőfi Irodalmi Múzeum osztályvezetője, majd az ünnepség részt­vevői koszorút helyeztek el a Petőfi-szobor talapza­tán, és a város központjában lévő szülőház falán. Az emlékmúzeum melletti kiállítóteremben Pető- fi-kiadások és illusztrációk címmel tárlatot nyitott meg Bíró Zoltán, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigaz­gatója. Március 15-ig tekinthetik meg az érdeklő­dők a költő idehaza és külföldön kiadott könyveit, s a műveket illusztráló rajzokat. Bíró Zoltán nyitotta meg a tárlatot. m • Hagyományos fáklyás felvonulás szilveszter-estén. (Straszer András felvételei) új vállalati formában még ered­ményesebb lesz a tevékenysé­günk. Együk fontos változás, hogy áttértünk a bértömeg-gazdálko­dásra, s ez a forma valószínű nö­velni fogja dolgozóink anyagi ér­dekeltségét és felelősségét. December közepén vettük hasz­nálatba az új, a réginél kétszer nagyobb karosszérialakatos-mű­helyt. a fényezőműhelyt és az új tanműhelyt, ahol egyszerre 40 ta­nuló sajátíthatja el a szakma fo­gásait. Legközelebbi terveink között szerepel egy önkiszolgáló alsó­felső mosó létesítése, ahol az autósok csekély térítés ellenében maguk ápolhatják járműveiket és elvégezhetik az olajcserét is. A hatékonyság növelése A Bajai Finomposztó Vállalat életében 1982 a kezdeményezések éve volt, s mint Varga Attila igaz­gató tájékoztatójából kitűnik, az lesz az új esztendő is. Tavaly ti­zenegy belső gazdasági munka­közösséget hívtak életre, s DU- NATEXTIL néven, fővárosi te­lephellyel egy önálló kereskedel­mi leányvállalatot. A fentieken kívül — egyelőre csak a fonodá­ban — a Werner-szervezés meg­honosításával növelték a haté­konyságot. Több boltot nyitottak saját termékeik — méteráru és konfekció — értékesítésére. Az új évben a szövődében és a kikészítőben teremtik meg a föl­tételeket a termelékenyebb mun­kát eredményező szervezés beve­zetéséhez. Bővítik a kereskedel­mi egységeik számát, Kecskemé­ten is létesítenek egy üzletet. A múlt évben mintegy 1 mil­liárd forint árbevételt ért el a Bajai Finomposztó Vállalat. A nyeresége — a tervezett 70 mil­lió helyett — az előzetes számí­tások szerint 80—85 millió forint lesz. {Fdttytatás a 3. oldalon.) Felfüggesztették a szükségállapotot Lengyelországban December 30-án, éjfélkor a Lengyel Népköztársaság egész te­rületén felfüggesztették a szükség- állapotot — jelentette a varsói rádió. Mint emlékezetes, erről — a minisztertanács javaslatára — az államtanács döntött a hónap második felében. Ezzel megkezdődött a felfüg­gesztett szükségállapot időszaka, amelyben a korábbi korlátozó intézkedések közül azok marad­nak érvényben, amelyek az ál­lampolgárok és a gazdaság leg­alapvetőbb érdekeit hivatottak külön eszközökkel védeni. December 31-vel a postaügyi miniszter külön rendelete alap­ján megszűntek a távközlési és postai forgalomban eddig érvé­nyes korlátozások, így a többi között ismét üzembe helyezték az automata nemzetközi telefon- és telexhálózatot. • Az új év egyik jelentős belpoli­tikai fejleményeként Lengyelor­szágban január 3-án, az első munkanapon megkezdik tevé­kenységüket az eddig bejegyzett munkahelyi ‘szakszervezetek. Je­lenleg mintegy két és fél ezer vál­lalatnál alakultak meg, de szá­muk nyilván növekedni fog, hi­szen a vajdasági bíróságokhoz a szakszervezeti törvény elfogadása, vagyis október eleje óta összesen már mintegy négyezer bejegyzé­si kérelem érkezett. Ezenkívül: a szakszervezet-alakításra jogo­(Folytatás a 2. oldalon.) Jól szolgálta a népgazdasági exportérdekeket a Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat A baromfitermékek nemzetközi piacát ,1982-ben is nagy árukí­nálat, s ennél fogva „nyomott”, alacsony árak és összezsugorodott értékesítési lehetőségek jellemez, ték. Az óévben nemcsak csirkét volt nehéz eladni — mint 1981- ben —, hanem libát is. Ez külö­nösen érzékenyen érintette a Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalatot, amely hazánkban á hízott és darabolt víziszárnyas legjelentősebb exportálója. Kö­mény munka árán végül is — át_ számítva — 50 millió dollárra kerekedett a kemény valutáért kiszállított termékek értéke, s ez­zel fontos népgazdasági felada­tot oldott meg a cég. — Nem lassult le nálunk a munka üteme a két ünnep közt sem. Az 1982-es évben akkora mennyiségű baromfit dolgoztunk föl, amekkorát a vállalat törté­netében még sohasem. Ez a dol­gozók, különösen a törzsgárda példás helytállása nélkül nem si­került volna — tájékoztat rövi­den Darula János termelési igaz. gató. Sietnie kell az üzembe, mert most értékelik a brigádok teljesítményét -és a higiéniai ver­senyt. Gerhardt Antal áruforgalmi fő­osztályvezető — akivel az . érté­kesítés alakulását tekintjük át — elmondja, -hogy bár a nyáron még nem voltak túl jók a kilá­tások. sikerült elérniük a tollfel- dolgozósi és -eladási céljukat. Ez a termék nagy szerepet játszik a tőkés exportban. A Kecskeméti Baromfifeldol­gozó Vállalat a múlt 1 évben az alacsony árak miatt csak úgy tudta elérni a tekintélyes kül­piaci bevételét, hogy növelte a kiszállított áru mennyiségét. Vá­(Folytatás a 2. oldalon.) Hazai fogyasztókhoz kerülnek a vágott libák.

Next

/
Oldalképek
Tartalom