Petőfi Népe, 1982. december (37. évfolyam, 282-306. szám)

1982-12-14 / 293. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXVII. évi. 293. szám ÁT»: 1,40 Ft 1982. december 14. kedd A SZAKSZERVEZETEK ÉS AZ IFJÚSÁGI MOZGALOM Az együttműködés legfontosabb színtere a munkahely Tegnap a Szakszervezetek Bács-Kiskun megyei Tanácsa székhazában együtt ülésezett az SZMT elnöksége és a KISZ me­gyei bizottsága. A két testület — Borsodi György vezető titkár, il­letve Gránér, Gyula első titkár vezetésével — az ifjúsági szerve­zet érdekvédelmi munkájáról, annak a szakszervezeti érdekvé­delemhez fűződő kapcsolatáról, a közös feladatokról tanácskozott. Hegedűs István, az SZMT tit­kára és Szöllősi Béla a megyei KlSZ-bizottság titkára terjesz­tették elő az együttesen elkészí­tett jelentést, amely egyebek kö­zött rámutatott, hogy áz üzemi demokrácia fejlesztésével újabb lehetőségek nyíltak a közös ér­dekképviseletre, amely Bács- Kiskunban ötvenezer dolgozó fia­talt és tizenkétezer szakszerve­zeti tag tanulót érint. Az ifjúság széles rétegeit foglalkoztató kér­dések megválaszolásában, a dön­tések befolyásolásában élő kap­csolat alakult ki a szakszerveze­ti és a KISZ-alapszervezetek kö­zött. Együttesen mondtak például véleményt a gazdasági vezetők­nek az ifjúság érdekében végzett munkájáról, közreműködtek a szakszervezetek az ifjúsági par­lamentek megrendezésében, kö­zösen vizsgálják a pályakezdők helyzetét és segítik beilleszkedé­süket stb. A megyében dolgozó szakszervezeti bizalmiaknak csaknem a fele, a bizalmihelyet­teseknek kétharmada :J0 évesnél fiatalabb. Az előterjesztés fölötti vitában mindkét testület tagjai elmond­ták véleményüket. Princz László, az SZMT titkára figyelmeztetett, hogy a közös érdekvédelemnek, -képviseletnek tekintettel kell lennie a realitásokra, az adott lehetőségekre. Számos hozzászóló után Lé fi­úért László, a KISZ KB munka­társa fejtette ki álláspontját. Eszerint időszerűbb nem is lehet­ne a szakszervezetek és a KISZ közötti együttműködés kiszélesí­tése, mint éppen napjainkban. Szólt arról is, hogy a követel­ményeknek megfelelő színvona­lon csak új módszerek alkalma­zásával tudunk eredményesen dolgozni. Kisné Csanyi Anikó, a megyei pártbizottság munka­társa mindehhez még azt tette hozzá, hogy a KISZ legutóbbi kongresszusa óta előtérbe került érdekvédelmi munka módszereit illetően van mit tanulnia az if­júsági szervezetnek az évtizedes tradíciókkal bíró szakszerveze­tektől. Az SZMT elnöksége és a KISZ megyei bizottsága első alkalom­mal megtartott együttes ülése Gráner Gyula és Borsodi György zárszavával ért véget. A jövőben mindkét testület az együttműkö­dés kiterjesztésére törekszik, ám a közös munka legfontosabb színtere továbbra is az üzem, a gazdaság, a munkahely. S. B, Korom Mihály Athénben A Görög Kommunista Párt központi bizottságának meghívá­sára hétfőn Athénbe utazott Korom Mihály, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. Az MSZMP képviseletében részt vesz a GKP kedden kezdődő XI. kongresszusán. Kíséretében van Gecse Attila, a KB külügyi osz­tályának munkatársa. (MTI) Ma ülést tart a megyei pártbizottság A Magyar Szocialista Munkás­párt Bács-Kiskun megyei Bizott­sága ma ülést tart Kecskeméten. A végrehajtó bizottság annak a jelentésnek megtárgyalását ajánl­ja fő napirendi pontként, amely Bács-Kiskun megye 1982. évi gaz. daságpoltikai feladatainak várható teljesítésével foglalkozik és ja­vaslatot tartalmaz a jövő eszten­dei feladatokra. Párt- és tanácsi delegáció utazott a Krímbe Tegnap a krími testvér'megyé- be utazott Bács-Kiskunból az a megyei párt- és tanácsi küldött­ség, amelyet dr. Gajdácsi István. a megyei párt-végrehajtó bizott­ság tagja, a megyei tanács elnöke vezet, s tagjai dr. Árvay Árpád, a megyei tanács vb-títkára és Miskolczi János, a kalocsai já­rási pártbizottság első titkára. A delegáció részt vesz a szovjet ál­lam fennállásának 60. évforduló­ja alkalmából a Krím területen rendezendő ünnepségeken. Béketüntetés Nagy-Britanniában Tizenkétezer lány és asszony gyűlt össze vasárnap a Londontól nyugatra fekvő Newbury köze­lében a Greenham Common-i amerikai légitámaszpont mellett, hogy tiltakozzék a szárnyasraké­ták (robotrepülőgépek) nagy- britanaiai telepítése ellen. Green­ham Common a rakéták egyik kijelölt telepítési helye Angliá­ban. A béketüntetők „élő falként" fogódzkodtak össze a támaszpont körül: közel 14 kilométer hosszú láncot alkotva „védelmezték" a helyet a rakétáktól. A magas kerítésre rakétaellenes transzpa­renseket, a békemozgalom jelvé­nyeit és a gyermekeik sorsáért aggódó anyák érzéseit kifejező legkülönfélébb tárgyakat — csa­ládi fényképeket, gyermekruhá­kat. karácsonyi díszeket — aggat­tak fel. A tüntetés szinte mind­végig zuhogó esőben zajlott le. békében, összetűzés nélkül. Ezen a héten kezdődnek me­gyénkben a falugyűlések. Általános iskola. Szőrme- üzemi telephely. Balogh-ta- nya. Tornacsarnok. Művelő­dési ház. Mozi. Sőt, néhol az áfész presszója lesz az a hely — kiragadva párat a sok kö­zül —, ahol a tanácsok és a lakosság közösen értékelik, mit hozott az 1982-es esztendő, s mire kell készülniük? Nem meglepő, hogy az idei és a jövő év eleji falugyűlé­sek színhelyéül hagyományo­san iskolákat, művelődési há­zakat, munkahelyeket és — hogy családiasabb legyen a légkör — egy-egy tanyát vá­lasztottak a szervezők. Hiszen hol mondjon véleményt, kér­jen orvoslást gondjaira, és ajánlja fel segítségét (szemé­lyes közreműködését) lakóhe­lye továbbfejlesztésére az a több százezer ember, ha nem éppen ott, ahol él és ahol dol­gozik? Jó, hogy így történik ez az idén is. Jó, hogy a közéletnek ezeken a legdemokratikusabb fórumain ez alkalommal is bőven lesz mondanivaló. Szá­mon kérhetik a résztvevők a falvak vezetőitől — s ezzel mintegy tükröt tartva önma­guk elé is —, hogy mire futot­ta pénzből, kezdeményezési készségből és tetterőből az esztendő tizenkét hónapjában. Ahol a falugyűléseken évről évre kitartóan kért villamosí­tás eredményeként, végre, az idei karácsonyt már villany­fény mellett ünnepelheti egy kis tanyai település, az ott la­kókat nyilván nem kell két­szer hívni a mostani találko­zóra sem. Ahol buszvárót épí­tettek a nyáron — a falugyű­lés javaslatára —; ahol (egyik déli községünkben egy fogor­vos szilveszterre várt odaköl- tözése jelenti egy közérdekű ja­vaslat sikeres megvalósítását; ahol továbbépült a víz-, a gáz- és a villanyhálózat; ahol javult a kereskedelmi ellátás és a szol­gáltatás; ahol a falu cfolgozói- nak és a munkában megfá­radt idős lakóinak üzemi konyhát és étkezőt létesítet­tek; s ahol a gyógykezelés és az orvosi ügyelet egyre in­kább településre szabott — • ezek az eredmények méltán erősítik a lakosság bizalmát a helyi vezetőtestületek iránt. Természetesen a jó kapcso­lat alapja, hogy a vezetők nap­rakészen tájékozódjanak a gondjaikra bízott települések helyzetéről. Ismerjék jól az ott élők látszólag apró-cseprő, egy utcát, esetleg csak néhány családot érintő problémáját. Minden jelzés értékes lehet, segíthet ráirányítani a figyel­met olyan gondokra, amelyek ma csak egy szűkebb közössé­get foglalkoztatnak, de megle­het, hogy jövőre vagy azután többeket. Á helyismeretet, s az eleven kapcsolatot nem pó­tolhatja semmi más. Miig sem feledem annak a tanács­elnöknek a szavait, aki, mi­alatt a falut jártuk., azt mond­ta; „Meg tudnom mutatni, melyik háznak volt azelőtt nádteteje". A nádtető, amely valakit a szegénységet jelentette, ma inkább csak látványosság. A vaskosabbnál • vaskosabb, többszintes falusi házakban ma az a kérdés: Van-e járda az ablakok alatt? Az utcák­ban, az egyik, vagy mindkét oldalon tudnak-e közlekedni? A kenyeret és a péksüteményt kiviszik-e a falujukba jókor, reggel, vagy csak II órára? Abban az ABC-ben. amelynek a 18 óráig való nyitvatartását az előző falugyűlésen szorgal­mazták, nem változtattak-e időközben az estébe nyúló ki­szolgáláson? Van-e tej és ke­nyér záróráig? Csakugyan szolgáltatnak-e a szolgáltatók? A művelődési házak prog­ramja van-e annyira vonzó, hogy az — minden tekintetben — eredményesen segíthetné a falvak népességmegtartó-ké­pességének a kiteljesedését? Száz és száz kérdés vár megválaszolásra az e héten kezdődő falugyűléseken. S lehetne-e jobb, alkalmasabb helyeken beszélgetni ezekről a kérdésekről, mint egy isko­lában, egy munkahelyen, vagy éppen a Balogh-tanyán? Kohl AnUl Kereskedelem, ellátás a kecskeméti járásban (3. oldal) Nyolcvanezer ember ellátása a kecskeméti járásban nem kis feladatot ró a szövetkezeti és a magánkereskedelemre. Milyen a településeken az élelmiszer-kereskedelem és a vendéglátás? Az alapvető napi cikkek eljutnak-e idejében a fogyasztókhoz? Mi írható az ellátás javára, és mi nem? Milyen állapotban vannak ma a szövetkezeti kereskedelem létesítményei? Ezekre a kérdé­sekre kerestek választ a népi ellenőrök a legutóbbi vizsgálatuk alkalmával. Második lett a magyar női válogatott (7. old*!) A Budapest Sport- csarnokban befeje­ződött a Vili, női kézilabda-VB., A zárónapon a ma­gyar válogatott nagyszerű küzde­lemben legyőzte a már világbajnok­nak számító Szov­jetunió csapatát és megszerezte az ezüstérmet. A ké­zilabda. VB-ről, a labdarúgó NB. II. utolsó fordulójá­ról, a röplabda KEK, valamint a kosárlabda NB I- es mérkőzésekrü a sportrovatunk­ban számolunk be. Magnóval ­oroszul (5. oldal) Szeptembertől bevezették az általános iskolák negyedik osztá­lyában az orosz, nyelvet. Azokban az intézményekben, ahoi szakta­nárok tanítanak, ez nem jelent gondot, de mi történik a tanyai, osztatlan iskolákban? — vetődik fel jogosan a kérdés. Hogy erre ma megnyugtató választ tudunk adni, az egy megyénkben orosz szakos tanár és a Pedagógus To­vábbképző Intézet érdeme. Több éves kemény munkával, időt, fá­radságot nem sajnálva megalkot­ták azt a magnós orosz-progra­mot. amelynek segítségével a ta­nyai kisdiákok most ugyanúgy „fújják” az orosz szavakat és mondatokat, mint kedvezőbb hely­zetben levő társaik. Megkezdődött a nemzetközi Kodály»konferencia Kodály Zoltán születésének 100. évfordulója alkalmából nemzetközi Kodály-konfereneia kezdődött tegnap a Magyar Tu­dományos Akadémia Roosevelt téri székházában. A Magyar Ko­dály Társaság által szervezett rendezvénysorozat december 17- ig tart. A tanácskozáson mintegy félszáz külföldi előadó és vendég mellett a magyar zenetörténet, nópzenetudomány és zenepeda­gógia legkiválóbb személyiségei vesznek részt. A megnyitó esemény a Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Is­kola kórusa és a Szilágvi Erzsé­bet nőikar fellépésével kezdődött. Szokolay Sándornak, a Magyar Kodály Társaság elnökének üd­vözlő szavai után megnyitó be­szédet Szentágothai János, a Ma­gyar Tudományos Akadémia el­nöke mondott. A kodályi élet­művet méltatva, a zenei nevelés fontosságáról beszélt. Felidézte a korai zenetanulás összefüggé­sét a beszédkészség fejlődésével. A bevezető előadások közül Szabolcsi Miklós akadémikus Kodály és a Magyar Tudomú-, nyos Akadémia című értekezésé­ben a zeneköltő és a tudományos intézmény kapcsolatát tekintette át. Bónis Ferenc zenetörténész az író-publicista Kodály mun­kásságát méltatta előadásában. Vikár László népzenekutató elő­adásában bejelentette: a közel­jövőben Kodály népdalfeldolgo­zásairól új kiadvány jelenik meg. amely népdalgyűjtoútjainak mindeddig hiányzó részletes fel­mérését is tartalmazza. A nemzetközi Kodály-konfe- rencia bevezető előadásai után a zenetörténeti szekcióban folyta­tódott a szakértők tanácskozása. Ezen kilenc előadás hangzott el, A nemzetközi Kodálv-konferen- cia programja szerint a Magyar Tudományos -Akadémia kong­resszusi termében tegnap este kórushang versenyt rendezték. Ezen Kodály művei mellett há­rom bemutató volt, a szerzők: Akira Miyoshi japán. Peter Max­well Davies angol és Szokolay Sándor. A konferencia pénteki záró- üléséig az esemény három szek­cióban zajlik le. s több tucat elő­adás hangzik el. Az érdeklődést tükrözi,- hogy a külföldi előadók 18 országból érkeztek. Kodály Zoltán életművével kapcsolatban sok a feltáratlan anyag, a kon­ferencia ezért elősegítheti az ez­zel kapcsolatos kutatások fellen­dülését. (MTI) Ezüstvasárnap ból származó férfiing,: illetve a hazai versenytárs: a Nomád-ing. A piaccsarnokba „kitelepült" ajándék-centrum is rekordfor­galmat bonyolított Je. ez idáig 1,2 millió forint értékű áru talált ott gazdára. A Kéttemplom köz vasárnap délelőtt Kecskemét egyik legfor­galmasabb közterülete volt. Már 9 órakor kinyitott ,a BRK cipő­boltja (61 ezer forint bevétel), és a méteráru-szaküzlet. A boltveze­tők véleménye szerint az élénk forgalom kedvcsináló volt az aranyvasárnapi előkészületek­hez. Az Alföld Aruház vasárnap délelőtt az Akadémia étteremben „vendégeskedett". Ámbár azon­nal át is vették a házigazda tisz­tét, s felvállalták a környékbeli gyerekek szórakoztatását. Video­kazettáról meseműsor, „igazi” diszkó-zene, rajzverseny tette hangulatossá a programot. Míg a gyerekek jól szórakoztak, a fel­nőttek vásároltak az Alföldben: 1 millió 840 ezer forint értékű -áru talált gazdára. A legkelen­dőbbek a játékok voltak, de a hagyományos ajándékcikkekből is sokan választottak. A vásárlók nem bízzák a véletlenre, nem hagyják az utolsó napokra ajándékaik megvásárlását — legalábbis ezt sugallja a kereskedelem ezüstvasár­napi forgalma. Országszerte zsúfoltak voltak a nagy bevásárlóközpontok, sok család kötötte össze vasár­napi sétáját az ajándékok megvételével. A kará­csonyi hangulatot árasztó utcákon kora délelőttől késő délutánig tartott a bevásárlási láz — jelenti a Magyar Távirati Iroda. A budapesti Corvin Áru­házban 9 millió, a Skála nagyáruházban 15 millió forint volt az ezüstvasárnapi forgalom. Ám nem keil szégyenkezniök a Bács-Kiskun megyei keres­kedőknek sem, hiszen a nyitva tartó üzletek minde­gyikében a tavalyinál nagyobb forgalmat bonyolí­tottak le! A Centrum kecskeméti áruhá­zában mindössze 50 ezer forint hiányzott az egymillióból. A leg­kedveltebb árucikkek között a szőnyegek és a takarók szerepel­tek. Kapósak voltak a női csiz­• A Rákóczi úti játékboltban. mák, sokan vásároltak a konfek­cióosztályon is. Nagy kelendőség­nek örvendett a jugoszláv import­• A Centrum kecskeméti áruházában (Folytatás a 2. oldalon.) Eleven közelségben *K: ^ - >:':■ ■ 'í • . -^7 ’ > 'fi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom