Petőfi Népe, 1982. december (37. évfolyam, 282-306. szám)

1982-12-14 / 293. szám

* • PETŐFI NÉPE • 1982. december 14. események sorokban MOSZKVA_____________ Marjai József, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, vasárnap Moszkvába érkezett. A repülőté­ren Nyikolaj Talizin a Szovjet­unió mi n isz tereinők- hely e ttése fogadta. Ott volt Rajnai Sándor, a Magyar Népköztársaság moszk­vai nagykövete. BÉCS Bruno Kreisky osztrák kancel­lár szombaton Bécsben fogadta Borisz Ponomarjovot, az SZKiP KB PB póttagját, az SZKP KB titkárát. A .baráti légkörben foly­tatott megbeszélésen — jelentet­te a TASZSZ — megvitatták a békeharc ügyét, a fegyverkezési verseny megszüntetésének, vala­mint a kétoldalú kapcsolatok to­vábbfejlesztésének kérdéseit. VARSÓ A lengyel kormány szombaton nyilatkozatban tiltakozott az Egyesült Államoknak a lengyel belügyekbe való újabb beavatko­zási kísérlete miatt. A kormány szóvivője által ismertetett nyi­latkozat hangsúlyozta: a szuve­rén Lengyelország, amely eddig is saját erejéből oldotta meg problémáit, s a jövőben is az amerikai feltételektől függetle­nül kívánja leküzdeni nehézsé­geit, változatlanul csakis a len­gyel nép érdekeit, nem pedig az amerikai nagyhatalmi terveket veszi figyelembe. Reagan elnök pénteken, mint ismeretes, külön­féle „feltételeket” szabott a »len­gyel—amerikai viszony javításá­hoz. Egyebek között követelte a szükségállapot befejezését, sür­gette a katolikus egyházzal foly­tatott párbeszéd megkezdését, jóllehet ez a párbeszéd soha sem szakadt meg. . WASHINGTON ~~ A washingtoni kormányzat azon törekvése, hogy az MX-ra- kétaprogramot a képviselőházi elutasítás ellenére is megvalósít­sa a Fehér Ház „gátlástalan” fegyverkezési törekvéseit mutat­ja — jelentette ki Ernest Hol­lings szenátor egy rádióinterjú­ban a hét végén. „Ügy tűnik, az elnök szívesebben vásárol MX- rakétákat, mint ételt az iskolá­sok számára — mondotta a sze­nátor. A szenátusnak á képvi­selőházi elutasítás Után a jövő héten kell döntenie az első öt MX-rakéta megépítésének ügyé­ben. ANKARA Kenan Evren török államfő va­sárnap kéthetes ázsiai körútra indult. Útjának első állomása a pakisztáni Karachi lesz, majd Kínába utazik tovább. Evren az első török államfő, aki Kínába látogat. - Útiprogramjában szere­pel még Indonézia, Dél-Korea és Bangladesh. PÁRIZS Párizsban az UNESCO székha­zában hétfőn megkezdődött a kommunikációfejlesztési nem­zetközi program kormányközi ta­nácsának harmadik ' ülésszaka, amelyen a tanács 35 tagországá­nak küTcföttsógei, valamint az ENSZ és az UNESCO képviselői vesznek részt. MEGNYÍLT A SZEJM ÜLÉSE Az államtanács a szükségállapot felfüggesztését indítványozza VARSÓ A szükségállapotot korlátozó intézkedések jelentős enyhíté­sét tartalmazó két törvényterve­zetet ismertetett a szejm ülésén Henryk Jablonski, az 1 államta­nács elnöke. Bevezetőben elmondta: a len- gyeloszági szükségállapot olyan egyedülálló intézkedési .rend­szer és gyakorlat volt. amelynek hatálya idején nem függesztették fel az alkotmányt. mindvégig működtek a választott hatalmi szervek, a hadsereg pedig nem uralkodó erőként lépett fel, ha­nem a törvényes vezetés politi­kájának megvalósítását bizto­sította, illetve ellenőrizte. A szükségállapot felfüggeszté­sére — amelyet a szejm július 21-i ülésén Wojciech Jaruzelski hadseregtábornok helyezett ki­látásba — bizonyára már hama­rabb is sor kerülhetett volna, ha a belső helyzet gyorsabban nor­malizálódik, ha hamarabb-, sike­rült volna úrrá lenni a gazdaság visszaesésén. Ezeket a folyamato­kat azonban jelentős mértékben késleltették a nyugati államok által Lengyelországgal szemben alkalmazott szankciók. A Nemzeti Megmentés Katonai Tanácsának javaslata alapján az államtanács most a szükség- állapot felfüggesztését indítvá­nyozza, azzal, hogy annak végle­ges megszüntetéséig legyen idő az ország politikai, társadalmi és gazdasági életének teljes nor­malizálására. A szükségál lapátról' szóló tör­vény módosított változata értel­mében a szükségállapot felfüg­gesztésére a minisztertanács ja­vaslata alapján kerülne " sor. Ugyancsak a kormány indítvá­nyára vissza lehetne állítani a szükségállapotot vagy annak egyes korlátozó intézkedéseit az ország egész területén, vagy an­nak egy részén, abban az eset­ben, ha a nyugaLmat és a közren­det újból veszélyek fenyeget­nék. A szükségállapot felfüggeszté­sével ugyancsak felifüggeszte­nék a tavaly december 12-én az államtanács által elfogadott há­rom dekrétumot, helyettük vi­szont bizonyos különleges j(jog­szabályokat vezetnének be. A második, a felfüggesztett szükségállapot időszakára vonat­kozó rendelkezésekről szóló tör­vénytervezet értelmében meg­szüntetnék az állampolgári jo­gok és szabadságjogok korláto­zásainak többségét. A szükségál­lapot felfüggesztésével megszű­nik az internálás gyakorla­ta, valamint — néhány kivétel­től eltekintve — a rögtönítélő el­járás is, módosul a kaltonaí bíró­ságok tevékenységi köre. Megszűnnek az országon be­lüli mozgásszabadságot korlá­tozó intézkedések, megszűnik az állami vállalatok katonai irá­nyítása, hasonlóképpen a sztráj­kokra és tiltakozó akciókra vo­natkozó tilalom, feltéve, hogy az ilyen akciókat az érvényes tör­vényeknek, mindenekelőtt a szakszervezetekről szóló törvény előírásainak megfelelően tart­ják. Megszűnnek az államigazga­tás. valamint a gazdasági veze­tés működését eddig szabályozó különleges alapelvek. Legkésőbb három hónapon belül teljes mér­tékben vissza kívánják állítani a munkásönkormányzati szervek jogköreit. Mint Jablonski mondotta, az említett korlátozó intézkedé­sek egy részét már eddig sem, vagy csak kismértékben alkal­mazták. a most előterjesztett tör­vénytervezet értelmében a fel­függesztett szükségállapot idő­szakában az ilyen korlátozó in­tézkedések újbóli bevezetésére nem kerülhet sor. Ami az igazságszolgáltatást il­leti, a szükségállapot felfüg­gesztésével mind a poLgári, mint a katonai bíróságok felhagyná­nak a rögtönítélő eljárásokkal az állam politikai érdekeit, a közbiztonságot és a közrendet sértő esetekben, Fenntartják ugyanakkor a rögtönítélö eljá­rást az élet ellen elkövetett bűn- cselekmények. a rablótámadások, a betöréses lopások esetében. Ugyancsak rögtönítélő eljárás­sal vonják felelősségre a kirí­vóan súlyos gazdasági bűncse­lekmények elkövetőit. • továbbá azokat, akik tisztségüket egyéni haszonszerzésre próbálják kiak­názni. A minisztertanács elnökével való előzetes egyeztetés alapján — mondotta Jablonski — az ál­lamtanács a most előterjesztett törvénytervezetek elfogadása után a lehető legrövidebb időn belül döntést hoz a szükségálla­pot felfüggesztéséről. Amint ez megtörtént, az államtanács ren­deletet kíván hozni a különféle büntetések megszüntetéséről vagy felfüggesztéséről. Vonat­kozna ez a többi között olyanok­ra is, akik állami vagy társadalmi intézmények tevékenysége, vagy a közrend ellen bűncselekménye­ket követtek el. Jablonski végezetül úgy jel­lemezte a két, első olvasásban ismertetett törvénytervezetet, mint olyan lépéseket, amelyek je­lentős mértékben hozzájárulnának az ország életének további nor­malizálódásához, a nemzeti egyet­értés eszméjének térnyeréséhez, a társadalom egységének erősí­téséhez. Hétfőn este a szejm befejezte első napi munkáját. A tanácsko­zás kedden délelőtt előbb a már beterjesztett törvénytervezetek to­vábbi vitájával, majd újabb ter­vezetek előterjesztésével folytató­dik. (MTI) Fanfani bizalmat kapott a szenátusban •. Fáníanf nésypárü ,korman.va bizalmat kapott a szenátusban. A szombat éjszaka befejeződött szavazás eredményeként a köz- társasági Olaszország sorrendiben 43. kabinetje 176 „igen" és 116 „nem” szavazattal túljutott az első akadályon. A kétnapos vita során heves támadások érték a pénteken is­mertetett kormányprogramot. A bírálat középpontjában elsősor­ban a tervezett gazdasági intéz­kedések álltak. Még a kormány­koalíció soraiban is elhangzottak olyan vélemények, amelyek meg­alapozatlannak tekintik a gazda­sági válság leküzdését, az inflá­ció megfékezését célzó intézke- ' déseket. A baloldali ellenzék el­sősorban azt kifogásolta, hogy a legnagyobb terheket a fizetésből és bérből élők vállaira rakják, mivel az áremelések, s az okta­tási és az egészségügyi költség- vetési tételek lefaragása főként őket érinti. Tüntetés az eurorakéták ellen • Több ezer ember tüntetett az egyik nyugatnémet katonai légibázis- nát, Frankfurt mellett az eurorakéták tervezett nyugat-európai tele­pítése ellen. Képünkön a kivezényelt rohamrendőrök láthatók. A MAGYAR NEMZETI BANK HIVATALOS DEVIZA- ÉS VALUTAÁRFOLYAMAI SRVCNYBEN 19*2. UECEMBF.K U-TOl. Dcrácaa«?! Vételi Közép Kiadási árfolyam ICO etystere. forintban Angol (ont 6488.n 6489.64 6-496. U Ausztrál dollár 3*44.94 3848.79 3852.64 Belga frank «2.91 . 82.9» 83. IW Dán korona 462.26 462.72 463.18 Finn márka 741.04 741.83 742.57 Francia frank 5741, v; 573.00 573.38 Hollandi forint 1480.97 1482.45 148.7.«2 Japan yen (lom» 161.9« 182.13 162..7! Kanadai dollár * 3227.94 3231.18 :s>:n,4i Kuvaiti dinár 13726.37 1.174ÍUM .13738.7 5 Norvég korona >64.69 >65.26 565.8# NSZK marka 1618, >6 1628.8!) 1631 >2 Olasz Ura (íonoj '26.14 28.17 »8.20 Osztrák schilling 231.67 231.1» 23*2.13 Portugál escudo 42.9% 4 : ,hr Fi. 02 Spanyol peseta ;n.8K 80.91 80. a 4 Svájci frank 1895.46 1897,26 1899.26 Svéd korona 530,72 549.26 340.80 Tr.-cs el. rubel 2597,4) *600.81) 260 2.6 9 USA dollár 3992.97 .3996, >7 4090.97 Államközi hegallapodasokon alapuló hivatalos Árfolyamok VÁLTOZATLANUL AZ 19*2. SZEPTKMBKR 21-1 KÖZLÉSNEK MEG­FELELŐEN VANNAK ÉRVÉNY BEN. I VALUTA. (BANKJEGY- ÉS CSEKK.) ÁRFOLYAMOK ÉRVÉNYBEN 1982. DECEMBER I4-TÖL Penaaeaa Vásárolható Vételi Eladási IC£SRUgaS£bb árfolyam 100 egységre. bank jegyeimietek forintban Angol font 50 6 ;91 '»> 668 4,28 Ausztrál dollár 30 3733,33 8)64.2-5 Belga frank 5000 8 ». j9 85.48 Dán korona 1000 441Ú54 47 >.<i > Finn márka 100 719. »8 76 4.68 Francia frank 300 557.7 > 59 2 n Görög drachma 500 51,44 31,57 Hollandi forint 1000 1427, »8 1128.92 Japan yen (1000) 10 ooo 137.* * 127.01 Jugoszláv dinar 100 ti i 57.65 Kanadai dollár 100 7181. H 82’3,12 Kuvaiti dinar 10 128íT.Kl 1415 2, 94 Norvég korona 1 000 »48 ! ) 48 2. ’» NSZK marka 1000 15.80. * ‘ 1678.79 Olasz líra (1000) 50 000 ' »4 »» >'1.4» Osztrák schilling 1000 388.86 Portugal escudo 5000 4 l .09 44.77 Spanyol peseta 5000 29,98 1849,44 81.84 Svájci frank 1000 1944.28 Svéd korona 100 324.93 546.47 Török líra 3000 24.11 21.33 4116.88 USA dollár 100 3877.06 PORTUGAL VÁLASZTÁSOK Előretört a Szocialista Párt A portugál .jobboldali koalíció 6—7 százalékos veszteséget szen­vedett a vasárnapi helyhatósági választásokon. Az ellenzék ve­zető ereje, a Szocialista Párt, leg­alább ilyen arányban előretört. Ennek alapján Mario Soares, a párt főtitkára, követelte Balse- mao miniszterelnök lemondását. A kommunista párt vezette Népi Szövetség megtartotta ko­rábbi pozícióit. A többi politikai csoportnak a szavazatok töredé­ke jutott. Tegnap reggelig a szavazatok 85 százalékát számlálták össze. A szavazásra jogosult 7,1 millió állampolgár közül több mint másfél millió nem járult az ur­nákhoz. A jobboldali szövetséget alkotó három politikai erő — ke­reszténydemokraták, szociálde­mokraták. valamint a monar- chisták — nem mindenütt indul­tak együtt, több községben, vá­rosban éppen az ellentétek miatt következett be a különvájás. Mi­vel a parlamentben mint kor­mánykoalíció együtt szavaznak, így a statisztikában is együtt je­lenik meg eredményük. A három évvel ezelőtti 45 százalékról most megközelítőleg 38 százalékra es­tek vissza. A szocialista párt a korábbi 27 százalékról 31 száza­lék fölé növelte szavazati ará­nyát, s mint önálló párt, ismét a legnagyobb politikai erőként je­lenik meg. Husszein Washingtonba utazott Husszein jordániai király — aki az Arab Liga küldöttségének élén négy napot töltött Tokióban — vasárnap este Washingtonba utazott. A közel-keleti uralkodó — mint ismeretes — tárgyaláso­kat folytatott Nakaszone Jaszu- hiro miniszterelnökkel, s fogadta ot Hirohito császár is. Husszein ismertette a közel- keleti rendezéssel kapcsolatos arab álláspontot, különös tekin­tettel a fezi csúcsértekezlet hatá­rozataira. Kérte Japán együtt­működését a mielőbbi béke meg­teremtését célzó erőfeszítések­hez. Nakaszone miniszterelnök is­mét megerősítette, hogy Japán síkraszáll a Palesztinái nép jo­gainak — beleértve a/, államala­pítás jogát is — érvényesítése mellett, s.szorgalmazta a PFSZ- nek a rendezéssel kapcsolatos tárgyalásokba való bevonását. Ugyanakkor annak a nézetének adott hangot, hogy mindezeket a célokat nagymértékben elősegí­tené. ha az arab országok elis­mernék Izrael létét. A kormány­fő ígéretet tett arra. hogy meg­próbálja közelíteni egymáshoz az arab. illetve az amerikai állás­pontot. Idei eredmények, jövő évi feladatok a mezőgazdaságban A mezőgazdaság és az élelmi­szeripar teljesítette tervét: az ágazatok eredményesen járultak hozzá az ország fizetőképesség,-- nek megőrzéséhez és kiegyensú­lyozott belföldi ellátást biztosí­tottak — állapította meg Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelmezés­ügyi miniszter tegnap a MEDOSZ központi vezetőségi ülésén, ahol az 1982, évi eredményeket ele­mezték és a jövő évi feladatokat vitatták meg. Az általában jó munka és nem utolsósorban a kedvező időjárás hatására az ál­lami gazdaságokban, tsz-ekben és a háztáji gazdaságokban egy­aránt növekedett a termelés — az előző évihez képest összessé­gében mintegy 4 százalékkal. Az ágazatok teljesítményét is­mertetve Váncsa Jenő utalt rá. hogy a növénytermelés 4,5 száza­lékkal fokozta a termelést. Külö­nösen a búza- és kukoricaterme­lők érlek el jó eredményeket. Jó termést adtak az ipari növények; több zöldségféléből viszont a ter­vezettnél valamivel kevesebb ter­mett. A gyümölcsök közül ki­emelkedően jó volt a termés sző­lőből és álmából. • Az' állattenyésztés összesítve .3.5 százalékkal növelte a terme­lést. Dinamikusan fejlődik a ser­tés- és a baromfitartás, ez is hozzájárult, hogy jelenleg az egv főre jutó hústermelés már eléri a 160 kilót, örvendetesen mér­séklődlek a felnevelési vesztesé­gek. Az . élelmiszeripar egy év alatt 3 százalékkal növelte a terme­lést. Azok az ágazatok, amelyek­nek bőségesen állt nyersanyag rendelkezésükre. különösen jó eredményeket ért el: így elsősor­ban a növényolaj-, a baromfi- és a húsipar, A feszített export-célkitűzése­ket sikerült teljesíteni, ami a ko­rábbinál összehangoltabb mun­kát kívánt a termelőktől és a kül­kereskedőktől egyaránt. A jövő évi feladatokról szólva a miniszter elmondotta: a cél a termelés további dinamikus nö­velése. ám a minőségre is foko­zott gondot kell fordítaniuk az üzemeknek hiszen a nemzetkö­zi piac igényeihez így lehet iga­zodni. Az agazati tervek külön­ben 1983-ban a mezőgazdaságban 1—2. az élelmiszeriparban 1.5—2 és az erdőgazdaságban 3—4 szá­zalékos termelésnövekedést irá­nyoztak elő. A gabona program sikeres foly­tatásához jövőre a búzatermő te­rületet 100 ezer. a kukoricáét 80 ezer hektárral célszerű növelni. Az állattenyésztésben a húster­melés fokozására a sertés-, a szarvasmarha- és a juhállomány növelése jön számításba. A ba­romfitermelést a piaci kereslet­hez kell igazítani. Szólt arról: amellett, hogy valamennyi (iga­zaiban növelni kell a termelést, fontos az üzemek kiegészítő te­vékenységének fokozása: ezen belül is az alkatrészgyártás nö­velése. a szervizhálózat sűrítése és a gépgyártás' felkarolása. (MTI) Az ügyfélszolgálat mérlege: több panasz, gyorsabb intézkedés Az Állami Biztosító sajtóiájékoztatója Évente csaknem ötvenezren ke­resik fel személyesen vagy tele­fonon az. Állami Biztosító öt év­vel ezelőtt megalakult ügyfélszol­gálati irodáját, felvilágosítást kérve a biztosítással kapcsolatos ügves-bajos dolgaikban. Az. ér­deklődök’ ézYttrlü riéttí"ó(íftllflééh>t ;Vz elmúl1!; D' évbÖfí.uáiipaH íískrt kén ód hi pereké azonban igen — mondot­ták a biztosító tegnapi sajtótájé­koztatóján. A biztosító szakem­berei rendszeresen elemzik a pa­naszokat, hiszen azok következ­tetésekre is lehetőséget adnak. Egy évvel ezelőtt a közérdekű bejelentések nyomán vezették be például — az 5 napos munkahét általánossá válásával egyidóben — a szombati ügyeleti rendszert, s kiépítették az üzenetrögzítő automaták hálózatát. Bár az ügy­intézést gyorsító intézkedések jó­részt beváltak, még mindig gyak­ran panaszra ad ökot a késedel­meskedés, s az. hogy a károsul­tak éppen a legnehezebb helyzet­ben nem kapnak a biztosítótól gyors anyagi támogatást. A kellő tájékozottság hiánya miatt még mindig sokszor előfordul, hogy a lakásbiztosítás alapján a biztosí­tottak olyan károkra kérnek te­rítést, amelyeket a biztosítási fel­tételek kizárnak. (Nem vonatko­zik ugyanis a biztosítás a lesza­kadt polcra, az azon levő töré­keny tárgyakra, s a mosdókagy­lókra sem.) Gyakran előfordul, hogy éppen a bejelentések nyomán vizsgál­nak felül egy-egy biztosítási mó­dozatot. A panaszok nagy számá­ból ugyanis arra következtetnek. hwgvl|kiélegitellen biztosítási igé- nyékcol van szó. -Évek óta felve­tik az ügyfelek például, hogy nem köthető jégbiztosítás a családi házak, hétvégi nyaralók telkén levő gyümölcsösökre. Ugyancsak sürgetik a ház körül tartott ha­szonállatokra is a biztosítási le­hetőség kidolgozását. A biztosí­tó szakemberei foglalkoznak ezekkel a témákkal, s rövidesen kidolgozzák a megfelelő módoza­tokat. Ugyancsak a lakossági be­jelentések eredményeken! derült fény néhány balesetbiztosítási hiányosságra is. Sok ügyfél nem érti. hogy ha a megrokkanás nem baleset következménye. miért nem tizet a biztosító. Ezért felül­vizsgálják a balesetbiztosításokat, s rövidesen várhatóan módosítják a teltételeket. Az utóbbi időben viszonylag nagy számmal jelentkeznek az ügyfelek nem vagyoni kárigé­nyekkel. Miután a módosított pol­gári törvénykönyv elfogadta ezt az új fogalmat, ebben a témakör­ben — értelemszerűén — növe­kedett a panaszok, s ezzel egy­idejűleg a perek száma is. (MTI) Ezüstvasárnap (Folytatás az l. oldalról.) A Centrum kiskunfélegyházi áruházában is többen fordultak meg az idei ezüstvasárnapon, mint tavaly. Ezt bizonyítja, hogy százezer forinttal nagyobb for­galmat könyvelhettek el . . . Baján egyértelmű siker volt az ezüstvasárnap, legalábbis a vá­ros legnagyobb kereskedelmi vál­lalata. a 18 különféle üzletet — közöttük a Bácska Áruházat — fenntartó BRK számára. Amint azt Gizinqer József áruforgalmi osztályvezető elmondta. szinte minden üzlet növelte forgalmát. Érdekes, hogv ennek ellenére az összes bevétel szinte forintra megegyezett az egy évvel ezelőt­tivel. A magyarázat: tavaly ezen a napon nyitottak meg a 10 mil­lió forintos készlettel feltöltött diszkont-áruházát, amely egyedül 300 ezei forintot árusított akkor, az idén viszont jóval szerényeb­ben vette ki részét a nagy ak­cióból. A vállalat 2 millió 300 ezer fo­rintos bevételének több mint te­le most a Bácska Áruház pénz­tárosaihoz folyt be. Az osztályok szerinti mérleg persze változó. Élelmiszerekből. cipőkből és konfekcióárukból kevesebbet, műszaki cikkekből, méteráruból. valamint játékokból és sportsze­rekből pedig többet adtak el a tavalyinál. Különösen a játék- es sportszerosztályokon volt nagy a „roham", ahol szinte mindenki a dán és jugoszláv Lego játékokat kereste, s meg is találta. A kalocsai Duna Áruház közös üzemeltetőinek — a BIK-nek és a BRK-nak — hasonló arányú, az előző évit mintegy tíz százalék­kal meghaladó rekordforgalmat hozott az ezüstvasárnap. Ipar­cikkekből különösen nagy kelet­je volt az 50 százalékos árenged­ménnyel árusított edényfélék­nek. Sokan keresték a háztartási kisgépeket és a porcelántárgya­kat is. az illatszerosztályon pedig íz 50—800 forint értékig összevá­logatott ajándékcsomagok voltak a legnépszerűbbek. A Ruházati Kereskedelmi Vál- lalat valamennyi kalocsai egy­segében a tavalyinál jóval na­gyobb volt a bevétel. A legtöb­ben természetesen az. áruház osz­tályait keresték fel. Ezek között is kiemelkedett a cipónsztaly — a múlt évit 40 százalékkal megha­ladó — forgalma. i Méterárukból, konfekciótermékíteb« >1. divat­árukból és különböző szőnyegek­ből is a korábbiaknál nagyobb mennyiség fogyott el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom