Petőfi Népe, 1982. november (37. évfolyam, 257-281. szám)

1982-11-09 / 263. szám

MUNKAALKALOM BACS-KISKUN megyei Kórház Ren­delőintézete felvételre keres műsza­ki osztályára: géplakatost, villany- szerelőt, fűtésszerelőt, mtianyagpadló- burknlót, kisnyomású gázkazánok ke­zelésére kazánfűtőt. 2295 AZ AGROKER Válla­lat felvételre keres va­gyonőrt. Jelentkezés: Kecskemét, Halasi út 29. tzenirendésznél. 6776 BÁCS-KISKUN megyei Kórház Ren­delőintézete felvételre keres betegel­látó osztályára takarítónőt, mütösse- gédet, segédápolónöt, továbbá MEF- szolgálathoz kiszállásokra segédasz- szisztenst. 2291 KISKUNFÉLEGYHÁZI Tejüzem női és férfi munkavállalókat vesz fel. Je­lentkezni lehet a Tejüzemnél. 2283 ÉRETTSÉGIZETT fiatalokat, vagy kö­zép- vagy felsőfokú raktárgazdálko­dási tanfolyammal rendelkező dol­gozókat felveszünk, raktárkezelő mun­kakörbe. Jelentkezni lehet: MÁV Szertárfőnökség, Kecskemét, Kandó Kálmán u. 34. 43 158 A KECSKEMÉTI Tejüzem 8 általános iskolát elvégzett fiúk jelentkezését várja, akiket gépkezelőnek betanít, továbbá portás, udvaros és takarító­női munkakörökbe vesz fel jelentke­zőket. Cím: Tejüzem, Kecskemét, Ró­bert Károly krt. 6. 6789 A legkorszerűbb fajtákból EURÓPAI GYÖKERES SZŐLŐVESSZÖ széles választékával állunk vásárlóink rendelkezésére. Vörös Csillag Mgtsz Csongrád, Hunyadi tér 18. EXPORTMUNKARA 5 éves szakmai gyakorlattal kőműves, hidegburkoló, ács-állványozó, festő-mázoló, vasbe­ton-, villany-, víz-gáz és központifű­tés-szerelő szakmunkások jelentke­zését várjuk. Szakmával rendelkező komplett brigádot is fogadunk. Ér­deklődést levélben rövid szakmai ön­életrajzzal az alábbi címre kérjük: Duna—Tisza közi Állami Építőipari Vállalat, Kecskemét, Klapka u. 34. Munkaerő-gazdálkodás. 6757 MÉRLEGKÉPES végzettséggel revizo­rokat felveszünk gazdasági ellenőrzé­si munka ellátására. Jelentkezni le­het : Rács-Kiskun megyei Vendéglátó Vállalat személyzeti osztály, Kecske­met, Katona J. tér 8. 2269 A KECSKEMÉTI Baromfi- feldolgozó Vállalat felvé­telre keres felső- és közép­fokú automatizálási sza­kon végzett szakembereket, vezetői munkakörbe ka­lorikus végzettségű hűtő- technikusi gyakorlattal ren­delkező üzemmérnököt, vagy tech­nikust, érettségivel rendelkező toll- raktárost. Továbbá nappali és állandó éjszakai műszakot vállaló lakatost, hütögépész szakmunkásokat, műsza­ki raktárba anyagkiadót, gépkocsi­szerelőt. Valamint tollosztályozó, -mo­só, -keverő munkák végzésére — há- romműszakos munkaidő-beosztással — női és férfi dolgozókat tanít be, ked­vező fizetési feltételek mellett. A vál­lalat kedyezményes étkezést, gyer­mekének bölcsődei, óvodai elhelye­zést biztosít. Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán, Ceglédi út 11. 6669 A DÉL-ALFÖLDI Mesterséges Termé­kenyítő Főállomás felvesz általános karbantartói munkakörre vízvezeték- szerelőt. Jelentkezni lehet a Főállo­más központjában: Kecskemét, Szt. László-város 1 a. 2299 APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan BEKÖLTÖZHETŐ kis ház eladó. Lászlófalva. Sallai Imre u. 11. Érdeklődni: no­vember 8—7.. és 13—14-én egész nap. 36 233 ÜLLESEN Ady Endre út 11. sz. alatti kétszobás ház eladó. Víz. gáz cs köves- űttal közművesített utcá­ban. Érdeklődni Üllés. Gorkij Út 11. sz. 3272 IIÄROMSZOBAS esni idi ház. 330 négyszögöl kerttel eladó. Cím: Katymár, Mi­csurin U. 46, 3Zi 1734 ELADÓ Kecskemét köz­pontjában. Pászthóy u. 6. számú ház utcai. 3 szobás része. Központi egyszo­bást beszámítok. Érdek­lődni csak délután^ __ 43 305 E LADÓ négyszobás emele­tes ikerház gázfűtéssel, ga­rázzsal. Kisebb garázsos la­kást beszámítok. Érdeklőd­ni: Kecskemét. Énekes u. 116. 6707 FÉLKÉSZ állapotban ta­nya 800 négyszögöl te­lekkel sürgősen eladó Laki- teleken Töserdöhöz 2.5 km- re. Villany és kút van. Irányár: 65 000 Ft. Állat­tartásra kiváló. Érdeklődni levélben vagy személyesen a Kecskemét megyei Kórház szállítási osztályán. Nyíri út 38. Illés Kálmánnál. 8730 ELADÓ családi ház loggia felöli része. . Kecskemét. Kemény' Zs. u. 5. Mii kert- város. 45 399 ELADÓ Jakabszállás. Pe­tőfi u. 21. szám alatt 3 szo­bás összkomfortos csalá­di ház. Érdeklődni: Szűcs József Bocsa. IV'. kér. ill. szám. 43 218 BALATON BOG LAK. Fiu­mei u. 27. szám alatti, víz- parti. 1 szobás, családi ház eladó. Vállalati üdülőnek is alkalmas. ll87 MÁSFEL hold szőlő kis épülettel eladó. Cím: Or- govány. Vörösmarty u. 3. 43280 ELADÓ hobbik írt 238 négyszögöl. 10-es autóbusz Végállomásánál. Érdeklőd­ni: Kecskemét, Ady Endre u. 22. II. cm. 3. 6782 KÉT család részére is al­kalmas beköltözhető csa­ládi ház eladó. Két részben is. Kecskemét. Fehér utca 12. 8731 ELADÓ egy hold fiatal gyü­mölcsös. ’szőlő. kétrend­beli lakással. fóliázási le­hetőséggel. Villany, víz be­vezetve. Ballószög. V. kér. 164. özv. Szabó Istvánné. Korhánközi út. 13 307 eladok hobbikertek Mfk- lóstelepen. Érdeklődni: Kecskemét. 22-487. 43 357 Lakás KÉTSZOBÁS, összkomfor­tos. S2övctkez3ti lHkis el­adó. Kecskemét. Nóphad- sersg u. 12. IV. ll. Tolefon: 2:>-6>5. . »3449 KETTOSZOBAS gázfűtéses lakas melléképúlett :•! öl- adó. Kecskemét. Népfront u. 14. “melót 6. 8713 KETTOSZOBAS összkom­fortos lakás. gázfűtéses, garázzsal OTI’-hit -1.1 vál­lalással eladó. Bata. Kfmia- roy u. I. 1 IS. I 1733 KECSKEMÉTEN bzlváros- ban 2 szobás öröklakás készpénzért eladó. Azonnal bóköltözhétö. Érdeklődni: 21-383-34 télafonon egész nap. lim ELADÓ Kecskemét, város- központban. felújított, két­szobás. III. emeleti, nagy­méretű lakás. erkéllyel, pincével, azonnal beköltöz­hetően. Érdeklődni: reggel 7—8 óra között és este 6 órától 25-8’8-as telefonon. 13331 ■> SZOBÁS, második eme­li gázfűtéses. parkettás, parkra néző. loggiás lakas eladó. Érdeklődni: Kecs­kemét. Akadémia körút 60. II. em. 27. IS óra után. __________ 3733 GYERMEKTELEN házas­pár főbérleti lakást keres. Tanácsi bérlakás is érde­kel. Leveleket ..Kecskemé­ten" jeligére a kiadóba ké­rünk. ____ 43 293 N AGYKŐRÖSÖN. Bárány u. 12 o. IV. emeleti, kétszo­bás lakás sürgősen eladó. Érdeklődni a helyszínen, november ll—21-3 között. _____3613 S ÜRGŐSÉN 2 plusz 2 fél­szobás OTP-s öröklakás, valamint Soltvadkerten faházas nyaraló eladó. Ér­deklődni: Kecskemét. Aka­démia körút 32. VI. em. 45. 6752 KÉTSZOBÁS I. emeleti OTP-s lakás beköltözhetően eladó. Érdeklődni: minden­nap 17—20 óráig. Baja. Vá­sárhelyi P. u. 7. I. em. 3 a. 1730 Gépek és alkatrészek VOLKSWAGEN Golf el­adó. Kecskemét. Vadász u. 16. 13143 ELADÓ TB-s rendszámú jó állapotban lévő, és garázs­ban tartott Lada 12U0-as ke­vés kilométerrel. Kecske­mét. Szolnokihegy 287. Dailies^ 43 223 127-ES Fiat friss műszaki­val. megkímélt állapotban eladó. Mélykút. Hunyadi U. 10. 1743 RS—90-ES munkagép mun­kaeszközeivel. vizsgáztat­va eladó. Bácsalmás. Ki­nizsi u. 2.________________1754 5 00-AS új szalagfűrész el­adó. Ersekcsanád, József A._u._L______________T780 130 0-AS Polski Fiat alkat­résznek egyben eladó. Cím: Kiskörös 3203, Déli­báb u. 20.________________1717 NEGYKEREK-meghajtású. Diesel-üzemű MIA-motoros háztáji kocsi vizsgáztatva eladó. Kiskunmaisa, Sza­badkai út 71.__ 2568 E LADÓ jó állapotban levő 353-as Wartburg, vagy el­cserélem üzemképtelen Trabant Combira. Kecske­mét. Művész u. 12. 3881 JO állapotban levő 50 MTZ eladó. Üzemképes 3Sll-est beszámítok. Csányi Janos, Zákányszék. II. kér. 452. , _ 2299 PK-S ' Trabant eladó. Ér­deklődni: 17 órától. Kecs­kemét. Mihó u. 2—4. II. em. 23. 5323 Egyéb adásvétel ANTIK kombinált ebéd­lőbútor igényesnek eladó. Kecskemét. Kenderessy u. 6. (délelőtti órákban). JJB39 GALAMB Texán-állomá- nyom felszámolom. 100— 159 Ft db. Ugyanott Oriásposta és King is kapható. Rusvai Pál, Tiszakécske, Déryné 10. 36451 SZÖLÖOLTVÁNY megren­delhető bő választékban, őszi és tavaszi szállításra. Magony Imréné. Abasár, Jókai út 18 Telefon: 60-026. ______________________47 130 E LADÓ 2 db vemhes ló. 3 és 1 éves. Egyéves üsző- borjakat beszámítok. Kecs­kemét. Szoinokihegy 287. szám. I-es Konzervgyár mögött. Danicsék. 4322 » GALAMB. Strasszer. sár­ga. vörös 12 db. Monden fekete és babos, 18 db. Taxán tojó, 4 db. eladók. Egyben eladva 10»). ío:) Ft db-onként. Egyedekct megegyezés szerint. János- halma, Jókai u. 117. 53 2 DB magyartarka 3 éves tehenek három- és 3 hó­napos vemhesen megegye­zéssel eladók. Érdeklődni lehet: Kalányos István. 8331 Foktő. Október 6. u. 49. sz. alatt minden nap. egész nap. _ 312 KARÁCSONYFA 1—2,5 mű­térig 1303—1503 db. vagon-, ba rakva is eladó. Borsos Pál. Keszthely. Tanácsköz­társaság ti. 32. 2 251 IFA-HOZ kapható: fék­dewander. rugóerö-tároló. adagoló, kuplungtárcsa, ki­nyomó csapágy. adagoló garanciával. csere ellené­ben számlával. Műszaki ke­reskedés. vétel, eladás, cse­re. bizományi értékbecslés. Nyitva 3—17 óráig. Kecs­kemét. Jókai u. 21. Tele­fon : 24-353.______________43234 S ÜRGŐSEN vásárolnék használt faházat. Ajánla­tokat: „Ar- és típusmeg­jelöléssel 232 339” jeligére a kecskeméti Magyar llirde­töbe kérek.________■ 8742 E LADD fekete perzsabun­da igényesnek. Érdeklődni: Kecskemét 22-437-es telefo­non. 43353 ELADÓ kettő egyéves üsző- borjú. Kecskemét. Kisfái 276. (Csongrádi köves út mellett 7 km-nél) Mar­sáéit.______________________8778 E LADÓ 2 db 13 hektolite­res olajostartály. Baja. Dó­zsa Gy. u. 28. sz.________1737 2 DB fejőstehén eladó. Bácsbokod. Virág u. 8. sz. 1783 NEGYVENÖT, félidős, ha­sas tokjuh. és 3 kos eladó. Cím: Szőke István. Baja. Bacsó B. le 51._________1758 Z ALAGYÖN G Y E gyök eres szölövessző eladó. Oláh Lajos. Kecskemét. Búza­virág utca 32. (Petöfivá­ros.)._______________ 3741 M USTFOKOLÖ malligand- táblázattal. cefrefokoló, borfokoló egybeépítve 150. .. Wagner”-borfokoló 115, tejfokoló 125. sz eszf okoló 135. csak mustot mérő tö­kölő 100 Ft. Megrendelésre utánvéttel szállítok. Már­kus látszerész, Kecske­mét. Katona tér 12. 6003. 43 o*n KÖZISMERT minőségű to­lósúlyos piaci mérlegek, mázsák, súlyok, hitelesítve o 1 csó bba n b esz :.*r ezhető k. Krammer József Baja 8500 (benzinkútnál) Dózsa Gy. ut. 1753 BONTÁSBÓL eladok, ge­rendák, horogfák. deszka, léc méretre fűrészelve is, ajtók, ablakok, nagykapu, tégla házhoz szállítva is. Kecskemét, Nyíl utca 23. 6655 BACS megyeiek figyelem! Minden fajta, típusú hasz­nált üzemképtelen gáz­öngyújtót magas áron ve­szek. Kökény Ferenc gáz- öngyújtós Kecskeméten az Arany-homok szálloda mö­gött. Nyitva: 8—18 óráig. 5389 FESföSZERSZÁM óriás és normál gumihenger, tapéta­léc, spakli. ovál korong- ecset. képkeretlác, barkács- szerszámok és anyagok, fal­borító anyagok. Makraméío- nal és kellék Rázkilincs, díszfogas, függönykarnis nagy választékban kapható. Barkáesbolt Kecskemét, Reiszmann S. u. 5. 4894 Vegyes KECSKEMÉT. Bercsényi utcában épülő szövetkeze­ti ház. földszinti 3 szobás, garázsos lakáshoz társat keresünk. Érdeklődni: Klapka u. 31.. illetve Nép­front lakásépítő szövet­k esetnél. ___ _ 43 355 M ŰANYAG redőny készí­tését vállalom tok nélküli ablakra is. Bereczkv Zol­án redőny Megrénwirm- -tő: Bereczkv Zoltánná Kun- szentmiklós, Kölcsey út 20. _________________ 6835 T EHERSZÁLLÍTÁST kis- lehergépkocsival vállalok. Kecskemét, Nyíl u. 17. (Szalagház mögött) 5586 ÉPÜLETBONTÁST válla­lunk, rövid határidőre és bontásra épületet veszünk. Leveleket: ..Bárhol 232076” jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek. 6570 BÁRMILYEN szolgáltatás­ra vállalkozókat és szol­gáltatást igénylőket kere­sünk. Kérje részletes tájé­koztatónkat. 1001 GM. Kis­kunhalas, Pf.: 127. 2586 BEDOLGOZÁST vállalná­nak nyugdíjasok. (Varrá­son kívül) Cím: Szokodi Vilmosné Kiskőrös. Ba­ross u. 51. 2549 GARZONI. AK ÁST bérel­nék sürgősen Kecskeméten. Leveleket . .Egy ed ülll 16 ’ ’ jeligére a kiadóha ké^ek. 43 281 NYELVOKTATÁS kon •- netálás hanganyaggal, kon­zuli áciés órákkal. Ajánla­tot: ..Német, magvar. orosz” jeligére a kiadóba kérek. 43 228 ÉLETJÁRADEKOT fizet­ne. vagv eltartási szerző­dést kötn * középkorú há­zaspár idős személlyel, házért. Ajánlatokat ..őszi” jeligére a kiadóba kérnek. 43ns Házasság 28 ÉVES szakmunkás fér­fi. jé* anyagiakkal megis­merkedne korban ho'^áil- lö. csinos, házias lánnyal, vagy elvált asszonnyal, há­zasság céljából. Egy gyer­mek nem akadálv. Levele­ket ..Várok rád” jeligére a kiad 'ba kérek. ?v*6 Állami gazdaságok, tsz-ek, belsőégésű motorokat üzemeltető vállalatok! AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁST LEGOLCSÓBBAN, LEGHATÉKONYABBAN ÉS 'LEGEGYSZERŰBBEN AZ ÜZEMIDŐ MÉRÉSÉVEL LEHET MEGOLDANI. Rövid határidővel szállítjuk az üzemidő mérésére legalkalmasabb quartz-órákal. INFORMÁCIÓT ADUNK A KIALAKÍTOTT ELSZÁMOLÁSI RENDSZERÜNKRŐL. Vállaljuk továbbá a traktorok energiahasznositási jelleggörbéjének a felvételét, a kardántengelyen mért KW és az üzemanyag-fogyasztás egyidejű mérésével, amely segítségével számítható a felhasználható üzemanyag áz adott teljestményhez. A gyakorlat azt mulatja, hogy a műszer ára már 1*0 I gázolaj-megtakarítással megtérül. A műszer megrendelhető: Balatonboglári Állami Gazdaság Központi gépjavító tizemétől Kfir.O Boglárlelle. Szabadság u 28. Telex: 22-5838 Telefon: 10-00 180 2244 VOLÁN 9. sz. Vállalat jogügyi elő­adó munkakörbe jogi végzettséggel rendelkező munkaerőt felvesz. Je­lentkezés a vállalat személyzeti és oktatási osztályán Kecskemét, Csák­tornyái utca 4—6. 6740 AZ ERDEI Ferenc Művelődési Köz­pont Kecskemét, Május 1. tér 1. fel­vételre keres berendező segédmun­kást. 6846 A KISKUNFÉLEGYHÁZI Centrum Áruház felvesz műszaki osztályára ve­zetőhelyettesi munkakörbe képesített dolgozót. 6806 KECSKEMÉT Városi Tanács V. B. Műszaki Osztálya felvételt hirdet építőipari technikus munkakör be­töltésére. Jelentkezés: Városi Tanács V. B. Műszaki Osztályának vezetőjé­nél, (Kecskemét, Kossuth tér 1.). 6667 Olvassa, terjessze lapunkat! A November 6-tól 23-ig KABATVÄSAR ÁRUHÁZAIBAN ÉS SZAKÜZLETEIBEN. Minden megvásárolt kabáthoz VÁSÁRLÁSI utalványt adunk! Baja, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kalocsa, Kiskunhalas. 6843 KÖZLEMÉNYEK FELHÍVJUK a lakosság figyelmét, hogy a DÉMÁSZ feszültség alá helyezi 1982. november 12-én a Kecskemet, Talfája u. 13. sz. tanya 0.1 kV-os há­lózatát, valamint a Felsö-Széktó NO- FINES-építkezés 0.4 kV-os villamos hálózatát. A vezeték érintése tilos, mert életveszélyes. 2233 Gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és szeret­ték, hogy szeretett édesapánk, apósunk, nagyapánk, sógorunk NAGY PÁL Kecskemét, Bajcsy-Zs. u. 42. sz. aJatti lakos, életének 55. évében, hosszú szenvedés után, november 3-án elhunyt. Temetése f. hó 10-én fél 2 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyászoló család. 6889 Munkaalkalom HÁZGYÁRI panelek gyártásához fel­veszünk kőműves, vasbetonszerelő, asztalos, lakatos, festő, vízvezeték­szerelő szakmunkásokat és betonozó brigádokat, segédmunkásokat. Ki­emelt kereseti lehetőség, vidékieknek naponkénti személyszállítás. Jelent­kezni lehet: DUTÉP Házgyár, munka­ügyi rsoport, Kecskemét, István ki­rály krt. 2132 FÉMMUNKÁS Vállalat Kecskeméti Gyára fel­vesz magasan kvalifikált villanyszerelő elektromű­szerészt félautomata és automata villamos beren­dezések javításához, ki­emelt bérezéssel. Jelentkezés és bő­vebb felvilágosítás a gyár munkaügyi osztályán, Kecskemét, Izsáki út 2—6. 6668 A KÖZÉP-MAG YARORSZ ÁGI Pince- gazdaság Kecskeméti Körzeti Üzeme felvételre keres márka- és borpalac­kozó üzemeibe női és férfi segéd­munkásokat, pincészethez borkezelő szakmunkásokat és férfi segédmun­kásokat. Jelentkezni lehet: Kecske­mét, Kiskőrösi u. 12. sz. Munkaügyi előadónál. 6666 A BÁCS-KISKUN megyei Vendéglá­tó Vállalat az alábbi munkakörökre keres dolgozókat: ügyvitelszervezőt felsőfokú végzettséggel, hálózatszer­vezőt üzemgazdász képesítéssel, re­vizorokat mérlegképes végzettség­gel, gazdasági ellenőrző munkára. Fi­zetés mindegyik munkakörben meg­egyezés szerint. Jelentkezni lehet: személyzeti osztályon Kecskemét, Katona J. tér 8. 6805 közgazdaságtudományi egye­temi, vagy pénzügyi-számviteli főis­kolai végzettséggel, és lehetőleg pénz­ügyi gyakorlattal rendelkező szakem­bert vezető beosztásba keresünk. La­kás szükség esetén megoldható. Je­lentkezést az eddigi működés részle­tes leírásával november 30-ig a kis­kunhalasi Hirdetőbe kérjük megkül­deni. Jelige „önállóság 1983”. 2274 KECSKEMÉTI PECSENYE . Lakiteleki kacsaragu Vásárolunk egy kacsacomtrhátat és feldaraboljuk. Kevés vízben feloldunk egy húsleveskockát, beletesszük a ka­csadarabokat, egy gerezd fokhagymá­val, kevés törött borssal, csipet ka­kukkfűvel ízesítjük és félig puhára megpároljuk. Belevágunk karikára 2—3 szál (vagy egy csomó idei) megtisztí- tott sárgarépát, hozzáadunk 2 csomó, zöldjétől megtisztított újhagymát, és az edényt lefedve a sütőben teljesen pu­hára pároljuk. Időnként ajánlatos meg­keverni, és elfőtt levét kevés vízzel pó­tolni, adhatunk hozzá petrezselymes rizsköretet. 6849 KECSKEMÉTI BAROMFIFELDOLGOZÓ VÁLLALAT Csempevásár az Alföldi TUzEP Vállalat Építőanyag Áruházában és mintaboltjaiban. fi csempevásár csak 1 hétig-november 8-tól 13-ig, ­alig a készlet tart! I A vásáron nagy választékban falburkoló csempéket 20—60 százalékos engedménnyel árusítunk. Az engedményes vásár helye: ÉPÍTŐANYAG ÁRUHÁZ Szeged, Marx tér, „C” pavilon. 106. sz. Mintabolt, Kecskemét, Nagykőrösi u. 34. 112. sz. Mintabolt, Baja, Nagy István u. 26—28. 121. sz. Mintabolt, Kiskunhalas, Kossuth L. u. 4. 208. sz. Mintabolt, Szeged, Csongrádi sgt. 12. 305. sz. Mintabolt, Békéscsaba, Tanácsköztársaság u. 48. VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT. Alföldi TÜZÉP Vállalat 6720 A VOLÁN 9. SZ. VÁLLALAT autóbusz-vezetői tanfolyamot szervez A tanfolyam feltétele 2 éves tehergépjármű­vezetői gyakorlat. Jelentkezni lehet a vállalat személyzeti és oktatási osztályán. Kecskemét, Csáktornyái u. 4—6. 6689 Megvételre (elajánlunk 1 db. Ikarus 255 70 típusú (45 személyes) autóbuszt. Érdeklődni: Erdei Ferenc Művelődési Központ, Kecskemét, Május 1 tér 1. Gondnokság. Telefon: 20144. 6840 A MAGÉV-en keresztüli értékesítéssel ELADJUK az alábbi gépeket: 1 db üzemképes MTZ—50 erőgép, — 1 db üzemképes DT—413 lánctalpas erőgép, — 1 db 3 t raksúlyú pótko­csi, — 1 db 2 köbméteres egytengelyes tartálykocsi, — 1 db RSN permetező. — 1 db ÜST szőlőművelő tár­csa, függesztett. A gépek megtekinthetők: Bereczki M. Kertészeti Gé­pész Szakközépiskola Baja, Szamuely u. 96. _______1778 G ázfogyasztók, FIGYELEM! ITT A FŰTÉSI SZEZON. Gázkészülékeit csak ren­deltetésüknek megfelelően használja. Ha hibát, gáz­szivárgást észlel, hívjon azonnal szerelőt. Gáztűzhellyel csak főzzön, süssön, azzal fűteni életveszélyes és tilos!

Next

/
Oldalképek
Tartalom