Petőfi Népe, 1982. november (37. évfolyam, 257-281. szám)

1982-11-02 / 257. szám

XXXVII. évf. 257. szám Ára: 1,40 Ft 1982. november 2. kedd AZ MSZMP BÄCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA TILAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Hazánkba érkezett Grisa Filipov Grisa Filipov, a Bolgár Nép- köztársaság Minisztertanácsának elnöke, Lázár György miniszter- elnök meghívására hétfőn hiva­talos baráti látogatásra hazánk­ba érkezett. A bolgár miniszter- elnököt és kíséretét a Ferihegyi repülőtéren Lázár György, Marjai József miniszterelnök-helyettes, Veress Péter külkereskedelmi mi­niszter, Roska István külügymi­niszter-helyettes fogadta. Jelen volt Sebestyén Jenő, a Magyar Népköztársaság szófiai és Bon- cso Mitev, a Bolgár Népköztár­saság budapesti nagykövete. A bolgár miniszterelnök dél­előtt a Hősök terén megkoszo­rúzta a Magyar Hősök emlék­művét. Ezt követően a Parlament de- legációs termében megkezdődtek a hivatalos bolgár—magyar tár­gyalások. A magyar tárgyalócsoportot Lázár György miniszterelnök ve­zette, tagjai voltak Marjai József' miniszterelnök-helyettes, Veress Péter külkereskedelmi miniszter és Roska István külügyminiszter­helyettes, Gábor András ipari miniszterhelyettes, Kovács Gyula, az Országos Tervhivatal elnök- helyettese és Sebestyén Jenő. A bolgár tárgyalóküldöttséget Gri­sa Filipov vezette, tagjai voltak Sztanis Bonev miniszterelnök­helyettes, Hriszto Hrisztov kül­kereskedelmi miniszter, Marij Ivanov, a külügyminiszter első helyettese, Boncso Mitev, a Bol­gár Népköztársaság budapesti nagykövete, Ászén Velkov, a Mi­nisztertanács kabinetfőnöke, Cve- tan Cenkov, vegyipari miniszter- helyettes, Jordan Tenov gépipari és elektronikai miniszterhelyet­tes és Rasko‘ Draganov, az Or­szágos Agráripari Szövetség köz­ponti tanácsának elnökhelyettese. A tárgyalásokon a felek köl­csönösen tájékoztatták egymást a két ország helyzetéről, a jelenle­gi tervidőszak feladatairól, vala­mint a Magyar Szocialista Mun­káspárt és a Bolgár Kommunis­ta Párt XII. kongresszusán elfo­gadott határozatok végrehajtásá­ról. Áttekintették a bolgár—ma­gyar kapcsolatokat, különös fi­gyelmet fordítva a gazdasági együttműködés jelenlegi helyzeté­re és időszerű feladataira. A tárgyaló felék véleményt cseréltek a nemzetközi élet idő­szerű problémáiról, különös te­kintettel a kontinensünk békéjé­vel és biztonságával kapcsolatos kérdésekre. Lázár György hétfőn este a Parlamentben díszvacsorát adott vendége tiszteletére, ahol a bol­gár és a magyar kormányfő po­hárköszöntőt mondott. A KSH elnökének látogatása A Központi Statisztikai Hiva­tal tevékenységének korszerűsí­tésére indult számítógépes háló­zatfejlesztés megyénkben — a KSH igazgatóságai között ne­gyedikként — ez év februárjában valósult meg. Az új számítógép- rendszer működésének megte­kintésére Nyitrai Ferencné dr. államtitkár, a KSH elnöke a me­gyei pártbizottság első titkára, Romány Pál, és a megyei tanács elnöke, dr. Gajdócsi István kísé­retében ellátogatott a KSH Bács- Kiskun megyei Igazgatóságához. A vendégeket az intézmény veze­tője, Bercsényi Zoltán, valamint a SZÜV igazgatója, Leitner Lász­ló fogadta. A feldolgozási rendszer korsze­rűsítésének általános és területi helyzetéről és a további felada­tokról Pesti Lajos, a KSH elnök- helyettese, Barabás Miklós, a KSH területi főosztályvezetője és ifj. Tohai László, a megyei igaz­gatóság rendszerprogramozója adott rövid tájékoztatást. A ven­dégek ezután a KSH földszinti géptermében a folyamatban lévő munkák megtekintésével tanul­mányozták a számítógéprendszer gyakorlati alkalmazását! Az ezt követő tanácskozáson Nyitrai Ferencné elismerően nyi­latkozott a látottakról, hallottak­ról. Hangsúlyozta, hogy a gép csak eszköz, az alkotóan gondol­kodó ember segítője, de nem he­lyettesítheti a gondolkodást. Örömmel üdvözölte a KSH me­gyei igazgatósága és a SZÜV kecskeméti központja közötti di­cséretes együttműködést. Ami — mint mondotta — nagyszerű pél­dája annak, hogyan lehet éssze­rűen kihasználni a szellemi ka­pacitásokat, és gazdaságosan bán­ni azokkal a technikai eszközök­kel, amelyek nem bővülnek olyan ütemben, ahogyan szeretnénk. Az államtitkár végül felhívta a fi­gyelmet arra, hogy a központi és területi döntések előkészítéséhez mélyebb közgazdasági elemzések­re nyílt lehetőség. Azaz a korsze­rű technika révén nemcsak az adatfeldolgozás ideje rövidült le. hanem a társadalmi és gazdasá­gi folyamatok együttes. értékelé­sére, az összefüggések- feltárásá­ra is nagyobb figyelmet lehet — kell — fordítani. Losonczi Pál tárgyalásai Kuvaitban rí Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke Jaber al-Ahmed al-Jaber al-Sabah sejk­nek, Kuvait állam emírjének meghívásá­ra hivatalos, baráti látogatásra vasárnap Kuvaitba utazott. Kíséretében van Hetényi István pénzügyminiszter, Garai Róbert külügyminiszter-helyettes, Melega Tibor külkereskedelmi miniszterhelyettes és Si­mon Ferenc, a Tájékoztatási Hivatal el- nökhelyettese. Búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Trautmann Rezső, az Elnöki Ta­nács helyettes elnöke, Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára és Púja Frigyes külügyminiszter. A vendéget a kuvaiti főváros repülőte­rén az uralkodó, valamint Szaad el-Abdul­lah el-Szalem esz-Szabah trónörökös, mi­niszterelnök, továbbá a kuvaiti kormány több tagja, valamint Horváth Ernő, ha­zánk kuvaiti nagykövete köszöntötte. Ami­kor az Elnöki Tanács elnöke kiszállt a kü- löngépből, 21 ágyúlövés dördült el. Az ünnepélyes fogadtatás után a kuvaiti uralkodó a kormányváróban rövid beszél­getést folytatott vendégével, majd szállá­sára, a Szalam-palotába kísérte. Itt ismét rövid megbeszélésre került sor. Losonczi Pál vasárnap délután máir meg is kezdte tárgyalásait: a Szalam-pa- lotában fogadta Szabah al-Ahmed al-Szai- bah sejk miniszterelnök-helyettest, kül­ügyminisztert, aki jelenleg a tájékoztatáisi miniszteri tisztséget is betölti. A találkozón mindkét fél megelégedés­sel szólt a két ország kapcsolatainak fej­lődéséről. A nemzetközi kérdésekről szólva külö­nös hangsúlyt helyeztek az arab egység fontosságára. Értékelték a közel-keleti térségben a két felet érdeklő folyamatokat. Este az Elnöki Tanács elnöke hazánk kuvaiti nagykövetségén a kuvaiti magyar kolónia tagjaival találkozott. Ahmadiba, az ország olajközpontjába látogatott hétfőn délelőtt — kuvaiti tar­tózkodásának második napján — Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke. KSG-gyc ízelem a kosária bdí i-rangadón A magyar államfő délelőtt, politikai lá­togatása keretében fogadta Szaad el-Ab- d ullah el Szalem ész-Szabah trónörökös miniszterelnököt a Szalam-palotában. Ez­után hajtatott a mintegy 25 kilométerre lé­vő, a fővárossal szinte egybeépült kőolaj­központba. Ahmadiban Jaber Abdullah al-Jaber, a város kormányzója fogadta iLosonczi Pált «és kíséretét. Az Elnöki Tanács elnöke itt megtekintette a kuvaiti nemzeti olajvál­lalat múzeumát. Ahmadiban és a közeli Shuaiba ipari komplexumban az Elnöki Tanács elnöke képet alkothatott arról a dinamikus fej­lődésről, amelyet a kőolajkinccsel való okos gazdálkodás tett lehetővé a sivatagi országban. Shuaiba ipari körzetben a fiatal kuvaiti petrolkémiai és építőanyag-ipar létesítmé­nyeivel ismerkedett az Elnöki Tanács el-: nöke. Itt kőolajfinomító, műtrágyagyár és több más üzem épült. A tízezer dolgozó között igen sok a külföldi, magyar is ta-, lálható a tengerparti ipari központban: ő a környezetvédelem szakértője. Losonczi Pál és kísérete látogatást tett egy vegyi­üzemben és gépkocsin bejárta az egyik olajkikötőt is. A kormányzó ezután ebédet adott az Elnöki Tanács elnökének tiszteletére, majd; Losonczi Pál és kísérete visszatért a ku-| vaiti Szalam-palotába, a küldöttség szál-; lására. Itt a magyar államfő délután fogadta a Kuvaitban akkreditált diplomáciai misz- sziók vezetőit. «Hétfő délelőtt Hetényi István pénzügy­miniszter kuvaiti partnerével, Abdullatif- Juszuf el-Hamaddal tartott megbeszélést.^ Az Elnöki Tanács elnöke és kísérete ma tanácskozik a kuvaiti emírrel és kormá-V nyának tagjaival, majd államfőnk és ven­déglátója külön is megbeszélést tart. Ezen- ”« kívül Losonczi Pál a kuvaiti kormányt több vezető tagjával találkozik. Losonczi Pál és kísérete szerdán reggel íj indul vissza Budapestre. nm Nagy küzdelemben, igazi rangadó-han^u. latban folyt le Kecskeméten a KSC—FiSK férfi kosárlabda-mérkiözés, amelyet végiji a jobban hajrázó kecskeméti csapat nyert meg. A képen a találkozóm legtöbb pontot elérő bajai Kovács (6-os számmal) dob 1 t0sarat Csorvási és Veress köpött. A hét végi kosár­labda NB les mérkőzésekről, a fé Sikerrel végződött NB Il-es, valamint a te rületi és megyei bajnoki labdarúgó-mérkőzés« akről szi* tén a sportrovatban találnak tudósí fásokat az olvasók. ■■■■■■ Szolidaritási nyilatkozat elfogadásával fejeződött be az országos nőkonferencia Szombaton a Parlament kong­resszusi termében késő este ért véget a III. országos nőkonfe­rencia első napi programja. Az ekkor szólásra emelkedett kül­döttek között fejtette ki vélemé­nyét Takács László, a páhi Pető­fi Tsz elnöke. Bevezetőjében« el­mondta, hogy megyénk mezőgaz­daságának nagyszerű eredményei­ben óriási szerepe \van tannak a 300 ezer :nőnek, akik Szövetkezeti tagként, 'alkalmazottként, vagy segítő családtagként vesznek részt mind ia nagy-, .mind a kisüzemi gazdálkodásban. — Rendkívül sokat tehetünk,, és tennünk is kell, nekünk fér­fiaknak a nők helyzetének javí­tásáért. Mert igaz ugyan, hogy elmondhatjuk, a mi szövetkeze­tünkben, — és a miénkhez ha­sonlóan még nagyon sokban — csak egyféle bérszabályzat van, a munka szerint járó díjazás. Tehát vannak jóval az átlag felett kere­ső nők és az alatt kereső férfiak. De tárgyilagosan meg kell mon­dani, hogy a mezőgazdaság sajá­tosságaiból adódó hátrányokat — az évi jövedelemben is — g nők fokozottabban érzik: A szezonban, a termelőgazda­ságokban végzett 8—10 órán túl a nők 4—5 órát dolgoznak a má­sodlagos gazdaságokban és leg­alább 2—3 órát a háztartásban. A paraszti családokban ugyanis ele­venen él az a szemlélet, hogy bizo­nyos házimunkát csak a nők, il­letve csak a férfi végezhet. Rá- adásul.a sok előkészületet igény­lő étkezési szokások is lassan vál­toznak. Mindez nemcsak a nők, hanem a jövő szempontjából sem közömbös. A nők leterheltségének fokozódásával ugyanis a családne­velés szenved hiányt. Az anyai szeretetet, gondoskodást semmi nem tudja pótolná, mégis azokkal a felszólalókkal kell egyetérteni, akik azt hangoztatták, hogy az egész társadalominak fokozottab­ban oda kell figyelni az ifjúság nevelésére. Takács László felszólalásában kitér;t még a mezőgazdaságban dolgozó nők időnként mostoha munkakörülményeire, illetve a diplomás nők lehetőségeire eb­ben az ágazatban. A nőkonferencia vasárnap foly­tatta munkáját. Elsőként Markója Imre igazságügy-miniszter kért szót, aki a kormány nevében üd­vözölte a tanácskozás résztvevőit. Hozzászólásában áttekintette a felsza«badulás óta eltelt időszak nőpolitikái eredményeit, rávilá­gítva arra az óriási változásra, amely az asszonyok, lányok tár­sadalmi helyzetében bekövetke­zett. Ugyanakkor szólt arról is, hogy további előrelépésre Van szükség. Az ország gazdasági helyzetével összefüggésben Mar­kója Imre rámutatott árra: a gazdasági struktúra átalakulásá­(Folytatás a 2. oldalon.) Megemlékezések, koszorzúzások, létesítmények átadása a Nagiy Októberi Szocialista Forradalor n 65. évfordulóján Megyesze :rte készülnek a Nagy Októberi í Szocialista Forradalom 65. évfordv dójának megünneplésé­re. Noverr iber 2-án, kedden este 6 órakor Kecskemétien, az Erdei Ferenc M- űvelődési Központban a Szovjetun: íó Belügym inisztériumá- nak ének. . és táncegyüttese ad műsort, a mely az ünnepségsorozat nyitányár iák tekinthiető. Novem­ber 4-én délelőtt Baján az Újvá­rosban A iBC-áruházat adnak át „ Délután Jakabszálláison általánc iS iskola, I Ciskunmajsá.n pedig a c j_ pőipari szövetkezet új üzemcsr Ír­nokánál c avatására kerül sor. I Ka­locsán az évforduló tisztele téré készült el a Hunyaidi János sf jort- telep. Nov ember 5-én, pénteken dél­előtt Kecskeméten , az Erd< aj Fe­renc Művelődési J Központé an ke­rül í (or a megyei kitüntet ési ün­nep? ,égre. Ugyané bben az időben Tisz ;akécskén az általáno ,s iskola és gimnáziumbari tartan ,ak meg- em fékezést, s a t,anintéz et Móricz Zs ígmond nevét veszi f el. Kiskö­re «ön koszorúzás ,i ünne pségre ke- rf ál sor, majd s t KIS ,Z-bizottság s .zékházában em lékezr tek meg az ' évfordulóról. Ka .locsár i a központi napköziotthon k onyhf íját adják át rendeltetésének, me gkoszorúzzák a szovjet hősi emlé kművet, s az I. István Gimriáziv unban ünnepi gyűlést tartanak:. K iskunhalason a Fémmunkás Vállal atnál ünnepé­lyes keretek között emlékeznek mef g a Nagy Októberi Szocialista Fo' rradalom 65. évfordulójáról, s ki tüntetéseket adnak át. Kecske- n léten a KISZ megyei bizottságá- r iái ugyancsak elismerések átadá­sára kerül sor. Délután a Fém­munkás Vállalat kecskeméti gyá­rában üzemi ünnepség lesz. ahol ugyancsak kitüntetéseket nyújta­nak át az aktivistáknak. Hartán a koszorúzást követően egy új ABC- áruház átadására is sor kerül. Ezen a napon Mélykúton, Soltvad- kerten, Kiskunfélegyházán koszo­rúzást és ünnepi megemlékezést tartanák. Vaskúton egy ABC-áru- házat adnak át rendeltetésének. Délután fél öt órai kezdettel Ba­ján, a tanítóképző főiskolán ren­dezik meg a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 65. évfordu­lójának megyei ünnepségét. Az ünnepi szónok Katanics Sándor, a megyei pártbizottság titkára lesz. Tiszakécskén, Kecelen, Solton ün­nepi megemlékezést tartanak. November 6-án, 9 órakor a me­gyeszékhelyen a szovjet hősi te­metőben, a vasútkerti, illetve a Szabadság téri szovjet hősi em­lékműveket koszorúzzák meg. Délelőtt 10 órakor a Lenin-szobor- nál helyezik el a megye párt- és állami vezetői a tisztelet, a meg­emlékezés koszorúit. G. G. Politikai könyvnapok/ Szerény külsőségek közt zajló, ám a mindennapokban hasznosan kamatozó esemény- sorozatot üdvözlünk: az idén immár 21. alkalommal sorra kerülő politikai könyvnapokat, melyeknek ünnepi megnyitója holnap lesz Szegeden, a Tech­nika Házában. Az őszi hónapokban, hetek­ben üzemek, intézmények, ál­lami gazdaságok, termelőszö­vetkezetek, művelődési házak sokaságában irányul a figye­lem — ankétokon, könyvkiál­lításokon, író—olvasó találko­zókon — o társadalmi-politi­kai ismeretek szerzésére, ami a lakosság, a dolgozók köré­ben egyre növekvő igény. Ezért is foglal el szellemi éle­tünk ünnepi alkalmai között mind rangosabb helyet a po­litikai könyvnapok esemény- sorozata. Hazánkban sok százezren tanulmányozzák évről évre szervezett formában is; párt­ós tömegszervezeti iskolákon, tanfolyamokon, előadó Ssoro- zatokon a marxizmus —leni- nizmusL Marx, Engels, j Lenin műveinek olvasottsága azon­ban nemcsak a politik ai okta­tás eredményességét j jelzi, ha­nem könyvkiadásunk fejlődé­sét is. Azt, hogy az MSZMP kiadója, a Kossut ;h Kiadó mindinkább megtalc Hja a he­lyes arányokat ala ípvető fel­adata — a marxi: jmus—leni- nizmus klasszikusa linak gon­dozása, újbóli kia dása —, il­letve a társadalom tudományok mai fejlődését, id őszerű prob­lémáit nyomonkö Ivetö művek megjelentetése, v alamint a po­litikailag egyelő■ re talán még csak a napi ese fények szint­jén érdeklődők igényeinek ki­elégítése között , Természete­sen az évek m Másával, az új generációk fel .nőtté válásával mindkét fajta igény újrater­melődik. A n n.agyar könyvki­adás igyekszi ,k lépést tartani velük. Mégis; merteki az érdek­lődőkkel pár tunk tevékenysé­gét, politikái' át; közreadja a nemzetközi kommunista és munkásmozg /alom friss ta­pasztalatait, miközben'a töme­gek ismeret ,eit népszerű tudo­mányos mi inkákkal, érdekes, gyakran ú j ismereteket adó kiadványo kkal is gyarapítja. A körű lőttünk zajló, sok ehlentmor idást is tartalmazó, s így magi jarázatot, értelmezést igénylő világunk alaposabb m egismt trésének hasznos segí­tői a p olitikai könyvek, ame­lyek — ■ a sokirányú politikai, társadé ilmi és tudományos ér­deklőd és felkeltése mellett — a szói zialista szemlélet alakí- táuáru ik nem kevésbé fontos esz'kö; zei. Az idei gazdag kínálatból említ sük meg Marx, Engels, Leni n: A kultúráról című gyűj teményes kötetet, amely nap; jaink sok vitás kérdésében is j ó iránytű lehet. Most ke­rül az érdeklődők kezébe Leo- nyi d Brezsnyev: Az SZKP és a ■' szovjet állam külpolitikája című könyve, segítve jobban megérteni a Szovjetunió rend­kívüli erőfeszítéseit a békéért, a háború nélküli világ megte­remtéséért. Égető mai prob­lémákat világit meg a Fegy­verkezés és világgazdaság cí­mű tanulmánykötet, valamint Havasi Ferenc könyve, az Üj fejlődési pályán. Hasznos lexi­kális ismereteket ad a kétkö­tetes Világtörténeti enciklo­pédia; sokak érdeklődésére tarthat számot a Budapest munkásmozgalma 1919—1945, Gerelyes Ede tollából, vala­mint az ismert szerzőpáros, Hollós Ervin és Lajtai Vera új könyve, a Hidegháború Ma­gyarország ellen 1956. Talán ízelítőül ennyi is elég annak szemléltetésére, hogy az idei politikai könyvnapok kí­nálata ismét nem okoz majd csalódást. Az idén közreadott művek gazdag tematikája jól mutatja politikai könyvkiadá­sunk látószögének szélesedé­sét; azt a hasznos törekvést, hogy korunk leghaladóbb esz­méje, a marxizmus—leniniz- mus iránt érdeklődök éppúgy kielégíthessék tudásszomju­kat, mint korunk politikai problémái iránt érdeklődők. U. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom