Petőfi Népe, 1982. október (37. évfolyam, 230-256. szám)

1982-10-01 / 230. szám

IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: eleinte túlnyomóan derült lesz az ég, később elsősorban az ország nyugati és déli részén megnövekszik a felhőzet és ott eső, zivatar is lehet. A déli, délkeleti szél napközben megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 8—13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 33 fok között várható. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE A* MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA xxxvii. évi. 230. szám Ára: 1,40 Ft 1982. október 1. péntek Lázár György, a Magyar Népköztársaság Minisz­tertanácsának elnöke Dr. Bruno Kreiskynek, az Osztrák Köztársaság szövetségi kancellárjának meghívására 1982. szeptember 28. és 30. között hivatalos látogatást tett Ausztriában. A Minisz­tertanács elnökét fogadta Or. Rudolf Kirschlager, az Osztrák Köztársaság szövetségi elnöke. Lázár György miniszterelnök és dr. Bruno Kreisky szövetségi kancellár szívélyes és nyílt légkörben beható véleménycserét folytatott a ma­gyar—osztrák kapcsolatokról, valamint az idősze­rű nemzetközi kérdésekről. Közlemény az osztrák—magyar tárgyalásokról Lázár György csütörtökön hazaérkezett J li, 8^ $/ A megbeszéléseken a kormány­fők aláhúzták annak a tevékeny­ségnek a jelentőségét, amelyet Magyarország és Ausztria kétol­dalú kapcsolatai továbbfejlesztése és az enyhülési folyamat tovább­vitele érdekében kifejt. Síkra szálltak a fegyverkezési hajsza (megfékezésének szüksé­gességéért, tekintettel valamennyi állam biztonságára és a katonai egyensúly lehető legalacsonyabb szinten történő megőrzésére. Mindkét fél üdvözölte a Szovjet­unió és az Egyesült Államok kö­zött megkezHeft tárgyalásokat az európai közép-hatótávolságú nuk­leáris fegyverek, valamint a ha­dászati nukleáris fegyverek kor­látozásáról és csökkentéséről, s kifejezték reményüket, hogy ezek a tárgyalások mihamarabb pozi­tív eredményre vezetnek. A kormányfők egyetértettek abban, hogy a fennálló válsággó­cok megszüntetése és új válság­gócok létrejöttének megakadályo­zása elsőrendű fontosságú feladat. E cél elérésének feltétele a nem­zetközi jog általánosan elfogadott normáinak, különösen az erőszak, vagy az azzal való fenyegetés ti­lalmának szigorú betartása a nemzetközi kapcsolatokban. A kormányfők kifejezték remé­nyüket, hogy a közép-európai fegyveres erők és fegyverzet köl­csönös csökkentésével és az az­zal összefüggő intézkedésekkel foglalkozó bécsi tárgyalásokon mielőbb konkrét előrehaladást ér­nek el. Kiemelték annak nagy jelen­tőségét, hogy folytatódjék a ke­let—nyugati nyílt párbeszéd a jelenlegi nemzetközi problémák megoldása, a kétoldalú és sokol­dalú együttműködés fejlesztése céljából. A felek véleménye sze­rint egy legfelsőbb szintű szov­jet-amerikai 'találkozó lényegi előrehaladást eredményezhetne ebben az irányban. Mint hangsúlyozták, mindkét kormány arra törekszik, hogy a madridi találkozó további elna­polás nélkül, pozitív eredmény­nyél mielőbb fefeződjék be, új impulzust adva ezzel az enyhü­lésnek. Hangsúlyozták egy ki­egyensúlyozott, érdemi jzáródo- kumentum szükségességét, bele­értve a bizalom- és biztonság­erősítő intézkedésekkel és lesze­reléssel foglalkozó európai kon­ferencia összehívására vonatkozó elhatározást is. A kétoldalú kapcsolatok meg­vitatása során a kormányfők egy­behangzóan megállapították, hogy a Írét ország kapcsolatainak az utóbbi években íáéKÖVetkezett di­namikus fejlődése jó alapot nyújt az együttműködés folytatásához és elmélyítéséhez. Megelégedés­sel állapították meg, hogy Ti ma­gyar—osztrák kapcsolatok a kü­lönböző társadalmi rendszerű or­szágok együttműködésének meg­győző példáját adják. A kormányfők kifejezték elé­gedettségüket, hogy legutóbbi ta­lálkozójuk óta is folytatódott a gazdasági együttműködés szélese­dése, bővült a kereskedelmi for­galom. Lázár György miniszterelnök hivatalos magyarországi látoga­tásra hívta meg "őr. Bruno Kreisky osztrák szövetségi kancel­lárt, aki a meghívást köszönettel elfogadta. « A Minisztertanács elnöke csü­törtökön feleségével együTF haza­érkezett Ausztriából. A lakásépítés és -elosztás továbbfejlesztéséről tárgyalt a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtöki ülésén megvitatta és elfogadta a la­kásépítés és -fenntartás, valamint a lakásgazdálkodás és -elosztás továbbfejlesztését szolgáló jogszabályokat, amelyek célja a lakáshoz jutás esélyeinek javítása, a lakosság arányosabb töherviselésének ki­alakítása, a saját lakásépítésében való érdekeltség fokozása, a lakás- fenntartás állami terheinek mérséklése, továbbá a helyi tanácsok önállóságának bővítése- (Erről lapunk 2. oldalán számolunk be). A kormány megtárgyalta és jóváhagyta az egészségügyi miniszter jelentését a táppénzrendszerről 1976-ban hozott határozat végrehaj­tásának tapasztalatairól. Megállapította, hogy az állami és társadalmi szervék, valamint az egészségügyi hálózat munkája nyomán az utób­bi években megállt a táppénzesek arányának növekedése. A Minisz­tertanács a társadalmi fegyelem növelése, az ellenőrzés fokozása út­ján lehetőséget lát az indokolatlan táppénzkifizetések további mér­séklésére. A kormány megtárgyalta és jóváhagyta a 'külföldi részvétellel mű­ködő gazdasági társulások magyar vámszabad területen történő léte­sítéséről szóló előterjesztést. Felhatalmazta a pénzügyminisztert, hogy a szükséges jogszabályokat kiadja és — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — indokolt esetben egyedileg engedélyezhesse a jog­szabályok egyes pontjainak alkalmazását vámterületen működő ve­gyes vállalatokra is. Csehszlovák népi ellenőrök látogatása Tegnap Bács-Kiskun megyébe látogatott a hazánkban tartózko­dó háromtagú csehszlovák népi ellenőrzési küldöttség, amelyet Frantisek Ondrich miniszter, a Csehszlovák Népi Ellenőrzési Bi­zottság elnöke vezet. A külföldi vendégeket és a kíséretükben le­vő dr. Molnár Imrét, a KNEB elnökhelyettesét Kecskeméten a megyei pártszékházban fogadta Szakolczai Pál, a megyei pártbi­zottság titkára. A megbeszélésen részt vett dr. Gajdócsi István, megyei tanácselnök is. Szakolczai Pál Bács-Kiskunról szóló tájékoztatójában beszélt a megye településszerkezetéről, az államigazgatás szervezeti felépí­téséről. A gazdasági kérdésekre rátérve kiemelte a mezőgazdasá­gi termelés fontosságát, ezzel kapcsolatban a megye adottsá­gait, belföldi élelmiszer-ellátás­ban betöltött szerepét, és az or­szág exportjából reá háruló fel­adatokat. A mezőgazdasághoz szorosan kapcsolódó, meghatározó jelen­tőségű feldolgozás, élelmiszer- ipar mellett felvázolta a megye iparának struktúráját' is. Ennek kapcsán szólt a legújabb gazda­sági változásokról, amelyek a piac- és versenyképes, korszerű termékek előállítását célozzák. Ezt követően a megyei, terüle­ti politikai munka jellemzőit és az időszerű feladatokat ismertet­te, majd válaszolt a miniszter kérdéseire, amelyek a lakossági szolgáltatásokkal, valamint a tu­dományos kutatómunka gyakor­lati, nagyüzemi felhasználásával foglalkoztak. A megbeszélés után a megyei népi ellenőrzési bi­zottságon folytatódott a csehszlo­vák küldöttség programja. Mik­lós Zoltán, a megyei NEB elnö­ke, a,népi ellenőrzés munkájáról, valamint a szolgáltatásokkal kap­csolatos vizsgálatok módszeréről, tanulságairól beszélt. 'Délután Frantisek Ondrich és kísérete megismerkedett a már eddig is sok újdonsággal előre­rukkoló ÉPSZISZ tevékenységé­vel, felkereste a széchenyivárosi szolgáltatóházat, majd városné­zésen vett részt. Helvécián, az Állami Gazdaságban tett üzem- látogatás volt a nap befejező ese­ménye, majd a küldöttség este elutazott Bács-Kiskun megyéből. V. T. KERÁMIA-KÖZGYŰLÉS, FORMATERVEZÉSI TRIENNÁLÉ Új kiállítóterem nyílt # A bemutató­terem megnyitó ünnepsége. A Nemzetközi Kerámia Akadémia (IAC) fennállása óta első ízben tart­ja szokásos évi közgyűlését szocialis­ta országban, ezúttal Magyarorszá­gon. A háromnapos programon mint­egy száz külföldi és hazai keramikus, s a művészeti ággal kapcsolatban ál­ló szakember vesz részt. A vendé­gek tegnap a délelőtti órákban érkez­tek Kecskemétre a Nemzetközi Ke­rámia Kísérleti Stúdióba. Tizenegy órakor dr. Major Im­re, a Bács-Kiskun megyei Tanács elnökhelyettese köszöntötte az egybegyűlteket. Méltatta a stúdió művészeti életünkben betöltött szerepét és hangsúlyozta, hogy a kísérleti alkotóműhely tevékeny­ségének fő célja, hogy elősegítse a környezetkultúrák alakításában fontos szerepet betöltő kerámia­művészet műfaji, esztétikai, tech­nikai fejlődését, az alkotóképes­ségek széles körű kibontakozá­sát. Örömmel állapította meg, hogy a találkozó alkalmából a nagyközönség előtt is megnyílt a stúdió kiállítóterme és szabadté­ri kerámiaparkja. Ezután Rudolf Schyder, az IAC svájci elnöke kapott szót. Remek ötletnek nevezte, hogy „magyar barátai a kecskeméti stúdiót vá­lasztották a háromnapos prog­ram első állomásául”. A vendé­gek ezután városnéző sétán is­merkedtek a nevezetességekkel. Másfél éves munkával fejlesz­tették ki a legmegfelelőbb cumit — hihetetlenül rövid idő alatt már ötmilliót adtak el belőle. Az a szék, amelyet hosszú kísérle­tezés után szinte testre szabtak, olyan keresett, hogy a műhely túlórában dolgozik. — A két péb da arról a kiállításról való, amely Kecskeméten az Erdei Ferenc Művelődési Központban az oszt­rák formatervezést mutatja be. • Részlet az osztrák kiállításról. Tegnap délutáni megnyitójában prof. dr. Wolf­gang Stunz, az Osztrák Szövetségi Gazdasági Ka­mara Gazdaságfejlesztési Intézetének kurátora, tar­tományi parlamenti képviselő utalt arra, hogy az ipari formatervezés alkalmazása a cégek üzleti hasznát is növeli- Tolnai László, a megyei tanács általános elnökihelyettese a mindennapok korszerű és célszerű művészetének nevezte a desing-t, míg az Ipari és a Külkereskedelmi Minisztérium nevé­ben szólók azt hangsúlyozták, hogy a gazdaság in­tenzív fejlesztésének szükségességével együtt a de- sing fölhasználásának jelentősége nő. * Népes művészsereg is részt vett a II. Országos Szilikátipari Formatervezési Triennálé megnyitóján, az Erdei Ferenc Művelődési Központ kamarater­mében: az IAC közgyűlés résztvevői is kíváncsiak voltak kollégáik alkotásaira. Trefil István, az Épí­tési és Városfejlesztési Minisztérium főosztályveze­tője azzal vezette be a kiállítást, hogy „nincsenek könnyű helyzetiben a formatervezők: edényeket év­ezredek óta használ az emberiség, újat gyártani tehát nehéz”. Hogy nem lehetetlen, azt Ambrus Éva és Orosz Mária, Jegenyés János, Németh Olga, valamint a kecskeméti Prabstner János díjazott készlete bizonyítja. NÉLKÜLÖZHETETLEN SEGÉDESZKÖZÖK Számítógépek a mezőgazdaság szolgálatában A jelentősebb megyei mező- gazdasági nagyüzemek elnökhe­lyettesei és fökönyvéTői tanács­koztak tegnap Kiskunmajsán a nagyközség pártbizottsági szék­házban. Az értekezletet Sándor Miklós, a Pénzügyminisztérium megyei ellenőrzési főigazgatósá­gának igazgatója nyitotta meg. Beszélt arról, hogy a mezőgaz­dasági üzemek, vállalatok pénz­ügyi, számviteli munkájának el­lenőrzésében egyre nagyobb sze­rep jut a számítógépeknek. Ezek a berendezések olyan segédesz­közök, amelyek ma már nélkü­lözhetetlenek. Dr. Sütő Dezső, a Pénzügymi­nisztérium ellenőrzési főigazgató­ja előadásában szólt arról, hogy a korszerű számítógépek jelen­léte nem elegendő. Szükséges hoz­zá a megfelelő mennyiségű és minőségű adathalmaz is, annak érdekében, hogy a hozzáértő szakemberek megfelelően alkal­mazhassák a berendezéseket. Szóba került többek közötf, hogy megfelelően előkészített ter­vekre van szükség. De a terv számait nem szabad misztifikál­ni. Mert hiába a legszebben elő­készített javaslat, ha annak tel­jesítését a körülmények megaka­dályozzák. Elhangzott, hogy sok esetben ott vannak túlfizetve" a gazdasági vezetők és a szakmun­kások, ahol a teljesítmények színvonala alacsony. Ennek a szemléletnek a megváltoztatására mindenképpen szükség van, mert" gátja a tisztességes gazdál­kodásnak. Sok esetben a hozamok nagy­ságának a bűvöletében élünk. El­ismerésre késztet a 100 mázsás hektáronkénti kukoricát' termelő gazdaság, de mit sem ér a szép eredmény, ha emögött a költségek akkorák, hogy több elmegy a vámon, mint amennyi megjön a réven. A mezőgazdasági tartalékok és erőforrások 'kihasználásáról dr. Tóth József, a PM ellenőrzési osztályvezetője tartott előadást. Beszélt például arról, hogy a Kecskeméti-szikrai Állami Gaz­daságban az egy dolgozóra jutó eszközérték meghaladja a félmil­lió forintot. Ugyanákkor ez a tény az eredményességben és a hatékonyságban nem tükröződik. Félő, hogy az új gazdasági sza­bályozók ismeretében a szik­raiaknak gondjaik lesznek. A tá­jékoztatást követő rövid szakmai vitából kiderült, hogy sajnos, el­számolási, ellenőrzési rendsze­rünk még korántsem egységes. Emiatt aztán a sarkított számok­ból sok esetben téves következ­tetésekre jutunk. Hozzászólt az előadáshoz Mag- lódi László, a kiskunmajsai Jo- nathán Tsz elnökhelyettese is. Elmondta, hogy szövetkezetükben az elemzés alapelve mindig a valamihez történő viszonyítás, az optimálistól eltérő számok vizs­gálata. Az új módszerrel megál­lapított eltérések kihasználatlan kapacitásra derítenek fényt, és megmutatják a műszaki irányí­tás és szervezés'hibáit'is. Sz. P. M. Felelősségünk az ifjúságért Ülést tartott a Hazafias Népfront megyei bizottsága Tegnap ülésezett a Hazafias Népfront megyei Bi zottsága. Dr. Dobos László megyei elnök köszön tötte a megjelenteket. Részt vett az ülésen S- Hegedűs László, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára, Tengeri Pál, a megyei pártbizottság osz­tályvezetője. A testület ezúttal az ifjúságpolitik-. határozat végrehajtását Segítő mozgalmi tapaszt;- latokat összegezte és a további feladatokat is meg­vitatta. A napirend előadója Iván Istvánná, a nép­front megyei alelnöke, a nő- és rétegpolitikai mun­kabizottság vezetője volt. Részt vett a téma tár­gyalásán és felszólalt Grüner Gyula, a megyei KISZ- bizottság első titkára és Horváth László, a KISZ Központi Bizottságának osztályvezetője­Az előadó igen sokrétűen elemezte azt a tevé­kenységet, amelyet «a Hazafias Népfront helyi szer­vei, bizottságai és aktivistái a fiatalok érdekében ki­fejtenek a mozgalom keretei között és a napi mun­ka gyakorlatában. Az MSZMP Központi Bizottsá­gának 1970. februári ifjúságpolitikai állásfoglalásá­ban megjelölt feladatok szerint a mozgalom lehe­tőségeit kihasználva keressük azokat a módsssti e- ket, amelyekkel az ifjúság minél nagyobb tömegé­hez el tudunk jutni, velük szót érteni, a fiatalok szemléletét formálni. Népfrontbizottságaink ilyen irányú tevékenysége egyre jobban a mozgalmi munka szerves részét alkotja, nem szűkül le egy- egy bizottság tevékenységére, — mondotta .az elő­adó, majd arról szólt, hogy a Hazafias Népfront kü­lönböző testületéiben, bizottságaiban jelentős he­lyet foglalnak el a fiatalok, s megtaláljuk ezt a te­vékeny korosztályt a szakszervezetekben, a tanácsi testületekben és minden más területen. A megye fiatalságára is az a jellemző, hogy dön­tő többségük tisztességesen dolgozik,' tanul, példa­mutatóan kiveszi részét a társadalmi munkáiból. A megye 130 ezer fiataljából mintegy 30—32 ezer szo­cialista brigád-mozgalomban tevékenykedik. Nyu­godtan mondhatjuk, hogy alkotó, aktiv résztvevői megyénk politikai, gazdasági, kulturális életének, jövőnk alakításának. Ugyanakkor természetesen vannak sajátos, csak az ifjúságira jellemző problé­máik is- Gondot jelent számukra a pályaválasztás, a családalapítás, a pályakezdés, igényeik kielégíté­se sem zökkenőmentes. Gondjaikat gyakran kriti­kusan, élesen fogalmazzák meg, ez azonban nem je­lenti a szocialista társadalommal való szembenállá­sukat. Észrevételeikre figyelnünk kell. segíteni prob­lémáik -megoldásában. A továbbiakban Iván Istvánná a Népfrontmozga­lom ifjúságpolitikai tevékenységét elemezte. Mint mondotta, ez a munka átfogja a fiatalok nevelését és felkészítésüket a családi életre, a gyermekintéz­mények és az iskolák oktató-nevelő munkájának társadalmi segítését, a pályakezdés és családala­pítás időszakát, a lakóhelyi közösségi élet szerve­zését. E mozgalmi tevékenységnek az ifjúság va­lamennyi rétegére kell irányulnia, azonban úgy érez­zük, hogy napjainkban ennek hatása elsősorban a gyermek és iskoláskorú fiatalok körében érzékel­hető. A dolgozó fiatalok körében még nem sikerült megfelelő érdeklődést felkelteni, a népfrontbízott- sá-gok ez irányú tevékenysége még elmarad a lehe­tőségektől. Mind az előadó, mint a-hozzászólók — a vitában nyolcán kértek szót — hangoztatták azt az alapve­tő igazságot, hogy az ifjúság olyan, illetve olyan lesz, amilyennek a felnőtt társadalom neveli- Töb­ben említették a szülök, a család felelősségét, a felnőtt társadalom példamutatását, az őszinteség és nyíltság fontosságát. A sokrétű vita lényegét abban lőhetne összefoglalni, hogy a fiatalok közösségi ne­veléséből a társadalom minden rétegének részt kell vállalnia, a jövő generáció sorsáért mindannyian felelősek vagyunk. A megyei bizottság a beszámolót és a vitában elhangzott észrevételek többségét úgy fogadta el, hogy a további tennivalókat összegezve, eljuttatják a Városi, községi bizottságokhoz, figyelmükbe ajánl­va az elhangzottakat. Az ajánlás lényeges pontja, hogy megkülönböztetett figyelmet fordítsanak az ifjúság különböző rétegeire, a dolgozó, a bejáró, a tanyán élő fiatailakra, továbbá a veszélyeztetett gyermekekre, r,illetve a {hátrányos ihelyzetű jiatalko- rúakra. Állítsuk középpontba a család, iskola és a társadalom ifjúságot nevelő együttes munkáját — hangoztatta a népfront megyei bizottságának állás- foglalása. Az ülés második napirendi pontjaként a Hazafias Népfront megyei Bizottságának, elnökségének mun­kamódszeréről, továbbfejlesztésének feladatairól tárgyalt a bizottság Polgár István megyei titkár-'he- lyettes előterjesztése alapján, melyhez Farkas Jó­zsef megyei titkár fűzött szóbeli kiegészítést. A tes­tület elfogadta az előterjesztést, majd bejelentések hangzottak el. T. P.

Next

/
Oldalképek
Tartalom