Petőfi Népe, 1982. szeptember (37. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-01 / 204. szám

1982. szeptember 1. # PETŐFI NÉPE 9 3 i FELSŐSZENTIVÁN Elvittük? Kik? A közös gaz­daság, a tanács, az iskola. Felsőszentivánon az összefogás olyan természetes, mint a nyár- eleji rózsaillat virágos utcáin, meg az, hogy „törik magukat”, mint a kormánybiztos tanácsolta hajdanán. Hitem szerint intelme nélkül is hajtanák a munkát, mert szorgalmas természetűek, és a szorgoskodáshoz kedvcsináló közösségben élnek. Heltai Nándor Felsőszentiván politikai, tanácsi, gazdasági vezetői a közelmúltban meghívták szerkesztőségünk né­hány tagját: nézzenek körül a fa­luban. Viszonylag ritkán járunk arrafelé, pedig volna mit megírni. Örömmel tettünk eleget a meg­hívásnak és ez az összeállítás is bizonyítja, hogy mennyire hasz­nos volt az ott töltött délután. Hely. és időhiány miatt természe­tesen nem törekedhettünk teljes­ségre, de talán sikerült érzékeltet­ni „a tanuló falu” legfőbb jellem­zőit, gyors előrehaladásának indí­tékait. • • Összefogás =. jó közérzet, gyarapodás A vállalkozó falu Hiába könyörögtek, ügyeskedtek a felsőszentivániak: még szárnyvonalat sem kaptak. Gazdasági szakértők szerint szinte behozhatatlan hátrányt jelent egy-egy település számára a vasúttalanság. A bácskai községet már régóta a legmódosabb magyar falvak közt emlegetik. Környezet A második világháború után el­menekült és kitelepített volks- bundisták helyére telepített csalló­közi magyarok — mint ez Mé­száros Istvánnak, az Észak-Bács- ka című kötetben olvasható visz- szaemlékezéseiből tudható —, legszívesebben azonnal továbbáll- tak volna. „Mire a harminckilós, csomaggal ideértünk, már min­dent széthordták, kérem, még a cserepet, meg az ablaktokokat is szedték a sváb házakról! Azt mondom én a kormánybiztosnak: lessék mondani, lesz ebből or­szág? Nagyon el voltam kesered­ve, legszívesebben elemésztettem volna magam a családommal együtt. . . Azt feleli nekem a kormánybiztos: amíg a bátyám ilyet kérdezget, ahelyett, hogy dolgozna, építene, addig nem lesz ország, de ha töri magát, akkor lesz ország! Napjainkban Felsőszentivánnal példálózunk, ha azt bizonygat­juk, hogy a gazdasági szerveze­tek közreműködésével is korsze­rűsített falusi környezet a ter­melés növelésének egyik ténye­zője. Az első hároméves terv bács­kai programja kisvasutat és csa­tornarendszert ígért a felsőszent- ivániaknak . . . Tétlen várakozás helyett maguk keresték a boldo­gulás útjait, mert mindenkor realisták voltak. Okos valóságis­merők, akiknek építő, újító buz­galmát a csalódások legfeljebb átmenetileg lankasztották, mert tudták: minél előrelátóbbak, an­nál kisebb energiával, annál gyorsabban gyarapodnak. Bizalom Már a felszabadulás előtt kap­tak, szereztek villanyt. Az elsők között szerveztek vízmű-társula­tot, és mar 1964-ben elrendelhet­ték: csak fürdőszobás ház épít­hető. Másutt csak álmodoztak bölcsődéről, óvodáról, amikor itt természetesnek tartották a szü­lők, hogy ily módon, is könnyíti életüket a tanács. Nagyobb, vá­rosiasabb falvakban sem gondol­tak játszótérépítésre, parkosítás­ra, amikor Felsőszentivánon egy emberként lelkesedtek létesítésü­kért. A betonjárdákon sétálgatva, az ápolt portákban, a remek gyü­mölcsfasorokban gyönyörködve kérdeztem Göndör József ta­nácselnököt: — Ki őrzi a ter­mést? Valami ilyesfélét válaszolt: a falu. Mertek előideink is, mi is merünk bízni az emberben. Miért is vinné el bárki más ter­mését, ha magának is terem ele­gendő. Belátják az emberek, hogy ez a legésszerűbb, leghasznosabb magatartás mindenki számára. Vállalják a kockázatot, mint egyik népszerű sorozatunkban szereplők. Felsőszentiván jó ide­je nem fél a beruházásoktól. Az okos beruházásoktól! Az olyantól, amely számol a meglevő és min­den lehetséges módon fejlesztett szellemi kapacitással. Állítom, ma aligha sorolhatnánk a helyi termelőszövetkezetet az ország legjobb gabonatermesztő közös gazdaságai közé, aligha ámulhat- na hozzám hasonló laikus impo­náló gépparkjukon, aligha alakít­hattak volna ki előnyös export­üzleteket, ha az MSZMP kong­resszusán nem mutathatta volna be őket elismerő méltatással Ká­dár János: „Majdnem vala­mennyi felnőtt lakos tanul, vagy rendszeresen részt vesz a mű­velődés valamilyen formájában”. Szaktudás Szakismeretekkel felvértezve könnyebben fölismerték és elis­merték — például — a műtrá­gyázás hasznát, mint más las­sabban mozduló, a tudomány, a kutatás eredményeit hosszabb át­futási idővel alkalmazó közös gazdaság. A napraforgó-termesz­tésre is hamar berendezkedtek, mert kiszámították: nagyon meg- éri. Igen, régóta vállalják a köz- gazdasági szemlélet érvényesíté­sének kockázatát. A falu, a gazdaságok tevékeny vezetőivel beszélgetve gondok is iölpanaszolódnak. Gyalázatpsan rosszak országútjaik. Létkérdés számukra a jó közúti hálózat! — mondja Beslity István téesz-el- nök. Bár sohasem várták a sült galambot, mégis indokolatlannak érzik _a városok és a falvak meg­különböztetését, mindent ma­guknak kell csinálni, nincsenek fenntartó, karbantartó szerveze­tek. Érthetetlen számukra, hogy miért rekesztödnek ki — pél­dául — a csecsemőtej-akcióból, miért olyan rossz a tüzelőellátás? A közös gazdaság irányítóit az aggasztja, hogy mind nehezebben gépesíthetnek. Kicsi, hiányos a kínálat. Szívesen vennék, ha több információt visszakapná­nak attól a kukoricatermesztési rendszertől, amelynek megbíz­ható tagjai. Tarthatatlannak ér- zik, hogy péntek déltől hétfőig szinte él vannak vágva a külvi­lágtól, mert csak öt napot dol­goznak a postái). Még szerencse: a termelőszövetkezet régen besze­reltetett egy távgépírót. Ezen to­vábbították válaszukat legutóbbi — „igaz, hogy valamennyi felső- szentiváni gyerek a Balaton mel­lett nyaralt idén is?” — kérdé­semre. „Igaz, elvittük a faluban működő nevelőotthon diákjait is.” Gyorsan megtérül a beruházás A felsőszentiváni termelőszövetke­zetben új üzemágat honosítottak meg. Angoranyúl-tenyésztéshez fogtak. A Német Szövetségi Köztársaságból im­portáltak törzsállományt. 1980 máso­dik félévében érkeztek meg az első szállítmányok, repülőgépen. A kezdő állomány meghaladta az 1700 darabot, jelenleg már 48Ö0 a létszám. Csak­nem lO^ezer kisnyúl született a te­nyésztés megkezdése óta. A közös gazdaság a nagy érdeklődésre való tekintettel folyamatosan helyez ki a háztájikba a gyapjas jószágokból. A kistenyésztök ketrecet és takar­mányt is kapnak. A felsőszentiváni példa arra is jó bizonyíték, hogy miként lehet viszonylag olcsón jövedelmező ágazatot teremteni. Régi istálló­kat' alakítottak át nyúltenyésztés céljára. Még a padlásteret is igénybe vették. A nyúlszőr iránt a textilipari cégek élénken érdeklődnek. Kül­földre is szállítottak már, mintegy 3000 kilogrammot. Az ágazat idei nyereségterve csaknem egymillió forint. A tenyésztésben kizárólag asszonyokat, lányokat foglalkoz­tatnak. A cél az, hogy minél több jószágot helyezzenek ki a kisüze­mekbe, és a tenyésztés fejleszté­sével az exportot is növeljék. A nyúlketrecet is maguk gyárt­ják, a tatabányai Delta Ipari Szö­vetkezettel kooperálva. Részben a nagyüzem, részben a háztáji gaz­daságok számára, de az ipari szö­vetkezetnek is készítenek a ket­recekből. Ebben az üzemrészben is szinte kizárólag nőket foglal­koztatnak. összefoglalva: összesen 50- asszonynak és lánynak ad biz­tos megélhetést a nyúltenyésztés és a ketreckészítés. Cs. T. Helytörténeti gyűjtemény őrzi a múltat (Straszer András felvételei) Milyen lesz jövője? 5 ? Alig több, mint két évszázados múltja — ha a község történetét csak az újratelepítés­től számítjuk — borzalmakkal, kilátástalan vergődésekkel teli, robottal, megaláztatások­kal, embertelenséggel sújtott, de még jelene is szövevényes, nehezen áttekinthető, itt-ott talán buktatókat is rejt. De milyen lesz a jö­vője? Az emberi időszámítás harmadik évez­redéhez, és a falu fennállásának harmadik évszázadához, bizonyosan nem fáklyásmenet vezeti el. Gürcölés, erőfeszítés és meglehet, egy-két kisebb kudarc is vár erre a népre. De ha túlélt földesurat, megszállást, rette­gést, ezután is csak lesz ereje sorsának alakí­tásához. S ahhoz is, hogy kivívja a „szocialista mun­kaközség” rangját. Ehhez, úgy tűnik, minden adottsága megvan. Természetesen nem olyan értelemben szolgál mintául, hogy tetteit más­hol egy az egyben kövessék, hanem abban a törekvésben, miszerint minden emberi közös­ségnek önnön legjobb lehetőségeit kell meg­valósítania. Szentivánon minden fáradozás — közösségi elgondolás — ennek jegyében törté­nik. És ebből talán arra is lehetne következ­tetni, hogy a község lakossága számára elér­hető közelségbe, került a szocializmus. Ta­pasztalataink ma még túlságosan szegénye­sek ahhoz, hogy ezt felismerhessük, — hiány­zik a viszonyítási alap, a történelmi távlat. S mivel a szocializmus beköszöntésének napját nem kormányhatározat rendeli el, és nem is hangoshíradón keresztül közlik a lakossággal, lehetséges, hogy máris benne járunk — leg­alábbis a felsőszentivániak —, de az is le­hetséges, hogy csak most van születőben az a nemzedék, amelyik majd kiteljesíti. (Részlet Hatvani Dániel 1973-ban kiadott Szentivántól Felsőszentivánig című könyvé­ből.) ADALÉKOK A LOKÁLPATRIOTIZMUS TERMÉSZETRAJZÁHOZ A dicsérettel sem fukarkodnak Azok a virágos utcák! Azok az ezerszámra sorjázó rózsatövek! — Ez az első ékesség, ami a faluban megforduló idegen számára feltű­nik. A második: az a kiegyensúlyozott jókedv, ami az itt élőket jel­lemzi. Van erre magyarázat? Egészen biztos. Én gyanítom, hogy az okok között elöljáróban kell megemlíteni: a felsőszentivániak nem sajnálják egymástól a dicséretet. Amit pedig egyre több helyen em­legetnek így: ritka virág. 0 — Kitől kapott dicséretet mos­tanában, és melyikre a legbüsz­kébb? — kérdezem a helyi ter­melőszövetkezetben attól, aki már hivatalból is az egyik első számú dicséretosztó: Varga Jó­zseftől, az üzemgazdasági és munkaügyi osztály vezetőjétől, aki egyben a versenybizottság el­nöke is ... Így válaszol: — Még most is bizsergeti a szí­vemet az a taps, amit a területi szövetség munkaverseny-értékelő értekezletén kaptam. A felszóla­lásomban szóvátettem ugyanis azt az egyre szembeszökőbb különb­séget, ami a szocialista brigádok lelkes felajánlásai és a teljesít­ményüket elismerő anyagi jutal­mazás szűkkeblűsége között van. Igen gyakran megesik — nálunk és másutt egyaránt —, hogy még az ígért jutalmakat sem kapják meg. Nem feledékenységből per­sze, hanem mert a főkönyvelő bejelenti: már így is veszélyesen megnövekedett a bérszínvonal, s ezeknek a jutalmaknak a kifize­tésével esetleg vállalni kell a ha­tár átlépésének, azaz a munka­bér után fizetendő adó ugrássze­rű növekedésének a veszélyét. A javaslatom tehát az volt: a szo­cialista brigádok jutalmaként ki­fizetett összegek ne terheljék a bérszínvonalat, szerepeljen ez a pénz valamilyen más alapban. És... még mindig ennél az ese­ménynél maradva: nagyon jól esett, hogy a versenybizottság el­nökeként végzett tevékenysége­met itt a gazdaságban is, de a területi szövetségben is értékelik. Ennek jeleként vettem tudomá­sul, hogy részt vehetek egy öt­napos tanulmányúton, amelynek keretében a szomszédos Ausztria néhány ipari üzemével, illetve az ott folyó szakszervezeti tevékeny­séggel ismerkedhetek majd. 0 Az előbbihez némiképp hason­ló szituáció, ámde női változat­ban: Vörös Józsefné adminisztrá­tor ugyanis a nőbizottság elnöke. — Kapott olyan dicséretet mostanában, amelyikre szívesen emlékezik? — kérdezem tőle. — Az idén kaptam 'meg a Ki­váló termelőszövetkezeti tag cí­met, é.s erre érthetően büszke is vagyok. — mondja. — Mit gondol: a gazdasági munkáját, vagy inkább a köz­életi tevékenységét ismerték el ezzel ? — Azt hiszem: is — is. — Akkor beszéljünk most az utóbbiról... — Olyan különöset nem tudok mondani: látogatjuk a betegein­ket; gondját viseljük a környe­zetünkben élő elesett embereknek. — Állítólag rendszeresen láto­gatják a helyi nevelőotthont is ... — A Mikulás-ünnepséget már évek óta a nőbizottság rendezi. ’(Az ajándékra való pénzt a zár- számadási bál bevételéből fedez­zük — mert nálunk még ez is divatban van.) Az ilyen rendez­vényeken persze kapcsolatok szö­vődnek, amelyek igen gyakran életformáló jelentőségűek — és nem csupán a szülő nélkül neve­lődő gyerekek szempontjából. Podmaniczky István esetét emlí­tem példaként. Ez a négygyer­mekes mezőőr — ötödikként — felnevelt egy fogadott kislányt is. Jelenleg középiskolába jár Ba­ján, de éppen a napokban talál­koztam vele a postán: ide jött gyakorlatra, és itt szeretne majd később munkába állni. Lám, ami­kor a fiatalokat olyan nehéz meg­tartani a falusi élet számára, mi nyertünk egyet. 0 „Hogy ki dicsért meg utoljára, és miért?” — Ádám Mátyás kombájnvezető kissé meglepetten vakargatja a tarkóját, de csak­hamar felvillan ä szeme: — Ahogy megkezdtük vágni az árpát, kijött néhány főnök megnéz­ni, mennyire haladtunk. Pár per­cet időztek csak: látták, hogy a gép állapota kifogástalan, nem zörög, nem lötyög rajta semmi, a szem­ből sem szór el sokat, és a tarló is tisztességes formát mutat, azaz öt centinél nem nagyobb a le­vágott gabona torzsája. Az elnök- helyettes intett, hogy oké, aztán mentek tovább. Tudja ... nekem ez elég. Ennyiből látom, hogy nem hiába szegecseltem órákig a szemfogó ponyvát, s nem hiába olajoztam meg a tarlómagasságot jelző műszer alkatrészeit — ész­revették, hogy igyekszem jó mun­kát végezni. □ □ □ Leírom ezt az utolsó mondatot, és eltűnődök: lám milyen egysze­rű is. A kérdés ezután csak az: vajon miért számít más helye­ken olyan ritka virágnak a di­cséret? K. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom