Petőfi Népe, 1982. szeptember (37. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-01 / 204. szám

IDŐJÁRÁS Várható időjárás az ország terüle­tén ma estig: keleten csökken, majd nyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. A szél időnként megélén kül. Hajnalban szórványosan köd képződik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 9 és 14, a legma­gasabb nappali hőmérséklet szer dán: nyugaton 15' 20, keleten 20 és 25 fok között valószínű. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXVII. évf. 204. szám Árai 1,40 Ft 1982. szeptember 1. szerda felsőszentiván Egész oldalas összeállítást közlünk Felsőszentivánról, a bajai járás egyik községéről, ahová azzal a céllal látogattak el munkatársaink, hogy ott élő és országosan is elismert ered­ményekkel dolgozó emberek mindennapi gondjairól írjanak. Természetesen szóba kerül a település múltja és jelene, a ter­vek alapján bepillantást kaphatunk a jövőbe is. A községben kialakított helytörténeti múzeumot néhány fényképpel mutat­juk be. Kérdéses az arab csúcs Nem túlságosan kedvezőek az előjelek a szeptember 6-án kezdő­dő arab csúcsértekezlet előtt: Moamer Kadhafi, a líbiai forrada­lom vezetője hétfőn felszólította a Szilárdság Frontjának tagjait — Algériát, Szíriát, Dél-Jement és a PFSZ-t —, hogy bojkottálják az arab állam- és kormányfők csúcs- találkozóját. Alighogy az arab külügyminiszterek megállapodtak a találkozó időpontjában, Libanon kérte a csúcsértekezlet egy hónap­pal történő elhalasztását — nyil­vánvalóan azért, hogy Fesben már Basir Gemajel, Libanon új elnöke képviselje országát. Fahd király — az ellentmondásos „Fahd-terv” szülőatyja — hétfőn Rijadban bejelentette, hogy nem ragaszkodik tervének megvitatá­sához — számára mindennél fon­tosabb az arab egység. A líbiai vezető üzenetben hívta fel a PFSZ és az említett három ország vezetőinek figyelmét arra, hogy szerinte későn kerülne sor az értekezletre. Kadhafi ezredes ellenzi Egyiptom visszavételét az Arab Ligába, valamint azt is, hogy az arab vezetők támogatá­sukról biztosítsák az Irán ellen harcoló Irakot. Abu íjad, a PFSZ egyik vezető­je Nyugat-Bejrútban keményhan­gú nyilatkozatban utasította el azt az elképzelést, hogy a csúcsérte­kezlet megvitassa az Izrael létét burkoltan elismerő Fahd-tervet. Az egyelőre nem világos, vajon Abu íjad nyilatkozata a PFSZ hi­vatalos állásfoglalását tükrözi-e — vagy csak személyes véleményét. Abu íjad nyilatkozatában kifo­gásolta, hogy Nyugat-Bejrút ost­roma idején az arab vezetők nem tartottak csúcsértekezletet. „Egye­dül harcoltunk, és most nem tar­tozunk senkinek sem” — mondot­ta. Hafez Asszad szíriai elnök hét­főn Damaszkuszban Szolimán Frangié volt libanoni elnökkel tárgyalt. Újólag leszögezte, hogy Szíria támogatja Libanon nemzeti egységét és szembeszegül az iz­raeli inváziós hadsereggel mind­addig, amíg az nem hagyja el Li­banont. Párizsban Mitterrand francia elnök szóvivője bejelentette, hogy (Folytatás a 2. oldalon.) MUNKA KÖZBEN A MAV kiskunhalasi üzemfőnöksége 1981-ben alakult, de már az első év feladatait is kiváló szinten teljesítette. Közis- mertek a vasút létszámgondjai. Ezért rendkívül fontos, a mun­kakörülmények javítása, a munka egyszerűsítése, szociális jut­tatások, bérek kialakítása. Ezekkel a feladatokkal foglalkozik közmegelégedésre Gál Jenő, gazdasági üzemfőnök-helyettes. Igazi vasutascsaládból származik, mindkét nagyapja, az édes­apja és a nagybátyjai is a MAV-nál dolgoztak, ö már 14 éves kora óta a vasút kenyerét eszi. Itt végezte el a középiskolát, majd lett üzemmérnök. A körzet kétezer dolgozójának és ugyanennyi nyugdíjasának gondját-baját ismeri és igyekszik rajta segíteni. (Pásztor Zoltán felvétele) LENGYELORSZÁG A kormány folytatni akarja a nemzeti megegyezés politikáját Kedden volt a második évfor­dulója annak, hogy a lengyel kormány és a gdanski üzemközi sztrájkbizottság képviselői alá­írták az emlékezetes megállapo­dásokat, amev ek az 1980 nyarán lezajlott sztrájkhullám végét és a „Szolidaritás” létrejöttét jelen­tették. Az évforduló napja veszé­lyes próba elé állíthatta a szük­ségállapot bevezetése óta kiala­kult viszonylagos nyugalmat és stabilitást. Az évforduló előestéjén a Len­gyel Egyesült Munkáspárt, az Egyesült Parasztpárt, a Demok­rata Párt, valamint a PAX-tár- saság és két másik vallási szer­vezet közös felhívásban fordult a lakossághoz. Arra líérte a józa­nul gondolkodó embereket; őriz­zék meg a nyugalmat, ne enged­jék meg, hogy megrögzötten szo- fcialistaeSlenes politikai kalan­dorok az utcára vigyék a lengyel fiatalokat, és összetűzéseket pro­vokálva, felmérhetetlen károkat okozzanak az egész országnak. Lengyelországban a kora dél­utáni órákig nyugodtan telt az 1980-as gdanski megállapodások második évfordulójának napja, de délután három és négy óra között utcai zavargások kezdőd­tek Varsóban, Wroclawban, a •Krakkó közelében levő Nowa Hutában és Gdanskiban. Mint Jerzy Urban, a kormány szóvivője kedd esti sajtóértekez­letén elmondta, a rendbontások­ban főleg a szocialistaellenes földalatti ellenzék által felhecceit fiatalok vesznek részt. A sajtóér­tekezlet alatt is folytak a rend­bontó akciók Varsóbán. Krzysz­tof Protakiewicz őrnagy, a bel­ügyminisztérium szóvivője hang­súlyozta, hogy a jól felkészült rendfenntartó erők mindent megtesznek a nyugalom helyre- állítása érdekében. úrban hangsúlyozta, hogy a hatóságok határozottan fellép­nek a tüntetőkkel szemben, nem engednek meg semmiféle na­gyobb arányú zavargást. Kijelen­tette; a keddi incidensek, bármi­lyen méreteket öltenek is, nem téríthetik el a kormányt attól a (Folytatás a 2. oldalon.) Vietnami fotókiállítás A Vietnami Szocialista Köztársaság nemzeti ünnepe, a függetlenség kikiáltásának 37. évfordulója alkalmából fotó­dokumentációs kiállítás nyílt kedden a kőbányai Pataky István Művelődési Központban. Mintegy 70 fotográfia mutatja be Vietnam gazdasági éle­tét, ipari, kulturális, tudományos fejlődését. A látogatók megismerkedhetnek a Vietnami Néphadsereg honvédő har­caival, és azzal a tevékenységgel is, amelyet a katonák bé­keidőben végeznek a hazáért. A kiállítást követően vietnami és magyar dokumentumfil­meken mutatták be a két nép baráti, fejlődő kapcsolatait, a vietnami emberek hétköznapjait. (MTI) HASZNOSÍTJÁK A NYÁRI TANULSÁGOKAT A bácskai és a Duna melléki szövetkezetek sokat áldoztak az • Szép termést ígér a dunapataji Új Élet Tsz napraforgója. (Méhesi utóbbi időben a napraforgó, a Éva felvételei) cukorrépa termesztésének fej­lesztésére. ígéretes a termés mindkettőből, sőt kukoricából is, ami ugyan nem tartozik jelen­leg a kedvezményezett gabonafé­lék közé, hiszen az egyre ma­gasabb termelési költsége miatt csekély a a nyeresége. Rém, Fel­sőszentiván, Dávod, Baja, Csá- voly, Dunavecse, Dunapataj, Tass, (Szalkszentmárton, Harta szövetkezetei mégis igyekeznek minden erőfeszítést megtenni a megyei átlagot meghaladó ter­més érdekében. Számos gazdaság oldja meg a saját felhasználásra szánt kukorica nedves tárolását a csávolyi fóliás, a makói rop- pantásos, továbbá a csőzúzalék­ként begyűjtött módszerrel. így kevesebb fűtőolajat használ el, és csökkentheti a betakarítás költségét. Megközelítőleg 60 ezer hektár őszi kalászost vetnek a bácskai és a Duna melléki téeszek. Eb­ben a munkában is hasznosítani akarják az előző idény tapaszta­latait. Mindenekelőtt azt, hogy á fajtaösszetétel jobban igazodjék az adottságokhoz, a termelési követelményekhez, és hogy az eddiginél nagyobb arányban ves­senek el minőségi, úgynevezett fokog gabonamagvakat. Egyik­másik gazdaság alacsony búza­termését egyéb tényezőn kívül a vetőmag-felújítás elhanyagolása is előidézte. K. A. Betakarítás a Bácskában és a Duna mellékén Nem volt zökkenőmentes a nyári idénymunka a Bácská­ban és a Duna mellékén. A krónikus alkatrészhiány miatt, számos kombájnt, szállítóeszközt a szövetkezetek nem tud­tak idejében kijavítani. A szükségesnél kisebb gépállomány és az időjárás által okozott késedelmet enyhítette az együtt­működés. Kelebián, Csikérián a tompái Kossuth, Szeremlén a másik tompái szövetkezet, a Szabadság kombájnosai arat­tak. A bajai, a dunavecsei, az apostagi szövetkezeti szakmun­kások a tőlük délre fekvő szövetkezetekben segítettek. Ilyen és hasonló együttműködésre más gazdaságok is vállalkoztak. A felsőszentiváni, a rémi szövetkezet például az első között takarította be gabonáját és a szomszédos gazdaságok segít­ségére sietett. Az esős hetekben különösen a terményszárí­tási összefogás volt a dicséretes. Ennek eredménye többek között, hogy az időjárás és munkaszervezési hibák miatt el­húzódott aratást augusztus 6-ra mégis sikerült befejezni a térség minden szövetkezetében. • Az őszi talajmunka előtt a szükséges karbantartást végzik a dunavecsei Béke Tsz szakmunkásai az erőgépen. A nyári munkával . vetekedő együttműködésre lesz szükség ősszel is a Bácskában és a -Du­na mellékén. A következő he­tekben ugyanis több mint 78 ezer hektár szövetkezeti közös, és 7400 hektár háztáji föld napra­forgó, kukorica, cukorrépa, zöld­ségféle, szőlő, gyümölcs termé­sét kell összegyűjteni. Az idő­járás nem lesz túlságosan kedve­ző. A kertészeti termékek szedé­sénél a ládahiány újból kí­sért. A kereskedelmi átvétel, a szállítás lassúsága, az értékesí­tés bizonytalansága is várható. Ennek jele máris tapasztalható a burgonyánál, az almánál, a sző­lőnél. A szőlő, mint ismeretes, szabadáras termék. A felvásárló szerv meghirdeti árajánlatát, és a termelő, ha előnyösnek találja annak adja, aki többet ad érte. A szőlő átvételére van ugyan több vállalat, gazdaság, kereske­delmi szerv is, de azok egyelőre egymásra várnak. Arra, hogy me­lyik milyen árat kínál, amire az­tán rá lehet ígérni. A Bácskában és a Duna mellékén csupán 3160 hektár szőlőt termesztenek a szövetkezetek, mégis zavarja a termelők hangulatát a bizonyta­lanság. GÁZVEZETÉK-ÜGY: Legsúlyosabb kereskedelmi összeütközés George Shultz amerikai kül­ügyminiszter és Malcolm Baldrige kereskedelmi miniszter hétfőn telefonon sürgette a Santa Bar­barában tartózkodó Reagan el­nököt: enyhítse a John Brown nevű brit cég ellen tervezett szankciókat. A két amerikai miniszter egy kormányforrás szerint arra kéri az elnököt, hogy csak az olaj- és gázipari berendezések szállítását tiltsa le a brit vállalatnak. A John Brown-t ugyanis kiterjedt üzleti kapcsolatok fűzik ameri­kai cégekhez, s a teljes amerikai kiviteli tilalom csődbe' vinné. A gázvezeték-ügyben keletke­zett viszályt az amerikai glem- zők egy része máris a második világháborút követő időszak leg­súlyosabb kereskedelmi konflik­tusának nevezi a nyugati világ­ban. Különösen súlyos következ­ményekkel járhat a tízezer mun­kást foglalkoztató John Brown tönk szélére juttatása, amikor a Thatcher-kormánynak 13,8 szá­zalékos munkanélküliséggel kell viaskodnia. Holnapi nyugalmunk Szeptember 1. — antifasisz­ta világnap. A mai megemlé­kezések, nagygyűlések azon­ban nemcsak ennek a nap­nak a történelmi fontosságát hangsúlyozzák, hanem egyút­tal azt is jelentik, hogy ismét megkezdődik hazánkban egy széles tömegeket mozgósító folyamat: az őszi szolidaritá­si akciósorozat. Az évről évre visszatérő események politikai jelentő­sége megnövekedett a jelen­legi feszült, háborús fenyege­tésektől és valóságos csaták­tól terhes nemzetközi helyzet­ben. Sokat megért, idős embe­rek, akik átéltek már egy-két világégést, hangosan; vagy magukban nemegyszer mond­ják: csak háború ne legyen. De a fiatalabbakkal együtt nem lehetnek teljesen nyu­godtak ők sem, amíg a fegy­verkezési verseny fokozására, katonai erőfölényre törnek imperialista hatalmak, meg­kérdőjelezve, akadályozva a szocialista országok és a Szov­jetunió békekezdeményezése­it. Nekünk, egy kis, európai ország polgárainak természe­tesen Európa ügye a legfon­tosabb. Ám a rakéták és az űrhajók korában a régen biz­tonságot adó távolságok lerö­vidülnek, ilyenformán, mond­hatni, a földrészek földrajzi­lag is közelebb kerülnek egy­máshoz. A politikai érdekek még jobban összekapcsolják a kontinenseket, mondjuk Eu­rópát és Amerikát. Ezért is figyeljük az öreg földrészünk­re vonatkozó bécsi haderő­csökkentési tárgyalások mel­lett különös figyelemmel a vi­lág és a mi számunkra is el­sőrendűen fontos szovjet— amerikai tárgyalásokat, ame­lyeknek tétje: a fegyverkezési verseny megállítása, az eny­hülés, a békés egymás mellett élés politikájának folytatása. Ám van miért aggódnunk — éppen az idő és a távolság lerövidülése folytán — akkor is, ha messzebbre nézünk. Amikor naponta látjuk, hall­juk a Közel-Kelet véres ese­ményeit, amikor 1982-ben rommá bombáznak egy várost — elpusztítva ezzel ártatlano­kat, s újra földönfutóvá tesz­nek egy hazáját kereső népet. Nem mentes a feszültségek­től Indokína sem, ahol Viet­nam, Laosz és Kambodzsa száll szembe az ország függet­lenségét, szuverenitását veszé­lyeztető, a békés építőmunkát akadályozó imperialista, ' he- gemonista törekvésekkel. De Latin-Amerikában, sőt a föld­rész déli országaiban is har­colnak a forradalmárok az elnyomó, népellenes diktatú­rák felszámolásáért, a társa­dalmi haladásért. S hogy Fekete-Afrika szocia­lista fejlődés útjára lépett ál­lamainak, Angolának, Mozam- biknak se legyen egyszerű az amúgy sem könnyű ország­építés, arról gondoskodik a fajüldöző Dél-Afrikai Köz­társaság, amely fenyegeti a térség országait, megszállva tartja Namíbiát, és a nemzeti felszabadításért küzdő népi szervezet, a SWAPO teljes felszámolására törekszik. Európában — szerencsére — hallgatnak a fegyverek. De az itt felsorolt példák sokszoro­san alátámasztják a tapasztalt idősek és a jövőért felelőssé­get érző fiatalabbak aggodal­mát. Ezért is szükséges ráirá­nyítani a közvélemény, s min­den egyes ember figyelmét a veszélyre, amely a békét, az életet, az építőmunkát fenye­geti, megzavarhatja. Éppen holnapi nyugalmunk érdekében. Váczi Tamás

Next

/
Oldalképek
Tartalom