Petőfi Népe, 1982. június (37. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-01 / 126. szám

2 • PETŐFI NÉPEÖ 1982. Június 1. Június 29-én Genf ben megkezdődnek a szovjet—amerikai tárgyalások MOSZKVA. WASHINGTON. — Moszkvában és Washingtonban — közép-európai idő szerint — hét­tőn este egyidejűleg a következő bejelentést tették közzé: A Szovjetunió és az Egyesült Államok között megállapodás jött létre arról, hogy hivatalos tárgya­lásokat kezdenek a hadászati fegyverzet korlátozásá­ról és csökkentéséről június 29-én, Genfben. A szovjet küldöttséget Viktor Karpov nagykövet, az amerikai küldöttséget Edward Rowney nagykövet vezeti. Mindkét fél nagy jelentőséget tulajdonít ezeknek a tárgyalásoknak — szögezi le a bejelentés. (MTI) Mind nagyobb ellentétek a brit kormányban Megnőtt a termőföld becsülete (Folytatás az 1. oldalról.) Gáspár Sándor nyugat-európai tárgyalásai Gáspár Sándor, a SZOT főtitká­ra látogatást tett a Német Szö­vetségi Köztársaságban és Hol­landiában. Düsseldorfban megbe­szélést folytatott a Német Szak- szervezeti Szövetség (DGB) újop- nan megválasztott elnökével, Ernst Breittel és találkozott Heinz O. Vetterrel, a DGB volt elnökével. Amszterdamban a holland szak- szervezeti szövetség elnökével, Wim Kokkal találkozott. A kétol­dalú kapcsolatok továbbfejleszté­se, a nemzetközi és az európai szakszervezeti mozgalom, a béke, az enyhülés, a leszerelés időszerű kérdései álltak az eszmecserék középpontjában. (MTI) Pozsgay Imre Prágába utazott A szocialista országok kulturá* lis minisztereinek tanácskozására Pozsgay Imre művelődési mi' niszter vezetésével hétfőn ma­gyar küldöttség utazott Prágába. (MTI) A londoni The Times szerint to­vább mélyültek az ellentétek Margaret Thatcher miniszterelnök és külügyminisztere, a kompro­misszumra hajló Francis Pym kö­zött. „Magas rangú kormánytagok a parlament folyosóin még ellen­zéki képviselők előtt is a lehető legbecsmérlőbb módon nyilatkoz­nak Pymről” — Írja a lap. Pym és az őt támogatók — min­denekelőtt a konzervatív párt „mérsékelt” vezetői — kitartanak amellett, hogy bármilyen áldoza­tokba kerüljön is a Falkland- (Malvin-) szigetek visszafoglalása, „végső soron" tárgyalóasztalhoz kell majd ülni az argentin kato­nai kormánnyal. Thatcher asszony és elvbarátai viszont „a győzelem utánra” nagy- ratörő terveket fontolgatnak. „Függetlennél szeretnék .tenni a szigeteket Argentínától, „önellátó­vá”. Amit eddig elmulasztottak, most próbálják behozni: nagy ősz- szegeket mozgósítanának a falk- landi gazdaság fejlesztésére és sokoldalúvá tételére, mindvégig természetesen brit fennhatóság és közigazgatás alatt. A Thatcher—Pym-ellentétet elemzők szerint az ügynek van egy olyan mozzanata, amely a Pym- féle vonallal szemben óvatossá fogja tenni a miniszterelnököt: az ugyanis, hogy két külügyminiszter elbocsátásának luxusát (Lord Car­rington is a falklandi válságba bukott bele április elején) eddig egyetlen kormányfő sem enged­hette meg magának. • Londoni katonai szakértők sze­rint a szárazföldön — a keleti Falkland-szigeten — folytatódik a brit ejtőernyősök és tengerész- gyalogosok átkaroló mozgása Port Stanley felé, s a főváros „gyakor­latilag” blokád alatt van. csak részben tártuk fel, egyre értékesebbé válik. Azok a válla­latok, intézmények, amelyek el­sőosztályú termőföldet akarnak igénybe venni építkezésre, vagy bármilyen más célra, ez év január 1-től a tavalyi térítésnek több­szörösét fizetik. Éppen ezért ala­posan meggondolják mielőtt dön­A világpiaci árak tartós csök­kenéséhez igazodva 1982. június 1-től csökken a faanyagok ter­melői és' fogyasztói ára. Az ár­csökkenés a fenyő, fűrészipari termékeknél átlagosan 14 száza­lék (ezen belül például a zsalu­zó deszka köbméterenkénti átlag­ára 5240 forintról 4520 forintra csökken), a nyárfa fűrészipari áruknál átlag 11 százalék (pél­dául a nyárfa-palló eddigi 3640 forintos köbméterenkénti fogyasz. tói egységára 3260 forint, lesz), a bükk, tölgy és egyéb lombos fű­lenek a beruházásról. Azelőtt a nyolcad osztályú, vagyis a leg­rosszabb minőségű földterületért nem kellett fizetni, most már ezért is térítés jár. < A határszemlék arra ösztönöz­nek, hogy jó gazda módjára bán­janak a termőfölddel. Ügy hasz­nosítsák, ahogy azt a termőhelyi lehetőségek kívánják. K. S. részipari termékeknél mintegy 9 százalék (a tölgy-palló köbmé­terenkénti fogyasztói ára M 680 forintról 10 700 forintra mérsék­lődik). A faanyagok árának mérséklé­se következtében csökkenni fog az ezeknek az anyagoknak a felhasználásával készült termé­kek fogyasztói ára is. A csökke­nést folyamatosan hajtják végre olyan ütemben és mértékben, ahogy a termékeket már olcsóbb alapanyagokból gyártják. (MTI) AZ ORSZÁGOS ANYAG- ÉS ÁRHIVATAL KÖZLEMÉNYE Mától csökken a faanyagok ára NAPI KOMMENTÁR A tizenhatodik Már elkészült a zászlórúd és megérkezett a lobogó is, vagyis ami a külsőségeket illeti, minden rendben. Szombaton a NATO Brüsszel melletti székhelyén föl­húzzák az atlanti paktum 16. tag­államának, Spanyolországnak a zászlaját, és hivatalosan is beik­tatják a szervezet kötelékébe. Jú­nius 10-én Bonnban már Leopol­de» Calvo Sotelo spanyol minisz­terelnök is részt vesz a NATO csúcsértekezletén. Korábban a NATO-ban ko­rántsem ítélték meg egységesen a spanyol csatlakozást. Az Egyesült Államok azonban mindvégig ra­gaszkodott ehhez a lépéshez, an­nál is inkább, mert Spanyolor­szág fekvése stratégiailag kulcs- fontosságú. A spanyol fennható- ságú Kanári-szigetek az Atlanti­óceán legnagyobb forgalmú hajó- útja mentén éppúgy fontos ellen­őrző pontot képeznek, mint a Baleár-szigetek a Földközi-tenger térségében. Persze, az amerikai jelenlétet spanyol földön már jó­val korábban szerződések bizto­sították. Az első megállapodást még Franco tábornok kötötte Ei­senhower elnökkel 1953-ban, s ennek értelmében azóta jelentős amerikai légi- és tengerészeti erők állomásoznak spanyolorszá­gi támaszpontokon. A szerződés meghoszabbításáról jóideje foly­nak tárgyalások, ám a megegye­zés egyelőre késik. A NATO mostani kibővítése veszélyes lépés. Közismert a Szovjetunió régóta hangoztaitott véleménye: a politikai-katonai integrációk kiterjesztése ellenke­zik az európai biztonság érdekei­vel és növeli a két katonai tömb szembenállását a kontinensen. Spanyolország belépésével merő­ben új helyzet alakult ki nem­csak Európában, hanem az At­lanti-óceán és a Földközi-tenger térségében is. Érthető, hogy madridi ellenzéki körökben is rendkívül élesen bírálták a kor­mányt. A szocialisták egyik ve­zetője emlékeztetett arra, hogy pártja legalább a csatlakozás el­halasztását javasolta. A Spanyol Kommunista Párt főtitkárhe­lyettese pedig rámutatott: a be­lépés egyáltalán nem járul hozzá Gibraltár ügyének rendezéséhez. A csatlakozás ellen voksolt egyébként a NATO-tagságról rendezett szavazáson a választók fele, de a parlamentben a kor­mánynak biztos a többsége. Nép­szerűnek azonban aligha nevez­hető a madridi döntés, amely még nagyobb feszültséget hoz a spanyol belpolitikába és kedve­zőtlen hatást gyakorolsz amúgy- is feszült európai légkörre. Gy. D. — Az eltérő politikai és gazda­sági érdekekből fakadó nézetkü­lönbségek bizalmi válságot idéz­tek elő az Egyesült Államok és nyugat-európai szövetségesei kö­zött — állapítja meg a Pravda hétfői száma. Politikai téren az Egyesült Ál­lamok, a nyugat-európai országok érdekeit figyelmen kívül hagyva, a „hidegháború” újjáélesztésére, a közös európai erőfeszítések hatá­sára született enyhülés megszün­tetésére törekszik. Nyugat-Euró- pában viszont az enyhülés, a kelet —nyugati együttműködés gondo­lata mélyen gyökeret vert a köz­vélemény, a vezető politikusok je­lentős részének tudatában. Míg az amerikai külpolitika irányítói a világot „fekete-fehérben” látják, Iraki repülőgépek vasárnap bombázták Kharg szigetét — Irán legnagyobb olajkikötőjét — és a tabrizi olajfinomítót, jelen- tették be Bagdadban. Az iraki ka* tonai közlemény- szerint a táma­dást megtorlásnak szánták, amiért az iráni tüzérség a hét végén lőt­te Basra iraki várost és más polgári célpontokra is tüzet nyi­tott. A vasárnapi iraki légitáma­a nyugat-európai fővárosokban árnyaltabban értékelik a nemzet­közi élet fontos kérdéseit. A stra­tégiai célok azonossága ma már nem képes arra, hogy egységes „atlanti közös nevezőre” hozza az Egyesült Államok és a nyugat­európai országok eltérő törekvé­seit — írja a Pravda. A nyugati szövetséget megosztó gazdasági ellentétekről szólva a cikk emlékeztet a szovjet—nyu­gat-európai földgázüzletre, ame­lyet az Egyesült Államok minden­áron meg akart hiúsítani. Ezzel nemcsak az enyhülési politikára akart csapást mérni, hanem tartó­sítani akarta a nyugat-európai or­szágok függését az amerikai tőke ellenőrzése alatt álló energiaszál­lítóktól. (MTI) dás „jelentős károkat” okozott a kikötőben és a finomító berende­zéseiben — adja hírül a jelentés. Az iraki—iráni konfliktusról tanácskoztak vasárnap Rijadban az Arab-öböl menti országok együttműködési tanácsához tar­tozó államok külügyminiszterei. A rendkívüli ülésszak munkáját háromórás vita után elnapolták. Támadás iráni olajkikötők ellen A MAGYAR NEMZETI BANK HIVATALOS DEVIZA- ÉS VALUTAÁRFOLYAMAI Érvényben: 1982, június l-től Devizanem Vételi Közép Eladási árfolyam 100 egységre. forintban Angol font 6202,99 6209.20 6215,41 Ausztrál dollár 3648,51 3652.16 3655,81 Belga frank 79,05 • 79,13 79,21 Dán korona 440,28 440,70 / 441,14 Francia frank 575,58 576^16 576,74 Hollandi forint 1343,10 1344,44 1345,78 Japán yen (ÍOOO) 144,23 144,37 144,51 Kanadai dollár ’ 2779,14 2781,92 2784,70 Kuvaiti dinár 12030,81 12102,91 12115,01 Norvég korona 378,53 577,11 577,69 NSZK márka 1493,30 1 434,99 1496.48 olasz Ura (1000) 26.87 26.90 26,93 Osztrák schilling 211,80 212.01 212,22 Portugál escudo 48,74 48,79 43,84 Spanyot peseta 33.44 33,47 33,50 Svájci frank 1761.87 1763,63 1765,39 Svéd korona « 596.31 596,91 597,51 Tr. es cl. rubel 2597.40 2600,00 2602,60 USA dollár 3443,38 3449,83 3453,28 Az államközi megállapodásokon alapuló hivatalos árfolyamok változatla­nul az 1982. február 9_i közlésnek megfelelően vannak érvényben. VALUTA. (BANKJEGY. ÉS CSEKK.) ÁRFOLYAMOK Érvényben; 1982. június 1-től Pénznem Vásárolható Vételi Eladási legmagasabb árfolyam 100 egységre* bankjegycímletek forintban Angol font 50 6022,92 6395,48 Ausztrál dollár 50 3542,60 3761,72 Belga frank 5000 76,76 61,50 Dár korona 1000 427,48 453,92 Finn márka 100 741,37 787,23 Francia frank 500 558,88 593,44 Görög drachma 500 54,91 58,31 Hollandi forint (. 1000 1304,11 1384,77 Japán yen iooö ICOOQ 140,04 148,70 Jugoszláv dinár 100 65,52 69,58 Kanadai dollár 100 2698,46 2865,38 Kuvaiti dinár 10 11739,82 12466,00 Norvég korona 1000 559,80 594,42 NSZK márka 1000 1450,14 1539,84 Olasz líra ÍOOO 50000 26,09 27,71 Osztrák schilling 1000 205,65 218,37 Portugál escudo 5000 47,33 50,25 Spanyol peseta 5000 32,66 34,68 Svájci frank * 100 1710,72 1816,54 Svéd korona 100 579,00 614,82 Török líra 1000 23,39 24,83 USA dollár 100 3346,34 3553,32 BERLINI BESZÉLGETÉSEK III. Az NDK—magyar kapcsolatok mindennapjai Amit a Hans Beimler gyárban „kicsiben” láttunk a hazánk és az NDK közötti testvéri együtt­működésről, azt „egészében” a berlini külügy-, kereskedelmi és kulturális minisztériumokban ‘ folytatott beszélgetések során tekinthettük át. A külügymi­nisztériumban Helmut Schon, a szocialista országok osztályá­nak vezetője a két ország közötti politikai együttműködésről be­szélt. Megállapította: céljaink azonossága határozza meg kö­zös fellépésünket a nemzetközi arénában, a világpolitikai fóru­mokon. Együttműködésünk szo­ros. Külügyminiszitereink nem­rég találkoztam egymással, s az ilyen véleménycserék, konzultá­ciók rendszeresek testvéri álla­maink között, csakúgy, mint a delegációk cseréje a legkülönbö­zőbb állami és pártszinteken. Kapcsolataink elmélyítésének és ápolásának jó és megbízható keretet biztosít az NDK és a Ma­gyar Népköztársaság között 1977- ben megkötött barátsági szerző­dés. Kapcsolataink rendkívül sokrétűen és szerteágazóan fej­lődnek: társadalmi szervek, in­tézmények között alakul ki szer­ződésben rögzített időszakos érintkezés. Ezek közvetlenségét bizonyítja például az is. hogy nyolc NDK-beli megye pártbi­zottsága tart kapcsolatot magyar partnereivel. Jelentős szerepe van a két ország testvéri kapcsola­tának elmélyítésében a turista­forgalomnak is: tavaly hatszáz­ezer magyar járt az NDK-ban, onnan, pedig 1,6 millióan utaztak Magyarországra. A két ország közötti kereske- delmi kapcsolatokról Lothar Bauer, az NDK Külkereskedel­mi Minisztériumának osztályve­zetője tájékoztatott. A két or­szág közötti áru- és termékfor­galmat, valamint a gazdasági együttműködést az 1981—85-ös évekre aláírt megállapodás sza­bályozza. Ennek az egyes évek­re vonatkozó tételeit minden esz­tendőben külön szerződésekben konkretizálják. Ez az idén a lip­csei vásár alkalmával történt meg. Magyarország az NDK ne­gyedik legnagyobb szocialista külkereskedelmi partnere. A Né­met Demokratikus Köztársaság elsősorban mezőgazdasági gépe­ket, közlekedési eszközöket, nyomdai berendezéseket szállít Magyarországnak. Hazánkból a gabona-, bauxit-, tímföldszállít- mányoktól, félig kész alumínium- blokkokon át a legkülönbözőbb gépekig sok termék érkezik az NDK-ba. Jelentősen elmélyült a gyártás­ban való együttműködés. A da­rus autóknál például az alváz a magyarországi Rába-gyárban, a kocsi felső része pedig a babels- bergi üzemben készül — az ösz- szeszerelés az NDK-gyárban tör­ténik. Kooperációban gyártunk villanyvonatokat is. Az alkatré­szek egy része Magyarországról érkezik, nem egyszer egész moto­rokat is az NDK-ban szerelnek be az ott gyártott kocsitestekbe. Lothar Bauer elmondotta: együttműködésünk konstruktív és mindent elkövetnek, hogy a szerződéseknek megfelelően tel­jesítsék vállalt szállítási kötele­zettségeiket. Vannak még ugyan kiaknázatlan lehetőségek, ezek­nek majd számba veszik az 1983- ra megkötendő megállapodások­nál, amelyekre már most fel­készülnek. A magyar—NDK kulturális kapcsolatok fejlődéséről Evegret Meitz asszony, az NDK Kultu­rális Minisztériumának osztály­vezetője adott tájékoztatót. Rá­mutatott: a ’két testvéri ország között élénk a kulturális együtt­működés. Minisztériumaink kö­zött szívélyes magas szintű sze­mélyes kapcsolatok épültek ki, a megállapodások a két nép kul­túrájának kölcsönös jobb meg­ismerését fejlesztik. Évente mun­katervek készülnek a könyv­kiadásban, a filmek, valamint ki­állítások és együttesek cseréjé­re. Tavaly emlékezetes sikert ara­tott az NDK-ban Varga Imre kiállítása, és a Győri Balett be­mutatkozása — mondotta a többi között Evegret Meitz. Mind az NDK-ban, mind Magyarországon ünnepi esteket, heteket rendez­tek egymás kultúrájáról. Sok ösz­töndíjas végzi tanulmányait egy­más egyetemein, főiskoláin. Ered­ményes a kiadói együttműködés és sikerült jó műfordítói gárdát létrehozni. 1981-ben 33 magyar író és költő kötete jelent meg németül. Céljuk, hogy mind a magyar klasszikusokat, mind pedig a mai magyar Írókat és költőket minél szélesebb kör­ben megismertessék műveiken át az NDK lakosságával. Az idei kulturális program ki­emelkedő eseménye lesz a drez­dai balett budapesti és a ma­gyar Kodály-kórus őszi berlini szereplése. Több könyv-, ipar- művészeti kiállítás mellett mind­két országban filmez. Fesztiválokat és színházi napokat tartanak. A Kodály-évforduló alkalmából ma­gyar művészek közreműködésé­vel ünnepi hangverseny lesz a berlini operában. S így lehetne sorolni a kulturális együttmű­ködés mind megannyi többi ese­ményét, de — mint mondottam .— az általános törekvésünk az, hogy a kultúráink kölcsönös meg­ismerése a mindennapi élet gya­korlatává váljék — fejezte be a tájékoztatót Evegret Meitz. Árkus István (Vége) • Lipcsében megnyílt az Ikarus legújabb autó­busz-szerviz állomása. Az új állomást, amelyből már tíz működik az NDK-ban, a legkorszerűbb műszerekkel szerelték lel. • A PH—1 elnevezésű készülék, magyar és NDK-beli szakemberek közös műve. Az ötletes termék „szülői” a budapesti Medicor Művek és az Ilmenau! Labortechnik. A kooperációban kifejlesztett elemző­készülék rendkívül rövid idő alatt, teljesen önműködő módon állapít­ja meg az emb.eri vér nyolc jellemző adatát. A Budapesten és II- menauban egyaránt gyártott készüléket már több kórház használja. • Jászberényből érkezett a lipcsei II. folklórfeszti, válra a Déryné Művelődési Ház együttese. A zene- elméleti. népdalelőadói, játéktechnikai műhely megbeszéléseket táncbemutatókkal is színesítették. (Fotók — ADN/ZB — MTI —KS) J Bizalmi válság az USA és Nyugat-Európa között

Next

/
Oldalképek
Tartalom