Petőfi Népe, 1982. május (37. évfolyam, 101-125. szám)

1982-05-01 / 101. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BACS-KISKVN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA xxxvii. évi. íoi. szám Ár*: 1,80 Ft 1982. május 1. szombat Ki ekével, ki kalapáccsal... Május 1-én együtt ünnepelnek a munkásokkal a föld­művelők és az értelmiségiek is, hiszen közös célokért, életünk szabaddá tételéért szorgoskodnak valamennyi­en. A kiskunfélegyházi Villamosszigetelő és Műanyag-.^ gyár esztergályosa, vagy a SZIM kecskeméti gyárának fiatal szakmunkása egyet akar a megyeszékhelyi Tö­rekvés Termelőszövetkezet traktorosával. A bajai Fi­nomposztó Vállalat szövőnői az átlagon felüli teljesít­ményeik, a megyei kórház dolgozói pedig a betegek­ről való lelkiismeretes gondoskodás révén hasznos tag­jai a társadalomnak. Sajátos alkotásokkal szerez örö­met, juttat élményhez bennünket a Pannónia Filmstú­dió operatőre. A Mélykúti UNIVEREXPO Ipari Szö­vetkezet leendő szakmunkásának egyelőre a jó tanulás a feladata, a vaskúti tejüzem brigádjának tagjaitól na­ponkénti helytállást kíván a termelőmunka. Ünnep előtti képes seregszemléjüket iátva eszünkbe jutnak a költő szavai: Ki ekével, ki kalapáccsal, tollal, Épít^ö>. építse, építse, Ezt a hazát! (Pásztor Zoltán képösszeállítása) 1/annak olyan ünnepek az “ emberiség történetében, amelyek fontos határkövet jel­képeznek a társadalmi hala­dás útján. Május elseje 1889 óta ünnepe és harci seregszem­léje öt kontinens minden né­pének. Egyenként ünnepük a világ minden metropolisában, a hagyományos európai, észak­amerikai iparvidékeken, óceá­niai halászfalvakban, afrikai ültetvényeken, mindenütt, ahol a dolgozó emberek fe­lelősséget éreznek magukért, sorstársaik jobb életéért. A májusok története vérrel kezdődött. Kilencvenhat esz­tendővel ezelőtt az elnyomott, kizsákmányolt, jogaitól meg­fosztott, és semmibe vett mun­kásosztály kibontotta az ébre­dés, a felemelkedés zászlaját. A múlt század munkásmozgal­mának egyik fő célja a 14—18 órás munkaidő helyett a hires háiom 8-as bevezetése volt, vagyis nyolcórai munka, nyolcórai szórakozás, nyolc óra pihenés. Az I. Internacionálé már 1866-ban határozatot ho­zott a nyolcórás munkaidő ki­vívásáért, később az amerikai szakszervezetek kongresszusa is követelte, hogy csökkentsék a munkaidőt, ellenkező eset­ben országos sztrájkot kezde­nek. Mivel a követelést nem teljesítették, a sztrájk való­ban kirobbant, s 1886. május 1-én a Michigan-tó partján — először a munkásmozgalom történetében a tüntetők közé lőttek. Két nappal később Chi­cagóban rendőrök sortüze dör- rent: hat halott. és félszáz se­besült vére folyt. Ekkor ugyan még sikertelen maradt a mun­kásság sztrájkja, de megmu­tatta, hogy a munkásosztály egyre inkább megelégeli az emberi jogok tábbal tiprását. Éppen ezért döntött úgy a II. Internacionálé első kong­resszusa — amely 1889-ben Párizsban, a Bastille lerombo­lásának századik évfordulóján ült össze —, hogy nagy nem­zetközi tüntetésen kell köve­telni a közhatalomtól a nyolc­órás munkaidőt, mégpedig va­lamennyi országban és város­ban azonos napon, 1890. má­jus elsején. így lett ez a nap a világ proletariátusának első nagy harci seregszemléje, amely — Engels szerint — „az egész világ tőkéseinek és föl­desurainak megmutatta, hogy manapság a világ proletárjai valóban egyesültek”. Nem volt könnyű az azóta megtett út a világ munkása} számára. Az évenkénti felvo­nulások, tüntetések szinte minden esztendőben hol itt, hol ott emberáldozatokat kö­veteltek. Az utcán hömpölygő munkástömegek azonban meg­értették az egységükben rejlő erőt, mind elszántabbak, bát­rabbak lettek és megtanulták gyűlölni az osztályellenséget. Akárhány csendőrsortűz dör­külsőséggel ünnepelhetett a proletár internacionalizmus nagy ünnepén és 1919-ben a proletárdiktatúra dicsfényé­nél vonult fel a munkásság májusi ünnepére. Sajnos, az örömet és bol­dogságot — amely ekkor a magyar népet betöltötte — hamar felváltotta az ellenfor­radalom sötét korszaka. 1920- tól 1945-ig nemegyszer hang­zott fel a jelszó, a kiáltás: ez a május — véres május, jövő május — vörös május! így fogalmazott ezekben az évek­ben a munkásság, s bízott rent és rendörkardlap riasz­tott a munkásra, agrárprole­tárra, erősebb lett a szocialis­ta mozgalom, újabb és újabb százezrek emelték magasba a pirosló zászlókat a Ruhr-vidé- ken, az angol kikötőkben. Ti/f egértette a magyar mun­*'* kásság is a nemzetközi demonstráció jelentőségét. El­ső alkalommal hatvanezer munkás vett részt a budapes­ti nagygyűlésen, miközben a forradalomtól rémüldöző bur­zsoázia eltorlaszolta lakásai ajtaját, lehúzta ablakai redő­nyét. Pedig Szapáry belügy­miniszter mindent megtett a védelmükre. Katonaságot, csendőrséget vonultatott fel, sőt még két vidéki ezredet is Budapestre rendelt, hogy vér­be fojtsák a nép esetleges fel­kelését. A szocialista világmozga­lomnak, az első marxista munkáspártnak, a proleta­riátus internacionalista öntu­datának a gyümölcse a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom győzelme, a Szovjetunió létrejötte volt. Az 1917-es ok­tóberi forradalommal meg­kezdődött a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet korszaka. Mi, magyarok elsők között léptünk erre az útra. 1918. május 1-én a magyar munkásság már forradalmi benne, hogy eljön az idő, amikor a véres május elsejé­ket felváltja a derűs szabad májusi ünnep. És amikorra ez bekövetkezett, nálunk 1945- ben, ez egyben azt is jelen­tette: egy sor ország kiszakadt a tőkés rendszerből, s elkez­dődött a szocialista világrend- szer kibontakozása. Egyre kevésbé lehet elszige­telni a Nagy Októberi Forra­dalom győzelme és a Szov­jetunió létrejötte óta a mun­kások, a dolgozók különböző osztagainak május elsejei se­regszemléjét. Az imperialista­ellenes harc bármely frontján fellépő erők — május elsején éppúgy, mint az év bármely napján — nemzetközi támo­gatást élveznek. Az erős és a népek szabadságáért követke­zetesen küzdő Szovjetuniótól, s a mellette álló szocialista országoktól kértek és kaptak segítséget a már felszabadult, vagy függetlenségükért harco­ló gyarmatok, félgyarmatok. Számíthatnak erre a táborra, segítségre a kapitalista orszá­gok dolgozói is, akik napról napra tiltakoznak a kizsák­mányolás, az elnyomás, a munkanélküliség, a rettegés ellen. Jgy terebélyesedik ki a munkásság összefogá­sának májusi eszméje, és tölti be rendeltetését a mai kor kö­vetelményeinek színvonalán, mint ahogyan Rosa Luxem­burg mondta annak idején: „A nyolcórás munkanap eléré­se után sém szűnik meg a májusi ünnep. Mindig, amíg tart a munkásság harca a bur­zsoázia és kormányai ellen, amíg nem teljesítik minden követelését, minden esztendő­ben a májusi ünnep lesz en­nek kifejezője. Ha pedig fel­derülnek a jobb idők, és a munkásosztály az egész vilá­gon eléri a felszabadulást, ak­kor valószínűleg a megvívott harcok és az elszenvedett fáj­dalmak emlékének napját fog­ja ünnepelni az emberiség”. Hadd tegyük hozzá Rosa Luxemburg szavaihoz, hogy a felszabadult népek május 1-én összegezik a megtett utat, fel­mérik, honnan indultak, s ho­vá jutottak. Mi mágyarok büszkén gondolhatunk arra e májusi ünnepen, hogy pár­tunk vezetésével az elmúlt év­tizedekben maradandót alkot­tunk, nagy tetteket hajtottunk végre. Mindnyájunk keze nyo­mán gyökeresen megváltozott hazánk, átalakult társadal­munk rendje, az emberek éle­te, gondolkodása, magatartá­sa. Magyarország, az egykori kisparaszti, agráripari ország most ipari agrár ország, amelyben fejlett a szocialista nagyipar és a nagyüzemi me­zőgazdaság. A szocialista gazdaság eredményeire alapoz­va emberhez méltó életszínvo­nalat értünk el, a régi rend­szerrel össze sem hasonlítha­tó a kulturális, a szociális, az egészségügyi ellátásunk. A politikai, gazdasági, ideológiai átalakulás azt jelenti: lezárult a magyar történelemnek az a korszaka, amely idő alatt Ma­gyarország igazán soha sem lehetett független; azt jelen­ti, hogy a feudalizmussal ter­helt, népelnyomó államrend­szert szétzúzva, a nép „meg­lelte honját e hazában". Olyan alkalpm tehát az idei május elseje, amikor vidá­man, felszabadultan örülhe­tünk eddigi eredményeinknek, munkasikereinknek. Ünne­peljünk jókedvvel, a jól vég­zett munka örömével! Fodor László B£3

Next

/
Oldalképek
Tartalom