Petőfi Népe, 1982. február (37. évfolyam, 27-50. szám)

1982-02-02 / 27. szám

* • PETŐFI NÉPE «I 1982. február 2. események sorokban PÁRIZS Mitterrand francia elnök hét­főn délben ebédet adott az Elysée-palotában Mubarak egyiptomi elnök tiszteletére, aki nyugat-európai körútja során rövid hivatalos látogatást tesz a francia fővárosban. Az Elysée- palotából távozva az egyiptomi elnök kijelentette, hogy a Mit­terrand elnökkel folytatott esz­mecserén elsősorban a kétolda­lú kapcsolatokról és a közel-ke­leti helyzetről, valamint a pa­lesztin autonómia kérdéséről volt szó. BELGRAD A jugoszláv Adria-parti Zadar város körzeti bíróságán befeje­ződött a „Vörös Front” nevű al­bán irredenta szervezet három tagja bűnperének tárgyalása. A bíróság aláhúzta, hogy e szer­vezet központja az albániai Ku- kesiben működik. A tárgyaláson bizonyítást nyert, hogy a vádlottak tényle­ges katonai szolgálati idejüket Dalmáciában töltve, maguk kö­ré gyűjtöttek albán nemzetiségű katonákat, s szorgalmazták, hogy lépjenek be a „Vörös Front” illegális szervezetbe. A bíróság, a koszovói illetőségű vádlottak egyikét másfél évi, a másik kettőt pedig nyolchavi börtönbüntetésre ítélte. PHNOM PENH Az amerikai imperialisták ve­szélyes mértékben fokozzák ka­tonai tevékenységüket az Indiai­óceán térségben ‘ — állapítja meg az SPK kambodzsai hír- ügynökség kommentárja. Az Amerikai Egyesült Alilamok bő­víti itteni támaszpontjait, töb­bek között Diego-Garcia szige­tén ahol az intervenciós gyors­hadtest egységeit állomásoztatja. Ugyanakkor komoly erőfeszíté­seket tesz annak érdekében, hogy NATO-ibéli szövetsége­seit is bevonja az Indiai-óceán katonai ellenőrzésébe. Holnap kezdődik az FKP kongresszusa Holnap kezdődik a Párizs mel­letti Saint Ouen-ban az FKP XXIV. kongresszusa, amely meg­vitatja majd a párt feladatait és újraválasztja a vezető szerveket. A határozat-tervezet; amelyet október közepén hoztak- nyilvá­nosságra, részletesen foglalkozik azzal, hogy a párt milyen utat javasol a szocializmus Francia- országban való felépítéséhez, elemzi a nemzetközi helyzetet, valamint a Franciaországban ki­alakult új belpolitikai helyzetet, s rámutat a pártnak ebből fa­kadó feladataira. A múlt önkri­tikus elemzése során a határozat- tervezet kifejti, hogy a párt csak megkésve — az 1976-os és 1979- es kongresszusokon — fogott hoz­zá olyan stratégia kidolgozásá­hoz, amely megfelel a forradal­mi küzdelem új követelményei­nek és számot vet a francia tár­sadalomban bekövetkezett vál­tozásokkal. A dokumentum állást foglal a demokratikus úton meg va'lósí - tandó, önigazgató szocializmus mellett, majd a jelenlegi belpo­litikai helyzetet elemezve hang­súlyozza: a mai helyzetben nem szükségszerű, hogy szociáldemok­rata kísérlet bontakozzék ki, le­hetséges olyan új politika meg­valósítása, amely más mint a tő­ke javára folytatandó „ügyveze­tés”. A választási eredmény tisz­teletben tartása nem jelenti azt, hogy a kommunisták lemondanak eszméikről. Miközben lojálisán be­töltik szerepüket az új többség­ben, kifejezik saját nézeteiket. A kommunista párt mélységesen különbözik a szocialista párttól, de jelenleg szükség van együtt­működésükre olyan megállapo­dások alapján, amelyek megfelel­nek a tényleges helyzetnek. A kongresszust rendkívül szé­les körű és alapos vita előzte meg, egyrészt a L’.Humanité ha­sábjain nyitott „kongresszusi tri­bün” keretében, másrészt az alap­szervezetekben, majd a körzeti és megyei pártkonferenciákon. A megyei konferenciák vasárnap fe­jeződtek be. Valamennyi konfe­rencián elfogadták a határozat- tervezetet, s megválasztották a kongresszusi küldötteket. Izrael „megtorlásra” készül Dél-Libanonban Folytatódnak az izraeli csapat­összevonások és tart az izraeli nehézfegyverzet beáramlása a jobboldali milíciák kezén levő dél-libanoni határövezetbe. A tü­zérségi és harckocsiállásokat a palesztin ellenállási mozgalom és a libanoni nemzeti-hazafias erők támaszpontjaival szemben építet­ték ki. Izraeli katonai vezetők több ellenőrző körutat tettek a csapatösszevonások térségében. A hét végén fokozta a feszült­séget az az izraeli bejelentés, hogy a jordániai határon észlelt gerillabeszivárgást (egy öt főből álló palesztin kommandó három tagját tűzharcban elfogták) a múlt év júliusában létrejött délr libanoni tűzszünet megsértése­ként fogják fel. Az izraeli kormány szóvivője szerint a Begin-kormány azzal a kikötéssel fogadta el a dél-liba­noni tűzszünetet, hogy a megál­lapodást valamennyi fronton tisz­teletben tartják. Bejrúti megfigyelők egyetérte­nek abban, hogy Izrael — vála­szul a jordániai határon felújí­tott gerillatevékenységre — „megtorló” csapásra készül Dél- Libanonban. Szíria hárompontos béketerve Szíria a közel-keleti helyzet rendezésére hárompontos béke- tervet javasol, amelynek lénye­gét Ahmed Iszkander Ahmed Szí­riái tájékoztatási miniszter is­mertette a Monday Morning cí­mű libanoni hetilapnak adott nyi­latkozatában. A miniszter szerint a közel- keleti igazságos, tartós és átfogó béke megvalósításához vezető úti egyik legfontosabb eleme, hogy Izrael vonuljon ki minden arab területről, amelyet 1967 óta tart megszállás alatt. A rendezési terv második lényeges pontja, hogy erősítsék meg a palesztin nép el­idegeníthetetlen jogát az önren­delkezésihez, valalmint egy füg- — geilen palesztin államnak palesz­tin földön való létrehozásához, s e jogait a palesztiniaá felsziabadí- tási szervezet irányítása alatt ér­vényesíthesse. A terv harmadik eleme szerint fel kell számolni a hadiállapotot az arab országok és Izrael között. A szíriai tájékoztatási minisz­ter ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az ENSZ-közgyűlésnek a Golan-fennsík izraeli bekebele­zésével foglalkozó rendkívüli ülésszaka lesz az a fórum, ame­lyen Szíria síkraszállhat a bé­keterv és az abban foglalt elvek érvényesítése mellett. Határnyitás Líbia és Egyiptom között Rákos György, az MTI tudósí­tója jelenti: Az egyiptomi és a líbiai ható­ságok megállapodása értelmé­ben hétfőtől megnyitják a há­rom évvel ezelőtt lezárt közös határt — jelentette a kairói A1 Ahram. A két ország kapcsolatainak enyhülését jelző intézkedés le­hetővé teszi, hogy Líbiában dol­gozó egyiptomiak — nevezetesen a félévi szabadságukra hazaté­rő oktatók — szárazföldi úton közelítsék meg hazájukat, míg az elmúlt években csak légi úton, kerülővel utazhattak haza. 1977-ben — emlékeztetnek Kairóban — heves összecsapások zajlottak le a két ország hatá­rán, s az elmúlt évek folyamán rendkívül feszült volt az egyip­tomi-líbiai viszony. Tripoli és Kairó kapcsolatainak romlása tavaly őszig nemegyszer harci cselekmények kirobbanásával fenyegetett. Az októberiben me­rénylet áldozatául esett Szadat egyiptomi elnök utódja, Hoszni Mubarak röviddel hivatalba lé­pése után leállította az arab or­szágok elleni egyiptomi propa­gandát, s több ízben külön hang­súlyozta, hogy a szócsata megfé­kezése a szomszédos Líbiával kapcsolatban is érvényes. ViV,-,V.V,Y,V,V.V»V»V,V,V.V,V.,X*'*X,,'X',*X'X*,*X*,'í»,*,K,Í Iránban tíznapos rendezvénysorozaton emlékez­nek meg az Iszlám köztársaság kikiáltásának 3. év­fordulójáról. Az ünnepségek január 3I-én, azon a napon kezdődtek, amikor három esztendeje haza­tért száműzetéséből Khomeini ajatollah, az iszlám köztársaság szellemi atyja. Trán vallási (és politikai) ve- zére az utóbbi időben töibb alkalommal is önmérsékletre és megfontoltságra intette honfitár­sait. Kijelentette, .hogy az eddigi tisztogatások, kivégzések jogosak voltak, hiszen az iszlám állam támadói úgymond „nem is embe­rek”; a gazdasági nehézségek pe­dig az Irakkal vívott háborúval, a „szuperhatalmak által Iránra gyakorolt nyomással” és a forra­dalmi helyzettel magyarázhatók. Az agg főpap megnyilatkozásai résziben Mohamed próféta szüle­tésnapja, részben pedig az iszlám köztársaság győzelmének 3. év­fordulója körül hangzottak el, s akár .belpolitikai programnyilat­kozatnak is felfoghatók. Ebből aztán okkal-joggal adódik a kér­dés, vajon mit kell készpénznek venni az iráni vezető szavaiból: a kérleihetetlenség politikájának a folytatását, avagy a mérsékle­tét? Nyilvánvaló, hogy a teheráni vezetés szeretne nyugalmat te­remteni az országban, s ennek Tény, hogy az ilyen szorult helyzet megbékélésre ösztönöz. Hiszen a teheráni vezetés nehéz kétfrontos harcot vív: egyrészt a hatalom elleni lázadókkal küzd (ezek skálája a mudzsahedinek- től a nemzetiségi felkelőkig ter­jed), másrészt vért, energiát, erőt emésztő háborút folytat a szom­szédos Irakkal. Ezek a körülmé­nyek indokolják mostanság a mértékletességet ígérő és hirdető nyilatkozatokat. Az engesztelhe­tetlenség szózata viszont az ural­kodó kemény iszlám vonal alap­vető változatlanságát mutatják. Elbillen-e a mérleg nyelve va­lamelyik irányba? — vetődik fel ismét gyakran a kérdés. S ha igen, merre? Nagyon nehéz el­képzelni ugyanis, hogy a funda­mentalisták látványosan megbé­kéljenek az eddigi tűzzel-vassal irtott, s az ugyancsak minden eszközzel támadó-védekező ellen­zékkel. Mint ahogy az is elkép­zelhetetlen, hogy elfogadható bé­ke szülessen Irak és Irán között. Ésszerű kompromisszumok kel­lenének, de azokra még a hajlan­dóság is nehezen érlelődik. A „megfontolt mérséklet” politiká­ját az ország kétségtelenül nehéz helyzete is csak lassan kénysze­rítheti ki. (avar) Iráni dilemma • Az iszlám köztársaságot éltetik Teheránban. érdekében az iszlám rendszer mérsékeltebb ellenzékével haj­landó lenne bizonyos kompro­misszumra. A Khomeini utódja­ként emlegetett ajatoliah, Monta- zeri például már az ősszel óvta a hatóságokat a túlkapásoktól, burkoltan elítélte a statáriuma gyorsasággal hozott, s ekként a bűnösséget nem túlzottan bizo­nyító ítéleteket, a kivégzéseket. Aztán éppen a próféta születés­napján családtagjaik meglátogat­hatták a teheráni börtönökben fogva tartott hozzátartozóikat, sőt nemrégiben pár száz politikai elítélt amnesztiát is kapott. Ugyanakkor az iráni hírközlő szervek változatlanul szinte na­ponta számolnak be kivégzések­ről, s nemrég a kormánykörök­höz közel álló Kayhan című lap hevesen kirohant az iráni kom­munisták pártja, a Tudeh ellen. Ez annál inkább figyelemre méltó, mert a Tudeh, amely tá­mogatja a Rhomeini-rendszer antiimperialista vonalát, nem tar­tozott az elmúlt hónapok leszá­molásainak céltáblái közé. Sokan úgy vélik,^ hogy az or­szág gazdasági helyzete készteti enyhültebib belpolitikára Tehe­ránt. Kétségtelen tény: az 1982. február 11-én hároméves iszlám köztársaság veszedelmes gazda­sági bajokkal birkózik. Ma már nem csupán a munkanélküliség, a pangó termelés, az áremelke­dés szerepel a problémák között, hanem a fizetésképtelenség is. Márpedig Irán a lakosság ellátá­sához nélkülözhetetlen cikkek jelentős részét .importálni kény­szerül, s a külföldi „bevásárlá­sokhoz” valuta kéne, különben egy idő után élelmiszerrel is ne­héz lesz ellátni az országot. Az egyetlen bevételi forrás az olaj, amelynek kivitele azonban csu­pán a fele a háború előtti szint­nek. Így történhetett meg az a fantasztikus dolog, hogy Irán, az olajország, pár éve még a világ második olajexportálója, az egy­kor hatalmas valutatartalék bir­tokosa, nyugati bankokhoz for­dult 100 millió dolláros kölcsö­nért. NAPI KOMMENTÁR | Közeledés, kérdőjelekkel Aga Salhi, a Pakisztáni Iszlám Köztársaság külügyminisztere az indiai fővárosban tárgyalt. Tu­lajdonképpen semmi meglepő nem lenne abban, hogy egy or­szág diplomáciájának vezetője megbeszéléseket’folytat legjelen­tősebb szomszédjával. India és Pakisztán esetében azonban még az ilyesfajta érintkezés sem ter­mészetes: alighanem a két nagy országé a földkerekség egyik leg­rosszabb, legfeszültebb szomszéd­sága. Ez sajnos, meglehetősen régi igazság és nem utolsósorban ép­pen az államiság kezdeteiből kö­vetkezik: az angolok — az im­perialista vezérelv, az „oszd meg és uralkodj!” alapján — úgy vo­nultak ki gyarmatként egységes szúbkontinensükről, hogy a hin­du India és a muzulmán Pakisz­tán között ott hagyták az etnikai­vallási ellentétek mindmáig ijesztően ketyegő, időzített bom­báját. 1 Az általános ellenségeskedés­nek bőven voltak területi vonat­kozásai is. A leghagyományosabb ellentét ebben a kérdésben Kas­mír tartománnyal kapcsolatos: a jórészt muzulmánok-lakta, de Indiához tartozó terület feletti Vita kétszer — 1947-ben és 1965- ben — vezetett a két ország kö­zött háború kirobbanásához. Ami a dolog világpolitikai ré­szét illeti, az el nem kötelezett India a nemzetközi porondon a Szovjetunió, a szocialista orszá­gok, Pakisztán pedig Washington és Peking támogatását élvezi. Az afganisztáni fejlemények óta Washington „kulcsországgá” lép­tette elő azt a Pakisztánt, amely­nek katonai diktátor államfője, Ziaul Hak tábornok. Nos, a pa­kisztáni külügyminiszter mostani látogatását éppen az elmúlt év őszén a tábornok-elnöknek egy nyilatkozata készítette elő, amely­ben megnemtámadási szerződés megkötését javasolta Indiának. Jogos a kérdés: miért döntött a katonai vezetés úgy, hogy lát­ványos közeledési gesztussal kö­zeledik ősellenség-szomszédja fe­lé? A válasz két fő tényezőből áll össze, az egyik bel-, a másik kül­politikai természetű. Ziaul Hak eddig kilencszer ígérte, és tagadta meg a válasz­tások kiírását, belpolitikai bázi­sa gyakorlatilag nem létezik. Nö­vekszik egyes tartományok sze­paratista mozgalma és ez leköti a pakisztáni hadsereg jelentős részét. Washingtontól Iszlámábád az utóbbi néhány esztendőben több mint hárommilliárdf!) dollárt kapott, kifejezetten katonai cé­lokra. Mivel Üj-Delhi érthető ag­godalommal kifogásolja ezt a tá­mogatást, Ziaul Hak megpróbál­ja barátságos gesztusokkal ellen­súlyozni az indokolt aggályokat. Ezért volt Aga Sahi Űj-Delhi­ben. A külügyminisztert Indira Gandhi is fogadta és javasolta, hogy hozzanak létre állandó ve­gyes bizottságot, amely rendsze­resen megvizsgálná a vitatott ügyeket. Pakisztán a javaslatot elfogadta. A két ország közeledé­se mindenesetre alapot teremt­hetne a csendes-óceáni térség bé­kéjének biztosításához. H. E. Megtisztult a Duna, visszatérnek a jégtörők Csaknem három héten át dol­goztak a jégtörő hajók a Du­nán, s az utóbbi napokban már az enyhülés is jelentősen hozzá­járult ahhoz, hogy a magyar szakaszon teljesen megtisztult a zajló jégtől a folyó. A Sió tor­kolatától tizenegy jégtörő hajó cirkált a déli országhatárig, s onnan a közös érdekű kanyar­gós jugoszláv szakaszon négy magyar jégtörő hajó bontotta, szabdalta a gyakran megakadó jeget, egyengetve a zajlás út­ját. A (jégtörő hajók rendszeres bevetése óta — és a jeget gyak­ran megakasztó folyókanyarok szabályozásával — a magyar szakaszon sikerült megelőzni a Duna beállását, s a jeges árvi­zet. A jégtelenítés befejeztével hétfő délután az Országos Víz­ügyi Hivatal intézkec ;< Dunaföldvar és az oi között bevetett hajók dúltak eredeti állomás s közülük a legnagyoüC&í Folyamszabályozó és Ksvir 'ku ró Vállalat jégtörő hajói a ■; 1 séges műszaki felülvizsa ä '. javítás után ismét rr < termelő munkájukat, a szállító uszályok v< Visszatért a négy magy; rő hajó a jugoszláv E kaszrói, s az OVH inl szerint február 6-ig Ba radnak készenlétben, 1 szükséges, ismét felveh küzdelmet a zajló jég e A Tisza és a mellékfolyók nagy 'részén változatlanul' ki- sebb-nagyobb megszakításokkal áll a jég. A Balatont 18—28, a Velencei-tavat több mint 20 centiméteres összefüggő jégpán­cél borítja. A MAGYAR NEMZETI BANK HIVATALOS DEVIZA- ÉS VALUTAÁRFOLYAMAI érvényben: 1982. február 2-től: Devizanem Vételi Közép Eladási árfolyam 100 egységre. forintban Angol font 6441.06 6447,51 6453.96 Ausztrál dollár 3800,50 3804,39 3808,19 Belga frank 87,75 87.84 87,93 Dán korona * 453.77 454,22 454,67 Francia frank 584,36 584,94 585,52 Hollandi forint 1356,81 1359,17 1359.53 Japán yen (1000) 150.34 150,49 150,64 Kanadai dollár 2880.44 2883,32 2886.20 Kuwaiti dinár 12123.81 12135.95 12148.09 Norvég korona 582.97 583,55 584,13 NSZK márka 1494,14 1495.64 1497,14 Olasz Ura (1000) 27,76 27.79 27,82 Osztrák schilling 213,15 213,36 213.57 Portugál escudo * 51.65 5t .60 51,65 Spanyol peseta 34.75 34.78 34,81 Svájci frank 1850.30 1852.15 1854.00 Svéd korona 610,34 610.95 6U.56 Tr. és cl. rubel 2597,40 2600,00 2602,60 USA-dollár 3439,53 3442,97 3446.41 Az államközi megállapodásokon alapuló hivatalos árfolyamok változatlanul az 1981. december 29-i közlésnek' megfelelően vannak érvényben. VALUTA (BANKJEGY ÉS CSEKK) ÁRFOLYAMOK Érvényben: 1982. február 2-től: Pénznem Vásárolható Vételi Eladási legmagasabb bankjegycímletek árfolyam 100 egységre, forintban Angol font 50 6254,08 6640;94 Ausztrál dollár 50 3690-,26 3918,52 Belga frank 5000 85.20 _ 90,48 Dán korona 1000 440,59 / 467,85 Finn korona 100 753,87 800,51 Francia frank 500 567.39 602,48 Görög drachma 500 53,17 56.45 Hollandi forint 1000 1317,42 1398,92 Japán yen (1000) 10000 145.98 155,00 Jugoszláv dinár 1000 71.70 76,14 2896,82 Kanadai dollár 100 2796.82 Kuvaiti dinár 10 11771.87 12500.03 Norvég korona 100 566,04 601,06 NSZK-márka 1000 1450.77 1540.51 Olasz Ura (1000) 50000 27.10 28,78 Osztrák schilling 1000 206.96 219,76 Portugál escudo 5000 50.03 53.13 Spanyol peseta 500« 33,74 35,82 1807.71 Svájci frank 1000 1796.59 Svéd korona 100 592.62 629,28 Török Ura 1000 25,25 26,81 USA-dollár 100 3339.68 3546,26

Next

/
Oldalképek
Tartalom