Petőfi Népe, 1982. január (37. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-31 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BÁCS-KISKUNT MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA xxxvii. évf 26. szám Ára: 1,40 Ft 1982. január 31. vasárnap Munkamódszer és munkastílus S. oldal Csak az a baj, hogy fogytán az erő 4. oldal Gondolatok a téli tárlatról 5. oldal Mezővárosi népművészet Sport 4. oldal 7. oldal * f fű t JÁRÁSAINK LAKÁSÉPÍTÉSI KISTÜKRE: Otthonok magánerőből 1725 lakás átadását tervezték 1981-ben Bács-Kiskun megye já. rásai, s végül körkérdésünkre azt válaszolhatták, hogy 1738 csa­lád költözött új otthonba tavaly. Ez részint a terv 100,7 százalé­kos teljesítését jelenti, részint pedig azt, hogy sikerült az esz­tendő elején kitűzött cél: a magánerő fokozott bevonása. Ez an­nál is inkább fontos volt, mert állami pénz — néhány nagyköz­ség kivételével — nem állt rendelkezésre otthonteremtésre. Öröm, hogy megjavult az építőanyag-ellátás, gond, hogy az OTP. hitelek nem tartanak lépést a költségek növekedésével, össze­gezve: Bács-Kiskun városaiban és járásaiban 1981-ben 3850 új otthont adtak át, ami „ötéves tervre lefordítva” 19 250 lakást je­lentene ... Nem volt rossz kezdet.. Bajai járás: Engedély 8 nap alatt Bácsalmáson 44, Csávolyon 10, Csátalján 10. Érsekcsanáflon 21, Garán 11, Hercegszántón 13, Nagybaracskán 16, Nemesnádud­varon 20, Sükösdön 31, Szerem- lén 13 családi ház épült 1981-ben — tájékoztatta szerkesztőségün­ket Bácsi Gábor, a járási hivatal osztályvezetője. A nem említet­tekkel együtt tehát összesen 265 otthonba költözhettek be; a tu­lajdonosok több mint egyharma- da fiatal házas. Általában jónak mondható a járásban az építő­anyag-ellátás, azonban időnként és helyenként nem lehetett be­tongerendát, fenyő-fűrészárut kapni. 450—500 ezer forintba ke­rült tavaly egy átlagos családi ház; aki most vág neki az épít­kezésnek, durván 50 ezer forin-, tos növekedéssel számolhat; eb­ből —• községtől függően — 5000 —60 ezer a teleknek az ára ... A tanácsok kiemelten segítették az építkezőket, a többi közt például azzal, hogy 8 napra szorították az engedélyezéseket. Az viszont az OTP-hitelkonstrukciók meg­változtatásának gondolatát veti föl, hogy tavaly csaknem 30 szá­zalékkal csökkent az építkezők száma a korábbi esztendőkhöz képest... Idei tervük: 240 lakás. Kalocsai járás: Növekvő árak Kilencvenhárom százalékra teljesítették tervüket a kalocsai járás községei — adta tudtunk­ra Kovács László, a járási hiva­tal osztályvezetője. Apostagon 15, Bátyán 11, Drágszélen 2, Duna- egyházán 8, Dunaszentbenedeken 4, Dunatetétlenen 2, Dusnokon 12, Fajszón 19, Géderlakon 6. Ho* mokmégyen 3, Dunapatajon 19, Dunavecsén 26, Hajóson 37, Har- tán 23, Solton 66 család költözött új házba. Az OTP-hitelekkel e járásban sem elégedettek: hátrá­nyosan megkülönböztetett az, aki községben épít, mint az, aki tovább növeli a városok zsúfolt­ságát — vélik sokan. Épp ezért minden alkalmat megragadtak az otthonteremtők segítésére: kedvezményes fuvartól kezdve is­meretterjesztő előadásokkal éb- resztgették a kedvet. Az árak? Egy nyolcvan négyzetméteres, erősen átlagosnak számító ház 600 ezer forintba kerül — az árak állandóan nőnek. Telek szerencsé­re bőven van: családi háznak al­kalmas terület 345, korszerű cso­portos házhoz pedig 148 házhely van, nem számítva az 520 magán­kézben levő telket. Kiskunhalasi járás: Több felújítás Harminc emeletes ház is épült tavaly a járásban — tájékozta­tott Szabados János, a járási hi­vatal osztályvezetője. Végső so­ron 372 otthont adtak át: Rémen 14, Szánkon 24, Tompán 31, Zsanán 5, Harkakötönyben 5, Já­noshalmán 49, Kiskunmajsán 65- öt — hogy csak néhányat említ­sünk név szerint. A járásban az építőanyag-helyzet nem változott: vannak még hiányok, ezek közül a cement késett esetenként. Eb­ben az évben 353 lakást építenek a községekben — ennek máskü­lönben minden feltétele meg is van. Több szövetkezet jelentős kedvezményt ad tagjainak az épít­kezéshez. Örvendetes módon a szokásosnál több lakást korsze­rűsítenek, illetve újítanak fel, er­re van pénz és kapacitás is. Kiskőrösi járás: Eggyel több • Soltvadkert, 1981. Nagyközségeinkben nem ritka az emeletes ház. 219-et terveztek, 220 lett belő­le: Akasztón 23, Bócsán 8, Csá­szártöltésen 11, Csengődön 12, Fü- löpszálláson 7, Imrehegyen 2, Kaskantyún 11, Kecelen 46, Pá- hiban 11, Soltszentimrén 8, Solt- vadkerten 69, Tabdiban 7, Tázlá- ron 5 lakást adtak át. A kiskőrö­si járás adatait Kiss Lászlótól, a járási hivatal osztályvezetőjétől tudjuk. Tavaly a megszokottnál csaknem 20 százalékkal kevesebb építési engedélyt adtak ki, en­nek egyik oka, hog? megváltoztak az OTP-hitel feltételei, a másik pedig az, hogy sokan egyelőre idegenkednek a telkek tartós használatba vételétől... Míg má­sutt a kaláka a legjellemzőbb építési forma, a kiskőrösi járás­ban (nemhiába mondják a leg­gazdagabbnak is ...) kapósak a kisiparosok, sokan kulcsrakész házat rendelnek. Néhány szövet­kezet is vállalkozott építésre Császártöltésen, »Csengődön, Fü- löpszálláson, Kaskantyún és Solt- vadkerten. Az idén 208 otthon el­készítését tervezik a kiskőrösi járásban. B. J. . AZ ELSŐ ZÁRSZÁMADÁSI KÖZGYŰLÉS Nyereséges esztendő Kunszentmiklóson A megye legnagyobb területű termelőszövetkezete, a több mint 13 ezer hektáron gazdálkodó kunszentmiklósi Egyetértés tagsága tegnap tartotta zárszámadási közgyűlését. Ezzel megkezdődött az az esemény- sorozat, amelyen az elmúlt évi eredményeket, gondokat vitatják meg a közös gazdaságok tagjai és egyúttal megbeszélik az idei feladatokat is. Selyem Zsigmond, a közös gaz­daság elnöke üdvözölte a tagsá­got és a vendégeket, köztük Pócs Gyulát, a Mezőgazdasági és Élel­mezésügyi Minisztérium osztály- vezetőjét, a kecskeméti járási pártbizottság titkárát: Bene Já­nost, a járási hivatal elnökét: Horváth Antalt. Az ellenőrző-, a nőbizottság és a döntőbizottság beszámolója után a vezetőség előterjesztését Selyem Zsigmond ismertette. Elő­ször az elmúlt évi eredményekről szólt. Rámutatott, hogy a gazdaság természeti adottságai kedvezőtle­nek, az időjárás szélsőséges, csa­padékszegény, a talajok rossz vízgazdálkodásúak, csekély a ter­mőréteg. A szántó aranykorona­értéke hektáronként nem éri el a 13-at. Ennek ellenére tavaly nem voltak a kedvezőtlen termő­helyi adottságú termelőszövetke­zetek közé sorolva a korábbi évek jó eredményei miatt. Az új szabályozó rendszer ez évtől is­mételten lehetővé teszi, hogy a 17 aranykorona alatti szántóte­rületen gazdálkodó üzemek a ren­deletben meghatározott támoga­tásban részesülhetnek. A termelőszövetkezet főágaza­ta a növénytermelés. A szövet­kezet árbevételének 34 százalékát adja. Nemcsak búzát termelnek, hanem gondoskodnak a közös és a háztáji állatállomány részére a takarmánybázis megteremtésé­ről is. A mostoha időjárás elle­nére, a megfelelően alkalmazott agrotechnikának köszönhetően tűnhető eredményeket értek el ebben a főágazatiban. A búza, a cukorrépa és a szőlő kivételével a növénytermesztés hozta a várt eredményt. Sajnos, a termelési költségek nem a legkedvezőbb ké­pet mutatják, ez arra ösztönzi a vezetőséget és a tagságot, hogy a jövőben még nagyobb körülte­kintéssel törekedjenek az éssze­rű költségmegtakarításra. Például az alkatrész-felhasználásnál job­ban kell szorgalmazni a felújí­tást, és csak igen indokolt eset­ben történjen csere. A közös gazdaság másik jelen­tős ágazata az állattenyésztés, amely az árbevétel 25 százalékát adja. Hagyományos a juhtartás, mivel csaknem ötezer hektár szi­kes legelőjük van. Figyelemre­méltó eredményeket értek el eb­ben az ágazatban. A tervezettet hétmillió forinttal meghaladó ár­bevételt hozott a juhtenyésztés. Gyapjúiból a tervezettnél 14 ton­nával többet értékesítettek. Jelen­leg több mint 13 ezer anyajuhuk van. Foglalkoznak sertéstenyész­téssel is, tavaly 5100 hízót érté­kesítettek. ' Jó a kapcsolat a háztáji gazda­ságokkal. A közöstől sok segít­séget kapnak a kistermelők. Jól bizonyítja a kisárutermelés je­lentőségét, hogy csaknem 8300 hízott sertést, 300-nál több vágó­marhát és 1750 bárányt értéke­sítettek a közös közreműködésé­• Ennyi új lakással gazdagodtunk járásonként 1981-ben, Kecskeméti járás: Kétharmad fiatal 566 lakás, amiből 11 célcsopor­tos és 24 szövetkezeti — a többi pedig hagyományos családi ház, ez a kecskeméti járás tavalyi mér­lege — újságolta Pocsai János, a járási hivatal osztályvezetője. Tervüket 103 százalékra teljesí­tették, noha vannak községek, ahol telekhiánnyal küzdenek, örvendetes, hogy az építők két­harmada még innen van a har­mincon. Sajnos, ebben a járás­ban továbbra is megoldatlan az az anyagellátás: ez egyrészt nö­velte a fuvarköltséget, másrészt erősen rontotta az építkezők ked­vét, amiről köztudott, hogy ha­tékonyságnövelő tényező. A költ­ségek változatos képet mutatnak: 300 ezer forinttól 500 ezerig ter­jed egy átlagos ház, attól füg­gően, hogy leendő tulajdonosa mennyire ragadja meg az ásót, kőműveskalapácsot... Az idei terv 550 lakás megépülésével számol... A közgyűlés résztvevői. Versenyképesség Sokszor írtuk le — nem­egyszer büszkeséggel —, hogy Bács-Kiskun megye ipara ter­mékeinek mintegy 30 százalé­kát a külföldi piacokon érté­kesíti. Évek óta tartjuk ezt az arányt, ami — ha jól belegon­dolunk — nem is rossz ered­mény. Ugyanakkor azt már ritkábban vizsgáljuk, hogy esetenként milyen áron tart­juk meg, esetleg bővítjük a külföldi megrendelők körét. Nem közömbös ugyanis, hogy áruinkat csak megveszik, vagy pedig meg is fizetik. Ahhoz, hogy a nemzetközi piacon felvehessük a ver­senyt, s a vevőknél sikert ér­hessünk el, ismernünk kell a konkurrenciát. Tevékenysé­günk pontos mércéje ugyan­is az ő általuk nyújtott telje­sítmény — ez esetben a nem­zetközi színvonal 1—, amely­hez ha tetszik, ha nem, iga­zodnunk kell. Ez pedig azt igényli, hogy termékeinket és termelésünket folyamatosan összehasonlítsuk a legfejlet­tebb külföldi cégekével, s az élenjárókhoz történő viszo­nyítás ■ alapján feltárjuk mű­szaki-gazdasági elmaradottr Ságunk okait. Enélkül nem ja­víthatunk gazdasági tevékeny­ségünk hatékonyságán, már­pedig a nemrég véget ért ta­valyi év eredményei szerint termékeink versenyképessé­gében nem érzékelhető kellő mértékű javulás. Ha a külpiacokon verseny­ben akarunk maradni sőt előbbre lépni, nem törődhetünk bele abba, hogy számunkra a világgazdasági helyzet ked­vezőtlenül alakul. Keresnünk kell a lehetőségeket a csere­arányromlás kivédésére, s ennek sokféle módja van. Egyről azonban végképp le kell szoknunk, történetesen arról, hogy mindennel csak kampányszerűen foglalkoz­zunk, legyen az minőségjaví­tás, anyag- és energiatakaré­kosság, vagy a munkafegye­lem megszilárdítása. A tőkés piacon attól az el­adótól vesznek legszívesebben árut — s azt meg is fizetik —, aki minőségileg a legjobbat adja. A minőségre pedig nem­csak az ellenőrzésnél kell szi­gorúan ügyelni, hanem már úgy tervezni és gyártani az árut, hogy megfeleljen az igé­nyeknek. Kiskunfélegyházán az Április 4. Gépipari Művek például a nemzetközi műsza­ki tudományos eredmények hasznosításával az általa gyár­tott berendezések színvona­lát a fejlett országokéval azo­nos szintre tudta emelni, s ezáltal versenyképessé vált. Ez tette lehetővé a vállalat számára, hogy 1981-ben tőkés exportját is jelentősen növel­je. Az imént említett vállalat szolgáltatott példát a verseny- képesség növelésének egy másik módszerére is, azáltal, hogy nem egyedi darabok, ha­nem komplett technológiai rendszerek exportálására tö­rekszik. Mindemelett a köze­pesen fejlett országok — ame­lyek közé tartozik hazánk is, — exportjuk hatékonyságának javításával, áruszerkezetének a piac által igényelt változta­tásával is semlegesíteni tud­ják a cserearányok kedvezőt­len hatását. • Selyem Zsigmond köszönti a megjelenteket. vei, 45 millió 300 ezer forint ér­tékben. Ha ehhez hozzávesszük a tejfelvásárlást, a háztáji üzem­ág megközelítőleg 53 millió fo­rint értékű árut adott. A továbbképzésre is nagy gon­dot fordítanak. Érdekes adat, hogy 1981-ben 34 betanított juh­gondozó tett eredményes vizsgát. Mind többen vesznek részt kü­lönböző továbbképzéseken. Áttérve a termelőszövetkezet pénzügyi helyzetére, elmondta, .hogy a mérleg szerinti nyereség megközelíti a 25 millió forintot, a termelési érték 9 százalékkal növekedett az előző esztendőhöz viszonyítva. Az idei tervekről szólva hang­súlyozta az elnök, hogy — mint eddig is — figyelembe veszik a helyi adottságokat, több éves ter­mésátlagokat, a népgazdaság igé­nyeit. Ezenkívül tekintettel kell lenniük a termelés tárgyi és sze­mélyi feltételeire. A fő cél a ho­zamok növelése és a költségek csökkentése. Az állattenyésztés­ben változatlanul a sertés- és a juhtenyésztés fejlesztésére töre­kednek. A mostoha körülmények elle­nére igyekeznek ebben az évben is előre lépni. Figyelemre méltó, hogy 8 százalékot meghaladó ter- melésiérték-növekedést tervez­nek. Gépvásárlásra 7 millió fo­rintot fordítanak, építkezésié csaknem ötmilliót. Az elnök és a hozzászólók is hangsúlyozták, hogy sok lehető­ség van a hatékonyság növelésé­re, a belső tartalékok jobb ki­használására és a költségek csök­kentésére. Fontos, hogy a műtrá­gya-, a növényvédőszer- a takar­mányfelhasználás legyen össz­hangban a hozamokkal. Jobban kell gazdálkodni az üzemanyag­gal. Fordítson nagyobb figyelmet a vezetőség és a tagság egyaránt a minőségi munkára. K. S. nHHHMMffliBMHDH Az export hatékonyságának javítása többek között nagy mértékben függ attól, hogy mennyi energiát, anyagot, s munkaidőt fordítunk a ter­mék elkészítésére. Mindhá­rom tényező szorosan kapcso­lódik egymáshoz. Ha pazarol­juk az anyagot, akkor több energiára és munkaerőre is szükségünk van. A Kalocsai Műanyag- és Gumifeldolgozó Vállalat például fröccsöntő gé­pein olyan munkadarabokat állított elő, amelyeknél a hul­ladékba kerülő műanyag meny- nyisége többszöröse volt a ter­mék súlyának. Ily módon a hulladékba dobott anyaghoz felhasznált energia is elve­szett, sőt a felesleges hulla­déknak a termékről való eltá­volítása, elszállítása és tárolá­sa is munkaerőt igényelt. A vállalat felkérésére a Kecs­keméti Gépipari Automatizálá­si és Műszaki Főiskola olyan fröccsöntő szerszámot szer­kesztett, amely gombostűfej- nyire csökkentette a gyártás közben keletkező hulladékot. Nemzetközi összehasonlí­tásban az ilyen eredmények már megközelítik a világszín­vonalat. Természetesen még sok bonyolult összetevője van a versenyképesség növelésé­nek. Mit sem érnek az ilyen­fajta erőfeszítések, ha nem párosulnának a piac igényeire való gyors reagálással, a szál­lítási határidők pontos betar­tásával, a megbízható háttér­ipar gondos kiépítésével, ter­mékeink folyamatos korsze­rűsítésével. Az ilyen jellegű gazdasági tevékenység útján még csak az első bátortalan lépéseket tettük meg. S hogy milyen ütemben haladunk majd előre, azt a piac érték­ítélete mondja ki. N. O. i %

Next

/
Oldalképek
Tartalom