Petőfi Népe, 1982. január (37. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-03 / 1. szám

2 • PETŐFI NÉPE • 1982. január 3. HETI VILÁGHÍRADÓ AZ ESEMENVEK KKÓNIKAJA: HÉTFŐ: A szíriai elnök Aden után Kuwaitban tárgyal az arab egy­ség helyreállításának lehetőségeiről. — Dél-afrikai támadás An­gola ellen. KEDD: Reagan amerikai elnök, ürügyként a lengyelországi fejlemé­nyekre hivatkozva, szovjetellenes intézkedéseket jelent -be; hatá­rozott viszautasítás Moszkvából, fenntartások a nyugati szövet­ségesek körében. SZERDA: Damaszkuszban tanácskozik a PFSZ központi tanácsa. — A kubai parlament újjáválasztja Fidel Castrót az ország állam- és kormányfőjévé. A Szocialista Internacionálé elnökségi ülése Párizsban. CSÜTÖRTÖK: Katonai ha^alomátyétel Ghánában. — Gazdasági kér­dések a lengyel minisztertanács előtt. Rakowski befejezi NSZK- beli látogatását, Lengyelországban szilveszter éjszakájára felold­ják a kijárási tilalmat. PÉNTEK: Újévi köszöntők és nyilatkozatok a világ minden táján. — A vietnami nemzetgyűlés ülése. — Átveszi hivatalát az új ENSZ- főtitkár. SZOMBAT: Az iráni külügyminiszter damaszkuszi látogatása. — Washingtoni hírek Richard Allen leváltásáról, Clark külügymi­niszter-helyettes az esélyes a nemzetbiztonsági főtanácsadó poszt­jára. A hét három kérdése: Milyen megállapításokat tartalmaztak a. vezető államférfiak újévi köszöntői? Az amerikai elnök hű maradt önmagához: újévi nyilatkozatá­ban — amúgy mellesleg — hang­súlyozta, hogy az új esztendő kö­szöntése amerikai hagyomány, amihez immár másutt is csatla­koztak. Ha történelmi ismerete­ink nem csalnak, az Újév ünnep­lése. a számvetés, mérlegkészítés, tervezgetés ősi emberi tulajdon­ság és már az Egyesült Államok alig több, mint két évszázados történelme előtt is szokásban volt. Dehát nem ez az egyetlen és nem is a leginkább elgondolko­dásra méltó terület, ahol Wa­shington újabban egyoldalú ér­telmezéssel próbálkozik. Aggodalmak és remények — ezek voltak az újévi köszöntők kulcsszavai. 1981 nehéz eszten­dő volt, hideg szelek fújtak a nemzetközi életben és szaporod­tak a gondok a világgazdaságban. A világ számos pontján alakul­tak ki súlyos válsággócok: elég utalni az öböl háborújára, a Ka- rib-tér.ségben és Közép-Ameriká- ban elhangzó washingtoni fenye­getésekre, a Golan-fennsík beke­belezésére vagy a lengyelországi lejtőre, ahol a szükségállapot meghirdetésével valóban az utol­só órában sikerült megállítani az állam szétesését. Ami pedig az általánosabban vett nemzetközi helyzetet illeti, amerikai részről folytatták próbálkozásaikat az egyensúly megbontására, s ez együtt járt a fegyverkezési ver­seny fokozásával. Az ünnepi alkalomnak megfe­lelően, finomabban fogalmazva, de ezek a törekvések megtalálha­tók az amerikai elnök és több nyugati vezető, például a brit miniszterelnök újévi nyilatkoza­taiban. A kép azonban nem egy­oldalú: Bonntól Párizsig, Tokió­tól Canberráig számos olyan vé­lemény hangzott el, amely mér­sékletre intett. Mindebben nem­csak ezeknek az országoknak po­litikai és gazdasági érdekei feje­ződtek ki, hanem éreztették hatá­sukat a most záruló esztendő pá­ratlan méretű tömegmozgalmai, béketüntetései. E józanabb han­gok alapvetően belső fejlemény­ként ítélik meg a lengyel esemé­nyeket (ha több vonatkozásban bíráló megjegyzéseket is han­goztatnak) s féltik az újrakezdő­dött kelet—nyugati párbeszédet, amely nem kis viharok után az év utolsó heteiben kezdett hely­reállni. A remény ezekre is ala­pozódik s azzal kapcsolatos, hogy a genfi szovjet—amerikai párbe­széd bizonyos eredményekre ve­• Ronald Reagan aláírta az Egyesült Államok minden eddi­ginél nagyobb, 199,7 milliárd dolláros katonai költségvetését. Az amerikai elnök kedden, kü­lönböző szankciókat is bejelen­tett a Szovjetunió ellen. (Tele- fotó — MTI — AP — KS) zethet, s megalapozhat magasabb szintű tárgyalásokat is. Van remény — ez tűnt ki az újévi megnyilatkozásokból — de óvatosan kell veié bánni. Hiszen december közepe táján még egy esetleges szovjet—amerikai csúcs- találkozót sem tartottak kizárt­nak Washingtonban, ma viszont még a január végén, Genfben tervezett külügyminiszteri, talál­kozóval kapcsolatosan is ..felül­vizsgálatot” sürgetnek. A történelmi optimizmus su­gárzik a szovjet párt- és állami vezető szervek újévi üdvözletéből is, amely rámutat, hogy a Szov­jetunió a nehezebb feltételek kö­zött is mindent megtesz a kom­munizmus építésének, valamint a béke megőrzésének ügyéért. A következetes békepolitika egyide­jűleg jelenti a megegyezés érde­kében tett kezdeményezéseket és a provokációk határozott elutasí­tását. Milyen visszhangja van Reagan szovjetellenes bejelentéseinek ? Erre a határozottságra különös­képpen szükség van most, amikor az Egyesült Államok szovjetelle­nes intézkedéseket jelentett ' be, s ezzel élezte a nemzetközi fe­szültséget. A mondvacsinált ok, hogy a Szovjetunió „részes” a 'lengyelországi szükségállapot lét­rejöttében. Erre hivatkozva fel­függesztettek néhány folyamat­ban levő üzleti tárgyalást és cse­rekapcsolatot, az Aeroflot légijá­események sorokban ADDISZ ABEBA _______________ M engisztu Hailé Mariam, az etiópjai ideiglenes katonai kor­mányzótanács (DERG) elnöke csütörtökön fogadta Claude Cheysson francia külügyminisz­tert Asmarában, Eritrea tarto­mány székhelyén. A francia po­litikus átadta az etiópiai államfő­nek Mitterrand francia köztársa­sági elnök üzenetét. Cheysson szerdán érkezett Etiópiába, onnan szombaton, utazott tovább Kairó­ba, ahol találkozott az egyiptomi államfővel és külügyminiszterrel. (AFP—APA) LISSZABON____________________ Legkevesebb 28 emberéletet követelt az Ibériai-félszigeten pusztító ítéletidő. Portugáliában huszonötén, Spanyolországban hárman vesztették életüket, A portugáliai tragédiát egy, a vihar következtében történt földcsu­szamlás okozta. Lisszabon körze­tében több tízezer ingázó nem jutott be munkahelyére, mert a viharok miatt lezárták a hidakat, s a közlekedési eszközök nagy­részt leálltak. Szünetelt a portu­gál hajóforgalom is. (AP—Reuter) NEW YORK____________________ New York városának 1981-ben sikerült túlszárnyalnia előző évi bűnözési rekordját: ebben az esztendőben 12 emberrel többet öltek meg. mint az előző évben, összesen 1833-at. Ez azt jelenti, hogy a városban naponta és át­lagosan 5 ember gyilkoltak meg. (UPI) • Szerdára Bonnba érkezett Mieczyslaw Rakowski, lengyel minisz­terelnök-helyettes. Képünkön: a lengyel politikus (balra) Hans- Dietrich Genscher nyugatnémet külügyminiszter társaságában. (Tcle- fotó — MTI — AP — KS) • ' Finnországban megkezdődött az elnökválasztási küzdelem. A ké­pen: három elnökjelölt a parlamenti vitában. Balról jobbra: A szo­ciáldemokrata Koivistoi a konzervatív Holkeri és a centrumpárti Vi- rola válaszol a kérdésekre. (Telefotó — AP — MTI — KS) Magyar vezetők üdvözlő távirata a Kubai Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából DR. FIDEL CASTRO RUZ ELVTÁRSNAK, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága első titkárának, a Kubai Köztársaság Államtanácsa elnökének, 1 a Minisztertanács elnökének HAVANNA A Kubai Köztársaság nemzeti ünnepe,- -a felszabadullás napja alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, Minisztertanácsa és egész dolgozó népünk nevében elvtársi üdvözletünket és szívből jövő jókívánságainkat küldjük önnek, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának, a Kubai Köztársaság, Államtaná­csának és Minisztertanácsának, a testvéri kubai népnek. A forradalmi Kuba létrejöt­tét. szocialista fejlődését kezdet­től fogva a nemzeti függetlenség és társadalmi haladás híveinek őszinte érdeklődése és mély ro- konszenve övezte. A magyar nép is. elismeréssel tekint a kubai nép forradalmi vívmányaira, a szocialista társadalom építésében elért eredményeire, melyek el­választhatatlanul összeforrtak a Kubai Kommunista Párttal, an­nak következetes marxista—le­ninista irányvonalával. Kuba ma megbecsült tagja a szocialista országok közösségé­nek. amelynek erősítésén oda- adóan munkálkodik. Következe­tes békepolitikája, internaciona­lista magatartása megérdemelt tekintélyt biztosít számára az el nem kötelezett országok mozgal­mában, a béke, a függetlenség és társadalmi haladás hívei közt vi­lágszerte. Élvezi ezen erők széles nemzetközi szolidaritását nemze. ti függetlensége és forradalmi vívmányai megvédéséért folyta­tott. harcában is. A magyar kom­munisták, a szofcializmust építő magyar nép teljes mértékben szo­lidáris és támogatja azt a küz­delmet, amelyet az imperialista beavatkozási kísérletekkel és fe­nyegetésekkel szemben kommu­nista pártja veztésével a kubai nép vív a békéért, a biztonság­ért. a függetlenségért és a szo­cializmusért. ■ Nemzeti ünnepük alkalmából jóleső érzéssel gondolunk orszá­gaink sokoldalú és gyümölcsöző együttműködésére, amely a marxizmus—leninizmus és a pro­letár internacionalizmus alapján ígéretesen fejlődik. Pártjaink és népeink barátságának további erősítése találkozik országaink érdekeivel, jól szolgálja közös céljaink elérését. Kívánjuk önöknek. a kubai kommunistáknak és a testvéri kubai népnek, hogy sikerrel va­lósítsák meg a Kubai Kommu­nista Párt ,11. kongresszusának határozatait hazájuk védelme, fel­virágoztatása, a szocializmus és a béke javára. KÁDÁR JÁNOS, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára LOSONCÉI PÁL, LÁZÁR GYÖRGY, a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke , Minisztertanácsának elnöke rátát és hasonló lépésekre akar­ják bírni a nyugati szövetségese­ket. Az amerikai szankciók ellené­re, az élet megy majd tovább, több nyugati lap is „tűszúrásként” jellemezte a hatást. Közismert tény, hogy a gazdasági kapcsola­tok területén — sajnálatraméltó módon, az ígérkező kölcsönös elő­nyök ellenére — eddig sem Wa­shington volt Moszkva legjelen­tősebb nyugati partnere. (Az áru­csere-forgalom legfontosabb té­telét a gabonaeladások képezik, amelyek folytatódnak, egyelőre csak az 1983-as előtárgyalásokra történő készülődést függesztették fel.) Washington intézkedéseinek elsősorban légkörrontó hatása van, ismét gyengítik a bizalmat, kedvezőtlen hátteret jelentenek a tárgyalásokhoz vagy tervezett tárgyalásokhoz. Moszkvában és Varsóban hatá­rozottan visszautasították az ame­rikai kihívást, de jelentős fenn­tartásokkal éltek Washington szövetségesei is. Természetesen nem bontanak nyíltan zászlót a NATO vezető hatalma ellen, de mindent elkövetnek, hogy ne kelljen követniük. Láthátólag ki­várásra játszanak: miközben a ténylegesen folyó kapcsolatokat változatlanul folytatják, a szer­ződéseket teljesítik, inkább hal­vány, jövőbeni ígéreteket tesz­nek^ még le nem tárgyalt meg­állapodási lehetőségekkel kap­csolatban. Vagyis: majd meglát­juk, de addig sok minden történ­het ... A Reagan-beszéd hangvételé­nek igazi oka, hogy a lengyelor­szági antiszocialista erők fellépé­se nem váltotta be a washingtoni várakozásokat. A héten a norma­lizálódás további hírei érkeztek Varsóból. A szükségállapot szük­séges rqssz, szerény karácsony után — ha kijárási tilalom nél­kül is — de szerény újév köszön­tött Lengyelországra, viszont mind több a jele a konszolidációnak. Az amerikaiak, de mások is hó­napokon át óvtak a ..külső be­avatkozás” veszélyétől Lengyel- országban — most viszont, hogy a népi hatalom saját erejéből igyekszik rendet. teremteni, elő­ször Varsóval, majd Moszkvával szemben alkalmazzák a nyomás, a beavatkozás eszközét. Lengyel- országban a kibontakozás, külö­nösen a gazdasági felemelkedés, aligha lesz gyors és egyszerű fo­lyamat. Az első, meghatározó in­tézkedésekre azonban sor került: úgy látszik a washingtoni dühki­törés egyik fő oka, hogy egy kri­tikus ponton már túlléptek, ma­guk a lengyelek. Történik-e közvetítés az öböl háborújában? A Golan-fennsík bekebelezése után Szíria jelentős diplomáciai ellenoffenzívába kezdett. Miután az izraeli annexió egyik okának az arab egység megbomlását mondják, Asszad elnök több arab országban tett kőrútján en­nek az egységnek helyreállításán fáradozott. De a kuvaiti uralko­dóval folytatott tárgyalásai után felhívást intéztek az öböl hábo­rújának befejezésére is: az Irak és Irán közötti ellenségeskedés, megszűnése kedvező hatást gya­korolna a Közel-Keletre. Nem kevés találgatás kezdő­dött, hogy Kuvait Bagdadnál pró­bálkozik, míg Damaszkusz Tehe­ránnál (ez a kettősség is mutatja a frontok megoszlását). A híresz­teléseknek tápot adhatott az új iráni külügyminiszter, Velajati Szíriái útja is. A közvetítést végül is cáfolták, sőt a bagdadi és teheráni nyilat­kozatok Irak, illetve Irán erede­ti állásfoglalását ismételték, ami elfogadhatatlan á másik fél szá­mára. Ugyanakkor a csaknem másfél éve tartó háborúskodás mindkét fél számára súlyos áldo­zatokkal és veszteségekkel járt, s egyik sem került közelebb a dön­tő áttöréshez. Ezért nem tartják kizártnak, hogy ha nem is formá­lis közvetítés, de a lehetőségek iránti puhatolózás folyik, miként lehetne a presztízs-sérelmek nél­kül, egyaránt elfogadható megol­dást találni. Ami persze még messzinek tűnik s legfeljebb az újévi remények közé sorolható. Annyi reális rpaggal, hogy az öböl-háború folytatása, különös- • képpen fokozása aligha állna bármelyik résztvevő valódi ér­dekében. Réti Ervin Katonai hatalomátvétel Ghánában ACCRA Jerry Rawlings repülőszázados vezetésével a ghanai hadsereg egységei csütörtökön megdöntöt­ték Hilla Limann elnök kormá­nyát, s Rawlings három éven be­lül másodszor is hatalomra ke­rült — jelentették a hírügynök­ségek. az accrai rádióra hivatkoz­va. Előzőleg arról tájékoztattak, hogy lövöldözés robbant ki az accrai repülőtéren, a rádió épü­letében, és a helyőrségparancs­nokság környékén. Jerry Rawlings 1979 júniusá­ban szervezte első katonai állam­csínyét, katonai kormányzata azonban még ugyanazon év októ­berében polgári kormányzatnak adta át helyét. Rawlings csütörtö­kön az accrai rádióban „egység­re” szólította fel Ghana lakossá­gút. Elnyomónak nevezte a pol­gári kormányzatot, megbélyegez­te a közállapotokat, a korrupciót, s félszólította a külföldi országo­kat, hogy ne avatkozzanak bele a helyzet javítására, a „valódi de­mokrácia megteremtésére” tett kísérletébe, amelynek sikeréért — mint mondoita — „életével fe­lel”. Egyben azonban kíméletre szólított fel a megdöntött elnök iránt, s azt tanácsolta a parla­menti képviselőknek, hogy for­duljanak ■ szükség esetén védele­mért a fegyveres erőkhöz. Rawlings utasított bizonyos kormánytisztviselőket arra, hogy jelentkezzenek az accrai hadügy­minisztériumban, s parancsban szólította fel az 1979. szeptembere óta leszerelt tiszteket, katonákat és rendőröket, hogy szolgálatté­telre jelentkezzenek a laktanyák­ban. (UPI. Reuter) Az évforduló alkalmából Apró Antal, az országgyűlés elnöke táviratban fejezte ki jókívánsá­gait Flavio • Bravonak, a Kubai Köztársaság Népi Hatalmi Nem­zetgyűlése elnökének. Táviratban köszöntötte a kubai partnerszer­vezetét a Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsa, a SZOT, a KISZ, az Országos Béketanács és a Ma­gyar Nők Országos Tanácsa. Űjabb korlátozásokat oldottak fel Lengyelországban Scipiades Iván, az MTI tudósí­tója jelenti: VARSÓ Az újévet úgy kezdhetik a len­gyelek, hogy a katonai hatóságok föloldottak néhány korlátozást, amit a szükségállapot bevezeté­sekor léptettek érvénybe. Így ja­nuár első hétfőjén megkezdődik a tanítás az általános, a szakmun­kásképző és a középiskolákban, amelyeket december 13-án zártak be. Egyelőre még nincs döntés ar­ról, hogy mi lesz a lengyel isko­lákban február elején szokásos té­li szünettel. A felsőfokú tanintéze­tek egy részében január 8-án újít­ják fel a tanítást, de csak a diplo­mázó, a- doktoráló hallgatók, va­lamint a levelező és posztgraduá­lis kurzusokon résztvevők számá­ra. A szükségállapot bevezetése óta most már négy központi napilap jelenik meg Lengyelországban: a LEMP, a hadsereg, valamint a két szövetséges párt lapja. A nyilvános telefonokról most már a távfűtés, a víz-, áram- és gázszolgáltatás ügyeletéit is lehet hívni. Eddig csak a rendőrséget, a mentőket és a tűzoltókat tár­csázhatta a lakosság az utcai te­lefonokról. Az egyéni és közületi előfizetők között még nem állí­tották helyre a telefonösszekötte­tést. Az újévben már alkalmazhat­ják a minisztertanács december 30-i határozatát az általános mun­kakötelezettség bevezetéséről. Várható, hogy a munkakötelezett­séget elsősorban a notórius mun­kakerülőkkel szemben fogják ér­vényesíteni. * Az elmúlt három hét megmu­tatta, hány igazi pártaktivistánk van — jelentette ki Kazimierz Barcikowski, a Trybuna Ludu szombati számában közölt inter­júban. A LEMP PB tagja, a KB titkára, a pártéletről szólva el­mondta, hogy a IX., rendkívüli kongresszus határozatai közül egyet sem hatálytalanítottak. „El­határoztuk — mondta Barcikows­ki —, hogy a párton belüli élet gyakorlatában megvalósítjuk a demokratikus elveket. Elhatároz­tuk továbbá, hogy a pártot meg­tisztítjuk az opportunistáktól, karrieristáktól és az . erkölcstelen személyektől”. Barcikowski leszögezte: „A pártban nem. lehet stagnálás. Nem azért, mert ilyen utasítást adtunk ki, hanem azért, mert a párt maga, annak aktivistái és tagjai, nem engedik azt meg”. Továbbra is riadókészültségben az izraeli csapatok TEL-ÁVIV Az izraeli hadsereg biztonsági okokra hivatkozva kijárási tila<l- mat rendelt el szilveszter este a Golan-fennsík egyik községében — jelentette be Eitan altábor­nagy, izraeli vezérkari főnök. A tábornok közölte azt is. hogy Iz­rael északi körzeteiben továbbra is riadókészültségben tartják a hadsereg egységeit. Mint emléke­zetes, ezeket az egységeket a Go­lan-fennsík annektálására vonat­kozó törvény elfogadása, decem­ber 14. után helyezték riadóké­szültségbe. (Reuter) Helyreállítják Líbia és Szaúd-Arábia diplomáciai kapcsolatait LÍBIA—SZAÜD-ARÁBIA BEJRUT, RÍJAD Líbia és Szaúd-Arábia helyre­állítja diplomáciai kapcsolatait — jelentették be Tripoliban és Ri- jadban. A hírt mind a líbiai, mind a szaúdi fővárosban a kül­ügyminisztérium jelentette be. Szaúd-Arábia 1980. október 28- án szakította meg diplomáciai kapcsolatait Líbiával. Lépésének oka az volt. hogy Kadhafi ezre­des. a líbiai forradalom vezetője bírálta a szaúdi vezetést az ame­rikai felderítő berendezések je­lenlétének engedélyezése miatt. Válaszul Kadhafi kijelentésére, Híjadban is Líbia-ellenes nyilat­kozatok hangzottak el. A két külügyminisztérium ál­tal közzétett nyilatkozat hangsú­lyozza: Líbia és Szaúd-Arábia az arab egység védelme, a közös el­lenséggel szembeni harc fokozá­sa érdekében állítja helyre kap­csolatait. (AFP—Reuter—UPI) I

Next

/
Oldalképek
Tartalom