Petőfi Népe, 1982. január (37. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-03 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! £ k V .<, V •• -rveV PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAP JA XXXVII. évf. 1. szám Ára: 1,40 Ft 1982. január 3. vasárnap Heti világhiradó 2. oldal Juditon segítettek 3. oldal «I Társadalmi juttatások természetben és pénzben 3. oldal Üzem a falu szélén 4. oldal Erdőgazdálkodási gondok 4. oldal A televízió és rádió heti műsora 5—6. oldal A megye legjobb sportolói 1981-ben 8. oldal TORTÁK, MELEG LAKÁSOK, SZERENCSÉS ÚJSZÜLÖTT Az év első napján Január 1. Éppen olyan nap, mint a többi, legalábbis azok­nak, akik dolgoztak. Akadt néhány, főleg szolgáltató szak­ma, amelynek dolgozói nem ünnepeltek, nem vehették tu­domásul a pirosbetűs jelzést a naptáron. Az ünnepnapon is kell cukrászsütemény,, benzin, meleg, ennie kell a jószágnak, az orvosi ellátás sem szünetelhet. Azokkal váltottunk szót, akik az év első napján ugyanolyan lelkiismeretességgel dol­goztak, tették kötelességüket, mint más, megszokott hétköz­napon. A vendéglátó vállalat cukrász­üzemében január 1-én reggel 6 órakor .kezdődött a munka. Szita Jánosné üzemvezető arról be­szélt, hogy valamivel többet, 70 —80 fajta cukrászsüteményt ké­szítettek, mintegy 25—30 ezer forint értékben. Pontosan, időre elkészültek a tejszínes áruk és, a poharas krémek, az utóbbiból 500 adagot kevertek. A cukrász­dákat ellátó gépkocsik is időben érkeztek, s kezdték „teríteni” az árut. A műhelyben Németh La- josné, Szabó Antalné, Keserű Fe­rencire a tortákat készítette. Ahhoz, hogy a lakásokban me­leg legyen, s jól érezzék magu­kat az ünneplők, gőzt kell ter- híelnie a kecskeméti erőműnek. Bíró Pál műszakvezető elmond­ta, hogy reggel 6 órakor kezdő­dött a műszak, s a hármas ün­nepen sem műszaki hiba, sem üzemzavar nem volt. A lakások hőellátását a külső hőmérséklet­nek megfelelően biztosították. Faragó Béla hőközpont-kezelő a műszerfal előtt ellenőrizte a gőz­termelést, s a műszerekről nem volt nehéz leolvasni, hogy 98 fo­kos vizet áramoltatnak a távfű­tőcsövekben, amely 60 Celsius fokra lehűlve érkezik vissza. Szerencse, hogy a külső hőmér­séklet sem túl alacsony, bár ak­kor sem jönnének zavarba, ha a hőmérő higanyszála jócskán a mínusz 10 fok alá süllyedne. A Magyar—Szovjet Barátság Termelőszövetkezet állattenyész­tő telepén a szarvasmarhákat gondozza Szegvári Lajos állat- gondozó. — A jószágnak ünnepnap is enni kell, a teheneket meg kell fejni, s ezért természetes, hogy elsején is dolgoztam. Reggel 6- tól délután 4-ig tart a munka, s ezalatt 200—220 tehén etetéséről, tisztán tartásáról kell gondoskod­nom. Nálunk még úgy van, hogy minden nyolcadik nap a szabad. Jó lenne, ha bevezetnék a tsz- ben is az ötnapos'munkahetet. Az istálló tisztaságán, rendjén valóban az látszik, itt nem tar­tottak sem szilvesztert, sem új­évet. Az E—5-ös út szélén levöShell- kútnál szokatlanul kevés az autó, ünnep van. Hatvani István kút­kezelő szerint későn kelnek az • Készül a torta, a cukrászsütemény a cukrászműhelyben. # Bíró Pál és Faragó Béla ellenőrzi a műszereket. (Tóth Sándor fel­vételei) • Közepes forgalom volt a Shell-kútnál. Hatvani István« munka közben. dő első napján főleg a Csehszlo­vákiába síelni indulók tankol­tak, de 2-án délutánra már na­gyobb forgalomra számítanak, hiszen a látogatásból hazatérők keresik fel őket. Nagy az Öröm a Topa csa­ládban. Mint azt már a rádió és a televízió hírül adta: Topáné Rácz Rózsa Kecskemét, Jókai utca 32. szám alatt lakó tanító­nőnek január 1-én 0 óra 16 perc­kor fiúgyermeke született. A sor­solás is kedvezett if jú Topa Gyu­lának. ugyanis ő nyerte el az Állami Biztosító 20 ezer forin­tos betétkönyvét. Az ifjú apa az Alföldi TÜZÉP Vállalat osztály- vezetője, az édesanya pedig a hunyadivárosi iskolában tanít. Ez az első gyermekük. Az anya és gyermeke jó egészségnek örvend. Dr. Pap Gyula, a szülést leve­zető orvos arról tájékoztatott bennünket, hogy elsején két fiú, 2-án pedig egy kislány született a megyei kórház I-es szülésze­tén. Az év első napja események­ben, munkában gazdag volt te­hát, különleges dolog nem tör­tént, az ünneplők ünnepeltek, s akiknek dolgozniok kellett, vé­gezték kötelességüket. G. G. • Jobbra: az év első megyei új­szülöttje if.i. Topa Gyula édes­anyjával. • — A jószágnak ünnepnap is enni kell. — Szegvári Lajos ál­latgondozó. emberek, s ezért gyenge a for­galom. A szilveszter éjszakáját, s az újév első napját itt töltötte el társával. A forgalmat köze­pesnek ítélték meg, ugyanis a 70 ezer forintos bevétel helyett csak 30 ezret „árultak”. Az új észtén­BIZAKODVA TEKINTÜNK A JÖVŐBE Losoitczi Pál újévi köszöntője TISZTELT HONFITÁRSAIM! KEDVES ELVTÁRSAK! Űj esztendőt köszöntünk. Ilyenkor szokásunkhoz híven mérleget készítünk a múlt esztendőről, és kifejezzük egymásnak jókívánságainkat az új évre. Milyen is volt a múlt esztendő? Nem mondható sem jobbnak, sem rosszabbnak, mint más, előző éveink. Folytatása volt annak a munkának, ame­lyet kipróbált, bevált politikánk szellemében 25 éve folytatunk. Eredményekben gazdag negyedszáza­dunkról méltóképpen emlékeztünk meg magunk és megemlékeztek mások is. Nyugodt lelkiisimerettel mondhatjuk, hogy bár sok minden történt a világ­ban és itthon is bőven akadt tennivalónk, fejlődé­sünk töretlen volt. Ennek a negyedszázadnak az eredményeit nyugodt lelkiismerettel vállalhatjuk most és a következő nemzedékek előtt is! Népgazdaságunk a súlyosabb nemzetközi feltéte­lek ellenére tovább szilárdult és új módon, az új követelményeknek megfelelően kezd dolgozni. Gaz­dálkodásunkban már jelentkeznek erőfeszítéseink első eredményei. Két fő célunknak megfelelően a külgazdasági egyensúly javult, és életszínvonalun­kat megőriztük. Hazánk politikai, gazdasági és tár­sadalmi eredményeiről határainkon túl is elisme­réssel beszélnek. Ennek kézzelfogható jele, hogy a külső piac a világgazdasági hanyatlás ellenére, nö­vekvő bizalommal fogadja termékeinket. Ez alkalommal is megköszönöm a párt- és az állami vezetés nevében munkásosztályunknak, szö­vetkezeti parasztságunknak, értelmiségünknek, tár­sadalmunk minden más rétegének, minden jószán­dékú állampolgárunknak a közös, nagy célok el­érése érdekében kifejtett erőfeszítést. • KEDVES BARÁTAIM! Feszültségekkel terhes világban élünk. Terveink megvalósításának külső feltételei nem javultak ta­valy sem. Munkánk belső feltételeinek alakulásá­ban viszont kedveeő változások tapasztalhatók, pá­rosokban, községekben egyaránt szaporodnak a közös gondolkodás, a közösen végzett munka, a szorgalom biztató eredményei. Jó a politikai lég­kör, a létbiztonság, aktív a közélet, így nemzeti célkitűzéseink elérése során ki-ki személyes elkép­zeléseit is valóra válthatja. Szocialista társadalmunkban a politikát a veze­tés és a közvélemény együttes erőfeszítései alakít­ják és emelik a közügy rangjára. A Magyar Szo­cialista Munkáspárt kipróbált politikája, a Haza­fias Népfront programja egész dolgozó népünk eszé­re és szívére apellál. Innen a színes vitákban ala­kuló szocialista nemzeti egység, amelyet a külön­böző társadalmi rétegek nemzetiségre, vallásfeleke­zetre, korra és nemre való tekintet nélkül a saját­juknak éreznek és vallanak, s amelynek örvende­tes eredménye a politika, a gazdasági és ^ társa­dalmi stabilitás. Eredményeink nem, vitathatók, de óvakodnunk kell azok túlértékelésétől. Valamennyien tudjuk, mennyi tennivalónk van még a vezetésben, a válla­latok, intézmények irányításában, a társadalom fej­lesztésében. Szocialista céljaink, gazdasági helyze­tünk realitásai és a világpiac helyzete arra kény­szerítenek, hogy munkánkban a fő figyelmet az 1982-es esztendőben is két nagy feladat megoldására összpontosítsuk: a külgazdasági egyensúly további javítására és az életszínvonal megőrzésére, vagyis egész életünk nyugodt, biztonságos körülményeinek fejlesztésére. Ez reális, megvalósítható cél. KEDVES ELVTÁRSAK! Napjainkban nőnek a nagyvilág gondjai, veszély­be kerültek az enyhülés eredményei. Az imperia­lizmus reakciós erői elvesztett pozícióik visszaszer­zésére törekszenek. Katonai erőfölénnyel szeretnék akaratukat a világra kényszeríteni. Nem akarják tudomásul venni, hogy a népek szabadon akarnak élni, a történelem kerekét nem lehet visszafor­dítani. Az erőviszonyok egyensúlya kialakult, és ez a ga­ranciája annak, hogy a haladás és a béke erői nél­kül, vagy azok ellenére ma már nem lehet tenni semmit a világon. A mi véleményünk a világ nagy kérdéseiben vi­lágos. A béke elkötelezett hívei vagyunk. Bará­tainkkal és szövetségeseinkkel szoros egységben, nem kíméljük erőinket azért, hogy az enyhülést, a békét és a haladás ügyét megoltalmazzuk. Ennek érdekében pártunk és kormányunk a jövőben is folytatja aktív, széles körű nemzetközi tevékeny­ségét. Békénk, biztonságunk, szocialista fejlődésünk szempontjából különös fontossága van annak, hogy folytassuk testvéri barátságunk ápolását, sokoldalú együttműködésünk fejlesztését a Szovjetunióval és a többi szocialista országgal. Ebben a szellemben üdvözöltük és , támogatjuk lengyel barátainknak a szocializmus védelmére és a belső rendtdremtésre irányuló lépéseit is. Abban a meggyőződésben, hogy ez a legjobb megoldás a lengyel nép és a világ számára is. Külpolitikánk sarkalatos tételei változatlanok: a Magyar Népköztársaság hű szövetségeseihez, ba­rátja a nemzeti szabadságukért, az önálló fejlődésért küzdő volt gyarmati népeknek, és a békés egymás mellett élés elve alapján korrekt partnere a fej­lett tőkés országoknak. Mindannyiunkat foglalkoztat a gondolat, hogy mit várhatunk az új esztendőtől. Mindenekelőtt békét. Szilárd meggyőződésünk, hogy a békeszerető erők meg tudják akadályozni a nemzetközi feszült­ség fokozódását; a béke megvédése reális lehetőség. Előbbre akarunk lépni szocialista vívmányaink gyarapításában. Szembe kell néznünk a világgazda­ság, a világpiac kihívásaival. A követelmények mind szigorúbb feltételeket támasztanak velünk szemben. Ez a kényszerítő erő pillanatnyilag kel­lemetlen, de hosszú távon segíti fejlődésünket ab­ban a versenyben, amely elől nem térhetünk ki. Munkánkat ebben a helyzetben nagyon fegyelme­zetten és ésszerűen kell végeznünk, még takaré­kosabban és okosabban kell gazdálkodnunk szel­lemi és anyagi javainkkal egyaránt. TISZTELT ELVTÁRSAK! KEDVES BARÁTAIM! Határozottan haladunk tovább a kipróbált, j úton. Nem gondtalanul, de magabiztosan. Nem áll hatunk meg, szorgalommal és közös fejtöréssel ke siettetnünk a pozitív változásokat. Politikánk sze lemében mind ésszerűbb megoldásokat, a boldog lás célszerű módjait keressük. Bizakodva tekintün a jövőbe, mert szilárd alapokra, tehetséges, jóra telj, rekvő népünk erőfeszítéseire építünk. Sorain még szorosabbra zárva vállaljuk sok, közös tenni valónkat. Az új év első napján a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány nevében kívánok hazánk valamennyi ál­lampolgárának, az egész magyar népnek, minden barátunknak eredményekben gazdag, boldog és bé­kés új esztendőt! V-I mmm Tavalyi teljesítések, Lapunkban több alkalommal is hírt adtunk a megye üzemeinek, vállalatainak év végi tevékeny­ségéről, a tervteljesítés kilátásairól. Volt ahol ez­úttal is erről érdeklődtünk, míg másutt az 1982. évi piaci lehetőségekről, s fl már ismert megren­delésekről kérdeztük a gazdasági vezetőket. Egy évvel ezelőtt fejeződött be a 370 millió forintos rekonstruk­ció a Kiskunhalasi Baromfifel­dolgozó Vállalatnál. 1981-ben 25 ezer tonna baromfi feldolgozását tervezték. A jól sikerült felújítás eredményeként ezt a mennyiséget december 31-ig túlszárnyalták. A vállalat munkájáról Forgács Péter főmérnök adott tájékozta­tást. A,broyler csirke feldolgozó­vonal kapacitása hatezer darab óránként. A világhírű STORK- cég által gyártott gépek mindent tudnak, ami a korszerű techno­lógiához szükséges. Különösen fi­gyelmet érdemel az automata zsi- gerelő vonal, amely nagyon fon­tos feladatot lát el. Az elmúlt hónapokban az új feldolgozó sorok beállításának eredményeként megváltozott az élő állatok beszállítási rendszere. A nagyobb kapacitás lényegesen pontosabb diszpozíciós munkát igényelt. Elmondotta a főmérnök, hogy a korábbi évek gyakorlatától el­térően exportértékesítési gond­jaik nincsenek. A külhoni piacon egyre inkább érvényesül, hogy a gyorsaság és a pontosság, a meg­bízhatóság száz és ezer dollár­ban tükröződik. Hízott libából 1100 tonnát gyár­tottak. Ennek 90 százaléka nyuga­ti exportra került, elsősorban a Német Szövetségi Köztársaságba és Franciaországba szállítottak. A 2250 tonna kacsa 80 százalékát szintén exportálták. Az egy év alatt előállított húszezér tonna csirkéből vásároltak a közel-ke­leti országok kereskedői, sőt ju­tott belőle Svájc húsboltjaiba is. * Az Alföldi Cipőgyár kecskeméti üzeme ugyancsak jelentős meny- nyiségű árut szállított külföldre. A gyárban 1981-ben előállított több mint félmillió pár lábbeli­nek csaknem a felét határainkon idei megrendelések 25 millió forint. A gyártmányok elkészítése az acélidomok darabo­lásával és a vasszerkezetek ösz- szeállításával kezdődik, majd a festés, a készreszerelés és a hu­zalozás következik. Az utóbbi te­vékenységek jórészt már az újon­nan átadott üzemcsarnokokban történnek. Az év második negyedében folytatódnak az egyiptomi mun­kák, s emellett a Ferihegyi repü­lőtér rekonstrukciójához szüksé­ges villamos berendezések gyár­tása is folyamatos. A repülőtér valamennyi kisfeszültségű elekt­romos berendezését a kunszent- miklósi VÁV-gyáregységben ál­lítják elő. A harmadik és negyedik ne­gyedévi megrendelésekről szólva a termelési osztályvezető elmond­ta, hogy azokról még tárgyalá­sok folynak, de annyi máris bi­zonyos, hogy az év második fe­lében is jelentős export és ki­emelt belföldi munkákat kell elvégezni. Biztató az 1982-es év szempontjából, hogy hiánytala­nul rendelkezésre állnak az első időszak termelési feladatainak műszaki dokumentációi, és az anyagok nagy része is a raktá­rakban van. • Óránként hatezer csirke feldolgozására alkalmas a kis­kunhalasi vál­lalat új, kor­szerű gépsora. (Pászor Zoltán felvétele) túl értékesítették. A kivitel leg­nagyobb részét osztrák megren­delőknek szállították, s hogy a vállalt december 22-i határidő­nek eleget tehessenek, az elmúlt esztendő utolsó hónapjaiban már csaknem kizárólag a tőkés ex­portra készülő termékek futottak a gyártósorokon. A téli férficipőkből álló kivitelt az év második felében félcipők­kel és csizmákkal is bővítették. Amikor a tervteljesítés felől ér­deklődtünk, Nagy Jenő főműve­zető arról tájékoztatta lapunkat, hogy a termelőmunkát már egy héttel korábban befejezték, s az exportszállítmányok pontos idő­ben elhagyták a gyárat. * Ezt követően a Villamos Be­rendezés és Készülék Művek kunszentmiklósi VÁV-gyáregysé- gét kerestük fel, ahol — mint megtudtuk — az új esztendő első negyedében csaknem kizárólag tőkés exportra termelnek. Vass Ferenc termelési osztály- vezető elmondta, hogy az Egyip­tomban, a Nílus mentén felépülő 12 szivattyúállomás valamennyi villamos berendezését Kunszent- miklóson készítik el. Ennek a munkának az értéke mintegy 20— f ^3 t|

Next

/
Oldalképek
Tartalom