Petőfi Népe, 1981. december (36. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-01 / 281. szám

2 • PETŐFI NÉPE • 1981. december 1. események sorokban MOSZKVA ___________________ A palesztin nép harcával való szolidaritás nemzetközi napja, november i29-e alkalmából fő­nyid Brezsnyev táviratban 'üdvö­zölte Jasszer Arafatot, a Paleszti­nái Felszabadítási Szervezet V. B. elnökét, a PFSZ végrehajtó bizottságát és az egész palesztin népet,- a ■ nemzeti függetlenségért, az önálló állam létrehozásáért, az igazságos és szilárd közel-keleti béke megteremtéséért folytatott harcban. NEW YORK_________________ A z AFP jelentése szerint szom­baton mintegy-két és fél ezer em­ber rendezett békés felvonulást New Yorkban a palesztinokkal való nemzetközi szolidaritás nap­ja alkalmából. A felvonulás nagygyűléssel végződött, amelyen a PFSZ ENSZ-képviseletének egyik tagjá mondott beszédét. Hangsúlyozta, hogy nem lehet igazi béke a Közel-Keleten a Pa­lesztinái Felszabádítási Szervezet elismerése és a palesztinok ön­rendelkezési jogának megvalósu­lása nélkül. HAVANNA __________________ Ú jjáválasztották szombaton a kubai parlamentet. A szigetor­szág 14 megyéjének 169 közigaz­gatási egységében a helyi nép­képviseleti szervek küldöttei köz­vetlen és titkos szavazással á nemzetgyűlés 499'képviselőjét vá­lasztották -meg. Köztük van Fidel Castro, a Ku­bai Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, az ál­lamtanács és a kormány elnöké, Raul Castro hadseregtáboriiok, a Kubai KP Központi Bizottságá­nak másodtitkára, a Kubai Köz­társaság első elnökhelyettese. BEJRÜT _____________________ . Vasárnap Bejrutba érkezett Philip Habib, az amerikai elnök közel-keleti ügyekkel foglalkozó különmegbízottja. A tervek sze­rint a diplomata —, aki ez év májusa óta most jár negyedik al­kalommal a Közel-Keleten — el­látogat Szíriába, Szaúd-Arábiába és Izraelbe is. Szárkisz libanoni elnök jelenleg Svájcban tartózko­dik, ezért az amerikai diplomata hétfőn El-Vazzan miniszterelnök­kel és ■ Fuad Butrosz külügymi­niszterrel kezdi meg tárgyalásait. Megkezdődtek Genf ben > a szovjet—amerikai tárgyalások (Folytatás az 1. oldalról.) Jurij Zsukov, a Pravda vasárnapi számában megjelent cikkében. „A tárgyalások lebecsülését je­lentené, ha azt mondanánk, hogy azok csupán az európai fegyve­rek egy kategóriájának csökken­tését és az egyensúly megőrzését célozzák. Fontosabbról van szó: a nukleáris háború kockázatának csökkentéséről” — állapítja meg hétfői vezércikkében a The Wa­shington Post. „Amerikában nem érzik any- nyian a háborús veszély növeke­dését, mint Európában”, írja a lap, és emlékeztet: Ronald Rea­gan a Fehér Házba érkeztekor „nem- mutatott érzékenységet a nukleáris háború veszélye iránt”. Konfliktusok, sztrájkok, tilta­kozó akciók közepette még az élet olyan területein sem javítható a helyzet, ahol erre egyébként meg­lennének a feltételek. Ezt hangsúlyozta a többi kö­zött a Lengyel Egyesült Munkás­párt Központi Bizottságának szombaton este véget ért ülésén elhangzott zárszavában Wojciech Jaruzelski hadseregtábornok, a KB első titkára. Gazdasági kérdé­sekről szólva a belső piac rende­zését nevezte elsődleges feladat­nak, ugyanakkor rámutatott, hogy a jelenlegi körülmények között nem várható radikális javulás. Az ■ ország politikai helyzetéről szólva kijelentette: nemcsak az alkotmány, hanem a történelmi és erkölcsi érdemek is biztosítják a helyet a párt számára az üze­mekben, s kudarcra van ítélve Tíznapi szünet után hétfőn dél­előtt Kairóban folytatták a Szá­dat elleni merénylet vádlottainak perét. A tárgyaláson először a vádlottak tettek tanúvallomást. Egy kivételével mindegyik ártat­lannak vallotta magát. A fővád­lott, Khaled Ahmed el-Iszlambuli főhadnagy csak ügyvédje közben­minden olyan próbálkozás, amely a pártnak a munkahelyekről való kirekesztésére irányul.' A nemzeti egyetértési'frontban mindenkinek helye van, aki tisz­teletben tartja a szocialista állam alkotmányos rendjét. A front megalakításának tervét ugyanak­kor nehéz próbatételnek teszik ki különféle szélsőséges erők; Jaruzelski végezetül emlékezte­tett arra, hogy a lengyelországi válság elhúzódása nagy veszélyt jelent az országnak Európában és a világban elfoglalt helyzetére nézve. Amikor a szocialista álla­mot, szövetségesi kapcsolatainkat védelmezzük, alapvető nemzeti érdekeinket védjük, s ezt a párt helyett soha senki nem tudja megbízhatóbban és biztosabban megtenni — hangsúlyozta a LEMP KB első titkára.. járására helyesbített vallomásán. Először ugyanis elismerte, hogy ő volt Szadat gyilkosa. A bíróság elnöke a tárgyalást ismét felfüggesztette. Az új idő­pontot 'szombatra tűzték ki. Egy­ben közölték, hogy a további ki­hallgatásokat zárt ajtók mögött folytatják. . Tel Aviv hozzászól a damaszkuszi terrorakcióhoz DAMASZKUSZ Több lakóház súlyosan meg­rongálódott és. .egész sor gépko­csi megsemmisült a damaszkuszi Al-Azbakija negyedben vasárnap délelőtt bekövetkezett nagyerejű robbanás következtében. A ter­rorakciónak, amelynek elköveté­sét egy bejrúti jobboldali szerve­zet vállalta magára, 64 halálos áldozata van. Eddig 135 sebesült­ről tudnak, de az esti órákban még folytatódtak a mentési mun­kálatok, s félő, hogy az épületek romjai alatt és a súlyosan meg­rongálódott gépkocsikban továb­bi áldozatokra lelnek. ' TEL AVÍV Feltűnően gyorsan reagált a da­maszkuszi terrorakcióra vasár­nap esti — az arab ügyekkel fog­lalkozó — kommentárjában az izraeli rádió. A védtelen polgári személyek ellen elkövetett terror­akciót Hafez Asszad elnök rend­szerére mért „súlyos csapásnak” minősítette. Nyilván azzal a szándékkal, “hogy éket verjen az arab országok közé — az izraeli kommentár hangoztatja: „A muzulmán testvériség által Hafez Asszad ellen vívott harc , csupán látható megnyilvánulása egy szervezett Szíria-ellenes láncolat­nak, amelynek parancsnoksága valószínűleg a szaúd-arábiai Ri- jadban van, és amely elsősorban Jordániára és Irakra támaszko. dik.(MTI — AFP) Szadat gyilkosainak pere Tiltakozások a NA TO-tér vek ellen Heidelbergben 280 egészségügyi dolgozó felhívást tett közzé a sajtóban., Figyélmeztettek az atomhábói'ú veszélyeire, és tilta­koztak az új amerikai közép-ha­tótávolságú nukleáris . rakéták NSZK-beli telepítése ellen. — Mint szakértők állítjuk: a lakosság részéről illúzió, a poli­tikusok részéről felelőtlenség ab­ban reménykedni, hogy az orvos- tudomány károsodás nélkül ki tudja menteni az emberedet a nukleáris háború poklából — mu­tat rá többek között a dokumen­tum! Ugyancsak a Pershing—2 raké­ták és a robotrepülőgépek nyu­gat-európai telepítése ellen tilta­koztak azon a békeszemináriu­mon, amelyet Nyugat-Berlinben tartottak. A tanácskozásról ki­adott nyilatkozat, azt emeli ki, hogy az új rakéták első csapás­mérő eszközként is használhatók, ily módon tehát egy új nukleá­ris' háború kirobbanását okozhat­ják. (TASZSZ) NAPI KOMMENTÁR Allen és az omijage Kétségtelen, hogy az ajándék­nak örül az ember. Általában. Vannak persze kivételek is. Ri­chard Allen, Reagan amerikai el­nök nemzetbiztonsági főtanács­adója például ma már alighanem szeretné örökre feledni azt a pillanatot, amikor januárban ezer dollárt átvett a japán „Háziasz- szonyok barátja” című női lap képviselőjétől. Tokióban olyan hírek is szárnyra kaptak, misze­rint a borítékban nem is ezer, hanem tízezer dolláros csekk lar pult, annak fejében, hogy Allen kieszközölte a riportot Nancy Reagannel, az elnök feleségével. Ahogy az lenni szokott, ilyen­kor sok egyébre is fény' derül. Arra például, hogy p főtanácsadó két karóra elfogadására sem tud elfogadható magyarázatot . adni. Annyi ' bizonyos, hogy egy ara­nyozott és egy ezüst tónusú Sei­ko is valamiképpen a birtokába került. Ezt a gáláns ajándékot — japánul omijagét — Takasze,. a Richard Allen által irányított nemzetközi konzultációs vállalat egykori ügyfele ajánlotta fel, ugyancsak a különleges interjú létrejöttének honorálására. Állí­tólag mindkét óra megnyerte a tetszését, s miután nem tudott választani közülük, á biztonság kedvéért — megtartotta mind­kettőt. Nos, Allen számára a finoman szólva is megvesztegetésnek szá­mító omijagék balul ütöttek ki. Annál is inkább, mert az ame­rikai igazságügyminisztérium szerteágazó vizsgálata — a ko­rábbi jelentésekkel ellentétben — kiterjedt a legfrissebb ügyeken kívül a főtanácsadó korábbi üz­leti tevékenységére is. Kiderült, hogy cége annak idején csillagá­szati, összegeket kapott külföldi partnereitől bizalmas kormány­zati információkért. Bár formá­lisan megvált ettől a cégtől, de máig is hónapról hónapra magas tiszteletdíjat folyósítanak neki — rejtélyes okokból, ki tudja, mi­lyen szolgálatai fejében. > Mint egyes amerikai lapok tud­ni vélik, mind Reagan felesége — akit ugyancsak kellemetlenül érintett a kipattant ügy —, mind James Baker, a Fehér Ház sze­mélyzeti főnöke jobbnak látná, ha a nemzetbiztonsági főtanács­adó végleg megválna tisztségé­től. Hasonló véléményen van a törvényhozás több tagja. Richard Allen kezdetben javít­hatatlan derűlátással ítélte meg a vizsgálat kimenetelét. Most azonban — úgy tűnik, bizonyos nyomásra, netán Reagan biztatá­sára — mégis jobbnak látta, hogy az elnöktől ideiglenes felmenté­sét kérje. Igaz, hivatalosan csak arra kért engedélyt, hogy távol­maradhasson irodájából, amíg a vizsgálat véget nem ér, de álta­lában nem sok jót jósolnak neki. Egyelőre James Nance nyugal­mazott tengernagy, eddigi helyet­tese tölti be a főtanácsadó funk­cióját, de kérdéses, hogy a szél­sőséges kommunistaellenes né­zeteiről és sötét üzleteiről ismert Richard Allen visszakerül-e ma­gas tisztségébe? Reagan feltűnő gyorsasággal belenyugodott ide­iglenes távolmaradásába. Megle­het, végleges távozását sem ven­né rossznéven, különös tekintet­tel a korrupció és a magas ál­lású kormánytisztviselők meg­vesztegethetősége iránt rendkívül érzékeny amerikai közvélemény­re. G. P. A MAGYAR NEMZETI BANK HIVATALOS DEVIZA- ÉS VALUTAÁRFOLYAMAI GENGSZTEREK, POLGÁROK, FEGYVERKERESKEDŐK Rettegő amerikaiak „Saturday Night Special” (Szombat esti különleges) — így „becézik” azt a 22 kaliberes revolvert, amellyel John Hinckley, Reagan me­rénylője az elnökre lőtt. Egyike volt ez annak az 55 millió pisztoly­nak, ami az amerikai polgárok birtokában van. Az amerikai polgár fegyverkezik. A félelem egész arzenált halmoz fel — revolvereket, puskákat, könnygázgránátokat. A házak erődökké változnak, az utcá­kon felfegyverzett őrök 'cirkálnak. A rettegés a lakosság egész élet­módjára, életritmusára .rátelepszik. A gyilkosság, a lopás, a betörés, az erőszak, a vandalizmus áttörte a nyomornegyedek, a fekete és barna gettók falait és betört a gazdagok hivalkodó lakónegyedeibe is, New Yorktól Chicagón, Detroiton keresztül Atlantáig, Houstonig. „Baljós a levegő... Los Angeles, a nyugati metro­polis maga is a „félelem városá­vá” változott. A legújabb sta­tisztikák szerint minden 140. em­berre jut rablótámadás, minden 3500-ra gyilkosság, minden 547- re nemi erőszak, és minden 33-ra betörés. • Felfegyverkezve. Védekezésül sok házat acélaj­tókkal, különleges zárakkal és elektromos vészjelzőkkel szerel­nek fel. A kaliforniai hatóságok 1980-ban 40 ezer engedélyt adtak ki könnygázfegyver tartására. Ez a szám az idei év első negyedé­ben 600 ezerre emelkedett. 500 is­kolában 10 ezer instruktor tanít­ja, hogyan .lehet védekezni ezzel a fegyverrel. A félelem légköre egyre sűrűbb Amerika városaiban. Flora Lewis, a New York Times párizsi tudó­sítója, hosszabb távolléte után Detroitba hazatérve így ír: „BaU jós a levegő, az emberek bizal­matlanok egymáshoz, a félelem és a kétségbeesés oktalan agresszió­ba torkollik, a durva sértegetés­től idegén autók megrongálásán keresztül a gondatlanságból oko­zott emberölésig”. 140 millió fegyver Egy másik újság Georgetown- ról, Washington előkelő negyedé­ről. így ír: „Háromszoros zárak az egykor nyitott kapukon, a há­zak börtönné változtak, amelyek­be az emberek önmagukat zár­ják be”. Bob ,Green, az ismert chicagói újságíró felteszi a kér- . dést: „Ki fizeti meg a pszichikai árát annak, hogy Amerika a sza­badok országából a zárak és rá­csok országává változott?” A bűntények és a félelem nö­vekedése természetesen szorosan összefügg a gazdasági viszonyok romlásával. Minél erőszakosabb a társadalom, minél tehetetlenebb a rendőrség és a bíróság, annál in­kább igyekeznek a polgárok fel­9 Egy amerikai fegyverkereskedésben. A bevásárlás olyan egyszerű, mint egy zöldségesboltban. fegyverkezni. Az 55 millió revoli verhez, amelyet zsebben, kézitás­kában, kesztyűtartóban, övékben hordanak, vagy a párnák alatt, az előszobaszekrények fiókjaiban rejtegetnek,, további 85 millió puska és más fegyver járul: ösz- szesen 140 millió fegyver a 230 milliós lakosság kezében! „Nem a lőfegyverek, hanem az emberek ölik meg az embereket!”" — hangzik a f egy ver-lobby cini­kus védekezése, és noha 1938 óta 'számtalan .közvéleménykutatás a fegyverviselés valamilyen szabá­lyozása mellett foglalt állást, a törvényhozók gyakorlatilag a fegyverüzletben érdekelt csopor­tok álláspontját' képviselik. Előzékeny kiszolgálás Fegyvert Amerikában a szak­üzleteken kívül akár egy trafik­ban, vagy zálogházban is vásá­rolhat bárki. Reagan merénylője 1980 októberében éppen egy dal­lasi 'zálogházban vett két revol­vert, darabonként 47 dollárért. A boltos — a biztonság kedvéért (!) — elkérte Hinckley vezetői jogo­sítványát, megkérdezte: nem ká- ■ bílószerélvező-e, volt-e büntetve, és nem áll-e ideggyógykezelés alatt. Egy másik üzletben szerez­te be a „Devastor” lőszert, a dum­dum töltények egyik változatát. A kiszolgálás itt is előzékeny és gyors volt. Reagan a merénylet után még a kórházban sietett kijelenteni: az ellene elkövetett gyilkossági kísérlet sem indokolja a fegyver­kereskedelem korlátozását. Mike Royko, a Chicago Sun-Times cikkírója így kommentálta a nyi­latkozatot: „Amerikában valószí­nűleg nincs több őrült, mint más iparilag fejlett országban. A kü­lönbség csak az, hogy egyetlen úgynevezett civilizált nemzet sem fegyverzi fel az őrültjeit.. I Ha j egy őrült fegyverhez jut, és azt használja, ki a bűnös: ő, vagy azok, akik őt a fegyverhez jut­tatták ... Reagan mindenesetre segített abban, hogy a fegyvert ráirányítsák”. Gáti István Érvényben: 1981. december 1-től Devizanem Vételi Közép Eladási árfolyam 100 egységro. forintban Angol font 6577,80 6584,38 6590,96 Ausztrál dollár 3948,49 3952,44 3956,39 Belga fraiQk i 91.47 91,56 91,65 Dán korona 477,01 477,49 477,97 Francia frank 608.18 608,79 609,40 Hollandi forint 1402,35 1403,75 1405,15 Japán yen (1000) 151.80 •151,95 ’ • 152.10 Kanadai dollár 2900,11 2903,01 2905,91 Kuvaiti dinár 12205,56 12230,00 12217,78 Norvég korona 595,73 596.33 596,93 NSZK-márka 1539,15 1540,69 1542,23 Olasz lira (1000) 28,73 28,76 28,79 Osztrák schilling 218,62 ■ 218.84 219.06 Portugál escudo 53,42 53,47 53,52 Spanyol peseta , 35,88 35,92 35,96 Svájci frank 1849,21 1851,06 1852,91 Svéd korona 627,34 627,97 628,60 Tr. és cl. rubel 2597,40 2600,06 2602,60 USA-dollár 3439,53 3442,97 3446,41 ÁLLAMKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ HIVATALOS ÁRFOLYAMOK változatlanul az 1981. október 20-i közlésnek megfelelően , vannak érvényben. VALUTA (BANKJEGY ÉS CSEKK) ÁRFOLYAMOK Érvényben: 1981. december 1-tőI Pénznem Vásárolható Vételi Eladási legmagasabb árfolyam 100 egységre, bankjegycímletek forintban Angol font 50 6386,85 6781,91 Ausztrál dollár 50 ,3833,87 . 4071,01 Belga frank 5000 88,81 94,31 Dán korona 1000 463,17 491,81 Finn márka 100 768,68 816,22 Francia frank 500 590,53 627,05 Görög drachma 500 53,43 56,73 Hollandi forint 1000 1361,64 1445.86 Japán yen (1000) 10000 147,39 156,51 Jugoszláv dinár 1000 76,00 , 80,70 Kanadai dollár 100 2815,92 2990,10 Kuvaiti dinár 10 11851,25 12584,31 Norvég korona 100 578.44 614.22 NSZK-márka 1000 1494,47 1586,91 Olasz líra (1000) 50000 27,90 .29.62 Osztrák schilling 1000 212,27 225,41 Portugál escudo 500» 51,87 55,07 Spanyol peseta 5000 34,84 37,00 Svájci. frank 1000 1795,53 1006,50 Svéd, korona 100 609,13 646,81 Török líra 1000 25,65 27,23 USA-dollár 100 3339,68 3546,26 0 Legyen éber, legyen résen! Gelka-szord lesz a héten! MINDEN HÉTEN MÁS ÉS MÁS KÉSZÜLÉKÉAJTA JAVÍTÁSÁT VÉGEZZÜK 20%-KAL OLCSÓBBAN. V ) Ezekről Bács-Kiskun megyei szervizeink adnak tájékoztatást. S3 t „Reagan és munkatársai neiti hir­dettek ugyan háborút, de olyan kockázatvállalás filozófiáját hir­dettek, amelyről ők azt hitték, hogy csökkenti a háború való­színűségét — de amelyet sokan egészen másképpen értékeltek”. Mindazonáltal a washingtoni lap szerint a Reagan-féle elmélet túl- haladásának csak egy módja van: a szovjet SS—20-as rakéták le­szerelése. A napirenden szereplő kérdé­sek, a fegyverrendszerek körének megjelölése az amerikai sajtó szerint a legnagyobb nehézségek forrása lesz a genfi tárgyalások kezdeti szakaszában. * A szovjet—amerikai tárgyalá­sok előestéjén TI. János Pál pápa üzenetet intézett Leonyid Brpzs- nyevhez, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének elnö­kéhez éS Ronald Reaganhoz, az Egyesült Államok elnökéhez. Áz üzenet, amelyet a katolikus egyházfő vasárnap délben jelen­tett be a Szent Péter \ bazilika előtt összegyűlt mintegy 30 ezer ember jelenlétében, hangsúlyoz­za, hogy a szándék, amelyet ki akar fejezni, korunk igen sok emberének vágyával megegyezik. II. János Pál sok sikert kívánt a tárgyalásokhoz, hogy azok hozzá­járuljanak a közös remény meg­erősítéséhez: a jövőt ne fenye­gesse egy esetleges nukleáris konfliktus. (MTI) S Lengyelország próbatétele: az egységfront megalakítása

Next

/
Oldalképek
Tartalom