Petőfi Népe, 1981. december (36. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-01 / 281. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ptljíl Ffí^yCS Bukarestben A Varsói Szerződés tagállamai külügyminiszteri bizottságának Bukarestben tartandó ülésére hét­főn délután a román fővárosba érkezett Púja Frigyes külügymi­niszter. Bukarest Északi -pályaudvarán Púja Frigyest Stefan Andrei ro­mán külügyminiszter üdvözölte. Jelen volt Rajnai Sándor, a Ma­gyar Népköztársaság bukaresti nagykövete. (MTI) AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXVI. évf. 281. szám Ára: 1,40 Ft 1981. december 1. kedd Falvaink jelene és jövője S. oldal Új fajták a szentesi zöldségkutatóból 4. oldal A háztáji juhászat fejlesztése 4. oldal Levél a kecskeméti színészekhez S. oldal EGÉSZ EURÓPA ÉRDEKLŐDÉSÉNEK KÖZÉPPONTJÁBAN Megkezdődtek Genfben a szovjet—amerikai tárgyalások Szabó Zoltán, az MTI kiküldött tudósítója jelenti: Julij A. Kvicinszkij nagykövetnek, a szovjet de­legáció, és Paul Nitze nagykövetnek, az amerikai küldöttség vezetőjének első találkozójával hétfőn délelőtt Genfben kezdetét vette az európai nukleá­ris fegyverzetek korlátozásával foglalkozó szovjet— amerikai tárgyalássorozat. A Szovjetunió genfi misszióján hétfőn délelőtt 11 órakor megkezdődött találkozó technikai jellegű volt, amelyen megbe­szélték a tárgyalások lebonyolításával öszefüggő szervezési — tehát nem érdemi — kérdéseket. A tanácskozás valamivel több mint egy órán ál tartott. A két küldöttség vezetőjét a tanácskozás előtt hosszan foto- grafálták, de egyikük sem nyilat­kozott. Az. első érdemi ülést kedden délelőtt tartják az amerikai kül­döttség hivatali helyiségeiben. Várható, hogy — mint ez a SALT-tárgyalások esetében is gyakorlat volt —, a rakétatár­gyalások plenáris üléseit is. vál­takozva tartják- a szovjet, illetve az- amerikai misszió épületében, a keddi és csütörtöki napokon. A tárgyalások megnyitásának küszöbén az ismert szovjet po­litikai kommentátor, Jurij Zsu- kov a Pravda vasárnapi számá­ban megállapítja: a Szovjetunió azt kívánja, hogy Európa teljes mértékben megszabaduljon a nukleáris fegyver mindben fajtá­jától, s ezt tekinti a valódi „nul­lá-megoldásnak”. A Reagan el­nök által előterjesztett terv ha­mis „megoldás”, és célja az, hogy minden csökkentés nélkül meg­tartsa az Egyesült Államok elő­• A két kül­döttségvezető, Paul Nitze (bal­ra ésJulij Kvi­cinszkij. (Tele­lőié — AP — MTI — KS) retolt támaszpontjain elhelyezett, valamint szövetségesei birtoká­ban lévő, a Szovjetunióra és an­nak szövetségeseire irányított nukleáris fegyvereket, miközben egyoldalú leszerelést követel a Szovjetuniótól. Zsukov rámutat: az amerikai elnök javaslatának megvalósulá­sa azt jelentené, hogy miközben a Szovjetunió egyoldalú leszere­lést hajt végre,, az Egyesült Ál­lamok és szövetségeseinek 986 hordozó eszközből álló nukleáris ereje változatlan marad, a jelen­legi viszonylagos egyenlőség he­lyett a NATO 2:1 arányú nukleá­ris fölénye jönne ezzel létre. Az amerikai tömegtájékoztató eszkö­zök ugyan erőteljesen reklámoz­zák ezt a reagani tervet, a nuk­leáris veszély ellen küzdő euró­pai erők leleplezték azt, s magá­ban az Egyesült Államokban is növekszik a bírálat vele szem­ben. A Bonnban előterjesztett új szovjet javaslat viszont nagy ér­deklődést keltett Európában. „Most az amerikai felet illeti a szó .és a tett is. Egész Európa érdeklődéssel várja a - hétfőt, amikor Genfben megkezdődnek a tárgyalások. Mindenki látja, a Szovjetunió azzal a szándékkal vesz részt a tárgyalásokon, hogy azokon pozitív eredményeket ér­jenek el. Vajon mit hoz magával az amerikai küldöttség? Ennek a kérdésnek megválaszolására már nem sokáig kell várni” — Írja (Folytatás a 2. oldalon.) KÁDÁR JÁNOS FOGADTA SZPIRQSZ KIPRIANUT A ciprusi elnök elutazott Budapestről (MTI-fotó, Tormai Andor felvétele — Telefotó — KS) Kádár János, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bi. zottságának első titkára hétfőn délelőtt az MSZMP KB székházá­ban találkozott Szpirosz Kipria- nuval, a Ciprusi Köztársaság el. nőkével. A szívélyes légkörű meg­beszélésen véleményt cseréltek a nemzetközi élet időszerű kérdé­seiről, különös tekintettel az európai biztonság és együttmű­ködés erősítésének ügyére. A találkozón részt vett Loson- czi Pál, az Elnöki Tanács elnöke. Hétfőn délelőtt a Külügymi­nisztérium Mátyás király úti ven­dégházában magyar—ciprusi egyezmények aláírására került sor. Hetényi István pénzügyminisz­ter és — a ciprusi államfő kísére­tében Budapesten tartózkodó — Nikosz A. Rolandisz külügymi­niszter egyezményt írt alá a ket­tős adózás elkerüléséről. A meg­állapodás —, amelyhez hasonlót eddig Olaszországgal, Franciaor­szággal és az NSZK-val kötöt­tünk — lehetővé teszi, hogy az egymás országában üzemelő vál­lalatok, cégek a jövőben csak az anyaországban adózzanak. Dr. Markója Imre igazságügy­miniszter és Nikosz A. Rolandisz aláírta az első magyar—ciprusi jogsegélyegyezményt. A doku­mentum szabályozza a polgári, a családjogi ügyekben és a bűn­ügyekben a két Ország igazság­ügyi hatóságai közötti érintkezést. Szarka Károly külügyminisz­ter-helyettes és Georgiosz Pela- giasz, a külügyminisztérium fő­igazgatója pedig jegyzékváltás útján megállapodott a vízum- kényszer eltörléséről szolgálati és diplomataútlevelekre. Szpirosz Kiprianu, a délutáni órákban elutazott Budapestről. A magas rangú vendéget és kí­séretét ünnepélyesen búcsúztatták a magyar és ciprusi zászlókkal dí­szített Országház előtt. A Kossuth Lajos téren, ahol felsorakozott a Magyar Néphadsereg díszzászló­alja, a búcsúztatásra megjelent Losqnczi Pál és felesége, Traut- mann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Péter János, az országgyűlés alelnöke, Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára, továbbá az Elnöki Tanács, a kor­mány több tagja, politikai, gaz­dasági, kulturális életünk több más vezető személyisége. Kürtszó harsant, a díszzászlóalj. parancs­noka jelentést tett Szpirosz Kip. rianunak, majd felcsendült a két ország himnusza. Ezután a magas rangú vendég Losonczi Pál társa­ságában elhaladt a díszzászlóalj előtt. A ciprusi államfő és kísé­retének tagjai elköszöntek a ma­gyar közéleti személyiségektől. valamint a budapesti diplomáciai képviseleteknek megjelent veze­tőitől. Az ünnepélyes búcsúztatás a katonai díszzászlóalj díszmene­tével zárult, amelyet Szpirosz Kiprianu és Losonczi Pál együtt tekintett meg. Ezután úttörők vi­rágcsokrot nyújtottak át a Cipru­si Köztársaság elnökének és fele­ségének, majd Szpirosz Kiprianu Losonczi Pállal együtt gépkocsi­ba szállt és díszmotorosok kísé­retében a Ferihegyi repülőtérre hajtatott, A légikiköiő betonján a vendé­gek és vendéglátók szívélyes bú­csút vettek egymástól, majd Szpi­rosz Kiprianu különgépe a ma­gasba emelkedett. A magyar—ciprusi tárgyalások­ról tegnap közleményt adtak ki. (MTI) Az OVH elnökének látogatása Hétfőn Kecskemétre láto­gatott Kovács Antal állam­titkár, az Országos Vízügyi Hivatal elnöke­A vendéget délelőtt Romany Pál, a megyei pártbizottság első titkára fogadta. Ezután a Kecs­keméti városi Tanács épületében dr. Mező Mihály tanácselnöknél megbeszélésre került sor, ame­lyen a város és a megye víz- és szennyvízügyi helyzetéről, vala­mint a VI. ötéves tervi víz- és csatornamű-fejlesztési feladatai­ról volt szó. Az eszmecserén részt vett dr. Kőrös Gáspár, a kecskeméti városi pártbizottság első titkára, és Sándor Béla, a megyei tanács osztályvezetője. Kovács Antal délután az Eszak-Bács-Kiskun megyei Víz­mű Vállalat munkájával ismer­kedett, majd a kecskeméti Ma­gyar—Szovjet Barátság Tsz-ben a mechanikai szennyvíztisztító­művet tanulmányozta. Ezután az államtitkár Bajára utazott, ahol részt vett a vízügyi szakközépiskolák és bázisüzemek vezetői tanácskozásának megnyi­tóján. EG^ÄELAlliÖKEZDEMENYEZE Mezőgazdasági szövetkezetek társulásával üzemegészségügyi szakrendelő Kiskőrösön • Az audiológiai vizsgálatok színhelye. • Az üzemegészségügyi állomás épülete. (Méhesi Éva felvételei) A szőlő-1 gyümölcskultú­rájáról sok év­tizede hírest Kiskőrösön, hétfőn délután avatták' fel ün­nepélyes kere­tek között a mezőgazdasági szövetkezetek városi, járási egészségügyi társulásának üzemegészség­ügyi szakreride. lőjét. A több milliós költség­gel, két észtén-' dő. alatt felépí­tett, felszerelt intézmény anyagi alapját Kiskőrös és a járás 17 mező­gazdasági szövetkezete teremtette elő. Erkölcsi és anyagi támogatást nyújtott az országosan is egye­dülálló kezdeményezés, megvaló­sításához az Egészségügyi Minisz­térium, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa, a Pénzügymi­nisztérium, a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsa, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, a Bács-Kiskun megyei Tanács V. B. A kivitelezést a Kiskunsági TE- SZÖV szolgáltató ágazatának ter­vei alapján a kiskőrösi, a'keceli, az imrehegyi, a császártöltési me­zőgazdasági szövetkezetek építő szervezetei végezték, és közremű­ködték a 621-es számú Szak­munkásképző Intézet tanulói is. A társulást alapító szövetkeze­tek igazgató tanácsának elnöke, Szögyi János, a kiskőrösi Kossuth Szakszövetkezet megbízott elnöke üdvözölte az ünnepségre érkezet­teket, a szövetkezetek, az orszá­gos, valamint a megyei yezető- szervek képviselőit, közöttük dr. Zsögön Éva főigazgatót, az Or­szágos Üzem- és Munkaegészség­ügyi Intézet vezetőjét, dr. Gajdó- csi Istvánt, a megyei tanács el­nökét, dr. Nyíri Bélát, a TOT fő­titkárhelyettesét, Suhajda Istvánt, az MSZMP megyei bizottsága gazdaságpolitikai osztályának ve­zetőjét, Krucsai Balázst, a MÉM főosztályvezetőjét. Magony Imre, a Kiskunsági TESZÖV titkára ismertette ez­után Bács-Kiskun legnagyobb szőlő-, gyümölcstermesztő körze­tének gazdasági eredményeit, amelyek lehetőséget nyújtottak a szakrendelő-építés anyagi alapjá­nak előteremtésére, örvendetes, hogy a közös gazdaságok az egészségvédelemre, a mezőgazda­ságban dolgozók munkakörülmé­nyeinek javítására is többet tud­nak áldozni. A kiskőrösi szakren­delő a szövetkezetek kertészeti ágazataiban dolgozók rendszeres szűrővizsgálatait, megfelelő szín­vonalú üzemegészségügyi ellátá­sát mozdítja elő közel a munka­helyükhöz, lakóhelyükhöz. Évente négyezer münkanapkiesést lehet ezzel megelőzni. Négy esztendeje merült fel a szakrendelő építésének a gondo­lata —, hangoztatta a területi szövetség titkára. 1978-ban alakult meg a társulás, s az elmúlt na­pokban fejeződött be a különbö­ző berendezések üzembe helye­zése. Dr. Gábris László, a megyei üzemegészségügyi szolgálat főor­vosa ismertette ezután a kiskő­rösi létesítmény jelentőségét. Majd a szakrendelő szervezésé­ben. építésében kitűnteknek ad­ták át az országos és megyei ve- zetőszerVek képviselői a kitün­tetést. Végül az ünnepség résztve­vői megtekintették az új léte­sítményt, ahol tíz szakképzett sze­mély dolgozik a szakrendelő fő­orvosának irányítása alatt. K. A. ÖNKISZOLGÁLÓ RAKTÁRÜZLET — VISZONTELADÓKNAK Gyorsabb árubeszerzés, jobb ellátás Mennyezetig érő, Salgó—Dexion elemekből készített pol­cok, egyszerű pultok és targoncának is beillő „vásárlókosa­rak”. Így fest első pillantásra az önkiszolgáló raktárüzlet, amely a mai naptól kezdve fogadja a vásárlókat Kecskemé­ten, a Halasi út 14. szám alatt, a Dél-magyarországi Rövid- és Kötöttáru Nagykereskedelmi Vállalat telephelyén. A polcokon pedig négy nagy­kereskedelmi vállalat: a DÉL- TEX, a DÉLRÖVIKÖT, a Divat­áru és a Tiszántúli Cipőnagyke­reskedelmi Vállalat mintegy 650 féle forgalmazott árucikke, több mint kétmillió forint értékben. A vásárlók pedig — viszonteladók. Kiskereskedők, szerződéses üzle­tek vezetői. Miben jelent szá­mukra újdonságot az önkiszolgáló raktárüzlet? Ezt dr. Polyvás Csabától, a RÖVIKÖT igazgatójától tudhat­tuk meg. V — A kis tétélekben vásárló kis­kereskedők, viszonteladók számá­ra a nagykereskedelmi vállala­toknál eddig szokásban levő áru- beszerzési mód hosszadalmas, bo­nyolult volt. A megrendeléseket egy héttel előbb le kellett adni, azután következett az igények és a raktáron levő áruk egyeztetése, majd a rendelés módosítása. Az önkiszolgáló raktárüzletben mind­ez gyorsabb: a „vevő” bejön, szétnéz, kiválasztja a neki tetsző holmit, s mire a csomagot elhe­lyezi a gépkocsijában, addigra már a kész számlával várják. Nem készpénzzel fizet, hanem 48 órán belül postára adja az áruk ellenértékét, tehát a nagykeres­kedelmi vállalat azt meghitelezi számára. Egyszerre 5—6 vevőt tudnak kiszolgálni, azokat, akik addig csak bonyodalmat okoztak a rak­tár munkájában, ahol a nagy té­telű kiszállításokat, a túrák elő­készítését végezték. Most ők is nyugodt körülmények között vá­logathatnak a nagykereskedelmi vállalatok készletéből, melynek utánpótlására azok szerződésben vállaltak kötelezettséget. A RÖVIKÖT mintegy 30 mil­lió , forintos évi forgalomra szá­mit az önkiszolgáló raktárüzlet révén. Ennél is többet jelent azonban az, hogy a kiskereske­dők, a szerződéses üzletek bolto­sai gyorsabban, egyszerűbben jut­nak áruhoz, s ennek következté­ben üzleteikben teljesebb lesz az áruválaszték, szervezettebb, jobb az ellátás. Ez az, ami mindany- nyiunk érdeke. N. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom