Petőfi Népe, 1981. november (36. évfolyam, 257-280. szám)

1981-11-01 / 257. szám

2 • PETŐFI NÉPE m 1981. november 1. HETI VILÁGHÍRADÓ AZ ESEMÉNYEK KRÓNIKÁJA: HÉTFŐ: Dél-afrikai támadás Angola déli része ellen. — A francia parlament megszavazta az államosítási törvényt. — Asszad szí. riai államfő látogatása Bulgáriában. KEDD: Madridban folytatódik az európai biztonsági és együttműkö­dési találkozó. — Ali Abdullah Szaleh észak-jemeni államfővel tárgyalt Moszkvában Leonyid Brezsnyev. — A beteg finn elnök, Kekkonen nyugalomba vonult. SZERDA: A LEMP Központi Bizottságának ötödik plénuma megerő­sítette funkcióiban Jaruzelski hadseregtábornokot. — Lengyel- országban a Szolidaritás egyórás figyelmeztető sztrájkot szerve­zett. — A washingtoni szenátus 52:48 arányban engedélyezte az amerikai—szaúd-arábiai A WACS-üzletet. — A spányol parlament elutasította a baloldali pártok javaslatát népszavazásra a NATO- hoz való csatlakozás kérdésében. CSÜTÖRTÖK: Lázár György miniszterelnök befejezte NSZK-beli hivatalos látogatását. — Az OPEC genfi' értekezletén 1982-ig be. fagyasztották az olaj árát. — Hosszéin Musszavi lett Irán új mi­niszterelnöke. • Lázár György miniszterelnök a héten hivatalos látogatási tett a Német Szövetségi Köztársaságban. Képünkön; vendéglátója, Helmut Schmidt kancellár társaságában. PÉNTEK: Varsóban összeült a szejm, hogy megtárgyalja a sztrájk­ellenes törvényt. — Befejeződtek a román—nyugatnémet állam­fői tárgyalások. — Arafat kedvezően nyilatkozott a szaúd-ará­biai, közel-keleti rendezési tervről. SZOMBAT: A Szolidaritás, felszólította helyi szervezeteit, fejezzék be a vadsztrájkokat. — Az észak-jemeni államfő Algériából Da­maszkuszba érkezett. — A csádi elnök a líbiai csapatok távozá­• A Spanyol Szocialista jl Párt kongresszusán ismét Felipe Gonzálezt választották meg főtitkárrá. Mit lehet várni a madridi találkozótól ahol 35 ország küldöttei ismét munkához láttak? A madridi kongresszusi palo- tában háromhónapos szünet után ültek össze újra 33 európai és 2 amerikai ország képviselői, hogy megpróbálják tető alá hozni — lehetőleg még karácsony előtt! — az értekezlet záródokumentu­mát. Az tulajdonképp 80 száza­lékban el is készült, amint erre Iljicsov a szovjet delegáció veze­tője rámutatott; De az is igaz, hogy épp a legfontosabb kérdé­sekben hiányzik még a sokat em­legetett „consensus”, azaz ' min­den résztvevő egyetértése. Ezek a fő problémák: az európai lesze­relés és katonai enyhülés kérdé­seinek megvitatására hivatott konferencia ügye, továbbá az úgy­nevezett bizalomépítő intézkedé­sek kérdése. A rendkívül lassú előrehaladás ellenére, az ismétlődő éles viták ellenére is szükség van a madridi találkozóra, hiszen ez olyan fórum, amely lehetőséget ad az enyhülé­si folyamat megőrzésére, illetve továbbvitelére. A résztvevők több­sége igényli az enyhülést Európá­ban, ezért is lehetett elérni egyes területeken legalább is előzetes konkrét megállapodásokat. (Köte­lezettséget vállalni a terrorizmus elleni közös fellépésre, megegye­zés gazdasági együttműködés te­rén hozandó intézkedésekről, az információ és az emberi kapcso­latok előmozdítását célzó dönté­sekről stb.j Az elmúlt év novemberében el­kezdődött madridi tanácskozás máris sokkal hosszabb időt vett igénybe, mint a korábbi hasonló összejövetel annak idején Bel-- grádban. A nemzetközi helyzet feszültté válása is tükröződik a madridi vitákban. Eddig az elő­rehaladást főleg az amerikai kül­döttség magatartása akadályozta. Sokáig elzárkóztak attól is, hogy a korábban gyakran hasznosnak bizonyult közvetlen szovjet— amerikai egyeztetéssel próbálják áthidalni az ellentéteket. Minden­esetre most sor került egy megbe­szélésre Iljicsov és Max Kampel- man nagykövet, az Egyesült Ál­lamok küldöttségének vezetője között. ­Hogyan alakult a lengyelországi helyzet a héten a pártplénum, a sztrájkok és a szejm ülése után? A lengyelországi erőpróbában a szocializmus és a nép érde­keit szolgálták azok az esemé­nyek, mint a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottsá­gának 5. plénuma és a parla­ment, a szejm ülése, viszont to­vábbra is csak mélyítették a válságot az úgynevezett vad­sztrájkok éppúgy, mint a szerda délben a Szolidaritás szakszer­vezet által meghirdetett egyórás figyelmeztető sztrájk. Teljesen jogos a lengyel párt­nak és kormánynak az a megál­lapítása, hogy a „sztrájkterror” lehetetlenné teszi az ország sú­lyos válságából a kibontakozást. Ezért nyúlt hozzá a szejm, a parlament a sztrájkjog kérdésé­hez. A szerdai úgynevezett fi­gyelmeztető sztrájk ugyan nem volf teljes, a varsói jelentések jelezték, hogy mind több lengyel dolgozó döbben rá: a sztrájkok­kal csak a népgazdaságnak, vég­ső soron saját magának okoz jóvátehetetlen kárt. Viszont a Szolidaritás központi vezetőségé­nek egyes, mérsékeltebb elemei­vel szemben a szélsőségesek újabb térhódítása éppúgy meg­figyelhető, mint az is, hogy vi­déken itt és ott szocialistaellenes elemek a Szolidaritás központjá­nak utasításait sem veszik fi­gyelembe és vadsztrájkokat szer­veznek. A Lengyel Egyesült Munkás­párt és a kormány vezetése Ja­ruzelski hadseregtábornok kezé­ben összpontosul. A párt első titkára, miniszterelnök és nem­zetvédelmi miniszter az 5. plé­num által funkcióiban megerősít­ve folytatja a küzdelem irányí­tását azért, hogy — idézzük — „Lengyelország végre normális, stabil ország legyen”. A pártplé- numon nagy hangsúlyt kapott az a megállapítás, hogy a lakosság ellátása politikai kérdés, megol­dására mindenekelőtt társadal­mi-politikai téren kell erőfeszífé-j seket tenni. Jaruzelski rámuta­tott arra, hogy a lengyel nép is-' rrtét nagy segítséget kap a Szov­jetuniótól, amely például ebben a negyedévben további 30 ezer tonna húst szállít Lengyelország­ba. Mit jelent az OPEC döntése az olajárak egységesítéséről és befagyasztásáról Az olajexportáló országok szer­vezete, az OPEC az idén már nem egyszer próbálkozott az olajárak egységesítésével, többször vitáztak tagállamai arról is. hogy tovább emeljék-e az árakat, vagy meg le­het egyezni bizonyos időre való befagyasztásukban? Eddig ugyanis 32 dollárt kért egy hordó olajért Szaúd-Arábia, a legnagyobb olaj- szállító. és hallani sem akart az olajár emeléséről, egyik-másik af­rikai ország viszont 41 dollárért szerette volna értékesíteni olaját, s még további áremelést is kívána­tosnak tartott. A világpiacon a kereslet az utób­bi hónapokban egyre csökkent, hi­szen mindenütt takarékoskodnak a drága „fekete arannyal”. A tény­leges árat még a drága olajukkal a piacon jelentkező országok is mind alacsonyabban kellett, hogy megállapítsák. S most Genfben az OPEC 13 tagállama megegyezett: Szaúd-Arábia 32-ről 34-re emeli a maga olajának az árát, a minőségi felárral számított olaj maximális ára pedig a többieknél hordónként legfeljebb 38 dollár lehet. Ezek az árak 1982 végéig maradnak meg. A világsajtó úgy értékeli, hogy „az OPEC kapitulált á'világpiac előtt”. Nagy visszhangot keltett a venezuelai olajminiszternek az a kijelentése is, hogy ,.a múlté már az olajár örökös emelésének lehe­tősége”. A hírmagyarázók nagy része összefüggést keres Szaúd- Arábia olajár-emelése és az ame­rikai dollár értékének csökkenése között, illetve még arra is figyel­meztet, hogy az AWACS-üzlettel egyidőben jött létre az OPEC-dön- tés, amelyben Szaúd-Arábiának meghatározó szerepe volt... Azt a 8 és fél milliárd dollárt, amit az amerikai fegyverekért fizet Szaúd- Arábia, részben az olajár emelésé­ből is tudja előteremteni. Persze, ez a „valamit valamiért” csak az amerikai—szaúd-arábiai viszony­latban jelentkezik. A tőkés orszá­gok közül azok, amelyek a drá­gábban szállító arab vagy afrikai államoktól vásároltak olajat, most fellélegezhetnek, kevesebbért kap­ják az értékes energiahordozót. Es, ami szintén fontos dolog: 1982 vé­géig tervezhetnek már! Pálfy József Tollhegyen Ha van valahol a világon, s ha volt valaha a világon zűrza­varos helyzet, akkor a csádi az. Az Afrika közepén elterülő, gyéren lakott, de a hírek sze­rint földje mélyében nagy- nagy ásványi kincseket rejtő ország korábjban francia gyar­mat volt. A párizsi neokolonia- lizmiis a legkevésbé sem mu­tatkozott hajlandónak lemon­dani például a csádi uránérc­ről, így aztán a „független" Csádi Köztársaság továbbra is Franciaországtól függött. Ide­genlégiósok tartották fenn a rendet, francia tőkések igye­keztek mind több hasznot húz­ni az ország gazdaságából.. . A félig arab, félig néger, fé­lig mohamedán, félig pogány- hitű lakosság úgy is megosz­lik, hogy egyes törzsek a he­gyek közt, mások a sivatagon, megint mások a városokban ve­tették meg a lábukat. A kü­lönböző ellentétek aztán a sze­mélyekben testesültek meg: Hissen Habré, Goukonni Oued- dei, Acyl Ahmat, Abdelkader Kamuge hol a franciák ellen harcolt algériai, líbiai segítség­gel, hol egymás ellen, s ekkor már az egyik egyszer a fran­ciák támogatását kérte, a má­sik meg a korábbi sző vétsége- sei mellett maradt. De ez sem maradt így sokáig, a fordula­tok egymást érték. Legújab­ban Goukouni Oueddei, aki a volt gyarmatosítók ellen harcolt jó darabig, megint Párizstól várja az üdvösséget. Valóságos csiki-csuki játék az, ami Csádban végbemegy. Nem 'csoda. A gazdasági elma­radottság, az írástudatlanság lehetővé teszi, hogy Csád sor­sáról egyesek a nép akarata ellenére próbáljanak dönteni. • Nyugat-Európába egyre erősödő hatása van a fegyverkezésellenes, háborúellenes mozgalmaknak. Szá­mos országban rendeztek nagyszabású tüntetéseket, felvonulásokat. Képünkön: egy stockholmi megmoz. dulás résztvevői. Hazánkba érkezik Ali Nasszer Mohamed Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága első titkárának és Losonczi Pálnak, az elnöki tanács elnö­kének meghívására november 2-án, hétfőn párt- és állami küldött­ség élén hivatalos, baráti látogatásra hazánkba érkezik Ali Nasszer Mohamed, a Jemeni Szocialista Párt főtitkára, a Jemeni Népi De­mokratikus Köztársaság legfelsőbb népi tanácsa elnökségének elnö­ke, miniszterelnök. Ali Nasszer Mohamed életrajza Ali Nasszer Mohamed, a jeme­ni szocialista párt főtitkára, a Jemeni Népi Demokratikus Köz­társaság legfelsőbb népi tanácsa elnökségének elnöke, miniszter- elnök 1939. december 31-én szü­letett, szegényparaszti családban, Dél-Jemenben, ja 3. kormányzó­ság keleti járásában. Általános is­kolai tanulmányait szülőföldjén végezte, imajd 1959-ben magasabb képesítést szerzett. Általános is­kolai tanítóként, majd iskolaigaz­gatóként dolgozott. 1960-ban csatlakozott az arab nacionalisták mozgalmához. Te­vékenységéért az angol megszál-\ lók többször letartóztatták. 1963- tól az angolok elleni fegyveres harc irányítására létrehozott nem­zeti front tagja, 1964 végén a .ki­képző front parancsnoka. 19<ní- ben katonai iskolán tanult Kairó­ban. Ezt követően a nemzeti front katonai irodájának tagjává választották. A függetlenség kiví­vása után fontos tisztségeket töl­tött ibe. 1911-ben a legfelsőbb népi ta­nács az elnöki tanács tagjává iés miniszterelnökké választotta, s megerősítette honvédelmi minisz­teri tisztségében. 1974-ben okta­tásügyi miniszterré is kinevezték. Az 1911-ben végrehajtott kor­mányátalakítás után csak minisz­terelnöki tisztségét tartotta meg. Az 1978. június 26-i puccskísér­let leverése után az elnöki tanács elnökévé nevezték ki. Ezt a funk­ciót 1978 novemberéig töltötte be. Akkor megválasztották a legfel­sőbb népi tanács elnöksége elnö­kének, Abdul Fattah lszmailnak a helyettesévé. 1980 januárjáig ö volt az állambiztonsági bizott­ság elnöke is. 1978, a Jemeni Szocialista Párt megalakulása óta a párt politikai bizottságának tagja. A JSZP köz­ponti bizottsága 1980. április 26- án a legfelsőbb népi tanács elnök­ségének elnökévé választották Ali Nasszer Mohamedet. Felhívás az egész társadalomhoz Befejezte kétnapos tanácskozását a lengyel szejm A lengyel törvényhozás szomba- ton sztrájkellenes felhívást foga­dott el. Egyben jóváhagyta azokat á személyi'Változtatásokat, ame­lyeket Wojciech Jaruzelski hadse­regtábornok. a LEMP KB első tit­kára, miniszterelnök javasolt a kormány összetételében a parla­ment pénteken kezdődött ülésén. A felhívásban —, amelyben fi­gyelembe vették a „Szolidaritás” országos bizottságának csütörtöki, a helyi sztrájkok megszüntetésére szólító nyilatkozatát is —, a len­gyel parlament támogatásáról biz­tosítja a Jaruzelski-vezette kor­mány eddigi tevékenységét. Ugyancsak támogatja azokat a lé­péseket. amelyeket a kormány a gazdasági stabilizáció érdekében tett és tesz. Rámutatva, hogy a minisztertanács nem minden, ilyen irányú lépése volt sikeres, a szejm az egész lengyel társadalomhoz fordul azzal a felhívással, hogy se­gítse a kormány további erőfeszí­téseit a válság leküzdése érdeké­ben. A határozatban a szejm aggo­dalmának ad hangot amiatt, hogy a „Szolidaritás” szélsőségesei a szocialista rend alapjait sértő te­vékenységet folytatnak. A tör­vényhozás mindenek fölött álló kérdésnek nevezte a felhívásban az állam szocialista alapjainak vé­delmét, és a társadalmi élet meg­újhodásának folytatását. Külön hangsúlyozta a szejm ha­tározata, hogy sérthetetlenek az ország szövetségesi kapcsolatai, különösen a Szovjetunióval való baráti és jószomszédi viszony. Tekintettel a nemzet létét fenye­gető veszélyre, a szejm felhívja az ország lakosságát, hogy azonnal fejeződjék be minden fajta sztrájk­akció. Amennyiben a felhívás nem ta­lál kedvező fogadtatásra, illetve nem hoz eredményt, akkor — a nemzeti lét közvetlen veszélyezte­tése miatt — a szejm olyan javas­latokat vitat majd meg, amélyek felhatalmazzák a kormányt, hogy a mindenkori helyzetnek megfele­lő eszközöket alkalmazza. A felhívás végén a parlament ismételten az ország lakosságához fordul a normális állapotok hely­reállítását célzó erőfeszítések szé­les körű társadalmi támogatása végett. A szombaton kora délután vé­get ért ülésen a szejm jóváhagyta azokat a személyi változtatásokat, amelyeket pénteken Wojciech Ja­ruzelski mipiszterelnök terjesztett elő a kormány összetételének mó­dosítására. Ennek értelmében mi-, niszterelnök-helyettesi rangot ka­pott Edward Kowalczyk, a demok­rata párt kb elnöke, s személyi Változás történt öt minisztérium élén, (MTI) Békülés az arabokkal? Hoszni Mubarak egyiptomi el­nök kész elmenni Szaúd-Arábiába, vagy bármely más arab országba, hogy megmagyarázza országa po­litikáját —; békéjét Izraellel — s rendezze a nézetkülönbségeket a többi arab ország, s Egyiptom kö­zött. Ezt közölte az államfő az Ok­tóber című kairói hetilapnak adott interjújában. Kész vagyok a kibékülésre az arabokkal „a békefolyamat fényé­ben” — mondotta Mubarak a szombaton nyilvánosságra hozott nyilatkozatban. Hozzáfűzte, hogy „nem kíván politikai gondokat okozni Szaúd-Arábiának, vagy másoknak”, így a megfelelő idő­pontot várja a kapcsolatfelvétel­hez. Nagy nyomatékkai hangsú­lyozta ragaszkodását az Izraellel kötött megállapodásokhoz: LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT MAGYARORSZÁG—NORVÉGIA:4-1 Felhívjuk kedves vendigeink figyelmét, hogy 1981. november 12-től — előreláthatólag 3 hétig — az ARANYHOMOK SZÁLLODA ÉTTERME a szálloda félemeletén üzemel parkettázás miatt. Az éttermi bejárat ez idő alatt a főportán lesz. Nyitvatartási idő változatlan. 5077 sat Követeli. • A hét három kérdése

Next

/
Oldalképek
Tartalom