Petőfi Népe, 1981. június (36. évfolyam, 127-151. szám)

1981-06-02 / 127. szám

2 • PETŐFI N£PE • 1981. június 2. Befejeződött a KISZ X. kongresszusa (Folytatás az 1. oldalról.) A fiatalok jelentős része — a családalapítás, az önálló otthon gyorsabb megteremtése, az ehhez szükséges jövedelem megszer­zése érdekében — munkaidején túl is kész munkát vállalni. A szövetség támogatja a kisebb kö­zösségek vállalkozásán alapuló, a vállalatok, a szövetkezetek tevé­kenységi körét kiegészítő, azzal összehangolt termelő-, szolgáltató munkát. Ugyanakkor határozot­tan fel kell lépni a munka nél­küli jövedelemszerzés, az ügyes­kedés, a törvénytelen haszonszer­zés ellen, azok ellen, akik mun­kaidőben pihenik ki magukat, vagy végzik el különmunkájukat. A dokumentum feladatokat hatá­rozott meg a KISZ hagyományos termelési mozgalmainak, akciói­nak fejlesztésére is, hangsúlyoz­va, hogy a gazdasági építőmun­kában vállalt feladatok eredmé­nyes megvalósításának fontos feltétele, hogy a KISZ nagyobb befolyással rendelkezzen a terme­lésben és a szolgáltatásban dol­gozó fiatalok körében. A társadalom fejlődésének alapvető követelménye, vala­mennyi fiatal érdeke, hogy isme­reteinek gyarapításával, tehetsé­ge kibontakoztatásával készüljön hivatására. Ezzel összefüggésben a dokumentum a KlSZ-szerveze- tek feladataként fogalmazta meg: ösztönözzék tagjaikat a képessé­geik szerinti legjobb tanulmá­nyi, szakmai munkára, kísérjék figyelemmel az oktató-nevelő munka feltételeinek alakulását, kezdeményezzék és segítsék elő az iskolai demokrácia kibontako­zását, az oktatási intézmények nyitottságát. Támogassák az új iránt fogékony, reális követelmé­nyeket támasztó, igényes pedagó­gusokat, oktatókat. Az ifjúsági szövetség részt vállal a közokta­tási rendszerünk továbbfejlesz­tésével kapcsolatos tennivalók ki­munkálásából és megvalósításá­ból. A szövetség tagjainak csaknem fele tizenéves; igen fontos, hogy az ifjúsági mozgalom teret ad­jon törekvéseik megvalósításá­hoz, hogy bizonyíthassák tehetsé­güket, kielégíthessék érdeklődé­süket, szélesíthessék látókörüket. A középfokú oktatási intézmé­nyekben a KISZ-szervezetek szer­veződési formáit pedig a tanulók igényei, a célszerűség és a felté­telek szerint kell alakítani; az Iskolai KISZ-szervezetek — az irányító szervek segítségével — maguk döntsék el, milyen meg­oldásokat választanak. A tanul­mányi mozgalom szervezésében is jobban kell igazodni a diákok igényeihez, elképzeléseihez. A felsőoktatási intézményekkel kap­csolatban a határozat megálla­pítja; szükség van arra, hogy a KISZ-szervezetek érdemben részt vehessenek az oktatás korszerű­sítésében, hogy intézményes ke­retek között véleményt mondhas­sanak a felsőoktatás egészéről, az oktatás szervezeti és intézményi kérdéseiről, tartalmáról, mód­szereiről, az oktatók munkájáról. Az egyetemi és főiskolai KISZ- szervezetek nevelőmunkáját, egész tevékenységét a szocialista szakemberképzés, az értelmiségi feladatokra való felkészítés szol­gálatába kell állítani. A fiatalok érdekeinek képvise­letével és védelmével kapcsolat­ban elhatározott feladatok között megkülönböztetett helyen szere­pel az ifjúság önálló otthonhoz jutásának támogatása, további le­hetőségek felkutatása. A KISZ javasolja a felsőoktatási tanul­mányi ösztöndíjrendszer felül­vizsgálatát, valamint annak átte­kintését, hogy milyen lehetőség van a családalapítással és ott­honteremtéssel kapcsolatos né­hány társadalmi juttatás — pél­dául a gyermekgondozási segély — és jogosultság kiterjesztésére az egyetemi, főiskolai hallgatók körére. Az ifjúsági szövetség tör­vényes joga és kötelessége, hogy képviselje és védje a fiatalok ér­dekeit. A jövőben nyíltabb, a KISZ-tagok, a fiatalok vélemé­nyére jobban építő munkával vesz részt minden szinten az ér­dekek egyeztetésében,: az ifjúsá­got érintő döntések meghozatalá­ban és végrehajtásuk ellenőrzé­sében. A KISZ X. kongresszusának határozata részletesen taglalja a fiatalok tudatának szocialista szellemű formálásával, a KISZ kommunista, politikai, mozgalmi jellegének erősítésével a műve­lődés, a sport, a szórakozás lehe­tőségeinek, formáinak gazdagítá­sával összefüggő legfontosabb feladatokat. A dokumentumban rögzített mozgalmi teendők lényegét, az ifjúsági szövetség munkáját az elkövetkező évékben meghatáro­zó törekvéseket fejezi ki a mó­dosított szervezeti szabályzat egyik pontja is, e szerint a KISZ kiemelt feladata, hogy az ifjúság körében hirdesse és képviselje a párt politikáját, vállaljon részt annak alakításában, dolgozzon megvalósításáért. Banglades elnökgyilkosság után események sorokban BERLIN _____________________ Ef ich Honecker. az NDK Ál­lamtanácsának elnöke, hétfőre virradóra Japánban tett 6 napos hivatalos látogatása után vissza­érkezett Berlinbe.- Hazaérkezése után tett sajtó- nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy tokiói látogatása sikeres volt. Kiíejezésre juttatta, hogy a Ja­pán és az NDK közötti kapcsola­tok fejlődése stabilizáló tényező a világban. (MTI) KAfitá»_______■ ■ » *- * A Sinai-félszigeten, Egyiptom és Izrael határán felállítandó — amerikai többségű — többnemze­tiségű katonai erőkről a végső megállapodást az izraeli Herz- liyya-ban jövő kedden kezdődő tárgyalások során öntik végső formába — jelentette hétfőn az egyiptomi kormányzó párt lapja, a Majo. Az újabb egyezmény „a békemegállapodás függelékeinek végrehajtási jegyzőkönyve” lesz. (MTIJ BEJRUT _____________________ A libanoni fővárosban vasárnap több órán át tüzérségi párbaj zaj­lott az egymással szembenálló erők között. Két hónapja először fordul elő, hogy- az utcai harcok a tengerparti fürdőhelyek kör­nyékére is kiterjednek. A repülő­tér felé vezető úton is voltak ösz- szecsapások. A tüzérségi tűz nem kerülte el a fővárost ketté osztó demarkációs vonalhoz közel eső villanegyedekét sem. A harcok­nak számos halálos áldozata van. (Al'Pj ISLAMABAD _________________ C sao Ce-jang, a Kínai Népköz- társaság Államtanácsának elnöke hétfőn reggel 42 tagú küldöttség élén négynapos hivatalos látoga­tásra Islamabadba érkezett. Az islamabadi repülőtéren Ziaul-hak elnök és a pakisztáni kormány tagjai fogadták a kínai küldöttsé­get. A kínai küldöttség vasárnap indult el Pekingből Pakisztánt és Nepált érintő útjára. (AFP, DPA) NEW YORK__________________ Három bombát hajítottak hét­főn reggel Johannesburgban a Haladó Szövetségi Párt (PFPj iro­dáira. A párt az egyik hivatalos ellenzéki politikai párt a Dél-af­rikai Köztársaságban. A UPI ame­rikai hírügynökség jelentése sze­rint a merényletet egy magát a „nemzeti felszabadítást támogató csoportnak” nevező ultrajobbolda­li szervezet vállalta magára. A robbanás tetemes anyagi kárt okozott. (TASZSZ) * BRÜSSZEL ___________________ Hé tfőn reggel meggyilkoltál^ a Palesztinái Felszabadítási Szerve­zet brüsszeli ^képviselőjét, Nairn Khadert — jelenti az AFP fran­cia hírügynökség. A belga rendőr­ség tájékoztatása szerint a me­rénylő egy nyugatnémet rend- számtáblájú gépkocsiból adott le géppisztolysorozatot Nairn Kha- derre. A 41 éves palesztin poli­tikust öt golyó találta el. Egyes jelentések szerint a helyszínen, mások szerint kórházba szállítás közben halt meg. A tettes elme­nekült a bűncselekmény színhe­lyéről. (AFP, APj ÜJ-DELHI (AFP. REUTER) Chittagongban szombat este szórványos összetűzésekre került sor a lázadók és a kormányhű rendőrök között. Ziaur Rahman halála más helyőrségekben is megosztotta a hadsereg egységeit. Fegyveres összecsapások voltak Daccában, a nyugat-bangladesi Jessoreban és két másik helység­ben. Hírügynökségi jelentésekből az tűnik ki, hogy a hadsereg na­gyobb része Abdusz Szattar mö­gött áll. aki Rahman haláláig az ország alelnöke volt, s a gyilkos merénylet után ideiglenesen át­vette az elnöki tisztséget. Szattar több ultimátumot inté­zett a fellázadt katonákhoz, kilá- hog^ Remény in- tézkeaesékkéi ken számolniuk, ha folytatják az ellenállást. A dac­cal rádió arra szólította fel a ka­tonákat, hogy forduljanak szembe a lázadó tisztekkel. A kormány­rádióadó szerint csak „maroknyi, Kelemen István, az MTI tudó­sítója jelenti: Varsóban vasárnap az ország minden részéből összesereglett sok ezer fős tömeg jelenlétében vettek végső búcsút Stefan Wyszynski bíborostól, Lengyelor­szág prímásától, aki 32 éven át állt a lengyel 'katolikus egyház élén. A több órás gyászszertartáson II. János Pál pápa személyes megbízottjaként részt vett Agos- tino Casaroli bíboros, vatikáni ál­lamtitkár, valamint számos kül­A Német Kommunista Párt DKP a fegyverkezési hajsza elleni küzdelmet, az új közép­hatótávolságú nukleáris fegyve­rek NSZK-beli telepítése elleni következetes harcot tartja a leg­fontosabb feladatának — han­goztatta a párt vasárnap este vé­get ért VI. kongresszusa. A kongresszuson 57 kommu­nista és munkáspárt, valamint nemzeti felszabadítási mozga­lom küldöttségei voltak jelen. Az SZKP delegációját Borisz Ponomarjov, az SZKP KB Po­litikai Bizottságának póttagja, a KB titkára vezette, az MSZMP küldöttségét pedig Gyenes And­rás, a Központi Bizottság titká­ra. A kongresszusi beszámoló, a küldöttek felszólalásai a párt­nak azt az eltökélt szándékát tanúsították, hogy még erőtel­jesebben fog küzdeni a munkás­A túlélők között külügyminiszter Mohamed Szeddik Benjahia al­gériai külügyminisztert, aki a va­sárnapi, első hírügynökségi jelen­tésekkel ellentéten túlélt egy repülőgép-szei'encsétlenséget, láb­töréssel, valamint egyéb köny- nyebb sérülésekkel ápolják egy bamakói kórházban — jelentette be vasárnap este az algériai kül­ügyminisztérium. A repülőgép parancsnoka, és Abdelouahad 1 féllevezetett tiszt csatlakozott a lázadókhoz. Calcuttából érkező hírek szerint a lázadó Manzur Ahmed Rahman vezérőrnagy üzenetet küldött Daccába, s ebben együttműködés­re szólította fel a kormányt. Sür­gette, hogy a daccai vezetés „sza­baduljon meg a korrupt politiku­soktól” és „dolgozzanak együtt az ország felvirágoztatásáért”. A kormány ultimátumára azonban nem válaszolt. A PTI indiai hírügynökség je­lentése szerint a szombati össze­csapásokban a bangladesi rend­őrség legkevesebb ötven embere vesztett^ életág. ^ Vasárnap « -csak kisebb lövöldözésekről érkeztek ,hírek***Chittagong Kivételével az országban viszonylagos nyugalom van. Daccában vasárnap sok ezren gyűltek össze a város stadionjá­ban, hogy részt vegyenek a szom­földi egyházi és állami küldöttség. A magyar római katolikus egy­házat dr. Lékai László bíboros, eszlergomi érsek képviselte. A lengyel állami delegációt Henryk Jablonski államfő vezette. A gyászszertartás délután négy órakor kezdődött a varsói kar­melita templomban. Innen átvit­ték Wyszynski koporsóját a Győ­zelem terére, ahol gyászmisét ce­lebráltak. Stefan Wyszynski bíbo­rost a varsói Szent János-székes- egyház kriptájában helyezték örök nyugalomra. osztály érdekeiért, a társadalmi haladásért, a tartós békéért; har­col azért, hogy német földről so­ha többé ne indítsanak háborút. A küldöttek üdvözölték azt azt az SZKP XXVI. kongresszu­sán Leonyid Brezsnyev által elő­terjesztett javaslatot, amely mo­ratóriumot sürget új nukleáris rakétafegyverek európai tele­pítésére, és a fegyverkorlátozá­si tárgyalások azonnali megkez­dését indítványozza. A kongresszus ismét Herbert Miest választotta meg a párt elnökévé. (MTI) Hétfőn hazaérkezett a Német Szövetségi Köztársaságból az MSZMP küldöttsége, amely Gye­nes Andrásnak, a Központi Bi­zottság titkárának vezetésével vett részt a német kommunista párt VI. kongresszusán. (MTI) az algériai Abada, az algériai külügyminisz­térium afrikai ügyekben illetékes igazgatója is életben maradt. Ál­lapotuk kielégítő. Mint korábban hírt adtunk ró­la, az algériai légitársaság utas- szállító repülőgépe Bamako kö­zelében lezuhant. A szerencsét­lenség oka egyelőre ismeretlen. (MTI) baton meggyilkolt elnökért mon­dott közös imán. A szertartáson megjelent Abdusz Szattar ügyve­zető elnök, valamint az ellenzéki pártok vezetői is. Ziaur Rahmannak a holttestét megtalálták 40 kilométerre a hét­főn reggel visszafoglalt Chitta­gong városától, egy kollégium épületében — közölték hivatalos forrásból a PTI indiai hírügynök­ség tudósítójával Daccában. A kormány különrepülőgépet indított útnak, amely Daccába szállítja majd az államfő holttes­tét, hogy a személyének és tiszt­ségének kijáró hivatalos temetési szertartásban részesítsék. A lá­zadásnak az államfő nyolc közeli .munkatársa is áldozatul esett. *** Ahmed Manzur tábornokot, a háromnapos felkelés vezetőjét, a várost körülvevő erdőben fogták el, alig néhány órával azután, hogy a kormány 30 000 dolláros vérdíjat tűzött ki kézrekerítésére. Országos gyász Kínában Kínában vasárnap háromnapos országos gyász kezdődött a május 29-én, 90 éves korában elhunyt Szung Csing-ling asszony,' Szun Jat-szen özvegye, a Kínai Nép- köztársaság tiszteletbeli elnöke emJékére. Vasárnap több mint 30 ezer ember vonult el Szung Csing-lingnek a kínai országos népi gyűlés dísztermében felrava­talozott holtteste előtt. Lerótták kegyeletüket és díszőrséget álltak a kristályszarkofág előtt a Kínai Kommunista Párt és a kormány vezetői, köztük Teng Hsziao-ping, Hu Jao-pang, Li Hszien-nien, Hua Kuo-feng, Csao Ce-jang és Csen Jün. Á pekingi sajtó vezércikkekben méltatja az elhunyt érdemeit, és megállapítja, hogy Szung Csing- ling asszonyt nemcsak Kínában hanem világszerte úgy ismerték és értékelték, mit nagy hazafit, demokratát, internacionalistát és kommunista harcost. (Röviddel halála előtt a politikai bizottság .rendkívüli döntése alapján vették fel Szung Csing-linget a Kínai Kommunista Párt tagjai sorába.) Megfigyelők rámutatnak, hogy a Szung Csing-ling tiszteletére rendezett gyászünnepség a leg­nagyobb méretű Kínában Mao Ce-tung 1976-ban bekövetkezett1 halála óta. * Leonyid Brezsnyev részvéttáv­iratot küldött Je Csien-j ingnek, a kínai országos népi gyűlés állan­dó bizottsága elnökének, Szung Csing-ling asszony, Kína tisztelet­beli elnöke elhunytával kapcso­latban. Brezsnyev távirata hangsúlyoz­za: Mély részvétemről biztosítom önt és az egész kínai népet Szung Csing-ling, Kína tiszteletbeli el­nöke, az országos népi gyűlés ál­landó bizottsága alelnöke, a Kí­nai—Szovjet Baráti Társaság tisz­teletbeli elnöke, a nagy kínai for­radalmár és demokrata, Szun Jat- szen közeli barátja és harcostár­sa, az ismert kínai politikai és társadalmi személyiség halálával kapcsolatban. A szovjet emberek szívében örökké élni fog a kínai nép kiemelkedő alakjának, a kí­nai forradalmi mozgalom vete­ránjának, Szung Csing-lingnek az emléke, aki hozzájárult a szov­jet és a kínai nép barátságához. Eltemették Wyszynski bíborost Véget ért a DKP kongresszusa Űj magyar nagykövet Jugoszláviában Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának első titkára, Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Lázár György, a Minisztertanács elnöke és Apró Antal, az ország­gyűlés elnöke fogadta dr. Simon,, Pált, hazánknak a Jugoszláv Szo­cialista Szövetségi Köztársaságba akkreditált rendkívüli és megha­talmazott nagykövetét, aki eluta­zott állomáshelyére. (MTI) A SZOT elnökségének ülése Az energiagazdálkodás kor­szerűsítésével, valamint a hulla­dékok és másodnyersanyagok hasznosításával a mostani ötéves tervidőszakban 26—28 milliárd forinttal növelhető a nemzeti jö­vedelem. Ezért fontos társadalmi feladat e törekvések elősegítése — hangoztatta a hétfői ülésén a SZOT elnöksége. Felhívta vala­mennyi szakszervezeti szervet, hogy segítse az energiatakaré­kosságot, a hulladékok és má­sodnyersanyagok hasznosítását. A vállalatok már tettek lépése­ket a gazdálkodás javítására, ed­dig azonban legfeljebb az ener­giapazarlás megszüntetéséig ju­tottak el. Viszonylag kevés konk­rét kezdeményezés, intézkedés született még az energiagazdálko­dás korszerűsítésére. Az érdemi lépések többsége az előkészüle­teknél tart. A racionálisabb energiagazdál­kodási program célja, hogy az 1979—80-ban megkezdődött taka­rékossági folyamatok folytatód­janak, s mérséklődjék az egység­nyi termeléshez szükséges ener­giafogyasztás. Nagyrészt az ága­zati javaslatok megvalósításával öt év alatt 1,5—1,7 millió tonna kőolajnak megfelelő energiameg­takarítás érhető el, ami a jelen­legi árakon számítva 400—500 millió dollárnak felel meg. Reális számítások alapján elérhető, hogy a népgazdaság energiaszükségle­tének növekedése öt év alatt ne haladja meg a 10 százalékot. A jobb hatásfokú ipari és háztartá­si villamos készülékek gyártását és a jelentősebb energiaracionali­zálási fejlesztéseket állami támo­gatás is segíti és ösztönzi. Az elnökség rámutat, hogy a fejlett ipari országokban a ter­melés minden egy százalékos nö­velése háromnegyed-annyi több­letenergiát igényel, mint nálunk, s jobban hasznosítják a másod- nyersanyagokat is. Sok tartalék rejlik a,helyesebb energiagazdál­kodásban, de jelentős értékek menthetőit mélT'á’ "fiüfítádék'ok és másodnyersanyagok hasznosítá­sával is, mert ezeknek hazánk­ban mindössze 2 százalékát érté­kesítik. Némileg ez is közreját­szik abban, hogy az ipari terme­lés költségeinek csaknem 70 szá­zaléka anyagköltség. Nyersanyag­importunk gyorsabban nőtt éve­kig, mint az ipari termelés. A kormányzat csaknem 10 milliárd forintot költ a hulladékok és másodnyersanyagok begyűjtő­hálózatának fejlesztésére, tárolá­sára, rakodásának gépesítésére, az ipari előkészítő kapacitás bő­vítésére. A SZÓT elnöksége felhívja a dolgozókat, hogy segítsék e fon­tos program végrehajtását, bő­vüljön társadalmi mozgalommá mind a munkahelyeken, mind pedig a lakóterületeken az anyag- és energiatakarékosság, a hulla­dék- és másodnyersanyagok hasz­nosítása. Az elnökség megvitatta a szak- szervezetek elméleti kutató inté­zetének 1976—1980. években vég­zett munkájáról szóló jelentést, és az intézet következő ötéves feladatait. Az intézet új ötéves programjának célja, hogy megha­tározza azokat a főbb kutatási irányokat, amelyekkel segítheti a szakszervezeti mozgalom egészét érintő döntések előkészítését. Az intézet hozzájárul a távlati gaz­dasági, szociálpolitikai tervek elkészítéséhez, a kiemelt — első­sorban szakszervezeti vonatkozá­sú — társadalomtudományi té­mák kidolgozásához. Rövidtávú kutatásokkal segíti a döntések gyakorlati tapasztalatainak ösz- szegyűjtését és elemzését. További napirendi pontként az elnökség megvitatta a vállalati jóléti és kulturális ellátás pénz­ügyi szabályainak módosítására vonatkozó szakszervezeti javas­latokat; a szakszervezeti szervek VI. ötéves beruházási tervéről szóló előterjesztést; megtárgyalta az 1982, évi szakszervezeti tagdíj­besorolás 'irányelveit. (MTI) I BÚCSÉPSZER Vállalat felnfitt (intenzív) szakmunkásképző ' tanfnlyamot indít Kecskeméten — kőműves, — épületburkoló, — víz-fűtésszerelő, — ács-állványozó, — tetőfedő, — vízszigetelő és , — vasbetonkészítő, — bádogos szakmákban. 1 A tanfolyam egyéves, a megszerzett szakmunkás-bizonyít­vány országos érvényű. Munkásszállást, jó kereseti lehetősé­get biztosítunk. A tanfolyam költségeit a vállalat tanulmányi szerződés keretében átvállalja. Érdeklődni lehet: személyesen vagy írásban a munkaügyi csoportnál, (Kecskemét, Tatársor 1/a.). 1966 Felhívás! A Kecskeméti Zománc- és Kádgyár zománcozó felületkezelő szakmunkássá képez 18 év feletti férfiakat 10 hónap alatt A tanfolyam kezdési időpontja: 1981 szeptember A KÉPZÉS munkaidő alatt fix kereset mellett, ingyenesen történik. A biztosított ALAPÓRABfiR 18 Ft, de a képzés alatt már teljesítményben lehet dolgozni, így a kereseti lehetőség 4500—5500 Ft + prémium. A SZAKMUNKÁSVIZSGA letétele után a továbbfoglalkoztatást mindenkinek biztosítjuk. Minden szombat szabad, 5 évenként 1 év korkedvezmény! JELENTKEZNI lehet a vállalat személyzeti osztályán. CfM: KZK, Kecskemét. Halasi út 2. I l r

Next

/
Oldalképek
Tartalom