Petőfi Népe, 1981. április (36. évfolyam, 77-100. szám)

1981-04-01 / 77. szám

IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: jobbára derült időf számottevő csapadék nél­kül. Gyakran erős déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10 fok között. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között, (MTI) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Magyar küldöttség Kubában |űáfj ml/"j /1 , ■ 1 ' \ ' ■ i, , ! . ‘1 AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA xxxvi. évf. 77. szám Ára: 1,40 Ft 1981. április 1. szerda HAVANNA • A kulbaá nemzetgyűlés meghí­vására hétfőn délután Havanná­ba érkezett a magyar országgyű­lés küldöttsége, amelyet Péter János, a parlament alelnötke vezet A havannai Jose Mantá repülőté­ren Raul Roa Garcia, a kubai nemzetgyűlés elnöke fogadta a magyar delegációt. A fogadtatá­son jelen volt Jakus Jenő, a Ma­gyar Népköztársaság havannai nagykövete is. A magyar parla­menti delegáció latin-amerikai kőrútjának utolsó állomása Ku­ba. Kiváló eredmények a településfejlesztési versenyben 3. oldaI A megye déli részével ismerkedett a krími tanácsi küldöttség Gazdag programja volt annak a küldöttségnek, amely a Bács-Kis- kun megyében hétfőn megkezdő­dött Szovjet-Krím napjain vesz részt. A testvérmegye háromtagú tanácsi küldöttsége, melyet 3. G. Bahtyin, a Krími Területi Ta­nács vb elnöke, az Ukrán Legfel­sőbb Tanács elnökségének el­nökhelyettese vezet, dr. Matos Lászlónak, a megyei tanács el­nökhelyettesének társaságában Bajára látogatott. A delegációt Gól Gyula, az MSZMP Bajai járási Bizottságá­nak első titkára és dr. Nagy Ká­roly, a bajai járási hivatal elnö­ke fogadta. Tájékoztatták a ven­dégeket a járás életéről, és a ta­nácsok munkájáról. Ezután a test­vérmegyei küldöttség Vaskútra utazott, ahol a községi tanács te­vékenységéről tájékozódott, majd a helyi Bácska Termelőszövetke­zetbe látogatott. A szovjet vendé­gek elsősorban a háztáji gazdál­kodásra voltak kíváncsiak, köze­lebbről pedig arra, hogy hogyan támogatja és segíti ezt a közös gazdaság. A bajai program folytatásaként Vámos Ferenc, a Bajai Mezőgaz­dasági Kombinát vezérigazgatója informálta a delegációt a nagy­üzem munkájáról, s beszámolt a Bajai Kukoricatermesztési Rend­szer tevékenységéről, eredményei­ről. Ezután a vendégek arról tá­jékozódtak, hogy a kombinát mi­ként szervezi saját működési te­rületén a kisárutermelést, vége­zetül a vaskúti borászati üzemet tekintették meg. A Jevpatorijai Népi Együttes tegnap délelőtt próbát tartott, majd este nagy sikerrel mutat­kozott be Kecskeméten a Megyei Művelődési Központ színházter­mében. Az előadás után a Kecs­kemét Néptáncegyüttes tagjaival beszélték meg közös dolgaikat. Vlagyimir lljics Buketov, az Ukrán Kommunista Párt Krím terüfeti Bizottsága agitációs és propagandaosztályának helyettes vezetője és Pável Pavlovics Pas- koi>, a Jevpatorijai pártbizottság első titkára, a krími pártelőadó küldöttség tagjai, tegnap délelőtt az MSZMP Kecskeméti járási Bi­zottságára látogattak, ahol dr. Kiss Margit titkár fogadta, és tá- tájékoztatta őket a járás társadal­mi, gazdasági, kulturális életéről. Ezt követően a küldöttség a kecs­keméti járással — Tiszakécské- vel, Lakitelekkel, az ottani üze- ímekkeO, termelőszövetkezetekkel — ismerkedett. Testvér lapunk, a Krímszkaja Pravda munkatársa és a krimi televízió operatőre tegnap Terhe Dezsővel, a Bács-Kiskun megyei pártbizottság titkárával találko­zott. A felszabadulás 36. évfordulójára készül Bács-Kiskun lakossága Mint az ország más tájain, Bács-Kiskun megyében is áp­rilis 4-re, felszabadulásunk 36. évfordulójára készül a lakos­ság. Az ünnepi megemlékezésekre, a hazánk szabadságáért elesett hősök emlékműveinek koszorúzására, új létesítmé­nyek átadására több településen már az évfordulót megelő­ző napokban sor kerül. KECSKEMÉTEN, április 3-án délelőtt 10 órakor, a Szabadság téri Szovjet Hősi Emlékműnél koszorúzási ünnepséget tartanak. Elhelyezik a megemlékezés ko­szorúit az ellenforradalom már­tírjainak emlékművénél és a vasútkerti, valamint a Budai úti emlékmű talapzatán is. Ugyancsak a megyeszékhelyen április 3-án délután 2 órakor az MMG Automatikai Művek ve­zérléstechnikai gyárában tart­ják az ünnepi nagygyűlést, me­lyen Tér be Dezső, a megyei párt- bizottság titkára mond beszédet. Legnagyobb nemzeti Ünnepünk alkalmából több község, város új létesítménnyel gazdagodik. KISKUNFÉLEGYHÁZÁN, a Petőfi-lakótelepen április 2-án ABC-kisáruház nyílik. BAJÁN szintén április 2-án, a Kismotor- és Gépgyár bajai gyá­rában ünnepi megemlékezést tar­tanak, s ez alkalomból az MSZBT- tagcsoport átveheti a megalakulását tanúsító oklevelet. Hasonló eseményre kerül sor NYARLÖRINCEN, ahol a Kecs- kemét-szikrai Állami Gazdaság­ban ugyanezen a napon veszik át az oklevelet az MSZBT-csoport tagjai. KECELEN, április 2-án adják át ünnepélyes keretek között a nevelési központot. KISKÖRÖSÖN, ÁPRILIS 3-án nyílik meg az új 16 tantermes általános iskola kapuja. KISKUNHALASON ugyanezen a napon, a Halasi Kötöttáru- gyárban ünnepi megemlékezést tartapak a felszabadulás 36. év­fordulója alkalmából, s az MSZBT-tagcsoportnak oklevelet adnak át. Az április 4-ét megelőző na­pokban a legeredményesebben dolgozó KISZ-szervezetek meg­kapják a KISZ KB Vörös Ván­dorzászlaját. :wsssíSS&s Tavaszi nagyüzem a földeken A mezőgazdaság „nagy műhe­lyében”, /a földeiken végre semmi sem akadályozza a munkáit. Az Izsáki Állami Gazdaságiban be­fejezéshez közeledik a 400 hektár szőlő és a 150 hektár almásként metszése. A 20 'hektár meggyes­ben már eltávolítóit! táik a felesle­ges gallyakat. Megkezditek a metszésit követő fontos munkát, a szőlő vegysze­res gyomirtáséit is. Jól haladnak az 1400 hektár gyep műtrágyázá­sával. A gyepek tavaszi ápolása melleit arra is juit idejük, hogy 62 hektáron új telepítést végez­zenek, valamint arra, hogy elő­készítsék a italajt a 108 hektáir napraforgónak és 82 hektár siló­kukoricának. Helikopter'segítette az őszi ka­lászosok műtrágyázását, összesen 923 hektáron. I A húshasznú marháknál még februárban megkezdődött a bor­jaik születése. Eddig 507 kis jó­szággal gyarapodott az állomány. A tavaszi munkák mellett nagy figyelmet szenteknek a pezsgő­gyártásra is. Termelésiük az idén meghaladta a 2 millió palackot, amelyből 1,7 milUtót már expor­táltak. A hartai Érdéi Ferenc Termelő- szövetkezetben javában tant .a ta­vaszi vetésű növények talaj-elő­készítése. A múlt héten megkezd­ték a vöröshagyma és a cukorré­pa vetését. Sajnos, már a tavaszi kampány kezdetén sok bosszúságot okoz a itsz .műhelyeiben dolgozóknak az alkatrészhiány. Hosszú idő óta képtelenek beszerezni MTZ-hez és IFA-hoz vemtilátorékszfjat, adagolót. Az üzemanyagszűrők is a hiányciiklkllisitáin szerepelnek. Hasonlóan hiába' keresik az AG- ROKERNÉL az MTZ 50 és 80-as- hoz szükséges gumiköpenyekéit A kiskunfélegyházi Leniin Ter­melőszövetkezetiben befejezték a 2500 hektár őszi szántás simítá­sát és ezzel együtt megkezdték a búza második fejltnágyázáisát is, összesen 1300 hektáron. A jó idő beálltával étindúltak a vegyszeres gyomirtást végző gé­pek is. Az őszi búzában két IFA- vonitaitta gőjüáiitái és két traktor húzta SP 2002-vel dolgoznak. Szakaszosan vetik a zöldborsót, összesen 650 hektáron. Eddig a termőterület felében már földiben pihen a mag. A szakaszosság biz­tosítja, hogy júniusban folyama­tosan takaríthatják 'be majd a termést A múlt héten már jól előké- szl ett itiáiliaijlbai kerülitek az első ibrugonyagumók is. Énnek a fon­tos cikknek a termesztését 300 hektáron .tervezik. Jó ütemben haladnak a kuko­rica és a dohány magágy-előké­szítésével is. Dohányból 123, ku­koricáiból 1500 hektár lesz a ve­tésterület. Sajnos, a sikerek melleit gon­dokról is szól az információ. Mű­szaki vizsgára várva, olyan trak­torok állnak az udvaron, amelyek néhány filléres alkatrész beszer­zésével üzemképesek lennének, nagy segítséget nyújtva ezzel a tavaszi kampányban. Sz. P. M. Megkezdődött Szófiában a Bolgár Kommunista Párt XIJ. kongresszusa Pék Miklós és Te- mesi János, az MTI tudósítói jelentik: Kedden délelőtt a szófiai Nemzeti Kul­túrpalota négyezer fős kongresszusi ter­mében, amelyet Le­nin, valamint a bol­gár pártot megalapí­tó Dimitar Blagoev és Georgi Dimitrov arcképével díszítettek fel, megkezdődött a Bolgár Kommunista Párt XII. kongresz- szusa. A Központi Bizott­ság megbízásából Tó­dor Zsivkov nyitotta meg a kongresszust. Közölte, hogy a ta­nácskozásra 1668 kül­döttet választottak, mindegyiküket fél­ezer 'kommunista képviseletében. Todor Zsivkov meg­nyitó szavai után Cola Dragojcseva, a BKP KB Politikai Bizottságának tagja üdvözölte a külföldi küldöttségeket. Bejelen­tette, hogy a BKP XII. kongresz- szusán 108 ország 126 kommu­nista és munkáspártja, nemzeti­demokratikus mozgalma és szo­cialista pártja képviselteti magát küldöttséggel. Jelen van több nemzetközi szervezet küldötte is. A küldöttségek vezetői, közöttük Aczél György, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese, a bolgár párt- és állami vezetőkkel a bolgár munkásmozgalom ki­emelkedő személyiségeivel együtt a díszelnökségben foglaltak he­lyet. Az SZKP küldöttségét Vla­gyimir Scserbickij, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, az Ukrán Kommunista Párt KB el­ső titkára vezeti. A kongresszus vezető szervei­nek — elnökségének, titkárságá­nak, szerkesztő bizottságának és mandátumvizsgáló bizottságának — megválasztása után a küldöt­öt év telt el a BKP XI. kong­resszusa óta. Most a XII. kong­resszus fórumán kijelenthetjük: ezek gyümölcsöző évek voltak, kemény munkával és alkotással teltek eL Ez idő alatt népünk a párt vezetésével nagyot lépett előre a fejlett szocializmus építé­sének útján, a Bolgár Népköztár­saságban — mondotta Todor Zsiv­kov, a Központi Bizottság első titkára. Aláhúzta, hogy a XII. kong­resszusra a bolgár állam megala­pításának 1300., a párt megala­kulásának 90., és a Központi Bi­zottság történelmi jelentőségű áprilisi plénumának 25. évfordu­lóján kerül sor. tek egyhangúlag jóváhagyták a szombatig tartó tanácskozás na­pirendjét és ügyrendjét. A napi­rend első pontjaként Todor Zsiv­kov előterjeszti a központi bizott­ság beszámolóját a párt XI. és XII. kongresszusa közötti idő­szakban végzett munkáról, a VII. ötéves terv végrehajtásának éred- ményeiről, a VIII. ötéves terv célkitűzéseiről, és az 1990-ig ter­jedő időszak társadalmi-gazdasági fejlesztésének fő irányairól. A napirend második pontja a köz­ponti ellenőrző és revíziós bizott­ság beszámolója, amelyet Sztojan Karadzsov, a bizottság elnöke is­mertet. A harmadik napirendi pont a BKP vezető szerveinek megválasztása. A XII. pártkongresszus napi­rendjének jóváhagyása után To­dor Zsivkov lépett a szónoki emelvényre, és megkezdte a köz­ponti bizottság beszámolójának ismertetését. ‘A szónok emlékeztetett arra, hogy a mostani kongresszus a nyolcadik azóta, amióta Bulgária a szocializmus építésének útjára lépett. Hangsúlyozottan szólt ar­ról, hogy milyen széles . körben vett részt az egész bolgár nép a XII. kongresszus irányelveinek megvitatásában. Kifejezte meg­győződését, hogy a kongresszus új távlatokat nyit a 14. évszázadába lépő bolgár állam előtt. Todor Zsivkov aláhúzta: a BKP Központi Bizottsága rend­kívül pozitívan értékeli az el­múlt évtized eredményeit, azo­kat a vívmányokat, amelyekkel az ország a fejlett szocialista tár­sadalom programjának elfogadá­sa óta büszkélkedhet. Elmondot­ta:, ez alatt az idő alatt megkét­szereződött a nemzeti jövede­lem, a beruházások összege 52 milliárd leva volt Az állóalapok értéke megkétszereződött. A hete­dik ötéves terv időszakában 24 milliárd levával növekedett a nemzeti jövedelem a hatodik öt­éves tervhez képest, és a növeke­dést a munka termelékenységé­nek fokozásával érték el. Bejelentette, hogy a Központi Bizottság a kongresszus elé ter­jeszti megvitatásra és jóváhagyás­ra az ország gazdasági fejleszté­sének irányelveit, amelyeknek tervezetét a párttagság és a dol­gozók milliói vitatták meg. A szocialista gazdasági és társadalmi viszonyok továbbfejlesztéséért A BKP Központi Bizottsága az alábbiakban határozta meg az elkövetkező időszak legfőbb tár­sadalmi-gazdasági feladatait: folytatni kell a nép növekvő anyagi-szellemi és társadalmi igé­nyei komplex kielégítésének irányvonalát. Mindezt a népgaz­daság hatékonysága növelésének, az új gazdaságirányítási mód­szerek alkalmazásának alapján, a szocialista társadalmi viszo­nyok továbbfejlesztése érdekében. Ennek az irányvonalnak fő ele­mei: a termelés komplex auto­matizálása, a komplex gépesítés, valamint a nehéz fizikai munka csökkentése, a hazai és a külföl­di tapasztalaitok tanulmányozása és alkalmazása. A jövőben még nagyobb figyel­met kell fordítani az energetika és a nyersanyag-gazdálkodás kér­déseire. (Folytatás a 2. oldalon.) Todor Zsivkov beszéde A fogyasztók érdekében A közelmúltban a megyei termelési és ellátási bizottság megtárgyalta a zöldség- és gyümölcsforgalmazás soron le­vő tennivalóit. A téma azért is érdekes, mert Bács-Kiskun- nak jelentős szerepe van az ország lakosságának ellátásá­ban, de nagy mennyiségű friss és jfeldolgozott kertészeti ter­mék megy tölünk exportra is. A legnagyobb forgalmazó a ZÖLDÉRT, éppen ezért főként ennek a vállalatnak a munká­járól esett legtöbb szó. A zöldség és a gyümölcs a kényes, könnyen romló áruk közé tartozik. Ezért a felvásár­lás, szállítás és a fogyasztó­hoz történő eljuttatás gondos szervezést kíván. Minél hosz- szabb idő telik el a szedéstől az áru polcra helyezéséig, an­nál nagyobb a minőségi, mennyiségi veszteség. Keresik tehát miképp lehetne rövidí­teni az áru útját. Ma már köz­vetlenül a termelőtől is átve­szi az árut a kiskereskedelem. A termelő és a felvásárló közötti kapcsolat nagy figyel­met igényel. A ZÖLDÉRT igyekszik együttműködni — a lehetőségeihez mérten — a mezőgazdasági nagyüzemek­kel. Például a jánoshalmi ezer tonna befogadó képességű hű­tőházat hosszú távú együtt­működés alapján üzemeltetik ' az ottani tsz-köti vállalattal. A .nyereséget minden évben 50—50 százalékban megosztják. Hasonló elvek alapján létesí­tettek 4 ezer tonna elhelyezé­sére alkalmas burgonyatárhá­zat a kiskunfélegyházi Lenin Termelőszövetkezettel. Kis­kunhalason korszerű zöldség- és élelmiszer-szaküzletet nyi­tottak az ottani Vörös Október és Vörös Szikra Termelőszö­vetkezettel együttműködve. Segítséget ad a vállalat a háztáji agzdaságoknak is. Évente 3—4 millió forint érté­kű különféle zöldségvetőma­got juttat a vele szerződött kistermelők részére. Palántázó- gépet és fóliafektető berende­zéseket vásárolt,. amelyeket igény szerint rendelkezésükre bocsát. A kertészeti termékek for­galmazásában azonban gyak­ran jelentkeznek termelési, át­vételi gondok és zavarok. Egyes termékekből a kívánt­nál nagyobb mennyiség jelent­kezik a piacon, a nagyüzemek­től a vállalat csak a szerző­dött mennyiséget veszi át. leg­feljebb azon felül egy keve­set. Ilyenkor — ha tudja — a felesleget a termelő kénytelen máshol értékesíteni, vagy meg­semmisíteni, legjobb esetben takarmányozási célra felhasz­nálni. A túlkínálatnak több oka lehet. A tervezettnél töb­bet ' vetgtt ß szövetkezet vagy kedvező időjárás kövekeztében nagyobb a térmés és így to­vább. Nemegyszer panaszkodnak a szövetkezeti vezetők, hogy az áruikat leminősitik, olcsón veszik át, és ugyanazt a zöld­ségfélét viszontlátják az üz­letben jóval drágábban. Az ár- és üzletpolitikán is változtatni kellene tehát. A termelők ké­sőn tudják meg, hogy meny­nyiért veszi me{j tőlük az árut a kereskedelem. Egyik alapvető gond, hogy a legnagyobb forgalmazónak, a ZÖLDÉR T-nek nincsenek feldolgozó üzemei, ezért a fe­lesleges árumennyiséget vagy a csökkent minőségű cikkeket nem tudja hasznosítani. Mi­vél a vállalatnak nincs is le­hetősége a továbblépésre, egyik lehetőség az együttmű­ködés a fogyasztási és a ter­melőszövetkezetekkel. Ez utóbbiak közül soknak van feldolgozó üzeme. Már kiala­kult egy-két ilyen kooperáció, amelyet tovább kell fejlesz­teni. A zöldség és a gyümölcs olyan áru, ami szinte naponta szerepel étkezésünkben. Nem mindegy, hogy mennyiért vá­sároljuk, hiszen a pénztár­cánk érzi, ami hangulatunkat is befolyásolja. Igaz, a kerté­szeti termékek forgalmazásá­ban jelentkező hibáknak ösz- szetett okai vannak. A gondok feltárásával talán gyorsabban lehetne segíteni ezeken, a fo­gyasztók érdekében. K. S.

Next

/
Oldalképek
Tartalom