Petőfi Népe, 1980. december (35. évfolyam, 282-305. szám)

1980-12-25 / 302. szám

ÁTADJAK A GYEPGAZDALKODASI TAPASZTALATOKAT Hasznos együttműködés A magyar . mezőgazdaságban működő termelési rendszerek kö­zül a négy legnagyobb — az IKR, a KITE, a KSZE és a BKR — az utóbbi években jelentős erőfeszí­téseket tett annak érdekében, hogy bővítse a szaktanácsadásba vont mezőgazdasági ágazatok körét. Ha újabb növény kerül a rend­szer technológiájába, nagyon lé­nyeges szempont, hogy olyan bá­zisgazdaságra alapozzon, ahol a növény termesztésével és felhasz­nálásával kapcsolatosan haszno­sítható tapasztalatokkal rendel­keznek. Ez a cél vezérelte a Bajai Mezőgazdasági Kombinátot — a BKR geszitorgazdaságát — és a Kiskunhalasi Állami Gazdaság ve­zetőit akkor, amikor a gyepgaz­dálkodás fejlesztésének érdeké­ben együttműködési megállapo­dást írtak alá. A napokban kötött szerződés értelmében a BKR és -a Kiskun- halasi Állami Gazdaság a Duna— Tisza közi homokhátságon — Bács-Kiskun, Csongrád és Pest megyékben — közösen végzi a gyepgazdálkodási ágazat rendsze­ren belüli fejlesztését. A tájegység változatos talajta­ni, hidrológiai viszonyai miatt sokféle gyepet művelnek. A tér­ségre jellemző talajtípusok több­sége ugyanakkor a Kiskunhalasi Állami Gazdaság területén is megtalálhatók. Ez a mezőgazda- sági nagyüzem több mint tíz éve folytat mintegy 2 ezer hektáron olyan gyepgazdálkodást, amely­nek célja minél több húsmarha tartása. A gazdaságban, gyenge termőhelyi adottságok mellett — a gyepek többsége hektáronként 5 aranykorona alatti termelési ér­tékű — a hereford fajta és ennek keresztezett állománya jövedel­mezően tartható. Jelenleg az em­lített terület 1500 húshasznú tehe­net és szaporulatát tartja el. A kiskunhalasiak eddigi tapasz­talataikat már eddig is több üzem­nek adták át és a jövőben a BKR- rel közösen szeretnék tovább fej­leszteni a gyepgazdálkodási tech­nológiájukat. A gyepterületeket hasznosító gazdaságoknak, ameny- nyiben igénylik, tenyészanyagot is tudnak adni. Szolgáltatóház, étterem Tiszakécskén, szövetkezeti üzlet Dunavecsén Az emeleten 12 lakás, a föld­szinten gyorstisztító szalon, férfi fodrászat és OTP-Ciók. Ez a „föl­állása” a tiszakécskel szolgáltató- háznak. A lakásokba már egy év­vel ezelőtt beköltöztek a tulajdo­nosok, s az év végén minden hó­napra jutott egy-egy részlegnek a megnyitása: október a ruhatisztí­tó, novemberben a fodrászat, s utoljára, decemberben a takarék- pénztár. A földszinti üzletsor épí­tési költsége 4,2, a lakásoké 3,7 millió forint volt, s a nagyközségi tanács költségvetési ' üzemének munkásai 1978 májusában fogtak az építkezésbe. Hamarosan a kör­nyék területrendezését Is befeje­zik. A Tisza étterem is újdonságnak számít, hiszen nincs még egy hó­napja, hogy megnyitották. Két­ezer adagos konyhája nemcsak a másodosztályú étterem és a biszt­ró vendégeinek kiszolgálója, ha­nem a közétkeztetés bővítésének lehetőségét is nyújtja. Ezért is já­rult az építkezés költségeihez a helyi tanács 3 millió forinttal, va­lamint a telek előkészítését is vállalta. A tiszakécskei ÁFÉSZ igen kellemes, új egysége 14 mil­lió 760 ezer forintba került, s szilveszterkor már kellemes szín­helye lesz az óév búcsúztatásá­nak. Dunavecse kedden, december 23-án egy szép, ötszáz négyzet- méter alapterületű ABC-üzletház­zal lett gazdagabb. Mielőtt a nagy­község társadalmának képvisele­tében Majer Imre tanácselnök át­vette volna, Borbély Lajos, a Dunavecse és Vidéke ÁFÉSZ el­nöke ismertette — nem kevés erő­feszítést kívánó — létrehozásának történetét, amelyet a tervidőszak­ban elért célok utolsó mozzanata­ként egy mondatban nyilván meg­őriz a helyi krónika. Az árukész­letben nem szűkölködő ABC-áru- házat az ünnepek előtti utolsó bevásárlással birtokba vevő hely­beliek viszont kimondva, vagy ki­tt Tágas, hangulatos a Tisza étterem. tt A dunavecsei új üzletházban mondattanul, jólesőn nyugtázzák: újabb eredménnyel teljesítette ki Dunavecse elmúlt ötévi fejlődését az idei karácsony. tt Kiss Attila rajza. I Kétforintos Amikor a Pengő haláltusá­jában kosárszámra vitték le­rongyolódott ruhákban a piac­ra vagy boltba az anyák, nagy­anyák a millió, liillárd érté­ket jelző papírdarabokat, hogy kapjanak értük legalább egy csomó zöldséget, az eladók sem tudtak mást mondani, minthogy ennyi és ennyi zöld, piros, vagy lila színű pénzt kérnek érte. Ugyan ki- tudta volna megjegyezni azoknak az úgynevezett pénzeknek még a matematikusok által is nehe­zen megjegyezhető értékét. Mindez hálistennek régen volt. A Pengő haldoklása köz­ben sok pénzügyi szakember és tudósféle vitatkozott azon, hogy mi is legyen az új jó ma­gyar pénz neve. A Korona szá­mításba sem jöhetett, mivel az is dicstelenül múlt ki, bár nem annyira, mint a Pengő, hisz ennél nagyobb inflációt még nem látott a világ. A tanács­kozáson szó volt Tallérról és Forintról. A Tallér mellett az érvelt, aki idézett egy kuruc dalból, mely szerint „nem egy fillér, de két Tallér kell ide pajtás”. Végül is megjelent a jó Forint. Hogy most mit ér, azt döntse el mindenki saját maga. . Az állami Pénzverde dolga a különböző pénzérmék előál­I I Utása. Most szinte kár is szót vesztegetni arra, hogy volt ám | ezüst ötforintos és tízforintos I is, amikor még öt fillérért le- I hetett tojást kapni. Ezeket az I ezüstpénzeket viszont a gyűj- I tők ezidáiq már mind — mi- I 0,varán szólva — elmarták. Ép­pen így marnák el most is azt a sárgás színű kétforintost, amelyik lassan a hiánycikkek körébe fog tartozni. Azok a nyavalyás játékasztalok nem esznek mást, mint egy szabá­lyos méretű kétforintost. És mi van az autóbuszokkal?- Ezzel kapcsolatban rendkívüli élmé­nyemmel tudok beszámolni. Nagyon szeretett rokonom temetésére indultam, de az odamenő busz csak akkor ér­kezett kiindulási helyére, ami- I* kor a szertartás már el is kez­dődött. A tömegben felkászá­lódtam valamelyik ajtónál, örültem, hogy maradt még egy lélegzetnyi helyem. Szorongat­tam a markomban egy ötforin­tost, hátha valaki fel tudja váltani. . Kétforintosom nem volt. Senki sem tudott meg­mozdulni. A temető előtti utolsó megállónál odafurako- dott két egyenruhás fiatal hölgy és a jegyet kérték. Hiá­ba volt a kezemben az ötforin­tos, aláírattak velem egy stea­dies papirost, melynek követ­keztében csekken be kellett -i fizetnem 112 forintot. Hát igen. A kétforintos. Vagy nyer vele az ember, vagy veszít. Tapasztalatom szerint ez utóbbi a gyakoribb. De hogy mégse veszítsünk mindig, ezekben a záró sorokban is ar­ra kérem az illetékeseket, I hogy mielőbb több kétforintos pénzérmét bocsássanak a „rá­szorulók" rendelkezésére, ta­lán még szerény karácsonyi ajándéknak is elegendő so­kunknak néhány szépen cso­magolt kétforintos. Mivelhogy esetenként ez többet ér, mint egy százas. Almást János Fenyőünnep az úttörőházban tt Izgalmas volt a léggömbbnrotválás. Az elmúlt napokban a kecske­méti úttörőházban is megtartot­ták a fenyőünnepet: a szakkörök négytagú küldöttségei vehettek részt a vetélkedővel egybekötött eseményen. Simon Jenőné igaz­gató köszöntője után két ifiveze­tő — Koleszár Márta és Borbás János — fogott munkához, ügyes­ségi és szellemi versenyt rendez­tek. A gyerekek nagyszerűen szó­rakoztak. Tevékenységüket a gyermekzsüri értékelte, pontozta. A szoros küzdelemben a Kispoli- tikusok körének tagjai kerültek az élre. Nyugdíjba vonulók köszöntése a BÁCSÉP-nél A Bács-Kiskun megyei Állami Építőipari Vállalatnál, csaknem 180 idős dolgozó vonult nyugál­lományba ebben az esztendőben. Szívélyes nyugdíjas-búcsúztatóra került, sor ez alkalomból a na­pokban, a BÁCSÉP munkásszál­lásán. A vállalat gazdasági és szakszervezeti vezetői köszöntöt­ték az idős dolgozókat, hangsú­lyozva, hogy segítségükre, mun­kájukra nyugdíjaséveik folyamán is számítanak. Az ünnepségen öt nyugállományba vonulónak nyúj­tottak át-miniszteri kitüntetést, s tizenkettőn részesültek a Vállalat JKiváló Dolgozója elismerésben. NAPTÁR^ IM0. december U„ csütörtök Karácsony Napkelte: 7 óra 31 perc. Napnyugta: is óra 58perc. Holdkelte: 20 óra 13 perc. Holdnyugta: 10 óra 07 perc. — SZAKSZERVEZETI társa­dalmi aktivistákat jutalmaztak meg a napokban a Szakszerveze­tek Megyei Tanácsánál. Kétszáz­ötven megyei önkéntes segítőből 84 társadalmi munkás kapott 600—1500 forint közötti jutalmat idei eredményes munkája' elisme­réséül. A bensőséges hangulatú ünnepség részvevőit Némedi Sándor SZMT-titkár köszöntötte. MŰSOR: MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1980. december 25. 2Ü-án, 18 órakor DISCO 27- én, 18 órakor ROCK-DISCO Közreműködik: a Monogram együttes 28- án, 16 órától Diákvasárnap DISCO Rajzfilmparádé Jóga-bemutató KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ december 25. csütörtök este 7 óra Feketeszárú cseresznye Bérletszünet december 26. péntek este 7 óra Feketeszárú cseresznye Blaha-bérlet Kelemen László Színpad este 7 óra Fehér házasság Erkel-bérlet december 27. szombat este 7 óra Feketeszárú cseresznye Csortos-bérlet december 28. vasárnap este 7 óra Feketeszárú cseresznye Kodály-bérlet--------------------------------------­O lvasóink figyelmébe Tájékoztatjuk Olvasóin­kat, hogy a Petőfi Népe leg­közelebbi száma, 1980. de­cember 29-én jelenik meg. Ekkor közöljük a heti rá­dió- és televízió-műsort is. IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: vál­tozóan, helyenként erősen felhős idő, főleg északon kisebb eső. éjszaka és reggel párásság, he­lyenként köd. Időnként erős, ál­talában nyugati szél. A legala­csonyabb éjszakai hőmérséklet plusz 3—mínusz 2, legmagasabb nappali hőmérséklet általában plusz 4—plusz 9 fok között. (MTI) — Kedd: húsnap a kecskeméti piacon. Tegnapelőtt, két és fél évvel ezelőtti megnyitása óta vá­sároltak legtöbb húst a megye- székhelyi piaccsarnokban. A hen­tesek ezen a napon már reggel 4 órakor munkához láttak, hogy felkészüljenek az egész napi ki­szolgálásra. Á rekordmennyiségű tőkehúson kívül — egyebek közt — 19 mázSa élő hal és rengeteg üveges ruszli fogyott el kará­csony előtt — A SZÉKESFEHÉRVÁRI Ist­ván király Múzeumban hozzálát­tak az idei gorsiumi ásatási idény eredményeinek tudományos fel­dolgozásához. A huszonharmadik esztendeje tartó ásatás az idén igazi régészeti szenzációval szol­gált: megtalálták a település vá­rosfalának és őrtornyainak ma­radványait. A falakkal körülvett város teljes felkutatása hosszú éveket vesz még igénybe. — Több mint tízmilliárd forint értékű szerződéseket írt alá a MOGÜRT Külkereskedelmi Vál­lalat szovjet parntnerével, az Autóexporttal különböző jármű­vek és részegységek jövő évi köl­csönös szállítására. A megállapo­dásban a legnagyobb tételt a 6450 Ikarus-autábusz teszi ki, míg a Szovjetunióiból cserébe egyebek között 24 ezer személygépkocsit és több mint 3700 tehergépkocsit és speciális járműveket vásáro­lunk. MOZI 1980. december 25., csütörtök: KECSKEMÉT VÁROSI: fél 4, háromnegyed 6 ás 8 árakor A ZSOLDOSKATONA III. helyárű! Színes, magyarul beszélő olasz 'kalandfilm KECSKEMÉT ÁRPÁD: fél 4 órakor A SZULTÁN FOGSÁGÁBAN Színes szovjet kalándfilm háromnegyed 6 és 8 árakor KEOMA III. helyárú! Színes olasz ikalandfilm MESEMOZI: BALANEL, AZ ÚSZÓMESTER háromnegyed 6 órakor Színes román me&efii'lm-összeállítás A Városi mozi épületében a Mesemozi gyermekmegőrző Jelleggel tart előadást! 1980. december 26., péntek: KECSKEMÉT VÁROSI: fél 4, háromnegyed 6 ás 8 órakor A ZSOLDOSKATONA III. helyárú! Színes, magyarul beszélő olasz kalandfilm KECSKEMÉT ÁRPÁD: fél 4 órakor A SZULTÁN FOGSÁGÁBAN Színes szovjet kalandfilm háromnegyed 6 és 8 órakor KEOMA III. helyárú! Színes olasz kalandfilm MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor BALANEL, AZ ÚSZÓMESTER Színes romén mesefiilm-összeállítás A Városi mozi épületében a Mesemozi gyermekmegőrző Jelleggel tart előadást! STÜDIÖMOZI: 8 órakor A Városi mozi épületében! SOKAT AKAR A SZARKA . . . 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Színes, magyarul beszélő francia film vígjáték 1980. december 27., szombat: KECSKEMÉT VÁROSI: fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor A ZSOLDOSKATONA III. helyárú! Színes, magyarul beszélő olasz kalandfilm KECSKEMÉT ÁRPÁD: fél 4 óraikor FILMKLUB háromnegyed 6 és 8 órakor KEOMA III. helyárúi Színes olasz kalandfilm MESEMOZI: fél 4 és háromnegyed 6 órakor BALÁNEL, AZ ÚSZÓMESTER Színes román masefliilm-összsállítás A Városi rnozd épületében a Mesemozi gyermekmegőrző jelleggel tart előadást! STÜDIÖMOZI: 8 órakor A Városi mozi épületében! SOKAT AKAR A SZARKA . . . 14 éven aluliaknak nem ajánlott! ' Színes, magyarul beszélő ' franola filmvíg játék 1980. december 28., vasárnap: KECSKEMÉT VÁROSI: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor HÖLGYEM, ISTEN ALDUI II. helyárú! Színes, magyarul beszélő amerikai film KECSKEMÉT ÁRPÁD: fél 5 és fél 8 órakor A HlD TOL MESSZE VAN Dupla helyárú! Kétrészes, színes, magyarul beszélő angol film MESEMOZI j: fél 4 és háromnegyed 6 órakor > BALANEL, AZ ÚSZÓMESTER Színes román meseUilm- össze állítás A Városi mozi épÜiletébeA a Mesemozi gyermekmegőrző jelleggel tart élőadást! — SZÉKELY- BETLEHEMES JÁTÉK. Á Mecsek hegyei között fekvő Hidason felelevenítették a régi székely ibetlehemes játékot a Bukovinából Baranyába' tele­pült székelyek. A hidasi betlehe- mesek most újra elkészítették a szereplők pompás ruháit és külö­nös maszkjait. A tucatnyi sze­méllyel játszott betlehemezés1 új­bóli életre keltése néprajztudo­mányi szempontból is érdekes. GÉPKOCSIÁTVÉTELI SORSZÁMOK Trabant Blcomat Lám. (Bp.) 10173 Trabant Lám. (Bp.) 2283 Trabant Lám. (Debrecen) 792 Trabant Dim. Special (Bp.) 3631 Trabant Lám. Special (Debrecen) 2208 Trabant Combi (Bp.) 1088 Wartburg Lám. (Bp.) 2677 Wartburg De Luxé (Bp.) 1939 Wartburg De Luxe tolótetős (Bp.) 524 Wartburg Llm. tolótetős (Bp.) 281 Wartburg Tourist (Bp.) 834 Skoda 105 (Bp.) 2882 Skoda 105 (Debrecen) 2065 Skoda 120 (Bp.) 2102 Skoda 120 (Debrecen) 1001 Lada 1200 (Bp.) 8889 Lada 1200 (Debrecen) ■ 8446 I Lada 1300 (Bp.) 5517 Lada 1300 (Debrecen) 4312 Lada 1500 (Bp.) 4783 Lada 1500 (Debrecen) 4376 Lada Combi (Bp.) 1637 Lada Combi (Debrecen) 573 Lada 1600 (Bp.) 1940 Lada 1600 (Debrecen) 1015 Moszkvics (Bp.) 10304 Polski Fiat 126 (Bp.) 4336 Polski Fiat 126 (Debrecen) 1042 Polski Fiat 1500 (Bp.) 1296 Dácia (Bp.). 3124 Dácia (Debrecen) 1228 zaporozsec (Bp.) 309B6 PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániai Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó vállalat. Felelős kiadó: Prelsztnger András Igazgató Szerkesztőség: Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 6001 Telefon: 12-619, 12-516 (központi) 11-709 Telexszám: 26 216 bmlv n Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 30,— forint, negyedévre 90,— forint, egy évre 380,— forint. Készült a Petőfi Nyomdában, ofszet rotációs eljárással. Kecskemét, KUlső-Szegedl út 6. 6001. Telefon: 13-729. Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133—235X. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom