Petőfi Népe, 1980. szeptember (35. évfolyam, 205-229. szám)

1980-09-16 / 217. szám

A 35 éves délszláv nemzeti szövetség emlékülése Mohácson (iÍMHiii A VÁSÁRLÁS FOKOZATAI Délelőtt kilenc óra, a néhány turistából álló sor nem mozdul »előbbre a pult mellett. Egyébként egész csinos akadálya van a továbbgördülésnek, és tudvalevő az is, hogy édes a vásárlás, minden pillanatát tovább kell nyújta­ni, élvezni, ameddig csak lehet. . ' — Valami különlegeset, igen, szappanból meg púdert, a kölni párizsi, jó, és cigarettát, ezt a hosszú Kentet, a Marlboro egy kicsit erős lesz, talán valami mást, Astort... Hohó, itt feltehetően egy közelgő, több személyes házi randevú előkészü­letei zajlanak. § . . . Igen, így még édesebb a vásárlás. Kár, hogy nehéz kivárni a végét. Elő­relépek hát a Fecske névre hallgató cigimért, mielőtt az italválaszték is sqrra kerülne és látom, hogy a csinos akadály fehér irodai köpenyben van. Munkaköpenyben. Es munkaidőben. így a legédesebb a vásárlás? — halász — A Moszkvai Rádió Bácsf-Kiskun megyei baráti klubjának találkozója A Moszkvai Rádió Bács- Kiskun megyei baráti klub­ja az elmúlt napokban tar­totta soron következő találko­zóját, a Kiskunhalasi Állami Gazdaság MSZBT tagcso­portjának szervezésében Ba- lotaszálláson. A találkozón részt vevő kis­kunhalasi, kiskunmajsai, sza­badszállási, kecskeméti MSZBT-tagcsoportok képvi­selői .örömmel üdvözölték Magyari Béla, kiképzett űr­hajóst, és Jurij Rogovot, a Moszkvai Rádió budapesti tudósítóját. Az esti találkozó előtt á vendé­gek megnézték a gazdaság üzem­részeit. Ezután került sor a baráti találkozóra. Pintér Imre, az álla­mi gazdaság pártvezetőségének titkára beszámolt a gazdaság éle­téről, munkájáról, eredményeiről. A program további részében Jurij Bogov, a moszkvai olim­pia élményeit elevenítette föl. Ezt követően Magyari Béla színes, ér­dekes beszámolót tartott a ma­gyar űrhajósjelöltek kiképzésé­ről. A találkozón Vázsonyi Miklós, a Fémmunkás Vállalat kecskemé­ti gyárának MSZBT-elnöke rövid beszámolót tartott a legutóbbi klubtalálkozó óta eltelt időszak munkájáról. Elmondta,- hogy a Szovjetunió Kommunista Pártja XXVI. kongresszusának tisztele­tére, egy felhívást készítettek, melyben az országban működő MSZBT-tagcsoportokat arra ké­rik, hogy ahol még nincs, alakít­sák meg a Moszkvai Rádió ma­gyar nyelvű adása hallgatóinak baráti klubját. F.zt követően a résztvevők meg­választották Magyari Bélát a ba­ráti klub tiszeletbeli elnökének. Hősök városai — városok hősei címmel szellemi vetélkedővel folytatódott a program, majd a baráti találkozó résztvevői közö­sen meghallgatták a Moszkvai Rádió magyar nyelvű adását. HOGYAN KÉSZÜL A Kiskunhalas, Kisikunmajsa, Já­noshalma, Tompa, valamint tizen­öt kisközség és számos egyéb te­lepülés lakosságát látja el napon­ta friss kenyérrel és péksüte­ménnyel a Kiskunhalas és Vidéke Sütőipari Vállalat. Ez a „vidék” 60 kilométeres körzetre terjed ki, ahol is négy áfésznek, a vendég­látó vállalatnak, üzemi konyhák­nak szállítanak különféle sütőipa­ri terméket. Többnyire idejében, néhol azonban késik az autó, s így az áru is. Ezen felül a vállalat természe­tesen hét saját boltjában is érté­kesít pékárut. A termékek közül legfontosabb, alapvető , élelmiszer a kenyér, amelyből az elmúlt esztendőben 85 500 mázsát sütöttek. Két éve új technológiai gépsort állítottak munkába a halasi központban és Kiskunmajsán. Ezzel megkönnyí­tették a nehéz fizikai munkát, két dolgozóval kevesebb is elég a gyártáshoz, és az se utolsó szem­pont, hogy nőtt a termelékeny­ség, javult a minőség. Az addig csak kétkilós kenyeret előállító üzemben kisebb egységsúlyúakat is tudnak már gyártani. A válla­lat élt is a korszerűsítés adta le­hetőséggel, s nemcsak a súly, ha­nem a minőség szerinti választé­kot is szélesítette. Halason és vi­dékén ötféle (fehér, félbarna, rozs, Harmincöt éves a Magyarorszá­gi Délszlávok Demokratikus Szö­vetsége és hetilapja, a Narodne Novine (magyarul: Népújság). Az évforduló alkalmából a Hazafias Népfront Országos Tanácsa és a Művelődési Minisztérium a Nem­zetiségi Szövetség választmányá­val együtt ünnepi emlékülést ren­dezett vasárnap Mohácson. 1945- ben a Duna-parti városban tar­totta alakuló ülését a bács-bara- nyai kulturális egyesület, amely a Magyarországi Délszlávok Antifa­siszta Frontjának és jogutódjá­nak, a délszláv nemzetiségi szö­vetségnek egyik megalapozója volt. A városháza dísztermében a MiDDSZ országos választmánya nevében Rusz Márk elnök magyar és szerb-horvát, Glanz Lászlóné alelnök pedig szlovén nyelven kö­szöntötte a tizenegy megyében élő délszlávok képviselőit. Részt vet­tek az eseményen a német, a ro­mán és a szlovák nemzetiségi szövetségek, illetve hetilapjaik ve. zetői is. A népdal szerint ... a Csanádi leányoknak nincs párja.... de a község'határában termelt dinnyé- pek sipcs. Az idén ugyan keve­sebb a termés, mint máskor, de a gyümölcs íze, zamata páratlan. Így mondják azok, akik megkós­tolták. Tény, hogy nagyon kere­sett gyümölcs máig <s a pécsi, a bonyhádi, "a siófoki vagy a szé- keslehérvári piacon és helyben, ahcl több elárusitó standja van a Búzakalász Tsz-nek. Nap, nap után a kora esti órákban indul a tehergépkocsi a frissen szedett dinnyével az or­szág különböző részeibe. Többek között a fővárosba is. mert a vá­sárcsarnokból hamar elfogy a charleston gray és a többi diny- nyefajta, amit az érsekcsanádi téeszben a lányok, asszonyok ne­veltek, gondoztak és leszednek. Természeesen, ilyenkor már egyre kevesebb a gyümölcs a növény indáján. De jövőre ismét terem, mert a Búzakalász Tsz tagsága az utóbbi évtized alatt nagy gyakorlatot szerzett az új fajták meghonosí­tásában és termesztésében. Sok thunka van á dinnyénél, sűrűn kell hajladozni tavasztól őszig a talajporhanyítás, gyomtalanítás, majd később a szedés miatt. Vida Lajosné. Kenyeres János- né, Szepesi• Ernöné, Kákonyi Ti- vadarné, Csengeri Lajosné és tár­sai a kertészeti brigád tagjai jól tudják ezt, hiszen évek óta diny- nyét termesztenek. Legtöbbször meghálálja a kerti növény a gon­doskodást. A dinnyeértékesítés nem a legfőbb, de fontos bevételi forrása az érsekcsanádi szövetke­zetnek. —s —I HALASI KENYÉR? burgonyás és alföldi) kenyeret kí­nálnak a vásárlóknak. A gyár kemencéiből ötvenkét- fajta péksütemény kerül az üzle­tekbe, általában jó minőségben — kisebb hiányosságokat csak a kif­liiméi tapasztaltak. Megszüntették egyes édestészták gyártásának idényjellegét, mindig kapható most már a beigli, a tortakarika, a krémeslap. Nagyon kedvelt a sütőipari vál­lalat kézi készítésű tarhonyája, amelyet 500 grammos és 25 kilós egységben . hoznak forgalomba. Hét megye vásárol belőle, s venne még többet is, ha a halasiak győz­nék a gyártását. Tavaly 11 millió forintért fel­újították, korszerűsítették a já­noshalmi sütőüzemet, így most már ott is modern technológiával készül a kenyér és a péksüte­mény. Gondot okoz viszont, hogy a három kiskunhalasi egység kö­zül kettőben igencsak mostoha körülmények közepette dolgoz­nak. További fontos feladata lehet' a vállalatnak ezen üzemek kor­szerűsítése, s a szállítás még jobb megszervezése, hogy az egyébként bőséges termékválasztékból min­dig elegendő és mindig friss árut kapjon a fogyasztó. V. T. Mándics Mihály főtitkár emlé­kezett meg a déliszláv szövetség harmincöt év előtti megszületésé- .ről, és méltatta az azóta folyta­tott tevékenységét. Hangoztatta: a nemzetiségi munka eredményei egész társadalmunk javát szolgál­ják, s hozzájárulást jelentenek a szocialista nemzeti egység még teljesebbé tételéhez. A szövetség a maga sajátos eszközeivel segíti a párt és a kormány politikájá­nak megvalósítását a délszláv la­kosság körében, egyúttal összekö­tő kapocsként szolgálja a baráti viszony kiteljesedését Magyaror­szág és Jugoszlávia 'között. A Művelődési Minisztérium ne­vében Stark Ferenc, a nemzeti­ségi osztály vezetője köszöntötte a délszláv szövetséget. Kétnyelvű, kettős kultúrájú állampolgáraink­tól — mondotta — azt várja tár­sadalmunk, hogy segítsék elő a környezd szocialista országok né­peivel való barátság további erő­sítését. A nemzetiségi politika megvalósulásáról szólva elmon­Szüreti mulatságokat rendeztek vasárnap.. Dalos-táncos felvonu­lásokkal, folklórbemutatókkal, egész napos programmal és ren­geteg érdeklődővel megkezdődtek a hagyományos szüreti népünne­pélyek. Badacsonyban — ahol egyéb­ként jelenleg még alig találni, érett borszőlőt — több mint húsz­ezren ünnepeltek. Igaz, a Balatoni Intéző Bizottság még valamikor a tél derekán hirdette meg a prog­ramot, amelyet egyúttal a bala­TRAGIKUS baleset történt a Kecskemét és Hetényegyháza kö­zötti úton. Faragó Ferenc 25 éves segédmunkás, Hetényegyháza, Szarkás 89. szám alatti lakos mo­torkerékpárját ittas állapotban, vezetői engedély nélkül vezette. Későn vette észre az előtte azo­nos irányban közlekedő kivilágí­tott lovas kocsit, és belerohant. Faragó Ferenc a helyszínen meg­halt. KECSKEMÉTEN, a Bethlen körúton ittasan vezette ' motorke­rékpárját Bús Mihály Kecskemét, Daróczi köz 25. szám alatti lakos. Állapotának tudható be, hogy ne­kiütközött Horváth Attila nagy­kőrösi lakos út szélén álló sze­mélygépkocsijának. Bús Mihály súlyosan megsérült. Kecskemét határában, az 52-es számú úton Balogh Jenő Hetény­egyháza, Űrihegy 181. szám alat­ti lakos személygépkocsijával köz­lekedve a tompított világításnál későn vette észre az úttest jobb oldalán, az útpadkán ittas álla­potban ülő Sellyer István 50 éves ballószögi lakost, akit elgázolt. Sellyer István súlyos sérüléseket szenvedett. 1 dotta, hogy az utóbbi időben öt­ven százalékkal nőtt hazánkban a szerfb-ihorvát nyelvet oktató is­kolák tanulóinak száma, napvilá­got láttak a magyarországi dél­szláv irodalom első alkotásai, eleven és tartalmas közművelődé­si élet .bontakozott ki a nemzeti­ségi klubokban. A Mohácson rendezett jubileum egyúttal: a délszláv nemzetiségi kultúra ünnepe is volt. Kiállítás nyílt a 'hazánkban megjelent szerb-horvát és szlovén nyelvű könyvekből. A délszláv szövetség három és fél évtizedes tevékeny­ségét dokumentumkiállítás szem­léltette. Ez alkalommal mutatták be a nemzetiségi gyermekrajz- pályázat válogatott anyagát. Az érdeklődők megtekintették a vi­lághírű jugoszláv festőművész, Milan Konjovic képeiből rende­zett kiállítást is. A gazdag kultu­rális programból kiemelkedett a délszláv népi zenekarok II. orszá­gos találkozója, amelyen tizenhá­rom nemzetiségi együttes mutat­kozott be a közönségnek, (MTI) toni nyár záróeseményének is szántak. Fölvonulással ünnepelték a szüretet Dunaföldvárott is, nem is akármilyennel: hintón ülő bíró, bíróné, csapat csőszlány, lovas, be­tyár haladt el a több ezer néző sorfala között, majd pécsi, kalo­csai, kaposvári, madocsai együtte­sek szórakoztatták a közönséget. Pannonhalmán a legnagyobb sikere a lovasversenyeknek volt, amelynek díjaiért szlovák lovasok is nyeregbe szálltak. BÁTMONOSTOR határában Farkas Zoltán Dávod, József At­tila utca 9. szám alatti Iákos it­tasan vezette személygépkocsiját. Szabálytalan előzés rpiatf összeüt­között Kacsur János 20 éves bu­dapesti lakos személygépkocsijá­val. A két gépkocsivezető, vala­mint Kacsur János utasa, a 20 éves Hegedűs Éva súlyosan meg­sérült. Mint megállapították, Ka­csur János is ittas állapotban volt. Az anyagi kár 50 ezer forint. KISKUNFÉLEGYHÁZÁN Al- mási Szabó Imréné Kiskunfélegy­háza, Jósika utca 21. szám alatti lakos kerékpárjával irányjelzés nélkül kanyarodott balra, ezért összeütközött az őt már motor- kerékpárjával előző - Búrí János 17 éves, kiskunfélegyházi lakos­sal. A kerékpárost a mentők sú­lyos sérüléssel szállították a kór­házba. IZSÁK határában, az 52-es szá­mú úton Halász Sándor Izsák, Csokonai utca 10. szám alatti la­kos úgy hajtott ki a védett útvo­nalra lovas kocsijával, hogy nem Diztosított elsőbbséget Bakonyi József 38 éves madocsai lakos sze­NAPTAR 1980. szeptember 16.. kedd Névnap: Edit Napkelte: 6 óra 23 perc. Napnyugta: 18 óra 54 perc. Holdkelte: 13 óra 02 perc. Holdnyugta: 22 óra 38 perc. IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: fel­hőátvonulások, szórványos zápor­ral, időnként megerősödő nyugati, északnyugati szél. A legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet 6—11, legmagasabb nappali hőmérsék­let 17—22 fok között. Távolabbi kilátások szerdától szombatig: eleinte túlnyomóan napos idő várható, majd a felhő­zet megnövekszik, és záporesők kialakulása várható. A hőmér­séklet az időszak végére csökken. Legalacsonyabb hajnali hőmér­séklet 4—9 fok közöt, legmaga­sabb napali hőmérséklet eleinte 20—25. később 14—19 fok között. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország terüle­tének 40 százalékán várható az időszak végén. (MTI) A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: szeptember 14-én a középhőmérséklet 15,3 (az 50 éves átlag 17). a legmagasabb hőmér­séklet 20,6 Celsius-fok volt, a nap 5 órát sütött, 2,9 milliméter csapadék hullott. Tegnap reggel 7 órakor 12,-1, 13 órakor 20.4 Celsius-fokot mértek, a reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 10,8 Celsius-fok volt. — KECSKEMÉTI ALKOTÖ NAGYKÖRÖSÖN. Holnap délután 17 óraikor az Arany János Mú­zeumban nyitják meg Pálty Gusz­táv szobrászművész kiállítását. A tárlatot dr. Losonczi Miklós mű­vészettörténész nyitja meg. — Elindította első exportszál­lítmányát az Egyesült Államokba a Balaton Bútorgyár, 1200 darab rusztikus hatású széket szállítot­tak a tengerentúlra. Az amerikai vásárlóval — Anglia, Svédország, Belgium és Dánia után — tovább növelte piacát a veszprémi gyár. — ORSZÁGOS CSERÉPVÁ- SÄR.T tartanak szeptember 20-án Székesfehérvárott. Az egésznapos vigalom újdonságaként megren­dezik a bűvös kocka kirakóver­senyt. — Nagyszabású vízügyi munká­latok kezdődtek Győrnél, amely­nek során átvágják a Mosoni-Du­na egyik kanyarulatát és új me­derbe terelik a Rábca folyót. Ez­zel nemcsak az árvíz elleni biz­tonságot növelik, hanem városren­dezési célokat is szolgálnak. A programot 150 millió forint költ­séggel, hat év alatt valósítják meg. — Rövidebb idő alatt, pontosab­ban állapítható meg a kábelhiba a DÉMÁSZ új kábelmérő kocsi­jával, amelyet nemrégiben vásá­roltak és állítottak munkába. A nyugatnémet SEB A DYNATRÓ- NIC cég által gyártott, szinte „mindent tudó” mérőberendezé­sek hordozója 4 millió 700 ezer fo­rintba került, s egyben a vállalat legnagyobb értékű berendezése is lett. — BALLONOS REKORD. Újabb magassági rekordot értek el a Kiskunfélegyházán táborozó MALÉV hőlégballonosai. Teg­nap reggel egy Humber-típusú hő­légballonnal felszállva Varga Lászlóné 3500 méteres magassá­got ért el. mélygépkocsijának és. összeütköz­tek. A baleset következtében Ha­lász Sándor és utasa, Marton Pál 46 éves izsáki lakos súlyosan meg­sérült. KISKUNHALAS határában Földvári Balázs Balotaszállás, II. kerület 14. szám alatti lakos ke­rékpárral egy földes dűlőúton közlekedett. Későn vette észre a vele szemben motorkerékpárral érkező Űjifailusi Sándor 32 éves kiskunhalasi lakost és összeütköz­tek. Földvári Balázs súlyosan, Űjifalusi könnyebben megsérült. Kiskunhalason Hegedűs József Tajó, Kiskunhalasi út 1. szám alatti lakos lovas fogatával közle­kedett. A lovak a szembe érkező tehergépkocsitól megijedtek, s a kocsit az árokba rántották. Hege­dűs József súlyosan megsérült. Görög Mihály Kecskemét, Űrrét 45. szám alatti lakos Kecskemét határában személygépkocsijával ittas állapotban közlekedett, majd egy villanyoszlopnak ütközött. Görög Mihály könnyebben megsé­rült. Vezetői engedélyét a rendőr- járőr elvette. G. G. Marosán György Baján Tegnap délelőtt Bajára látoga­tott Marosán György. A vendéget Papp György, a Városi pártbi­zottság első titkára fogadta. Ma­rosán György rövid beszélgetést folytatott a városi pártbizottság munkatársaival, majd megtekin­tette az ATI Duna-parti telepét, j és látogatást tett a kenyérgyár­ban. Ezután a BÁCSHÜS új te­lepét nézte meg. Délután a párt- bizottságon a szocialista brigádok tagjaival találkozott és Válaszolt kérdéseikre. Gyémánt- és aranydiplomás színészek Tanévnyitó ünnepséget tartottak hétfőn a Színház- és Filmművé- * szeti Főiskolán. A magyar mű­vészképzés nagy múltú intézmé­nyének 116. tanéve kezdődött meg | ezzel. A tanévnyitó ünnepségen gyé- ; mántoklevelet nyújtottak át sok ij évtizedes kiemelkedő művészi j| munkásságáért Pethes Sándornak, aki hatvan éve végzett a színiaka- 1 démián, fél évszázados színészi te- i vékenységéért pedig aranydiplo­mát kapott Hadházi Kamilla, Pe- rényi László, Major Tamás és Szabó Imre. Kitüntetés A Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa Rényi Péternek, a Népszabadság főszerkesztő-helyet­tesének, az MSZMP KB tagjának kiemelkedő újságírói, szerkesztői munkája elismeréseként, 60. szü­letésnapja alkalmából a Szocia­lista Magyarországért Érdemrend kitüntetést adományozta. A kitün­tetést Trautmann Rezső, az Elnö­ki Tanács helyettes elnöke adta át. A kitüntetés átadásánál jelen |j volt Övári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. — HATVAN „Tiszta udvar, ren- des ház” táblát osztottak ki a soltvad'kerti porták gazdái között, miután értékelték a tavasszal meghirdetett verseny eredménye- i it. A község üzemei is részt vet- i tek a tiszta üzem mozgalomban, j s idén először a 'szakszövetkeze- i tek bbrkcmbinátja és a MEDICOR helyi gyáregysége érdemelte ki ezt a címet. MŰSOR: MOZI 1980. szeptember 16.» kedd KECSKEMÉT VÁROSI: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! A SZENTÉV Színes, magyarul beszélő francia filmvígjáték KECSKEMÉT ÁRPÁD: fél 5 és fél 8 órakor! EGY FURCSA ASSZONY Dupla helyárú! Kétrészes, színes szovjet film MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor! A TALÁLÉKONY NYUSZI Színes, szovjet mesefilm-összeállítás A Városi mozi épületében a Mósemozi gyermekmegőrző jelleggel tart elő­adást! STÜDIÖMOZI 8 órakor! I A Városi mozi épületében! GONDVISELÉS , Színes, francia film PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskur megyei Bizottságának napilapja. . Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megv««* Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András Igazgat* Szerkesztőség. Kiadóhivatal: Kecskemét. Szabadság tér 1/a. 600i Telefon: 12-619, 12-916 (központi) :v 11-719. Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magi ar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítt postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 30. — forint, negyedévre 90.— forint, egy évre 360.— forint. Készült a Petőfi Nyomdába* ofszet rotációs eljárássál. Kecskemét. Külső-Szegedi út 6. 6001 Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 23 069 %?U ISSN 01 n—BIX Változó forgalmi rend Tiszaalpáron és Jakabszálláson Szeptember 16-tól, mától kezdve Tiszaalpáron a tanácsháza előtti, Kiskunfélegyházára vezető út kap elsőbbséget. A Tiszaújfalu és Tős- erdő felől érkező járműveknek tehát elsőbbséget kell. biztosítaniok. A KPM Közúti Igazgatósága Kunszállás és Fülöpjakab határában lévő útkereszteződés forgalmi rendjét is / megváltoztatta. A Jakab- szállás—Kunszállás közötti út kap. elsőbbséget. • Vida Lajosné és társai sáedik, halomba gyűjtik a charleston gray dinnyefajtát a szövetkezet földjén. • A kora esti órákban rendszeresen indul tehergépkocsi a frissen sze­dett gyümölccsel Érsekcsanádról az ország különböző tájára. (Méhesi Éva felvételei.) Nagy sikerű szüreti mulatságok ITTASAN, SZABÁLYTALANUL Halálos és súlyos közlekedési balesetek J

Next

/
Oldalképek
Tartalom