Petőfi Népe, 1980. augusztus (35. évfolyam, 179-204. szám)

1980-08-20 / 195. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXV. évi. 195. szám Ára: 1,20 Ft 1980. augusztus 20. szerda Testvérmegyénk életéből * 1. oldal Alkotmánynapi kitüntetések 3. oldal Szövetkezet a Duna mentén 3. oldal Harminc éve rakták le az alapokat I. oldal Szakmunkás lett a mama S. oldal Totó-tanácsadó 7. oldal Az új világ alkotmánya A magyar országgyűlés 1949. augusztus 18-án fogadta el a Magyar Népköztársaság alkotmányát. Az alkotmány mint­egy kifejezte, összefoglalta azokat a politikai, gazdasági és társadal­mi átalakulásokat, amelyek a fel- szabadulás első napjaitól végbe mentek az országban. Az 1949. évi X. törvénycikket 1972-ben módo­sította az országgyűlés. Az élet — az elsp törvénybe iktatás óta tör­tént, valóban az ország egész ar­culatát megváltoztató események sora — a növekedés és erősödés, a szocialista építés új tényei kí­vánták meg a módosítást. Az Alkotmány első fejezete, és annak első paragrafusai igy szól­nak a hatalom, a társadalmi rend kérdéseiről: „Magyarország nép­köztársaság ... A Magyar Nép- köztársaság szocialista állam ... A Magyar Népköztársaságban a társadalom vezető osztálya a munkásosztály, amely a hatalmat •a szövetkezetekbe tömörült pa­rasztsággal szövetségben, az értel­miséggel és a társadalom többi dolgozó rétegével együtt gyako­rolja ... A Magyar Népköztársa­ság állama védi a dolgozó nép szabadságát és hatalmát, az or­szág függetlenségétharcol az ember ember általi kizsákmányo­lásának minden formája ellen, szervezi a társadalom erőit a szo­cializmus teljes felépítésére." Ezekben a mondatokban termé­szetesen nem pusztán az a tény foglaltatik, hogy hosszú és nehéz harcok, éles osztály-összeütközések során a kapitalizmusból a szocia­lizmus időszakába jutottunk el, és ennek az időszaknak az évei­ben nemcsak a tegnapi kizsákmá­nyoló osztályok, földesurak és tő­kések osztályai szűntek meg, ha­nem az is, hogy a társadalom egé­szében óriási mozgás, át csoporto­sulás ment végbe. emcsak a felszabadulás előt­ti évek története, hanem a szocializmusért vívott küz­delem és a jelen tényei is bizo­nyítják, hogy a munkásosztály elhivatott vezetője társadalmunk- nák. A munkásosztály és a pa­rasztság a szocialista építés felté­teleiért, majd a szocialista épí­tésért vívott küzdelemben termé­szetesen szövetségesekkel körül­véve halad előre. Az Alkotmány bevezető monda­tai a múltra visszapillantva is szólnak a hatalom kérdéséről, és megállapítják: egy évezreden át az uralkodó osztályok eszköze volt az államhatalom a jogfosz­tott nép elnyomására és kizsák­mányolására. Történelmünk új korszaka akkor kezdődött, ami­kor a felszabadító Szovjetunió ka­tonái győzelmükkel megnyitották a magyar nép előtt is a demokra­tikus fejlődés útját. „A régi he­lyén új ország született, amelyben az államhatalom a nép érdekeit, az állampolgárok alkotóerejének szabad kibontakozását és jólétét szolgálja". A nemzeti egység, amely az alkotmányos élet sarkköve, azt jelenti: az új, a szocializmust épí­tő országban kialakult és megszi­lárdult a dolgozók egysége, a nemzeti egység, tekintetbe véve mindazokat a változásokat, ame­lyek a társadalom osztály szerkeze­tében végbe mentek, tekintetbe véve a munkásosztály elismert vezető szerepét. A vezető osztály mellett ott áll a mezőgazdaság átszervezésével kialakult termelő- szövetkezeti parasztság, és így új tartalmat nyert a munkás—pa­raszt szövetség. Ez a munkás— paraszt szövetség, amellyel lépést tart az értelmiség, és a társada­lom más rétegei, a Magyar Nép- köztársaság államának társada­lompolitikai alapja, és ezen a szövetségen nyugszik a szocialis­ta nemzeti egység. Egész történelmi korszakokon át emlegették a tegnapi Magyar- ország, az úri Magyarország poli­tikusai az „ezeréves magyar al­kotmányt". Ez azonban az ural­kodó, kiváltságos osztályok érde­keit, azok védelmét fogalmazta meg, a nép számára nem jelentett semmit. Több mint 130 esztendővel ez­előtt a Munkások Újságában, Táncsics alkotmánytervezetében ez áll: „Minden ember egyenlő szabadsággal születik, egyiknek sincs több joga (jussa), mint a másiknak." Az első Táncsics-féle alkotmánytervezetet néhány hó­nappal később, 1849 márciusában követte egy második: a nép kép­viselője Debrecenben, ahová az országgyűlés tagjaival együtt ö is elutazott, egy még haladóbb el­képzelést nyújtott röpiratként né­pének. Itt már pontosabb a fogal­mazás: „Minden ember egyenlő jogokkal és szabadsággal születik. Ugyanezért... Magyarországban is minden ember tökéletesen egyenlő jogokkal és szabadsággal él, bármi ajkú legyen is ... A bá­rói, grófi, hercegi és minden más nemű cím el van törölve; mert ahol a címek léteznek, ott nem le­het egyenlőség; ennélfogva: a te­kintetes, nagyságos, méltóságos s bármi, más megszólítás ezennel meg van szüntetve." Táncsics sem 1848-ban, sem 1849-ben nem léphetett túl kora lehetőségein, mit sem mondhatott tehát arról, amit ma már termé­szetesnek s világosnak látunk; nem foglalhatta bele az alkot­mányba a néphatalom elvének mai megfogalmazását. Bár való igazság, hogy a Munkások Újsá­ga szerkesztője a sok kérdésben talán naiv, de mindenképpen kö­vetkezetes forradalmár legalább célzót erre is. „Társaságban azért vagyunk, hogy egymást kölcsönö­sen védelmezzük; legfőképp ez a célja a társaságnak ... Természeti jogunk és szabadságunk nem hogy elenyésznék azáltal, hogy társa­ságban élünk, hanem méginkább a társadalmi kölcsönös védelem által alapítjuk meg" — írja Táncsics 1848-ban. zerkilencszáztizenkilenc jú­nius 28-án született az első, a dolgozók jogait lefektető magyar alkotmány — a Tanács- köztársaság alkotmánya. „A Ta­nácsköztársaságban a proletárság minden szabadságot, jogot és ha­talmat a kezébe vett abból a cél­ból, hogy megszüntesse a kapita­lista rendet és a burzsoázia ural­mát, és ennek helyébe a szocia­lista társadalmi rendet tegye.” A nép törvénye a kizsákmányoláson alapuló társadalmi rend megvál­toztatásával vezeti be a jogok és kötelességek felsorolását: a ki­zsákmányolástól mentes élet az alapvető emberi jog. Az ellenforradalmi rendszer 1920-ban, első, az „alkotmányos­ság helyreállításáról" szóló tör­vénycikkben rögtön kimondta: „Az úgynevezett népköztársaság és tanácsköztársaság szerveinek nép törvény, rendelet vagy más elnevezés alatt kibocsátott min­dennemű rendelkezései érvényte­lenek ...” M agyar földön akkor léphetett I életbe az első igazi alaptör- 1 vény, amikor a dolgozó nép végleg felszabadult az elnyomás alól, megszabadult kizsákmányo- lóitól és a szocializmus felépíté­séhez látott. 1945-ben a felszaba­dult nép a kommunisták, a mun­kásosztály vezetésével vette kezé­be sorsának irányítását, vívta ki hatalmát, s teremtette meg álla­mát. Az 1949-ben elfogadott al­kotmány összegezte addigi har­cunk, munkánk eredményeit, meghatározta az új államszerve­zet felépítését, alapvető intézmé­nyeit, az állampolgárok jogait és kötelességeit. Amikor az országgyűlés 1972- ben módosította az 1949. évi X. törvénycikket, azaz a Magyar Népköztársaság Alkotmányát, Ká­dár János parlamenti felszólalá­sában a többi között ezt mondta: „Az alkotmány a törvények tör­vénye, az állam fundamentuma, a társadalom jogi felépítményé­nek alapja.” Aztán így folytatta: „Meggyőződésünk szerint az al­kotmány hid, amely a megpróbál­tatásokkal terhes, több mint ezer- esztendős múltból a jelenen át a szebb, boldogabb jövő felé ve­zet ... Pártunk, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt az alkotmány betartása fölött mindig őrködött, betűinek és szellemének feltétlen tiszteletben tartásával tevékeny­kedett eddig is, ezt fogja tenni a jövőben is." Az Alkotmányban most már ott szerepel az a megállapítás is, hogy a munkásosztály marxista— leninista pártja a társadalom ve­zető ereje. A kommunisták azt vallják, hogy ez a vezető szerep, a kormányzati feladatok hűséges, lelkiismeretes betöltése nem vala­miféle „uralkodás”, hanem a nép áldozatos szolgálata. zolgálni a népet, ez volt mindig a nép forradalom embereinek, a forradalmi munkásmozgalom harcosainak eszménye, vállalt küzdelme; ezt foglalja törvénybe most az Alkot­mány, amely milliók számára mondja ki: „A Magyar Népköz- társaság társadalmi rendjének alapja a munka..." Az olyan társadalom, amely a teremtő munkát, az alkotást tekinti lét­alapjának, a béke társadalma. Megnyílt az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár 0 \ megnyitó ünnepség résztvevői ftz élelmiszeripari pavilonban. A 69. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár kedden ünnepélyes külső­ségek között megnyílt. A vásár­város fellobogózott főterén meg­rendezett nyitó ünnepségen meg­jelent Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára és Mar­jai József, a kormány elnökhe­lyettese. Ott volt a vendégek kö­zött a kormány több tagja, a dip­lomáciai testület számos tagja, va­lamint a hazai és külföldi kiállí­tási részlegek vezetői. A Himnusz elhangzása után Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter mondott megnyitó beszédet. Szólt az OMÉK szerepéről, jelentőségéről. Mint mondotta: — A most megnyíló kiállítás sokrétűen, gazdag anyaggal érzé­kelteti a mezőgazdságban, az élelmiszeriparban, az erdő- és fagazdaságban elért eredménye­ket, jelzi a termelőerőkben, az agrárkutatásban és a szakokta­tásban egyaránt tapasztalható fej­lődést. Az elmúlt évek eredmé­nyei alapján arról adhatunk szá­mot, hogy tovább tart az a len­dület, amely különösen a szocia­lista átszervezés óta jellemző a mezőgazdaságra, a hazai élelmi­szer-termelésre. Az egy lakosra jutó 1,2 tonnás gabonatermelés, a 150 kg-os hústermelés olyan tény, ami nemzetközi mércével mérve is az élvonalba tartozik. Ez a termelési színvonal lehe­tőséget teremtett arra, hogy az élelmiszer-ellátás kiegyensúlyo­zott legyen, az élelmiszer-fogyasz­tás növekedjen és szerkezete kor­szerűsödjön. Miközben javult a hazai élelmiszer-ellátás, nőtt az agrárágazat exportja is. Igaz, az élelmiszerárak a nemzetközi pia­cokon az elmúlt években számot­tevően emelkedtek. Emellet azon­ban a növekvő kivitelnek és a javuló minőségnek egyaránt kö­szönhető. hogy a mezőgazdasági és élelmiszeripari export érték­folyó áron — az 1970. évinek — tavaly mar “több mint a kétsze­rese volt. A kiállítás is jelzi azt a sokol­dalú nemzetközi együttműködést, amelynek részesei vagyunk. Eredményeink egyik forrása — ezt a baráti országok gazdag be­mutatója egyértelműen dokumen­tálja — a KGST keretében a test­véri szocialista országokkal való együttműködés. A mezőgazdaság ma már csak nagyon magas színvonalú ipari háttérrel fejlődhet. A termelés színvonalát, hatékonyságát erőtel­jesen formálják a gépek, a ké­miai ipar, s egy sor más iparág termékei, gyártmányai. Akik eze­ket az eszközöket, berendezéseket, anyagokat előállítják — dolgozza­nak kutatólaboratóriumban vagy öntödében — igen fontos részesei a hazai élelmiszer-termelésnek. A mezőgazdaság eredményeinek tehát társadalmunk széles rétegei, munkásosztályunk -isr részese. A politikai szövetség mellett ez a mind jobban bővülő kapcsolat tartalmi tényezője a munkás—pa­raszt szövetségnek is, amelyről az új kenyér ünnepén országszerte megemlékezünk. Az agrártermelésben elért ered­mények legfőbb záloga pártunk és kormányunk jól bevált agrár- politikája, szövetkezetpolitikája, az a bizalom, ami erre épülve az ágazatban dolgozók iránt megmu­tatkozik. Erre az agrárpolitikára alapozva megoldhatjuk az előt­tünk álló nagy feladatokat is. Fontos érdekünk, hogy a gaz­daságos termelésnövelés minden lehetőségét hasznosítsuk a nagy­üzemekben, a háztájiban, a kis­termelők körében is. A szocia­lista nagyüzemek erősítése, fej­lesztése változatlanul legfontosabb gazdasági, társadalmi feladatunk. Emellett — járva az eddigi helyes utat — továbbra is nagyon lénye­ges a háztáji és kisegítő gazdasá­gok termelési lehetőségeinek ki­használása, a termelési kedv fenn­tartása. Ehhez a jövőben is sok­oldalú segítséget adnak mezőgaz­daságunk szocialista nagyüzemei. Az agrátermelés fejlesztésében továbbra is mint döntő tényező­vel számolunk a Kölcsönös Gaz­dasági Segítség Tanácsában ki­alakított -sokoldalú együttműkö­dés. valamint az országok és a vállalatok közötti kétoldalú együttműködés adta lehetőségek­kel. A fejlesztésnél az eddiginél is nagyobb szerepet szánunk a tu­dományos eredmények gyorsabb elterjesztésének, az üzem. és munkaszervezésben meglevő tar­talékok feltárásának. A miniszter végül köszönetét és elismerését fejezte ki a hazai és a külföldi kiállítóknak mun­kájukért és jó szereplést kívánt a résztvevőknek, majd megnyi­totta a kiállítást • Hát tanteremmel bővítették a kunfehértói általános iskolát. Az új épületszárnyat az ün­nep alkalmából adják át (jobbra). • — Határidőre elkészítjük — mondták a mélykúti Alkotmány Termelőszövetkezet két szocialista brigádjának tagjai május közepén, amikor elkezdték a közös gazdaság szárító­üzemének épitését. Ígéretüket megtartották: augusztus 20-a tiszteletére átadták az órán­ként 15 tonna teljesítményű Bábolna-tipusú száritót. amely hétmillió forintba került (bal- ra lent). • Hatvan harkakötönyi kisgyereknek ad ott­hont az új óvoda. A létesítmény érdekessége, hogy beépítették a padlásteret, ahol torna­termet és étkezdét alakítottak ki. A gyermek- intézménynek nemcsak az apróságok, de a nagyobbak, az általános iskolások is örülnek, mert ők is az óvoda konyhájáról kapják az ebédet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom