Petőfi Népe, 1980. augusztus (35. évfolyam, 179-204. szám)

1980-08-20 / 195. szám

• PETŐI1’! NÉPE • I9M. augusztus £0. NAPI KOMMENTÁR A józanság próbaköve Szadat megfenyegette Líbiát Alkotmánynapi nagygyűlések Délkelet-Azsia a világ hagyo­mányos válsággócaihoz tartozik, A térségben meg mindig léteznek olyan erők, amelyek, igyekeznek konzerválni á feszültséget. Pedig Indokína népei békére vágynak: .évtizedes, áldozatos harccal le­rázták először a francia, majd az amerikai gyarmati igát és most szeretnék végre minden erejüket független hazájuk újjáépítésére fordítani. Ebből a szempontból kell ér­tékelni az indokínai diplomáciá­nak azokat a sorozatos erőfeszí­téseit, amelyeknek mostanában tanúja a világ. A legújabb ilyen vonatkozású hír néhány órája ér­kezett Hanoiból. Pham Hien vi­etnami tájékoztatási miniszter újabb nyilatkozatban rögzítette hazája álláspontját. Vietnam — mondotta — változatlanul kész a dialógus folytatására a délkelet­ázsiai nemzetek szövetségével, az ASEAN-nal. Erre a párbeszédre az egész térség biztonsága miatt óriási szükség van, a tárgyalások sikerét azonban rendkívül komoly akadályok hátráltatják. Így el­Dél-Afrika szomszédai Izrael és Dél-Afrika makacsulI elutasítja az atomsorompó-szerző- dés aláírását, s mi több törekszik is nukleáris tömegpusztító fegy­verek megszerzésére — mondotta hétfőn Genf ben Dia Álla El-Fat- tal szíriai küldött az atomsorom- pó-szerződés betartását vizsgáló értekezleten. A Dél-afrikai. Köztársaság az atomfegyvert, illetve a vele való fenyegetést szomszédai elleni zsa­rolásra, a nemzeti-felszabadítási Gdanskban augusztus 18-án ülést tartott a LEMP vajdasági bizott­sága. A plénumon megvitatták a gdanski partvidékén ’kialakult helyzetet. A plénumon részt vett Henryk Jafolonski államfő, a LEMP PB tagja, továbbá Stanis­law Kania, a LEMP PB tagja, a KB titkára és Tadeusz Pyka. a Minisztertanács elnökhelyettese, a PB póttagja. Az ülésen a gdanski pártbizottság első titkára, Tadeusz Fiszbadh hangoztatta, hogy a munkabeszüntetési akciók néhány üzemben a. munkások tulajdon­képpeni kívánalmaitól eltérő jel­leget öltöttek. Ez — mondotta — kedvezőtlenül hat az ország tár­sadalmi és politikai helyzetére. Mint mondotta, szocialistaellenes elemek is -bekapcsolódtak a mun­A limai óváros szíve — a Plaza de Armas (Fegyveresek terel — felé sugaras fényküllőként futnak a keskeny mellékutcák. A tér - maga: megelevenedett spanyol barokk, Szép koloniális stílusban épült cirádás. fabalkohos palo­ták. Egyikben a mindenkori limai püspök lakik, egy másikbán pedig — Francisco Pizárró egykori re­zidenciájában — a Perui Köztár­saság elnöke. (Pizarrót aligha kell bemutatni: ő végzett az egy­kor hatalmas inka birodalommal. Spengler szavaival-1 élve: hihetet­lenül rövid idő alatt lefejézett egy virágzó kultúrát, mint egy napraforgót! A tér ma is a múlt emlékeinek' gyűjtőhelye. A katedrálís egyik oldalkápolnájában Pizarró üveg­koporsója. A csontváz méretei azt sejtetik, hogy a rettegett hírű — sősorban Thaiföld magatartása, a bangkoki kormányzat tevékenysé­ge nélkül ugyanis az új Kambod­zsa erői mar régen felszámolhat­ták volna a tömeggyilkos Pol Pót- rezsim még bujkáló bandáinak a lakosságot szüntelenül nyugtalaní­tó csoportjait. Részben kínai és amerikai nyomásra azonban Thai­föld területe, sót nem egy eset­ben hadserege is afféle hátvéd­ként szolgál e bandák aknamun­kájához. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen veszélyesen cseppfolyós helyzet az érzékeny államhatárok régiójában nem tartható fenn. Valamit tenni kell és ezt nem­csak Hanoi látja így, hanem pél­dául az ENSZ főtitkára is, aki megpróbált közvetíteni a veszé­lyes helyzetben. A Hanoi által változatlanul javasolt párbeszéd kizárólag úgy lehet valóban gyü­mölcsöző, ha az ASEAN-országok — Thaifölddel az élen — felisme­rik: a jelenlegi feszültség csak az őket is veszélyeztető külső erők­nek kedvez és nem a térség iga­zi békére vágyó népeinek. H. E. mozgalmak elfojtására akarja használni. Pretoria nukleáris po­tenciáljának kiépítésénél egyes nyugati országok szorosan közre­működnek, fittyet hányva az ENSZ határozataira és a világ közvéleményének tiltakozására. Dél-Afrika atomfegyverhez jutta­tásában — „baljóslatú nukleáris szövetségre lépve a fajüldözők­kel” — Izrael is segédkezik — mutott rá a szíriai küldött. kabeszüntetési akcióba, vagyis olyan emberek, akik nem is dol­goznak a gdanski partvidéken. Ezeknek az a céljuk — az egyet­len céljuk: hogy zavart -keltsenek a körzetben. A plénumon hang­súlyozták, hogy a párt valameny- nyi tagjának és minden öntudatos munkásnak a részvételével le kell választani ezeket az elemeket. A munkahelyeken folyó viták során felmerült számos olyan kí­vánalom, amelyek a helyi munka- körülményekre vonatkoznak, de vannak olyan kívánalmak is. amelyek általánosabb körűek. A kívánalmakat az a kormánybi­zottság vizsgálja, amely Tadeusz Pyka, a Minisztertanács elnökhe­lyettese vezetésével Gdanskban működik. (MTI! és emlékű — konkvisztádor kis termetű ember lehetett. Mozaik­kal borított kápolnafalak: jelene­tek Pizarró életéből. A főhajóban misztikiis félhomály. Túldíszített oldalfalak, több emeletnyi magas­ságban keskeny, lőrésszerű abla­kok. Latin-Amerika a világ „legka- tolikusabb földrésze”, Peruban is rendkívül magas a hívők száma. Ennek megfelelően a katolikus egyház jelentős politikai befo­lyással is rendelkezik. Az úgyne­vezett „aktív hívők” száma Pe­ruban ugyan nem túl magas — az összlakosságnak csak mintegy egyötöde —. a katolicizmushoz ra­gaszkodók száma viszont ennek a többszöröse. A katolikus egyház a múltban egyértelműen elkötelezte magát a Anvar Szadat egyiptomi elnök hétfőn megfenyegette Líbiát, hogy 1977-hez hasonlóan újból „meg­leckézteti” a szomszédos országot, ha „ugyanabba a hibába esik, mint három évvel ezelőtt”. 1977 júliusában, azzal a váddal, hogy Líbia csapatokat von össze keleti határán, Egyiptom „megelőző” támadást intézett szomszédja el­len. Ez év júniusában — hasonló vádakat hangoztatva — Kairó rendkívüli állapotot léptetett ér­vénybe az ország Líbiával határos körzetében. Az egyiptomi csapat- összevonásokat az Arab Liga fő­titkára az aralb térség biztonsá­gának fenyegetéseként értékelte, és Kairó lépését több arab fővá­rosban úgy minősítették, hogy an­nak célja elterelni az egyiptomi közvélemény figyelmét a Camp David-i megállapodások végrehaj­tásának sikertelenségéről. Vasúti szerencsétlenség Lengy elorsz ágban Kedden hajnalban súlyos vas­úti szerencsétlenség történt Len­gyelországban, Torun város kö­zelében. Egy tehervonat vezetője, a szemafor tilos jelzése ellenére tovább haladt a pályán s a sze­relvény ennek következtében ösz- szeütközött a szemből jövő, Ko- lobrzeg és Lodz között közlekedő személyvonattal. A személyvonat mozdonya és két első kocsija ösz- szeroncsolódott, az első jelentések szerint a halálos áldozatok,száma 62. Mintegy 50 sebesültet a to- runi és az Alexandrow Kujawski-i ■kórházba szállítottak. A baleset körülményeinek kiderítésére kor­mánybizottságot neveztek ki Ta­deusz Wrzaszczyk miniszterelnök- hélyettes vezetésével. Sem a halottak, sem a sebesül­tek közt nem volt külföldi állam­polgár. Edward Gierek, a LEMP KB első tikára és Edward Babiuch kormányfő kedden a baleset szín­helyére látogatott. Francia halászhajók blokádja- « vsod m Keddre a francia kikötők több­ségére átterjedt a francia halászati flotta tengerészeinek és a kis ha­lászhajóknak a tiltakozó mozgal­ma: a CGT és a CFDT felhívásá­ra a legtöbb halászkikötőben le­állt a munka és a normand par­tok mellett most már az atlanti kikötőket és a korzikaiakat is zár­lat alá vették, a küzdelem részt­vevői. A normandiai és bretagne-i partokon 15 ezer angol turista vár arra — sokszor nehéz körülmé­nyek között —, hogy hazatérhes­sen. hivatalos rend, azaz a reakció, a haladásellenesség mellett. Az öt­venes években megindult erjedés a hatvanas években teljesedett ki, előretörtek a reformok támo­gatói, sőt a forradalomtól sem idegenkedő, társaikhoz képest baloldalinak számító papok. A forradalom szó természetesen egy­házán belül távolról sem jelenti ugyanazt, mint mondjuk a kom­munisták számára. A magukat for­radalminak nevező egyházi sze­mélyiségek voltaképp harmadik­utas megoldásokkal kísérleteznek, alternatívát próbálnak keresni a neokolonializmussal, mind a marxista—leninista erőkkel szem­ben. Ám a haladó egyházi szemé­lyiségek térhódítása mindenkép- L3en alkalmat teremt a hívők és nem hívők közötti konstruktív párbeszédre. Az egyik legrangosabb egyházi ünnep az úgynevezett Csodatevő Ür ünnepe. Limát ilyenkor fel­díszítik: a házsorok között színes papírszalagokat hintáztat napo­kon át a szél. Szőnyegeket, szent­képeket helyeznek el az erkélye­ken. Lila ruhába öltöznek a nők. derekukra fehér sodrott övét köt­nek: ez az ünnep egyenruhája. Körmenetek járják a várost, egy­mást követik a misék. A szertar­tás szövegét, a szent énekeket hangszórók közvetítik az utcára. A Csodatevő Ür ünnepe kissé hasonlít a mi egykori búcsúink­hoz. Csak markánsabb karaktert ad neki a túlfűtött ibér tempe­ramentumból és indián mítoszok­ból táplálkozó hívői buzgóság, meg persze a nyomor sok-sok árulkodó jele, a tömegben cikázó rongyos utcai árusok ezrei. Papp Zoltán (Folytatjuk. Következik 3. A Napisten városa.) Alkotmánynapi nagygyűlést rendezett kedden Kisbéren a Ha­zafias Népfront Komárom me­gyei Bizottsága. A nagygyűlésen részt vettek a környező mezőgaz­dasági és ipari üzemek, vállala­tok, intézmények dolgozói, de ér­keztek munkások, termelőszövet­kezeti tagok a megye más, távo­labbi településeiről is. A Himnusz elhangzása után Havas Miklós, a megyei népfront bizottság titkára mondott megnyitót, majd Sarlós István, az MSZMP Pß tagja, a Hazafias Népfront főtitkára mon­dott ünnepi beszédet. Ezután Rideg György tsz-elnök, a kisbéri Virágzó Termelőszövet­kezet tagságának nevében átnyúj­totta az új gabonából sütött ke­nyeret Sarlós Istvánnak, majd Kroszner László, a megyei nép­front bizottság elnöke kitünteté­seket, emléklapokat adott át a kiemelkedően dolgozó társadalmi munkásoknak, termelőknek. A nagygyűlés a Szózat hangjai­val ért véget. . * Ünnepi nagygyűlést rendezett kedden Debrecenben, a városi Gurzuf emeletei Gurzufot a Krím gyönyörű sar­kának szokás ajeveznk A jelzőben nincs semmi túlzás. Az üdülőhely ráadásul mindég áxŐSh ;:új' létesít­ményekkel örvendezteti meg a helybelieket és a vendégeket. Különösen a település központ­ja szépül. A helyi jelleghez szer­vesen illeszkedő domborművek­kel díszítik itt a különböző ren­deltetésű épületeket. Az első ven­dégeket már fogadta a tágas köz- lekedési-átutazási csomópont. Rö­videsen vendéghívogatóan széles­re tárja ajtaját, a készülő klub. Átadtak egy új, négy emeletes lakóházat is. A beköltözők ter­vezőmérnökök és építők lesznek, akik a mások kényelméről gon­doskodnak az összkomfortos la­kásokkal. Bibliográfia — építőknek A Krím félsziget régi, görög nevére utaló „Tavrija” Kiadó Vál­lalat bibliográfiát jelentett meg az építkezéseken meghonosított önálló csoportos gazdasági elszá­molásról. A kiadvány könyvek, szakcik­kek és folyóirat-publikációk rö­vid tartalmi ismertetését tartal­mazza. Ily módon áttekinti az 1972—1979-es időszak gyakorla­tát. Külön fejezetek foglalják ösz- sze a brigádelszámolás bevezeté­sének tapasztalatait a lakásépít­sportcsarnokban, a Hazafias Nép­front Hajdú-Bi'har megyei' és Debreceni városi Bizottsága. A nagygyűlésen csaknem tízezren vettek részt: ai debreceni üzemek munkásai, a vállalatok, intézmé­nyek dolgozói, a hajdúsági váro­sok és községék küldöttei, terme­lőszövetkezeti tagok. A Himnusz hangjai után Sikula György, az MSZMP Hajdú-Bihar megyei Bizottságának első titkára köszöntötte a nagygyűlés részve­vőit, majd Németh Károly, az MSZMP Poliitikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titká­ra mondott ünnepi beszédet. A nagy tapssal fogadott beszéd után a komádi Bihar Népe Ter­melőszövetkezet fiataljai új búzá­ból sütött kenyeret és egy kulacs bort adtak át a Központi Bizottság titkárának. A nagygyűlés az Internacionálé hangjaival ért véget. (MTI! Zászlófelvonás Az Alkotmány ünnepe tisztele­tére kedd délután az Országház előtt* a Kossuth Lajos téren ün­nepélyesen, katonai tiszteletadás­sal felvonták a Magyar Népköztár­saság állami zászlaját. A Parlament előtti téren — sok érdeklődő jelenlétében — kürtszó jelezte a katonai elöljáró érke­zését, aki meghallgatta a csapat- zászlóval felsorakozott díszszázad parancsnokának jelentését és kö­szöntötte a katonákat. Ezt követően felhangzott a Rá- kóczi-induló és díszőrök kíséreté­ben vitték az árbocrúdhoz, majd a Himnusz hangjaira, a díszszá­zad tiszteletadása közepette fel­vonták az állami zászlót. Az ün­nepi esemény befejezéseként a díszszázad és a zenekar díszme­netben vonult el a zászló előtt, ahol katonák, rendőrök és mun­kásőrök állnak díszőrséget. Zászlófelvonási ünnepség volt ugyancsak kedd délután a Gel­lérthegyen, a Felszabadulási em­lékműnél is, ahol szintén katonai tiszteletadás mellett vonták fel a magyar nemzeti lobogót és a nem­zetközi munkásmozgalom vörös zászlaját. (MTI) • A Fegyveresek "tere. A KRÍMSZKAJA PRAVDA ÍRJA Testvérmegyénk életéből Lassacskán elköszön ez a nyár is. A Fekete-ten­ger viszont még sokáig őrzi a magába szívott mele­get, és a partvidék továbbra is várja a vendégeket a Krim-félszigetre, Bács-Kiskun szovjetunióbei i testvérmegyéjébe, ahol — üdülési idény ide vagy oda — nem szünetelt a munka sem. A betakarítási és az őszi talajelőkészítési híradá­sok testvérlapunk, a Krímszkaja Pravda első olda­laira kerültek. A „forró munká”-ban kitűnt dolgo­zókról portrék jelentek meg. És még mi történt.’ Ebből ad ízelítőt az összeállításunk. 0 Háttérben — a végtelen. kezéseken, valamint az ipari/ és mezőgazdaságú létesíto reŐéií, s módfSértani ajWntSsök iái találhatók. fi Egyaránt haszonnal forgathat­ják ezt a kiadványt a mérnökök, technikusok, brigád- és csoportve­zetők és az építő-szerelőipari szak­mák munkásai. Nincs helye az unalomnak Nem unatkoztak a nyizsnye- gorszki gyerekek a nyári szün­időben. Szervezett foglalkoztatá­sukról a járási úttöröház gondos­kodik: közös játékokat szervez­nek, túrákra indulnak. Mindenkinek teszett például a „Rajta, kislányok!” elnevezésű vetélkedő. Az első—negyedik osz­tályos résztvevők táncoltak, éne­keltek, rajzoltak és közlekedés­biztonsági kérdésekre válaszol­tak. A játékos, vidám hangulatú versenyt több szülő is végigiz­gulta. A nyertesek gyermekjátékokat kaptak jutalmul. Mesepark A Miszhor nevű penzió, ahol teljes ellátást élvezve töltik ide­jüket az ott lakó felnőttek és gye­rekek, meseparkkal gazdagodott. Az erdei tisztást jaltai szobrászok népesítették be figuráikkal és építmáíiyeikkel. » Az ide érkező gyerekek talál- kóSjgtnak a kaesajábbh ~ forgó kastéllyal és lakóival. A zöldben várja ifjú vendégeit többek kö­zött a szép Vaszilissza, a kedves Alenuska, és a mindig vidám Emelja. A fák között foglalta el helyét a Puskin-elbeszélésekből ismert Gvidon király és az arany­kakas is. Mint V. N. Meskov, a Miszhor igazgatója elmondta, a harminc­ezer rubel értékű mesepark to­vábbi szobrokkal egészül ki a jö­vőben. Orosz teázó A „Jalta" szálloda strandján orosz teát szolgálnak fel a ven­dégeknek. Stílszerű a környezet is: a teázó régi orosz parasztház­ra emlékeztet. A hosszú faaszta­lokon szamovárok állnak, a po­harakat színes tálcákon hozzák az ujjatlan szarafánt öltő fe.jdíszes pincérek, a polcokat kerámiA díszítik. Az eddigi tapasztalatok szerint beváltotta a hozzá fűzött remé­nyeket az oroszos hangulatú teá­zó. A vendégek elégedetten kor­tyolgatják az italt, s mellé bá­ránysültet, pirogot és süteménye­ket fogyasztanak. Halász Ferenc JBP- '«r«J ^láír ül 0 Csúcsforgalom a jaltai tengerparton az atomfegyvert zsarolására használja Ülést tartott a LEMP vajdasági bizottsága KÖRUTAZÁS PERUBAN (2.) A Csodatévo Ür ünnepe

Next

/
Oldalképek
Tartalom