Petőfi Népe, 1980. július (35. évfolyam, 152-178. szám)

1980-07-29 / 176. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1980. július 29. Szállítás a víz hátán ZÖLDSÉG-, GYÜMÖLCSFORGALMAZÁS — HÁNY CSATORNÁS LEGYÉN* Törvénytelenség pedig nem tö \\ A hajózás a közlekedés legré­gibb ágának tekinthető. A vasút­nak a múlt század végén történt rohamos térhódítása előtt a kon­tinenseken belül a nagyobb meny- nyiségű áruk szállításának kizá­rólagos lebonyolítója volt. A kon­tinensek közötti áruszállításban ma is egyeduralkodó. Megkezdődött a folyami és a tengeri vízi szállítás integrációja is a bárkahordozó hajók üzembe helyezésével, amely különös je­lentőségű a tengerparttal nem redelkező országok számára. Hazánk nem tartozik a tenger­parttal rendelkező országok közé, ennek ellenére van néhány, a vi­lágtengereket szántó hajója. A . KGST-országok többsége persze ennél jóval nagyobb tengeri' ha­jóparkkal rendelkezik. így példá­ul az NDK is, amelynek a tenge­rekét és óceánokat járó kereske­delmi flottája több mint 200 leg­különfélébb 'befogadóképességű és típusú hajóból áll, összesen mint­egy 1,8 millió tonna hord'képesség- gel. Képünkön ezek egyikét, a kar­csú testű „Friedrich Engels1’ fe­hérhajót láthatjuk rakodás közben. Még be sem köszöntött a nyár, amikor már fellángoltak a har­cok a zöldség-, gyümölcskereske- delem frontján. Nyugtattuk ma­gunkat, csúszik az időjárás há­rom hetet, azért csillagászatiak a fogyasztói árak. Lassan lemegy a meggyszezon úgy, hogy valami­revaló gyümölcsöt nem lehetett kapni 30 forint alatt kilónként. Az utóbbi tíz esztendő legjobb barackterméséről szólnak a hírek. Sőt, hallani olyat is, hogy né-,‘ hány száz tonna gyümölcs sorsa bizonytalan. Ennek ellenére 12 forintért árulják kilóját a szép­nek egyáltalán nem mondható, a másodosztályú minőséget alig érintő barackot Kecskeméten, a csemegében. Zöldségfronton sem biztatóbb a helyzet. Tudjuk, hogy a szabad­földi termelésből adódó bizony­talanságok miatt a vetésterület nem alakult kedvezően. A terme­lőszövetkezetek, az állami gazda­ságok, ahol lehetőségük van, (volt?; az állami támogatást él­vező, biztonságos, hajtatott üveg­házi termelésre tértek át. Bár e téren sem jeleskedtek megyénk gazdaságai, hisz közel sincs akko­ra hajtatott felület Bács-Kiskun- ban, mint amennyi a lehetősége-, inkből adódik. A nagyüzemek jórésze pedig a jól gépesíthető, remek termés­átlagokat adó kukorica, búza iparszerű termelésére tért át. Nem csoda hát, hogy az árak minden központi törekvés ellené­re, évről évre nőnek! , És még nem esett szó az árkép­zés módjáról. Dúl a vita az egy­csatornás és többcsatornás érté­kesítési rendszer körül. A ZÖLD­ÉRT Vállalat azzal indokolja az igazát, hogy árkbnstrukciók miatt nem jut, nem juthat a kurrens áruhoz. Ök csak levezetői — sok­szor milliós veszteségek árán — egy-egy árudömpingek. Hány vöröshagyma- és burgonya-, ká­posztamizériát éltünk meg csak ■ az elmúlt tíz évben? Mert ezek­ből az árukból vagy sok volt, vagy nagyon kevés, de éppen elég sohasem... Egy-egy — rádióban, tévében, sajtóban — fellángoló árrés-vil­longás alkalmával mindenki ma­gyarázza a saját bizonyítványát. Jóllehet, ettől még az 1,50—2 fo­rintért felvásárolt félegyházi re­tek csomója 4—5—6 forintba ke­rült az ózdi, a budapesti, s nem egy esetben a megyeszékhelyi pi­acon is. Ilyenkor felvetődik a kérdés, hogy vajon, helyes árképzést al­kalmazunk-e? Vajon a közvetítő kereskedelem — s itt nemcsak a ZÖLDÉRT-ről van szó — tisztes­séges eszközökkel dolgozik? Üde színfoltnak tartják a szakemberek a Szentesi Korai Zöldségtermelési Rendszer tevé­kenységet. Versenyképességük a gyorsaságban, tehát a szó igazi értelmében vett friss zöldségér­tékesítésben van. A rendszer egyik kereskedelmi vezetője mutatott egy elgondol­kodtató árképzési példát. Egy 4 forintos fogyasztói árat alapul vé­ve, ha az áru a ZÖLDÉRT-en keresztül megy, akkor a kötési ár 2,80. Ennyit kap érte a ZÖLD­ÉRT. Ezért elmegy Mélykútra, fizeti a göngyölegköltséget, a re­zsit, a jutalékot, és felutaztatja érte a portékát Budapestre. Azért, hogy a közvetítő part­ner, mondjuk az áfész is megél­jen, olyan felvásárlási árat ala­kít ki, amely nem több két fo­rintnál. így a termelő a 4 forintos ár mellett, annak a feléhez jut. Ezt mind a termelő, mind a fo­gyasztó látja. És megkérdezi, hogy ösztönző-e? Pedig ebben az esetben nem történt semmi törvénytelenség. Mindenki csak annyit tett hozzá — magának —értékhez, amennyi — úgymond — megélhetéséhez kell. Ha a zöldségtermesztési rend­szer közvetlenül értékesíti az áruit, az 24 órán belül a fogyasz­tóhoz jut. Mindezt 20 százalék­ért teszi. Tehát 3,20-at fizethet a taggazdaságoknak. Jogos a kér­dés, hogy semmi sem történt, mert az áru így is, úgy is 4 fo- rintba kerül. Ez így igaz! De lát­ni kell, hogy ebben az' esetben a pénz oda áramlik, ahol arra a legnagyobb szükség van. Vissza a termeléshez, a termesztéshez. S ez a jövő szempontjából már egyáltalán nem mindegy. Tovább folytatva: a magánke­reskedelemben nem biztosítunk-e akaratunktól függetlenül gátlás­talan pénzszerzési lehetőséget. Nem arra gondolok, amikor a né­hány ölön megtermelt zöldséget autóba rakják, és elviszik oda, ahol a legtöbbet remélik érte. Bár, ha figyelembe vesszük, hogy a vén Skodákkal, öreg Volgákkal, jelig töltött Buickokkal hány ton­na árut szállítanak napjában, és ez hány liter benzint fogyaszt, és ezzel az üzemanyaggal hány ZIL 5 tonnás teherkocsi üzemel­tethető, bizonyos, hogy szomorú eredményre jutnánk. Érdemes lenne megvizsgálni egyszer, hogy azok, akik Buda­pesten a Bosnyák téren és kör­nyékén, a „zöldség-maffia” szék­helyén, sokszor a hiénát megha­zudtoló szemtelenséggel „nepper- kednek”, hány százalékkal eme­lik az amúgy sem alacsony zöld­ség- és gyümölcsárakat. Súlyos tízezrekkel gyarapítják ezzel a munka nélkül szerzett vagyonu­kat. Teszik ezt sokszor úgy, hogy a portékát nem is látják, mert a nagyobb üzletek a környékbeli presszókban köttetnek. Előttem van egy sárgabarack­értékesítési előkalkuláció, ame­lyet Laczkó Tibor, a ZÖLDÉRT igazgatója mutat. A HUNGARO- FRUCT az exportért 12 forintos alapárat garantál. A felvásárlási ár 10,50. A bonyolítási költség kilónként 1 forint 21 fillér. Koc­kázatvállalásra marad 29 fillér. Nyereséget már nem is kalkulál­tak. Bonyolíthatnak majd 1400— 0 Érik a pap­rika a solti Szikra Tsz idéh léte­sített zöld­séghajtató házában. Több szö­vetkezet is követhetné a példáját. (Straszer A. felvételei.) 0 Ütban a fogyasztóhoz a friss áru a ZÖLDÉRT kecskeméti telepéről. 1500 vagon barackot, az eredmény legkisebb reménye nélkül. Nem lehet szívderítő dolog. Hol ma­rad az érdekeltség? Miért tör­vényszerű, hogy jobb legyen a ZÖLDÉRT-eseknek, ha valamivel kevesebb terem a szüségesnél? Nyugtázhatjuk a ZÖLD KÉR vezérigazgatójának bejelentését, amely szerint a zöldség-, gyü­mölcsárak a budapesti limitet fi­gyelembe véve, 15 százalékos tű­réshatáron belül, egyformák lesz­nek. Ide kívánkozik viszont egy gondolat, hiába az egységes ár, ha üresen állnak majd a zöldség- és gyümölcspultok... s ugyan­akkor horribilis összegért kínálja majd portékáját a kofa. Sarkítottan fogalmazott nem­régiben az árképzés, a zöldség- gyümölcsforgalmazás kapcsán az egyik termelőszövetkezeti elnök. Azt mondta: a termelő termel­jen, a kereskedő kereskedjen. Könnyen lehet, hogy már az is előrelépés lenne, ha mindenki a saját háza előtt söpörne — a le­hető legjobban. Szabó Pál Miklós £vr6l évre fejlédnek és mélyül­nek a szovjet—magyar vegyipari kapcsolatok. Leonyid Oszipenko, a Szovjetunió vegyipari miniszteré­nek első helyettese erről a kővet­kezőket mondta az ADN tudósí­tójának :-4 Napjainkra a vegyiparban kialakult a nemzeti tervek össze­hangolásának precíz rendszere. Így a nemzeti prognózisok alap­ján első ízben készült el vala­mennyi KGST-tagállam vegyipa­ra fejlesztésének hosszú távú prognózisa. A tervtevékenység te­rületén az együttműködés új, ma­gasabb formája lett a sokoldalú integrációs intézkedések egyezte­tett tervének elfogadása. A vegyipar további fejlődésé­ben különös jelntőségűvé válnak a hosszú távú együttműködési cél­programok, amelyek tíz-tizenöt esztendőre szólnak. A szovjet—magyar kétoldalú kapcsolatok keretében javaslatok és tervezetek születnek az. ötéves vegyipari szakosítási és kooperá­ciós tervekhez. Ma már 'készen állnak a legközelebbi öt eszten­dőre és az 1990-ig terjedő idő­szakra szóló, műszaki-gazdasági számításokkal alátámasztott ja­vaslatok. A szocialista országok között bővül az együttműködés a beru­házások területén, egyre szélesebb méreteket ölt az ipari létesítmé­nyek építésének közös finanszí­rozása. Ez lehetőséget nyújt opti­mális teljesítményű üzemek elég rövid időn belül való felépítésére, a nemzeti erőforrások összefogásá­ra. Ennek az együttműködésnek egyik meggyőző példája, hogy az érdekelt országok, köztük Ma­gyarország közös erővel kapacitá­sokat hoznak létre a Szovjetunió­ban, a kingi-szeppi foszforitter- melési egyesülésben ammofosz előállítására. A gyártását 1975-ben kezdték meg, de ez az értékes termék már a következő évben eljutott a testvéri országokba. A KGST-tagállamok vegyipa­rában az integráció perspektivi­kus irányának ismerték el köl­csönös kapcsolatban álló létesít­mények építésének összehangolá­sát, kooperációs üzemek beruhá­zását. Ezt a gyakorlat igazolta. — Az olefinprogramra gondol? — Elsősorban arra. Az olefin- program meggyőzően bizonyította a szocialista gazdasági integráció előnyeit. Az olefineknek és fel-, dolgozási termékeiknek a szovjet Katusban és a magyar Leninvá- rosban való előállításának és köl­csönös szállításának területén lét­rejött kormányközi kooperációs megállapodásnak megfelelően nagy termelési kapacitások jöttek létre. Ezeket két. közös erővel épí­tett, több mint 300 kilométer hosszú etilénvezeték köti össze. Létrejött tehát az egységes nem­zetközi ipari komplexum. A ti­szai kombinátban etilént ámíta­nak elő, s ezt csővezetéken Ka­tusba szállítják. Ez az etilén szol­gál alapanyagul a szovjet vinil- klorid és poldvinilklorid gyártásá­hoz. Cserébe az etilénért és pro­pilénért Magyarország magas és alacsony nyomású polietilént, po- lisztirolt. és más termékeket kap a Szovjetuniótól. Ez a kooperáció kölcsönösen előnyös. Az optimális teljesítőké­pességű nagy komplexumok közös építése mindkét ország számára lehetővé tette jelentős eszközök megtakarítását, a termék önkölt­ségének csökkentését. Az olefinprogram fontosságával és kölcsönös előnyeivel számol­va határozták el, 'hogy a fentebb említett megállapodást kiegészí­tik, és 1990-ig meghosszabbítják. L. Levina Segítenek a vendég kombájnosok A gabonabe­takarítás gyor­sítására Cseh­szlovákiából vendég kombáj­nosok érkeztek az ország kü­lönböző terme­lőszövetkeze­teibe. Amint vé­geztek a mun­kával, a magyar kombájnosok viszaadják a se­gítséget. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI VERSENY A MEGYÉBEN Csátalja. Dús lombú gesztenyefák, meggyligetek, szépséges rózsaágyások. Szemgyönyörködtető lát­vány ez a kétezer-kétszáz lelket számláló délvidéki kisközség. A házak, kertek gazdagsága, az utcák, középületek rendje már első látásra bizonyítja, hogy a csátaljaiak tudnak és szeretnek dolgozni. Fontos számukra a falu sorsa. A két és fél év­százada német telepesek által alapított község a megye településfejlesztési versenyén ismét első he­lyezést ért el. Kubatov Antal tanácselnökkel járjuk a csátaljai utcákat. Egy-egy új úthoz, épülethez érve, meg­ismerem a falu vezetőinek s lakóinak valóban el­ismerést érdemlő, községépítő munkáját. A beton­járdától a kövesútig, az új óvodától a fásításig szin­te minden a közös összefogás eredménye. Másképp talán nem is boldogulnának. Az éves fejlesztési alap — la­kossági, közműfejlesztési hozzájá­rulással és egyéb bevételekkel együtt y— négyszáznyolcvanötezer forint. Soknak valóban nem mond­ható. Éppen ezért — mint ez a településfejlesztési versenyen ka­pott pontszámokból is kiderül — igen nagy jelentőségű a csátal­jaiak társadalmi munkája és pénz­beli hozzájárulása. Ezért a tevé­kenységért valamennyi település között ők kapták a legtöbb elis­merést. A kövesúttól az óvodáig A fejlesztési alap forintjaiból elsősorban a kiemelt ágazatok ré­szesültek: a vízvezeték-építés, az egészségügyi, a szociális és a kul­turális szolgáltatás. Az életkörül­ményt javító törekvéseknek is kö­szönhető, hogy Csátalja lakossága az elmúlt években — ha nem is túl nagy mértékben, de — nőtt. Ehhez bizonyára hozzájárult a nagyobb foglalkoztatottság is. A GANZ Villamossági Művek csát­aljai gyáregysége például több mint háromszáz embernek ad munkát. A falu legújabb* középülete, az óvoda. Korszerű, fninden igényt kielégít. — Sok város megirigyelhetné az óvodai-bölcsődei helyzetünket — mondja a festett vasrácsos ka­puhoz érve Kubatov Antal. — Nincsenek elhelyezési problémá­ink, minden gyermeket felveszünk. És még valami — pillant rám jelentőségteljesen —, minden óvó­nőnk szakképzett, a község többi pedagógusával együtt. Heitz Adámné vezető óvónő szí­vélyesen vezet végig a helyisége­ken. Suttogva beszélgetünk, a ki­csik délutáni álmukat alussszák. Milyenek a csátaljaiak ? — Ha azt kérné tőlem, hogy soroljam fel valamennyi brigád, munkahelyi kollektíva nevét, akik az óvoda építésében segéd­keztek, bizony nehéz helyzetben lennék — mondja. — Szinte az egész falu itt volt, még azok is, akiknek nincsen három—hatéves gyermekük. — Egy régi parasztház felújí­tásával sikerült létrehoznunk ezt az intézményt — szól közbe a ta­nácselnök. — Az eredeti költség- vetésünk hárommillió-háromszáz­ezer forint volt. A társadalmi munka és a lakossági hozzájá­rulás eredményeként azonban két­millió-hatszázezerből is kijöt­tünk. Minden családtól kértünk négyszáz forintot, kivéve a nyug­díjasokat. Nem akartuk őket ter­helni, de volt. aki megsértődött: rá“ miért' nem szarni tunk?' Pataki János például még az óvodaakció kihirdetése élőit bejött*'ä' tanács­ra. Azt mondta: időben akarja hozni a pénzt... Majd így folytatja: — A csátaljaiak természetesnek érzik azt is, hogy maguk építik a járdát, vagy hogy fákat, virá­got ültetnek a házuk elé. Segí­tőkészek. Igaz, a szükség is kényszerít ilyen és hasonló mun­kákra. Az is nagyon lényeges — tet­tem hozzá magamban —, hogy a falu állami, társadalmi vezetői tö­kéletesen egyetértsenek a közös dolgokban. Ahogy beszélgetésünk végén mondta Kubatov Antal: „Ami a tsz-nek, a gyárnak gortd, nekem is az, és fordítva.” Legtöbbet a falu dolgáért \ Kik segítettek, Vállaltak a leg­többet? A megyei tanács külön elismerésben részesítette: az Üj Tavasz Mg. Tsz Ybl Miklós szo­cialista brigádját. Megkapták a „Településfejlesztésért” emlékér­met. Hasonlóképpen Szekeres Ist­ván, a tsz építési ágaztvezetője. Dr. Zsuzsiig József községi állat­orvos a sportpálya építésében vég­zett tevékenységéért kiérdemelte a Minisztertanács által alapított „Kiváló társadalmi munkáért” kitüntetést. Az Ybl-brigádot és Szekeres Istvánt az Űj Tavasz Termelő- szövetkezetben találom. Míg a ha­marosan átadásra kerülő sertésfi- aztató mellett elhaladunk, a fia­tal építési ágazatvezető ia brigád­ról beszél. A javarészt kőműves sZákhlünkásókból' álló építőbrt- gáddal mindennapos a munkakap­csolata. — Bármikor lehet rájuk számí­tani, ha szükséges, még a mező­gazdasági munkában is. Megjegy­zem, a szocialista brigádmozgalom­nak nálunk még nincs nagy múlt­ja. Néhány év alatt így sok min­dent kellett megtanulnunk. Pél­dául azt, hogyan kell kollektív egységben dolgozni. Mi a haszon ? Prüszkölő igáslovak, bontott téglarakások és betongerendák között lelem meg Magdali Péter brigádvezetőt s vele néhány ti­zen- és huszonéves fiatalembert: a brigád tagjait. — Az óvodaakció kihirdetése után megkérdeztem őket: lenne-e kedvük valami többletmunkát vállalni — kezdi a brigádvézető. — Nem kellett senkit noszogatni. Becsületesen dolgoztak, sokszor szombat-vasárnap is. A feleségem is segített. 0 mozgósította az áfész dolgozóit, aztén jöttek a tanácsi­ak, a garai FÉKON asszonyai és így tovább... — A gyalogosok néha megáll­tak — veszi át a szót a fiatal Nagy Zoltán — és némelyik meg­jegyezte: no, ez se lesz kész so­se! Nem lett igazuk. Provokáló kérdésemre^ hogy mi ebből az egészből a hasznuk, fur­csán néznek rám. — Haszon? Talán annyi, hogy eladhatjuk a társadalmi munká­ban bontott tégla egy részét — szól közbe egy másik brigádtag. — De ezzel a pénzzel legutóbb az orvosi rendelő hordozható EKG- mŰSzeréhek kö 1 tségéi hdiPjá ttA törtig >1 hozzá. : ! ilylujT nfnraöTSb K' végsö szó Magdalt Féféré! — Nézze, én például a negyve- ■ nes években kerültem ide a bu­kovinai Istensegíts községből. So­kan jöttünk arról a területről. De az már nem számít, hogy ki hon­nan jött. Csátaljaiak vagyunk, itt akarunk emberibb életét élni. P. E. 0 Csátalja — madár­távlatból fényképez­ve. US m* SZOCIALISTA EGYÜTTMŰKÖDÉS Kapcsolatok a vegyiparban „Itt akarunk ; emberibb életet élni...”

Next

/
Oldalképek
Tartalom