Petőfi Népe, 1980. július (35. évfolyam, 152-178. szám)

1980-07-23 / 171. szám

Tájékoztató a mezőgazdasági termelési kölcsönökről | HÍREK » HÍREK | Felmentések, kinevezések- A Minisztertanács Szíta János miniszterhelyettest, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok titkárságá­nak vezetőjét e tisztségeiből — ér­demei elismerése mellett, más fontos megbízatása miatt — fel­mentette. Egyidejűleg Bartha Fe­rencet miniszterhelyettessé, a nemzetközi gazdasági kapcsola- tok titkárságának vezetőjévé ki­nevezte, A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa a szocialista integráció fej­lesztésében és kétoldalú gazdasá­gi kapcsolataink rendszerének erő­sítésében kifejtett tevékenysége elismeréseként a Munka Érdem­rend arany fokozatát adományoz­ta Szita Jánosnak. A kitüntetést Marjai József miniszterelnök-he­lyettes adta át. A kormány felmentette tisztsé­géből Fekete Jánost, a Magyar Nemzeti Bank elnökhelyettesét, s egyidejűleg az MNB első elnökhe­lyettesévé, Palkovits Rezsőt pedig a Nemzeti Bank elnökhelyettesévé nevezte ki. A Minisztertanács Rónai Rudol­fot, a Kulturális Kapcsolatok In­tézetének elnökét, Meruk Vilmost, a KKI általános elnökhelyettesét, valamint Demeter Sándort és Nádor Györgyöt, a KKI elnökhe­lyetteseit — érdemeik elismerése mellett — e tisztségükből felmen­tette. A kormány 1980. augusztus 1-i hatállyal külkereskedelmi minisz­terhelyettessé nevezte ki Melega Tibort (MTI) Nyit a Gundel Hat és fél évi kényszerű szünet után ismét régi pompájában ra­gyog a főváros egyik legpatiná­sabb vendéglátóhelye, a városli­geti Gundel étterem, amely csü­törtökön déltől ismét a' közönség rendelkezésére áll. A Gundel étterem műemléképü­let — amely a Millenniumra ké­szült az akkori'időszakra jellem­ző eklektikus stílusban — kül­sőre az eredeti formájában épí­tették újjá, belül azonban a mai követelményeknek megfelelően korszerűsítették, légkondicioná­lóval szerelték fel. Hozzácsatol­ták az erdélyi népi építkezés stí­lusjegyeit magán viselő Bagoly­várat, valamint a japánkertet, amely a jövő tavasztól fagylálto- zó lesz. (MTI) KETTEN (Straszer András felvétele) Élénkül a kistermelők érdeklő­dése a mezőgazdasági hitelek iránt Az OTP illetékesei az MTI mun­katársának kérésére tájékozta­tást adtak a jelefileg érvényben levő és újabb elemekkel bővített hitelfeltételekről. A fennálló rendelkezés szerint kölcsönt igényelhet minden olyan személy, aki mezőgazdasági mű­velésre alkalmas földterülettel — háztáji, kert, udvar, bérlemény — rendelkezik, és azt növényter­mesztéssel vagy állattartással kí­vánja hasznosítani. A rendelkezés részletesen meghatározza azt is, hogy milyen célra vehető igénybe kölcsön, egyebek között például a zöldségtermesztésre, gyümölcs te­lepítésére, állattartásra, takar­mánybeszerzésre, gazdasági épü­letek felújítására, korszerűsítésé­re. A kölcsön mértékét a rendelke­zések az alábbiakban szabályoz­ták : a kölcsön önellátás célját szolgáló mezőgazdasági termelés­kor legfeljebb 15 ezer forintig, le­járta a megtérülés, valamint az igénylő havi jövedelmének figye­lembevételével legfeljebb öt éviig terjedhet. Kamata évi 8 százalék. Mezőgazdasági kisgép beszerzése­A Magyarok Világszövetségének égisze alatt ma Debrecenben nyí­lik meg a tőkés országokban ma­gyar nyelvet, irodalmat, népzenét és más tantárgyakat oktató peda­gógusok továbbképző tanfolyama. A hatvan résztvevő között az egye­temi tanártól az egyesült államok­beli hétvégi iskola amatőr tanító­jáig a pedagógia megannyi ágá­nak művelői megtalálhatók. A Magyarok Világszövetségében az MTI munkatársának elmondot­ták: á debreceni továbbképzőre éppúgy a minden korábbinál na­gyobb érdeklődés jellemző,, mint a további nyári, kora őszi rendezvé­nyekre. E tény is a tőkés orszá­gokban élő hazánk fiait és a szü­lőföld erősödő kapcsolatát példáz­za. Kitehetnénk a „telt ház”-táblát Pártfogásra érdemes vállalko­zásba kezdtek a, tázláriak, ami­kor tornacsarnok építését határoz­ták el a kis település 150 általá­nos iskolása számára. Kivételt tettek, s a cél érdekében — azért, hogy az erős, edzett ifjúság ne csupán szólam maradjon a falu­ban — az igencsak fontos útbur­kolás elé „sorolták” a tornacsar­nok-építést. — Be kell fejeznünk, még az idén, mert különben nem kapjuk meg a megyei tanács másfél mil­lió forintos támogatását — így vélekednek a tanácsnál, mióta egy éve jobban rákapcsoltak a munkára. Hajtja őket más is. A járási hivatalnál megígérték: ha időre készen lesz a csarnok, 50 ezer forintra számíthatnak, amelyből tornaeszközöket vásárolhatnak. A munka eleinte nehezen ment. A császártöltési Vegyes- és Építő­ipari Ktsz lett volna a kivitelező, de munkásait nem küldte el ide­jében. A tázláriak hoppon ma­radtak. Mit tehettek? A Dunai Vasműhöz fordultak segítségért. A vasasak, mint már annyiszor, jó szövetségesnek bizonyultak. Se­gítettek a szomszédos megye kis­kor — amennyiben a vásárlás ál­lami vagy szövetkezeti szervnél történik, a vételár 80 százalékáig, legfeljebb 50 ezer forintig terje­dő, maximum 5 éves lejáratú köl­csön igényelhető. A kamat évi 8 százalék. A kisgazdaság és a nagyüzem kooperációjának elő­segítésére a szerződést kötő áru­termelő kisgazdaságok részére kedvezményes feltétellel ad köl­csönt az OTP. A hitelcélok igén változatosak. Egyebek között a szerződéses szarvasmarha-hizla­láskor, illetve szarvasmarha-te­nyészállat beszerzésekor — a meny­nyiben az állatforgalmi vállalat­tól, az állattenyésztési felügyelő­ségtől, tsz-től, illetve közvetíté­sükkel történik — a vételár erejé­ig, legfeljebb 50 ezer forintig ter­jedő kölcsön vehető igénybe öt­éves lejáratra. A kamat évi 6 százalék e hitelcélhoz kapcsolód­va istállóépítésre további 25 ezer forint kölcsön igénybevételére is lehetőség van, ez esetben a ka­mat évi 8 százalék. Szerződéses zöldségtermeléskor, állathizlalás­kor, állattenyésztéskor a kölcsön összege hitelcélonként 25—25 ezer forint, és legfeljebb 50 ezer fo­rintig terjedhet. Bogyós, csonthé­a Balaton menti anyanyelvi tábo­rokban, ahol a magyar származá­sú szülők 7—14 éves gyermekei pedagógusok irányításával már gyarapítják nyelvirodalmi és ze­nei ismereteiket. Az első ízben megrendezendő közgazdász, illetve könyvtáros vi­lágtalálkozó lesz az idei esztendő központi eseménye. Ezek a ren­dezvények szervesen illeszkednek az elmúlt években kibontakozott találkozósorozatba. A . gazdasági szakemberek augusztus 25—30. között megren­dezendő világtalálkozója Széche­nyi István Hitel című műve meg­jelenésének 150. évfordulóján Bu­dapesten nyílik meg. A könyvtárosok a magyar fő­városban augusztus 5—10. között találkoznak. (MTI) községének. Elkészítették a ki­támasztó vaszerkezetet, amelyet aztán a soltvadkerti költségvetési üzem dolgozói felállítottak. Nem veszett kárba tehát a községbeliek igyekezete. Érdemes volt ennek előtte 150 tázlárinak alapot ásnia' és készítenie; érde­mes volt a határból 50 köbméter homokot töltésnek idehordani; és érdemes volt a tanácsnak az épít­kezéshez éveken át gyűjtögetnie, takarékoskodnia, egyszóval: jól gazdálkodnia. A tornacsarnok-építés befejezé­se immár a 2200 lakosú Tázláron múlik. Most gyürkőznek neki is­mét a legilletékesebbek, maguk a lakosok, hogy a község kőművesé­vel, Takó Jánossal felrakják a tornacsarnok falát. Majd a va­kolás és a festés következik, vé­gül pedig az áldomás, ahogy az roár lenni szokott. Farkas Ignác testnevelőtanár boldog. Örömében osztozik egész Tázlár lakossága. Százötven fel­növekvő tázlári gyerek egészsé­gét, mozgáss zeretetét alapozták és alapozzák meg — két kezük­kel, a szó szoros értelmében is — ezzel az útépítést is megelőző, ki­vételes tettel. K—1 jas nyári gyümölcsök telepítésére, felújítására — amennyiben leg­feljebb 1500 négyzetméter földte­rület kerül betelepítésre — tele­pítési engedély alapján 25 ezer fo­rint összegű kölcsön igényelhető. Lejárata — a termőre fordulás évétől függően — legfeljebb 10 év. A termőre fordulás évéig tör­leszteni nem kell. A kölcsön fedezetéről is intéz­kedtek, a kölcsönigénylő, illetve házastársa együttes jövedelmének háromszorosáig kezest állítani amennyiben egyéb tartozás a fi­zetést nem terheli és a törlesztő részlet a jövedelem 33 százalékát meghaladó kölcsönösszeg esetén nem haladja meg — nem kell. Ezt egy vagy két kezes állítása szük­séges. A kölcsönök felhasználását ál­talában 30 napon belül igazolni kell. A kedvezményes feltételek mellett igénybe vett kölcsönöknél a beszerzéseket általában állami szervtől kell eszközölni, egyéb esetben a felhasználás igazolása magánszámlával is történhet, ame­lyen az eladó és a vevő nevép, személyigazolvány-számán kívül két tanú aláírása is szükséges. (MTI) Film az energiáról A MAFILM népszerű-tudomá­nyos stúdiójának háromtagú stáb­ja 15 perces filmet készít az ener­giafelhasználásról, annak takaré­kos módszereiről. A mezőgazda- sági vonatkozású részeket a kis­kunfélegyházi Lenin Tsz-ben for­gatták. Filmre vették a kombáj­nok, a borsószedő gépek, valamint az ipari tévével irányított MGF szárítóüzem munkáját. A filmet előreláthatólag novemberben tű­zik műsorra a mozik, kísérőmű­sorként. Körzeti szántóverseny Körzeti szántóversenyt rendez­nek július 29-én a városföldi Dó­zsa Termelőszövetkezetben a Bá­bolnai Iparszerű Kukoricater­mesztési Rendszer kezdeménye­zésére Bács-Kiskun és Pest me­gye tíz traktorosa vesz részt a versén^én^fhélynek első helyezett- je- az augusztusi országos erőpró­bán is jelen lesz. Súlyos bűncselekmény történt vasárnap este Soltvadkerten A Nefelejcs vendéglőben egy társa­ságban szórakozott Müller Horst Günter Fritz 44 éves üzemmérnök, a 38 éves Schnell Waltraud. — mindketten NDK állampolgárok —. valamint Morvái Ferenc 24 éves alkalmi munkás, többszörö­sen büntetett előéletű. Kiskőrös. Remerencio 4., Gilich József. 19 éves Soltvadkert, Lenin u. 58. és Cseh József, 19 éves. Soltvadkert, Felsőcsábor 36. szám alatti la­kosok. Záróra körül együtt tá­voztak a szórakozóhelyről. Mor­vái, Gilich és Cseh elhatározták, hogy az NDK állampolgárságú férfit leütik, s a vele lévő nővel mindhárman — erőszak árán is — közösülnek. Morvái vállalta, hogy Müller Horstot leüti, így a nő vé­delem nélkül marad. A társaság együtt. haladt, Morvái lecsatolta Hétfőn az esti órákban súlyos balesetet okozott Kecskeméten a gyorshajtás. Szabó Ede Kecskemét. Lánchhíd u. 5/a szám alatti lakos egy kölcsönkért motorkerékpárral az Akadémia körúton közlekedett. A tompított fényszóró mellett ké­sőn vette észre az úttesten átha­ladó Németh Edit 19 éves, Kecs­kemét, Világ utca 5 szám alatti lakost és fékezés nélkül elütötte. A baleset következtében Németh Editet életveszélyes állapotban szállították a mentők a kórházba. Szabó Ede könnyebben megsé­rült.. Kalocsán, Stumpf László 23 éves, sátoraljaújhelyi lakos sze­mélygépkocsijával közlekedve, ké­sőn vette észre az elsőbbségadás kötelező jelzőtáblát, hirtelen fé­kezett, emiatt az árokba futott és felborult. A személygépkocsi­ban utazó Stumpf Lászíóné meg­sérült. A személygépkocsiban 15 ezer forint anyagi kár keletke­zett. Bátya határában, az 51-es szá­mú úton Suraltk Györgyné szé­kesfehérvári lakos személygép­kocsiját nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezette, egy balra ívelő kanyarban áttért a bal oldalára és ott összeütközött egy nyergesvontatóval. Suralik naptar 1980. július 23., szerda Névnap: Lenke Napkelte: 5 óra 11 perc. Napnyugta: 20 óra 30 perc. Holdkelte: 16 óra 27 perc. Holdnyugta: i óra 32 perc. AZ IDŐJÁRÁSRÓL A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: Július 21-én a középhómérséklet 18,6, (az 50 éves át­lag 22,1), a legmagasabb hőmérséklet 25.4 Celsius-fok volt, a nap 4 órát sü­tött, 5,3 milliméter csapadék hullott. Tegnap reggel 7 órakor 14,1, 13 órakor 14.5 Celsius-fokot mértek, a reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 12,3 Cel- sius-fok volt. — Fűtenek a mátrai üdülőkben. A Mátrában inkább őszre, mint­sem nyárra emlékeztet az időjá­rás. Egyik napról a másikra zuha­násszerűen csökkent a hőmérsék­let. Kedden reggel a magasabb hegyeken hét fokig hűlt le a le­vegő és napközben is csak 9 fok­ra emelkedett. Az üdülők többsé­gében fűtik a szobákat. A kékes­tetői szánatóriumban és a galyate- tői SZOT-üdülőben is üzembe helyezték a kazánokat. — A KECSKEMÉTI IFJÚSÁGI PARK és az Aranyhomok Szállo­da közös diszkódélutánt rendez ma a kerthelyiségben 17—21,30 órá­ig. A'Képes Újság popklubjának lesz rendezvénye: Dévényi Tibor és Radó Péter diszkózik, házigaz­da Hajduska János újságíró. — A lengyel szénbányászat tör­ténetében először hoztak fel szenet egykilométeres mélységből. A Ru- da, Slaska-i (katowicei vajdaság) bányában az első napon 506. tonna szenet bányásztak ki, s a termelést a tervek szerint hamarosan napi 2000 tonnára növelik. A bánya megnyitására a tervezettnél fél év­vel korábban került sor, hogy ez­zel is hozzájáruljanak a fűtőanyag­ellátás javításához. — Névtelen rovar. Manapság már nem gyakori, hogy teljesen új családot képviselő rovarokat fe­deznek fel. Ausztráliában azonban mégis találtak egy tücsökhöz ha­sonló rovart, amely az egyenes szárnyúak új családjába tartozik. Az elmúlt 75 évben ez a rend első ízben ’gázdá'gödött új' 'fájtával. A rovar Ausztrália szubtrópusi terü­letein él, egyelőre még névtelenül. — 222 millió forinttal nőtt a megyében az év első felében a 'ta­karékbetét-állomány, s hogy tel­jesüljön a terv, még 480 milliót kell gyűjteniük az OTP-fiókoknak. Erről, á lakosság megváltozott ta­karékossági szokásairól, a propa­gandamunka feladatairól tanács­koztak tegnap Tiszakécskén az OTP-fiókok vezetői, a megyei igazgatóság szakemberei, és a ve­zérigazgatóság képviselői. — Pettyes párducok születtek a budapesti állatkertben. A két kö­lyök nemét még nem tudják, mert az eddig szelíd Csillát az anyaság harciassá tette, senkit sem enged a megszaporodott család közelébe. A kis párducokat anyjukkal együtt egyelőre óvják a kíváncsiskodók­tól, de várhatóan augusztus végé­től láthatóak lesznek a kifutóban. — Feladatmegoldó versenyre hívja az alsó- és középfokú intéz­mények tanárait a Bolyai János Matematikai Társulat. A Matema­tika tanítása című szaklapban olyan feladatokat tesznek közzé, amelyek ismerete jól hasznosítha­tó a korszerű iskolai oktatásban, a tanári vagy szakköri munkában. A megoldást október elsejéig kell elküldeni a társulat címére: 1061 Budapest, Anker köz 1—3. — KEVÉS SPÁRGA. A hűvös tavasz nem „húzta” a homokkal bakhátolt, fehér spárgák hajtá­sait, így az utóbbi évek termés­hozamához viszonyítva, mintegy ötven százalékkal kevesebb ter­mett az idén e főzeléknövényből. A nálunk kevésbé kedvelt, de külföldön annál keresettebb — nyolc ország vásárlója a magyar spárgának — termékből mind­össze 60 vagonnvit értékesítettek a korábbi 100—110 vagonnal szemben, a hazai ültetvényekről. Az idei termés fele Bács-Kiskun megyei veteményeskertekben ter­mett. — Az elektromos háztartási gé­pek és híradástechnikai eszközök javítására, az átvevőhálózat bőví­tését tervezi a Bajai Vas- és Fémipari Szövetkezet és a já­noshalmi Bácska ÍÍPÍSZ. Ennek megfelelően a közeljövőben'több új üzletet nyitnak Baján és kör­nyékén, illetve Jánoshalmán és a nagyközség körzetében. — Személyszállítás. A Volán autóbuszaival 788 millió 900 ezren utaztak hazánkban 1980 első felé­ben. Taxit ez alatt az idő alatt 9,3 millió utas használt. MŰSOR: MOZI 1980. július 23.« szerda KECSKEMÉT VÁROSI: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor A FÉRFI, AKI SZERETTE A NŐKET II. helyárú! Cs$k 16 éven felülieknek! Színes, magyarul beszélő francia film KECSKEMÉT ÁRPÁD: fél 4 és háromnegyed 6 órakor A FEJ NÉLKÜLI LOVAS Színes, magyarul beszélő szovjet kalandfilm 8 órakor! SAN BABILA EGY NAPJA Csak 18 éven felülieknek! Színes, magyarul beszélő olasz film MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor A VAKOND ÉS A MUZSIKA Csehszlovák rajzfilm-összeállítás (A Városi mozi épületében a Mesemozi gyermekmegőrző jelleggel tart elő­adást.) PETŐFI NÉPB A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megv*« Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség. Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 600i «Telefon: 12-619, 12-916 (központi): 11-719. Telexszám: 26 216 bmlv b Terjeszti a Magyar Poéta Előfizethető a hírlapkézbesítt postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 30,— forint, negyedévre 90,— forint, egy évre 360,— forint. Készült a Petőfi Nyomdába* ofszet rotációs eljárással. Kecskemét. Külső-Szegedi út 6. 6001 Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index! 25 069 3U ISSN 0133—ŐSZ Gyilkosság Soltvadkerten Közlekedési balesetek nadrágszíját, s egy .hirtelen moz­dulattal az NDK állampolgárságú férfi nyakába akasztotta, hurok- szerűen összeszorította, és hirte­len mozdulattal az árokba rán­totta. Müller Horst nem mozdúlt. Morvái rátámadt a nőre, aki se­gítségért kiabált, ekkor megütötte, s mivel az futásnak eredt, üldö­zőbe vette. Utolérve a földre Se­perte, dulakodott vele. Ekkor egy személygépkocsi haladt el az úton, a nőnek sikerült támadójá­tól megszabadulnia és segítségért a gépkocsihoz futott. Morvái és társai látva ezt, a helyszínről el­menekültek. Müller Horst a nya­kára hurkolt nadrágszíjtól nyelv­csonttörést szenvedett, és fulla­dás következtében meghalt A rendőrség Morvái Ferencet, Gi- lioh Józsefet és Cseh Józsefet őrizetbe vette. Ügyükben a Vizs­gálat még tart. Györgyné, valamint tízéves Pé­ter és 7 éves Zsolt nevű gyer­meke megsérült. Az anyagi kár 50 ezer forint. Kiskunhalas és Kiskunmajsa közötti úton Beke Sándor 26 éves. Harkpkötöny. Rákóczi u., 13 szám alatti lakos testvére személygép­kocsijával, ittas állapotban, ve­zetői engedély nélkül közleke­dett. Gyakorlatlansága miatt át­tért az út bal oldalára és az árok­ba borult. Beke Sándor megsérült, a gépkocsiban 20 ezer forint anyagi kár keletkezett. Tűzkár Kedden kora hajnalban Bács­almáson, a Köztársaság útja 88 szám alatti ház kigyulladt. A la­kóház több helyiségét a Szegedi Ruhagyár bácsalmási üzeme bér­li és ott vatelint tárolt. A tűz következtében 40 mázsa vatelin, valamint a lakóépület tetőszerke­zete leégett. Az anyagi kár az elő­zetes becslések szerint 180 ezer forint. A tűzrendészen vizsgálat megállapította, hogy a tüzet vil­lámcsapás okozta. G. G. TAKARÉKOS MOSÓGÉP • A Hajdúsági Iparművek gyártmányfejlesztési főosztálya kidolgozta egy új energiatakarékos automata mosógép prototípusát, az ENERGO- MAT-ot. A nullszériák az őszi BNV -tis1 készülnék ’él',' lílr tervek szer int ekkor már a kereskedelemben forgalomba kerül. Azúj géptípusból az év végéig 5000 darab készül. (MTI-fotó) AZ IDÉN ELŐSZÖR Könyvtárosok, közgazdászok világtalálkozója A MOZGÁSSZERETETÉRT Kivételes tett Tázláron

Next

/
Oldalképek
Tartalom