Petőfi Népe, 1980. június (35. évfolyam, 127-151. szám)

1980-06-01 / 127. szám

Harmincéves a Kiváló Szövetkezet címmel kitüntetett garai Vörös Csillag Tsz hírek* hírék VISSZHANG A Színház Kecskemétről A februárban Kecskeméten ren­dezett Mai dráma — mai színház című tanácskozásról részletesen tájékoztat, a Színház májusi szá­ma. Közli Koltai Tamás bevezető előadását. Az összejövetelt Balogh Tibor ismerteti, értékeli. Vélemé­nye szerint a tanácskozás „ha r5- . vid időre is, de ismét a figyelem középpontjába állította az észre­vétlen meghúzódó, vagy darab­jaikkal naphosszat dramaturgia­kon kilincselő fiatal szerzőket, s ez a villanásnyi fénycsóva, amely rájuk vetült, valamilyen mérték­ben esetleg a segítségükre le­het”. A színházművészeti elméleti és kritikai folyóirat hosszabb cikk­ben elemzi a Csodaszaryas kecs­keméti bemutatóját is. Szántó Ju­dit meggyőzően bizonyítja a mű rendkívüli értékeit, tárgyilagos őszinteséggel szól az előadás eré­nyeiről, Gyengeségeiről, Vélemé­nyének lényege: „Láttam már eb­ben az évben rendezőileg izgalma­sabb, részleteiben hatásosabb, szí­nészi szempontból élményszerűbb előadásokat. De a megelőző év­adokban is ritkán találkoztam Olyan produkcióval, amely egy remekmű lényegére döbbentett volna rá.” Bélyegkiállítás Magyar—belga bélyegkiállítást rendeznek a jövő héten, június 6- tól Budapesten, a Magyar Bélyeg- gyűjtők Országos Szövetségének a székházában a VI. kerületi Vö­rösmarty utca 65. szám alatt. A június 15-ig megtekinthető bemu­tató színhelyén alkalmi postabé­lyegzés lesz. A délszláv és német nemzetiség lakta Garán 1950-ben alapították meg az első mezőgazdasági szö­vetkezetét. Másfálszáz kataszt- rális hold saját földjén és százhat­van hold állami tartalék területen huszonnyolc család kezdte meg a nagyüzemi gazdálkodást. Az újon­nan megalakult szövetkezet tag­sága úgy adta össze a pénzt, hogy a közös állomány megalapozásá­hoz szükséges tenyészállatokat a téesz megvásárolhassa, és a nagy­üzem a bácskai hagyományokat ápolva 'búzát, kukoricát termesz- szen, szarvasmarhát, sertést ne­veljen, hizlaljon. A megalakulása óta eltelt há­rom évtized alatt iparszerű ter­melési technológiát alkalmazó, gazdaságosan termelő nagyüzem­mé fejlődött a garai Vörös Csillag Tsz, amelynek tagsága a napok­ban ünnepelte a téesz fennállásá­nak 30. évfordulóját és kiváló szövetkezetté avatását. A küldöttgyűlésen Takács Fe­renc tsz-párttitkár üdvözlő szavai után Matos Iván termelőszövetke­zeti elnök emlékezett meg a Vö­rös Csillag megalapítása óta el­telt időszak közös munkájáról és mindazokról, akik Garán a nagy­üzemi gazdálkodás fejlesztése ér­dekében napjainkban a legtöbbet tettek. Az elmúlt esztendőt, amelynek gazdálkodási eredménye alapján a Vörös Csillag teljesítette a Ki­váló Szövetkezet cím pályázati feltételeit, a három évtizedes kö­zös munka egyik legsikeresebb időszakának tekinthette a tagság. A garai szövetkezet 6,5 tonna kukoricát takarított be hektáron­ként, és a bajai járás valameny- nyi mezőgazdasági üzeme közül a legkisebb önköltséggel termesztet­te meg az értékes abrak takar­mányt. A szövetkezet állattenyész­tési ágazatai közül különösen a szarvasmarhatartás, a tehenészet volt 1979-ben a legeredményesebb. A tsz 'tehénállománya átlagosan 3424 liter tejet adott egyenként, s a tejtermelés egy év alatt 16,5 százalékkal emelkedett. A Vörös Csillag 1979-ben igen jelentős ösz- szeget kötött a nagyüzemi sertés- tenyésztés, -hizlalás korszerűsíté­sére, hiszen szakosított telepet épített. Emellett a népgazdasági igényeknek megfelelően, támogat­ja a háztáji gazdálkodást. Ennek eredménye az, hogy a szövetkezet tagjai a háztájiból tavaly 44 ton­na fűszerpaprikát, 172 ezer liter tejet, 107 vágómarhát, 4518 hízott sertést értékesítettek a tsz közve­títésével, több mint 23 millió fo­rint értékben. . Nyolc szocialista brigád műkö­dik a garai közös gazdaságban, és tagjaik a növénytermesztésiben, állattenyésztésben, továbbá a ki­Garabonciás napok Érdekes bemutatók, módszerta­ni-elméleti foglalkozások és elő­adások színhelye lesz a mai nap­tól a Megyei Művelődési Központ, „Garabonciás napok” címmel. A megyei intézmény által működte­tett Garabonciás Stúdió tagjai ál­talános és középiskolás diákok, valamint dolgozó fiatalok. Műso­raik javarésze népballada és ma­gyar népmese-feldolgozás. Ez al­kalommal azonban nem csupán új darabjaikat kívánják bemutat­ni. Szeretnék megismertetni egy kicsit a kívülállókkal, a műfaj iránt érdeklődőkkel .mindennapi munkájukat és azt a koncepciót; melyet a Beregszászi János által vezetett színjátszó csoport képvi­sel. Vasárnap délelőtt tíz órakor a művelődési központ felnőtt klub­jában nyílik meg a csoporttagok munkáiból — maszkokból, jelme­zekből, -kellékekből — rendezett kiállítás. A népzenei műsorral összekötött megnyitót köyetően a színházteremben tekinthetik meg az érdeklődők a Garabonciások egyik népmese-feldolgozását, melynek címe „Az égig érő fa”. Június 5-én, csütörtökön este hat órakor dr. Kálmán Lajos népze­nekutató a magyar népballadáról tart előadást. Ezt egészíti ki a péntek estére tervezett előadás, a népballada-feldolgozás drama­turgiai problémáiról. Június 7-én a Kelemen. László Kamaraszín­házban mutatja be a Garabonciás Stúdió a Tűzrózsa és a Kelemen Kőműves című balladaszínjáté­kot. • „Él-e" még ez az óriási lég­gömb? önfeledten. • Vajon mit nyert ez a biciklis versenyző? UK KJ li Van-e nagyobb öröm, mint gyermekeink örömét látni? Önfeledt örömét, amelyről mozdulataik, mosolyaik, a jelenségekre való rácsodálkozásuk, ko­molykodó játszadozásaik árulkodnak. Felemelő érzés látni a kócoskákat, a- maszatoská- kat. amint tülekednek a csúszdáknál, hintáknál, mászókáknál, a száguldás, a felemelkedés élmé­nyére várva. A játékos versenyeken megható ko­molysággal tudnak küzdeni a győzelem, az ajáQdék örömére várva. Ha anyukától fagyira, csokira pénzt kapnak, máris száguldanak a legközelebbi presszó­ba, hogy aprócska vágyaikat kielégítsék. Vég nél­kül sorolhatnánk, mi minden okoz örömet nekik. Ezúttal beszéljenek inkább a képek. (Straszer András riportja) egészítő ágazatokban igen dere- kas munkát végeztek, Részt vet­tek Garán és Bácsszentgyörgyön a két település kommunális fej- ' lesztésének sokrétű munkájában. Üzemi termelési tervük és mun­kafelajánlásuk teljesítésének ered­ménye — többek között — a szö­vetkezet 20 milliós nyeresége. Takács József, az MSZMP Köz­ponti Bizottsága gazdaságpolitikai osztályának munkatársa, aki a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, valamint a TOT elnök­sége által odaítélt Kiváló Szövet­kezet kitüntetés oklevelét átadta a közös gazdaság vezetőségének, me­leg szavakkal méltatta a Vörös Csillag Tsz-ben dolgozó magya­rok, délszláv és német nemzeti­ségű magyar állampolgárok sok éves áldozatos tevékenységét, amelyet szövetkezetük és szűkebb pátriájuk, Gara és Bácsszent- györgy gazdasági, társadalmi elő­rehaladása érdekében kifejtettek. Ezután átadta a Kiváló Munkáért kitüntetést Matos Iván tsz-elnök- nek, Erős Géza mezőgazdasági gépszerelőnek, Heffner János vil­lanyszerelőnek. A Termelőszövet­kezetek Országos Tanácsa által adományozott Kiváló Szövetkeze­ti Munkáért kitüntetést Hegedűs Sándor juhász kapta mneg, s raj­ta kívül tizenhatan részesültek pénzjutalomban, ihúszan Kiváló Dolgozó kitüntetésiben. Megélénkült az idegenforgalom Megélénkült az idegenforgalom az országban, sok ezer hazai és külföldi turista kelt útra, hogy Budapesten, a Balaton partján vagy más tájakon töltse a víken- det. A kempingek is nyárias ké­pet mutatnak, a fővárosban a Római-parti táborba folyamato­san érkeznek a turistacsoportok. Az ország más részein is megin­dult a kempingélet, Sikonda, Har­kány, Mezőkövesd és Makó tá­boraiban több százan ütötték fel sátrukat, s a Balaton-parti kem­pingek is az idei legnagyobb for­galmat bonyolítják le, a hét végén ezért megnyitotta kapuit a ba- dacsonyőrsi tábor is. NAPTAR 1980. június 1.« vasárnap Névnap: Tünde Napkelte: 4 óra 51 perc. Napnyugta: 20 óra 33 perc. Holdkelte: 22 óra 46 perc. Holdnyugta: 7 óra 09 perc. IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: időn­ként felszakadozó felhőzet. Több- felé előforduló eső, záporeső, he­lyenként zivatar. Élénk, sokfelé megerősödő, a Dunántúlon viha­rossá fokozódó északnyugati, észa­ki szél. A várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 8, 13, a leg­magasabb nappali hőmérséklet vasárnap 16—21(fok között. (MTI) LOTTÓ I Meseházépítés, szülőkkel. 9 A miskei Cslmbilimbi bábegyüttes. Gyorslista A gépkocsi-nyereménybetétköny- vek 1980. május 29-én és 30-áfl megtartott sorsolásáról Az Országos Takarékpénztár a gép- kocsi-nyereménybetétkönyvek 76. sor­solását május 29-én és 30-án Budapes­ten tartotta meg. A sorsoláson azok a 10 000 és 5000 forintos betétkönyvek vet­tek részt, amelyeket 1980. január 31-ig váltottak és 1980. április 30-án még ér­vényben voltak. A budapesti és vidéki betétkönyvek­re 995 db gépkocsit sorsoltak. Az 5000 forintos betétkönyvekre 684 db. a 10 000 forintos betétkönyvekre 311 db gépko­csi jutott. Listánk a Bács-Kiskun me­gyében váltott nyertes betétkönyvek számát tartalmazza. A jegyzékben szereplő rövidítések a következők: Lada 21011 1 Dácia d Wartburg de L. w Moszkvics 2140 , m • Trabant Spec. t 10 000 Ft összegű betétkönyvek N O c ül Ex a ca ooc N X O ~ 2 .© ^ xu >, — HAMBURG ÉS BUDAPEST felnőtt bélyeggyűjtőit május 28. és június 2-a között fővárosunkban kiállításra kérte fel a Magyar Bé-' lyeggyűjtők Országos Szövetsége. A két nagyváros filatélistáinak anyaga a VI. kerületben, a Vö­rösmarty utca 65. szám alatt te­kinthető meg. A Sportfogadási és Lottó Igazga­tóság közlése szerint a 22. játék­héten öt, találatos szelvény nem volt. Lottónyeremények a nyere- ményilleték levonása után a kö­vetkezők: 4 találatos szelvénye 76 fogadónak volt, nyereményük egyenként 98 204 forint, 3 talála­ta 7592 .fogadónak volt, nyeremé­nyük egyenként 492 forint. A 2 találatos szelvények száma 206 023 darab, ezekre egyenként 23 forin­tot fizetnek. (MTI) • Az olasz hírügynökség elnöke hazánkban Gianni Granzotto, az ANSA olasz hírügynökség elnöke a Ma­gyar Távirati Iroda meghívására május 26. és 31. között Magyaror­szágon tartózkodott. Megbeszélé­seket folytatott az MTI vezetőivel a két hírügynökség együttműkö­déséről. Fogadta őt Bajnok Zsolt államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnö­ke, valamint Rácz Pál külügymi- nisztériumi államtitkár (MTI) — MEGSZERVEZIK a fogásza­ti kezelést az év második felében Petőfiszálláson. A községi tanács kezdetben napi kétórás rendelés­sel segít megoldani a lakosság helybeli ’fogkezelését. — Növeli a terméseredményt a hibridtermesztés a Bácsalmási Ál­lami Gazdaságban. A napraforgó­termesztési rendszerben három éve még csak 5, tavaly 17 százaléka volt hibrid az összes napraforgó­vetésnek; az idén pedig már 150 ezer hőktáron — a napraforgó ve­tésterületének több mint, a felén — került magágyba a külföldi hib­rid vetőmagja. Ez' a' rendszergaz­daságokban várhatóan 21—22 szá­zalékkal növeli a termésátlagot. — AZ IDEI NEMZETKÖZI képzőművészeti seregszemlén, amely június 1-éri nyílik meg Ve­lencében, 33 művész alkotásai kép­viselik a magyar képzőművészeti életet: festmények, grafikák és kisplasztikák nyújtanak majd Íze­lítőt a legjelentősebb hazai kép­zőművészeti irányokról. ii M 2 029457 t f, 2 061346 m 2 040131 w 2 061788 t 2 041249 t 2 063916 m 2 045799 1 ' 2 067625 m 2 048247 1 2 068735 d 2 059815 1 2 070576 t 5000 Ft összegű betétkönyve: 2 517194 1 2 628427 m 2 524308 t 2 632145 d 2 660252 1 2 643933 1 2 571010 w 2 648168 w 2 587566 m 2 648484 l 2 595234 m 2 660798 t 2 603560 m 2 666999 1 2 610122 w 2 670239 1 2 610366 t 2 672556 d 2 617282 w 2 680751 m 2 618854 d 2 686159 m 2 620598 1 2 687759 1 A gyorslista közvetlenül a után készült, ezért az esetleges szám­hibákért nem vállalunk felelősséget. A sorsolás eredményének pontos ada­tait a június 4-én megjelenő hivatalos nyereményjegyzék tartalmazza. A jegy­zék megtekinthető az OTP-flókokban, postahivatalokban és takarékszövetke­zetekben. A nyertes betétkönyveket, vagy az azt helyettesítő ..igazolást” a betét­könyvet kiállító takarékpénztári fiók­nál. postahivatalnál vagy 'takarékszö­vetkezetnél ken bemutatni. (MTI) MŰSORI MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1980. június 1. 10 órakor: „Égig érő hagyaték” Kiállítás maszkokból, kellékekből, hangszerekből.' Megnyitón: népzenei műsor. 10.30 órakor: ,,‘Az égig érő fa” — népmese-feldolgozás Bemutatják a Garabonciások Utána: aprók tánca 18 órakor:. Táncház Közreműködik: a Tekergő népzenei együttes Előzetes: 2-án Í7 órakor: Jogi tanácsadás Vezeti: dr. Simonyi Sándorné 17 órakor: Népdalklub Dunántúl Közreműködik: Király Györgyi és a Garabonciások KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ Június 1. vasárnap du. 3 óra: IMÁDOK férjhez menni Tsz és nyugdíjas bérlet este 7 óra: IMÁDOK FÉRJHEZ MENNI Jászai-bérlet Kelemen László Színpad: du. 3 óra: GELLÉRTHEGYI ALMOK Krúdy-bérlet este 7 óra: GELLÉRTHEGYI ALMOK Móricz Zsigmond-bérlet MOZI 1980. Június' í., vasárnap KECSKEMÉT VÁROSI: Fél 4 órakor! ROBIN HOOD NYILA Színes, magyarul beszélő szovjet kalandfilm Háromnegyed 6 és 8 órakor! . MEGHITT CSALÁDI KOR 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Színes olasz film KECSKEMET ÁRPÁD: Fél 4. háromngyed 6 és 8 órakor! zsarutortEnet Csak 16 éven felülieknek! II. helyárú! Színes, magyarul beszélő francia—olasz bűnügyi film MESEMOZI: fél 4 és háromnegyed 6 órakor A KIS SUN ES A BOCS Színes, szovjet mesefllm-összeállítás A Városi moziban a Mesemozi gyer­mekmegőrző jelleggel tart előadást! PAJTASMOZI: délelőtt 10 órakor SZARVACSKA — MANÓCSKA 1980. június 2., hétfő KECSKEMET VÁROSI: fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor GOODBYE es AMEN II. helyárú! Színes, magyarul beszélő olasz bűnügyi film KECSKEMET ÁRPÁD: fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor BOB HERCEG Színes, magyar film — Huszka Jenő operettjéből. MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor A KIS SUN £S A BOCS Színes szovjet mesefilm-összeállltás A Városi Mozi épületében a Mesemozi gyermekőrzö jelleggel tart előadást! STÜDIÓMOZI: (a Városi mozi épületében) 8 órakor! A HOMOK ASSZONYA Csak 16 éven felülieknek! Japán film PETŐFI NEPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megv«* Lapkiadó Vállalat < Felelős kiadó: Prelszinger András Igazgató Szerkesztőség. Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 6001 Telefon: 12-610, 13-313 (központi): 11-7(0. Telexszám: 26 21 s bmlv b Terjeszti a Magjar Posta Előfizethető a hírlapkézbesitő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 30.— forint, negyedévre 90,— forint, egy évre 360,— forint. Készült a Petőfi Nyomdába ofszet rotációs eljárással. Kecskemét. Külső-Szegedi' út 0. 0001 Telefon: 13-710 Igazgató: Ablaka István Index: »0« au issN 0133—on

Next

/
Oldalképek
Tartalom