Petőfi Népe, 1980. április (35. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-27 / 98. szám

« ® PET0F1 NÉPE • 1910. április 27. Nemesnádudvari hangulat (Pásztor Zoltán (elvétele) Háromezer ötlet A napilapokban hirdetések hív­ták fel a figyelmet arra a nyil­vános, országos energiatakarékos­sági ötletpályázatra,; amelynek részletes kiírását a tavalyi BNV Energiafelügyelet pavilonjában szerezhették be az érdeklődők. Mintegy hatszáz pályázó in- dult, összesen háromezer ötlettel. ' Az értékelés után tizenhét díjat osztottak ki, a két kategóriában: az ipari-vállalati területen, illet­ve a lakosság körében hasznosít­ható ötleteket jutalmazták. — Rengeteg olyan gondolat fordul meg az emberek fejében, ami másoknak is eszébe jut, sőt megvalósításuk esetleg már fo­lyamatban van — mondja Wie­gand Győző, az Energiafelügyelet igazgatója, a zsűri elnöke. — So­kan javasolták például a nyári időszámítás bevezetését. Ezzel már nem lehetett pályázatot nyer­ni. Egy másik csoportot képvisel­tek a különféle, a realitást gyak­ran nélkülöző elképzelések. Azon­ban számos kivitelezhető javas­lat is érkezett. Első díjat kapott például az ipari-vállalati .hasznosítású ötle­tek kategóriájában az a háromta­gú tatabányai csoport, amely a brikettgyártás gazdaságosságát növelő eljárást javasolta, misze­rint — előszárítással — kevesebb bitumennel is meg lehet kötni a brikettet, és nemcsak a drága kö­tőanyag felhasználása csökken, de a brikett szilárdságának növeke­désével «* későbbi hulladék is. A győri Közlekedési és Távköz­lési Műszaki Főiskola már meg­valósított ötlettel pályázott. Az oktatás az épületek számos ter­mében felváltva, rendszertelenül folyik, nem gazdaságos az egész­nek mindenkori fűtése. Egy kap­csolóórás programvezérlés han­golja qssze — szinte az órarend alapján —, hogy mikor, melyik termet fűtsék. Tekintettel voltak olyan részletekre is, hogy vala­mivel az óra vége előtt már ki­kapcsolható a fűtés, illetve órák előtt idejében befűt. A díjazottakkal együtt össze­sen hatvan munkát továbbított az Energiafelügyelet azoknak a szerveknek, amelyek a megvaló­sítást területükön szorgalmazhat­ják. Vajon mennyit ér az ötlet- pályázat? Wiegand Győző mondja: — E pályázatnak talán nem­csak az a célja, hogy szenzációs ötletek szülessenek. Hiszen ilyes­mivel hivatásos intézetek, kuta­tók, felkészült emberek is foglal­koznak. E széles nyilvánosságú pályázat esetében az is -fontos, hogy az emberek gondolkodását serkentse a lehetséges „házi” megoldásokra, elősegítse a meg­fontolt gazdálkodás szemléletének elterjedését. K. T. SOK MILLIÓ FORINTOT LEHETNE MEGTAKARÍTANI Kiskunsági tapasztalatok a tápanyag-gazdálkodásban Az ésszerű tápanyag-gazdálkodásról sok szó esik, elsősorban a gazdaságos termeléssel kapcsolatban. Ma már az üzemek nemcsak azt tartják szem előtt, hogy miből mennyit termel­jenek, hanem azt is, hogy egy-egy termék mennyibe kerül. TA.NÁCSTAGJELÖLTKK Együtt a községgel A több mint ezer lakosú Harkakötönyben a hétfőn tartan­dó két utolsó jelölő gyűléssel befejeződnek az előkészületek a tanácsi választásokra. Az elmúlt napokban már tizenhárom tanácstagot jelöltek a Kiskunhalas melletti községben. A Kiskunsági Mezőgazdasági Szövetkezetek Területi Szövetsé­gének szakemberei hosszú hóna­pok munkájával értékelték a kör­zetükhöz tartozó közös gazdasá­gok tápanyag-gazdálkodását. Az elmúlt esztendőben a mezőgazda- sági szövetkezetek kereken 270 millió forintot költöttek műtrágyá­ra. Az összes termelési költség 7,6 százalékált. A tárolásra, keve­résre, szállításokra és a, kijutta­tásra további 23 millió forintot. Átlagosan egy hektárnyi terület­re vetítve mintegy 320 kilogramm műtrágya hatóanyag felhasználá­sa mellett, ez a költség megköze­lítőleg 1850 forint volt. Ha ezt egy közepes nagyságú — 4 ezer hek­táron gazdálkodó — szövetkezet­re vonatkoztatjuk, 7 millió forin­tot jelent. Magas veszteség És most jön egy megdöbbentő szám: e ráfordításnak mintegy 40—45 százaléka, vagyis körülbe­lül 2,5—3 millió forint értékű táp­anyag nem hasznosult, elveszett, elsősorban szemléleti, másodsor­ban technikai hiányosságok miatt. A tárolási veszteség 10—30 száza­lék. Gyakran nem megfelelő a ki­szórási technológia. Olyasmi is előfordult, hogy nem a kellő idő­ben kapták a műtrágyát a növé­nyek, kevés szerves trágyát hasz­náltak fel és így tovább. Közismert, hogy a magasabb terméshozamok eléréséhez nélkü­lözhetetlen a mikroelemeket is tartalmazó istállótrágyázás. A műtrágyaárak emelkedése figyel­mezteti a szövetkezeteket, hogy többet törődjenek ezzel is. Külö­nösen a homoktalajoknál, az ül­tetvények tápanyag-utánpótlásá­nál ez fokozottabban indokolt. Egyúttal importmegtakarítást is jelent. A Kiskunság szövetkezeteiben megtermelt istállótrágya mennyi- sége évente csaknem félmillió ton­na. A háztájiban további 350 ezer tonna. Ennek a mennyiségnek a fele rosszul kezelt, csökkent ér­tékkel kerül a földbe. A szerves trágyánál jelentkező veszteség, sok tízmillió forintot tesz ki, ha fi­gyelembe vesszük a lehetséges termésnövekedés elmaradását. A kezelésből eredő hibákon kívül, a felhasználás módjától is függ a terméshozam. Késedelmes beszán- tás esetén is számottevő érték- és hatáscsökkenés következik be. Kedvezőtlen kép A felhasznált mennyiség szem­pontjából is kedvezőtlen a kép. A szántóterület 8 százaléka, a gyü­mölcsösök 15 százaléka, a szőlő- ültetvények 17 százaléka, a rét és legelő 1 százaléka kap istállótrá­gyát. A területi szövetség szakembe­reinek összesítése és ajánlásai azt bizonyítják, hogy mérhetetlen tar­talék van a tápanyag-gazdálko­dásban. Hangsúlyozzák, hogy a hozamok növeléséhez nem a mű­trágya-megtakarítást kell szem előtt tartani, hanem a talajvizs­gálatok alapján, amennyiben szükséges mennyiségi növelésre is törekedjenek a gazdaságok. For­dítsanak nagyobb gondot a mű­trágyák hasznosulására, termés­növelő hatására. Összefoglalva: a hatékonyság javítására. A ta­pasztalatok általánosan bizonyít­ják, hogy ott ahol nem alkalmaz­nak elegendő szerves és műtrá­gyát, jóval alacsonyabbak a ter­méshozamok. Korszerű módszer Az intenzív gazdálkodással szo­ros összefüggésben keresik a kor­szerű, hatékonyabb, gazdaságos felhasználás különböző lehetősé­geit. Ilyen a levélen keresztüli tápanyag-utánpótlás, amely kiegé­szítője a gyökér segítségével tör­ténő növénytáplálásnak. Ez külö­nösen előnyös a fejlődés kritikus időszakaiban. Vitathatatlan elő­nye, hogy a levélre kijuttatott táp­anyag közvetlenül és azonnal hat. Nincs olyan veszély, högy megkö­tődik a talajban, vagy kimosó­dik. A hatás kevésbé függ a csa­padékviszonyoktól, olyan arány­ban és akkor tud hatni, amikor a legkedvezőbb a fejlődéís szem­pontjából. A levéltrágyázás össze­kapcsolható a növényvédelmi vagy a vegyszerezési munkákkal, így külön költséget nem jelent. Sajnos — mint a szakemberek megállapítják — a szövetkezetek többsége nem él ezzel a legol­csóbb és eredményében is biztos növénytáplálási formával. Tehát érdemes jobban odafi­gyelni a mezőgazdasági üzemek­nek erre a korszerű módszerre. A szakemberek felhívják a fi­gyelmet a tárolásnál jelentkező veszteségre. Helyes, hogy agroké­miai központok építését tervezik, amelyek ezt jelentősen csökken­tik. Az egy hektárra vetített mű­trágyatárolási veszteség kereken 500 forint. A számítások szerint szakszerűbb tárolással, az agroké­miai központok építése 2—3 év alatt megtérülhet. Mindebből következik, hogy szükség van ina már a tápanyag­gazdálkodás tudományos megala­pozottságára, a nagyobb tervsze­rűségre, szervezettségre, a korsze­rűbb technikára. Ez nemcsak a terméshozamok növelése, a gaz­daságos termelés szempontjából fontos. Figyelmet érdemel a talaj­víz-szennyeződés, vagyis a kör­nyezetvédelem is. Minden üzem­hez eljutott ez a tápanyag-gazdál­kodási értékelés, amelyet a terü­leti szövetség szakemberei készí­tettek. Ennek alapján érdemes számításokat végezni, elgondol­kozni a mezőgazdasági. nagyüze­mek vezetőinek, miként lehetne ésszerűbbé, gazdaságosabbá tenni a tápanyag-visszapótlást. Ez a mezőgazdasági termelés feltáratlan tartalékainak egyike. K. S. Az eltelt négy esztendő mérle­ge pozitív Harkakötöny életében. A zavartalan tanulás feltételeit megteremtve a szűk anyagi kere­tek ellenére az általános iskolát hat tantermessé bővítették. A köz­ség 11 utcájának betonjárdája eb­ben az időszakban 1,5 ezer mé­terrel hosszabbodott. A tervezett napközi otthonos konyhát nem sikerült felépíteni, de helyette ésszerű megoldást választottak, mert 120 ezer forintos beruházás­sal korszerűsítették az áfész- éttermet, így lényegesen olcsób­ban megoldódott a gyerekek ebé­deltetése, s egyúttal a vendéglő jobb kihasználása is. A jelölő gyűléseken a felszóla­lók beszámolhattak terven felüli eredményekről is. Idén augusztus 20-án adják át a felújított negy­venöt személyes óvodát, év végé­ig 1200 méterrel bővül a községi villanyhálózat. Korszerűsítették a kereskedelmi egységeket is. — Mindezt nem tudtuk volna megvalósítani, ha a község lakos­sága nem áll egy emberként a tanácsi vezetés mellé — mondta Sipos Györgyné a Bem József és Kötönyi utca jelöltje. — Ebben az időszakban összesen 6 millió fo­rint értékű társadalmi munkával járultunk hozzá az építkezések­hez. Az energikus fiatalasszony ott­honosan mozog a kimutatások, statisztikák számrengetegében. Nem csoda, hiszen a harkakötö- nyi Egyesülés Termelőszövetkezet belső ellenőre. A község életére vonatkozó kérdéseimre számada­tokkal felelt, miközben ellenőriZ7 te szavai pontosságát, a tanácsülé­sek jegyzőkönyveiben. — Április 13-án nyílt meg a művelődési házunkban — a kör­nyék szülöttjének — Berki Viola, Munkácsy-díjas festőművésznek a kiállítása. Képeiben tovább él az egykori kötönyi tanyavilág. Nekünk azonban ez az életmód a nagy gondunk..Jelenleg, 149 csa- rad°&Kllr ä' község külterülétén'.1 Ä lakosságinak. ,Äiiii teg^ 49_ /si^záie; káról kell úgy gondoskodni, hogy a bejárási nehézségeiket megold­juk. Ez főleg télen jelent problé­mát. Emellett segítjük a beköltö­zést, megteremtve a szükséges fel­tételeket. Az elmúlt évtizedben kereken háromszázan hagytak fel a tanyasi életei, és jöttek be Har- kakötönybe. Amikor szabad idejéről kérde­zem, mosolyog: — Két fiam van, az egyik 13, a kisebbik 7 éves. • Sipos Györgyné. (Straszer And­rás (elvétele) Gond és baj van velük elég. Hiá­ba napközisek, esténként együtt nézzük át a házi feladatokat, ami bizony nekem is elég fárasztó. Ed­dig alig volt szabad időm, a belső ellenőri munkám mellett 1971-től megyei tanácstag vagyok, de be­választottak a Kiskunsági Mező- gazdasági Szövetkezetek Területi Szövetségének küldötteként az el­lenőrző bizottságba is. Egyszóval alig marad időm pihenni, kikap­csolódni. Jelölésemet ennek elle­nére örömmel fogadtam, mert re­mélem, hogy ebben a ciklusban a meglevő nehézségek ellenére sok szép feladatot fogunk megoldani. Előrelépést várunk a gyakran aka­dozó közműhálózatunk fejleszté­sében is. Vízmüvünk a meglevő igényeket is alig tudja kielégíteni, emiatt az újonnan épülő házak, főleg az emeletesek szinte kilátás­talan helyzetben vannak. Lépése­ket kell tennünk a tömegközleke­dés megoldására is. Vasárnap és ünnepnap például két- és fél kilo­métert kell gyalogolni, hogy a Halasra vagy Majsára utazók fel­szállhassanak a buszra, ilyenkor nenaxjffln be a községbei járat. A» szolgáltatások gördüfékenységén iS'-rlehetne javítani,« előfordulnak például a halasi GEL/KÁ-val vitás esetek. A kiskunhalasi járás fejlődő, bővülő községében az öt évre vá­lasztott tanácsi vezetők feladata, hogy tovább folytassák eredmé­nyes munkájukat, melynek kö­vetkezménye, hogy a fiatalok ez­után is megtalálják szülőfalujuk­ban számításukat úgy, ahogy ed­dig. Czaune.r Péter • Vegyszerezés a kiskunfélegyházi Vörös Csillag Tsz-ben. rßdu' (u i ij ^öamás: Másfél szoba összkomfort (11) Amikor az igényesebb nők — akik a végleges megoldást, vagyis a házasságot keresték volna ná­la — ráébredtek, hogy e sajátos vallomásnak csupán formája vi­dám, de lényege nagyon is ko­moly, természetesen szedték a sá­torfájukat. S maradtak a kis női csukák, akiknek édesmindegy, • mi lesz holnap — csak a mai estjük legyen vidám ... Futó ügyekkel telt meg. így Miklósom élete, s kél-három alkalommal tárcsázott, aztán sürgősen feledésre ítélt te- lefonszámókkal a notesza. En­nek megfelelően becsülte a nő­ket. Valahányszor erről került szó, mindig Valami kesernyés, szarkasztikus mosoly ült szája szegletén, amelynek értelme ez volt: tudom, amit tudok rólatok, nőkről, de jólnevelt ember va­gyok és nem beszélek... Természetesen köztünk is föl­merült .az elkerülhetetlen kér­dés: mikor leszek az övé? Mon­danom sem kell, iszonyú gond elé állított ezzel: ha sokáig tar­tom magam, a futó kis flörtjeivel kárpótoljar magát; viszont ha gyorsan engedek, engem is köny- nyen besorol ama nők közé, akik­nek azt az ironikus mosolyát tar­togatja .., 9. Három hónapig sikerült kivé­denem a rohamait; de hadd val­lom be, bizony nem ment köny­nyen. Mert ahogy mind jobban hozzáédesedtem, úgy kívántam egyre inkább az ölelését. Azok a kietlen, magányos évek most na­gyon is megbosszulták maguk; néha az volt az érzésem, hogy sürgető követelőd zésére a konok fejrázásöm nekem magamnak na­gyobb fájdalmat okoz, mint ne­ki... Aztán eljött az a nap is, ami­kor végre igent mondhattam. De akkor már ő is jóval többet akart, mint futó kalandot; akkor már szerelmes volt belém, és beval­lotta: úgy érzi, megtalálta, akire várt... Csak éppen tehetetlen, értsem meg; az a szöveg, amit a mamával kapcsolatban hddigi szerelmeinek mondott, nagyon is valóságos; csakugyan nem hagy­hatja mgára az édesanyját. Mé­lyen szeret, higgyem el, de sem­mit nem ígérhet. Ha akorok, menjek el; ő megért, hiszen egy harmincéves nőnek joga van rá, hogy az életét véglegesen beren­dezze, ne érje be • félmegoldások­kal. Ha viszont én is szeretem őt, és ilyen felemás módon is vállalom ezt a szerelmet: ki­mondhatatlanul boldoggá teszem, és mindent el fog követni, hogy ő is boldoggá tegyen engem. Bíz­vást tekinthetem házasságnak a kapcsolatunkat, csak azért nem állhatunk vele nyíltan is a világ elé, mert a körülményeink nem engedik. De reméli, vagyok any- nyira modern gondolkodású em­ber, hogy nem a pecsétes papírt tartom lényegesnek, amit egy kö­zönyös állami hivatalnok aláírt, hanem két ember végleges egy­másra találását, őszinte és mély összetartozását. Hol az a nő, szerelmes nő, aki ilyenkor nemet tud mondani? Ilisz vallomás volt ez a javából, sőt leánykérés, ha szokatlan for­mában is; nem kalandot ígért, futó ölelkezéseket, hanem tartós . és talán életre szóló, mély em­beri kapcsolatot. Ehhez mérten az anyakönyvi kivonat csakugyan papírrongy; hat hét alatt azt is érvényteleníteni lehet, ha éppen úgy adódik... Egy dobásom azért még volt, mielőtt végleg beleegyezőn bólin­tottam volna: fölvetettem neki, mi lenne, ha mégis megesküd­nénk, és ő hozzánk költözne. Két szobánk van; nyugdíjas szüleim talán még a nagyobbikat is át­engednék nekünk. Fejét rázta, szo­morúan. „Igazán nem érted, Eti­kám? Anyám öngyilkossággal fe- nyegetődzik, ha magára ha­gyom ... Tudom, tudom! — emel­te föl kezét —, csak fenyegetőd- zik. De ki merné vállalni a fe­lelősséget érte, hogy hátha még­is komolyan beszél, és egy szép nap csakugyan magára nyitja a gázt, vagy a Dunának megy, ahogy ígérte?!” Abbahagytam a kísérletezést, mert beláttam, ilyen nyomás ter­he alatt csakugyan nem lehet él­ni. Megpróbáltam hát a lehetet­lent: az ideiglenes megoldásra véglegesen berendezkedni. Nem akaraterőmön múlt, hanem ide­geim teherbírásán, hogy ez végül is nem sikerült. Hiszen melyik nő nem' vágyik a önállóságra? A saját háztartásra? A fészekre, amelyik csak az övé és a pár­jáé? És ha minden nő ilyen, miért éppen én lettem volna ki­vétel? Talán fél éve tartoztunk már egymáshoz, amikor törni kezdtem fejem a megoldáson. Hiába va­gyok a lakáshivatalban, jogcím nélkül nem szerezhetek magam­nak. lakást, ezzel tisztában vol­tam. Igaz, hatvannyolcat-hatvan- kilencet írtuk, még nem vezették be a lakáselosztás új, szigorú rendjét, s akkoriban még elő-elő- fordult, hogy ügyesebb kollégák „kibuliztak” maguknak egy-egy csinosabb, frissiben megürült ott­hont. Nekem ez meg sem fordult a fejemben"; túl közelről láttam a lakásnyomort, .az emberi 'haj­lékra évek óta váró sokgyermekes családok kálváriáját; nem vitt volna rá a lélek, hogy egyedül­álló nőként rászorult családok orra elől halásszak el magamnak a zavarosban egy kéglit... Pedig az otthoni élet egyre fojitogatóbb lett, apám egyre morózusatob, s még anyámat is a házsártosságig idegesítette néha a „kapcsolatom” rendezetlensége, életem'sima me­derbe ömleni csak nem akaró ki- látástalansága. — Mikor szakítasz már vele? — kérdezte gyűlöl­ködve, amikor egy-egy lopott hétvégi boldogság után hétfő este hazamentem. — Szombat reggel­től. hétfő estig gyötör a gond, hogy mi lehet veled! — Ugyan mi, anyukám! Szombat délben vonatra ülünk, kimegyünk Göd­re, és hétfőn reggel bejövünk. Mit kell ezen izgulni? — Anyám legyintett. — Látszik, hogy nincs gyereked ... Pedig az idő megy! Inkább olyasvalakit keresnél, aki el is tud venni, és akinek gyer­meket szülhetsz... Ezt az alakot meg dobd ki, ennek az ügynek sincs holnapja! Szóval így. Ha valamit néha kaptam, loptam egy kis örömet a sorstól, már másnap megadtam az árát... Sokáig nem megy így, tudtam, éreztem. A megoldást végre is Miklósnak egy futó meg­jegyzése ültette, fülembe: „Egy új lakás, az mégis más volna ... Azt még anyám is meg kellene értse, ha odaköltözném, és őt miagára hagynám... De mivel magyarázzam meg neki, hogy az apósomékhoz megyek, szinte megtűrt albérlőnek, ami­kor pedig ott van a szép budai főbérleti lakásunk?!...” Ebből érthéttem, ha akartam. Miklós talán arra célzott vele, próbáljak a hivatal útján lakás­hoz jutni? Nem, ezt sohasem hit­tem komolyan; ehhez túl jól is­merte fölfogásomat. Akkor hát annak szólt a megjegyzése, hogy szedjem ki a 'bankból nyilván százezrekre rúgó megtakarított pézemet, s vegyek egy örökla­kást? Ez sem valószínű, anyagi helyzetemet szintén ismerte, me­séltem neki eleget a kinőtt blú­zaimról. A legvalószínűbb, hogy nem akart semmit mondani, a mondatainak nem is volt mögöt­tes tartalmuk; pusztán a lelkiis­meretét nyugtatta meg vele, ami­kor az otthoni perpatvarokat pa­naszoltam. Mindegy; bennem mégis ez in­dította el a töprengések hosszú sorát, az álmatlan éjek fejtöré­seit: vajon hogyan tudnék kitör­ni ebből a reménytelen helyzet­iből? És rövidesen ráébredtem: nincs más út, lakást kell építtet­nem. Csakugyan volt némi meg­takarított pénzem, nem egészen harmincezer forint, ennyi jött össze a hat év alatt, amióta dol­goztam. S ez ugyan akkoriban még elég lett volna egy szövet­kezeti lakás kezdőösszegéül, s ahhoz talán hivatalosan is hozzá­juthattam volna* némi főnöki szemhunyással — de tisztában voltam vele, ha most élek ezzel a lehetőséggel, a függetlensége­met teszem kockára. Hiszen mi­lyen jogon mondanék ellent a jö­vőben is a felülről „nyomott” jog­talan igényeknek, ha magam Is suskus révén jutnék önálló fedél­hez? Apám a Vízműveknél vol­taképp közalkalmazott volt, tőle még. serdülőkoromban megtanul­tam, hogy nincs förtelmesebb bűn a földön, mint a hatalom­mal való visszaélés, magyarán a közhivatalnoki korrupció. (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom