Petőfi Népe, 1980. február (35. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-09 / 33. szám

Debreceniek Kecskeméten Wß) i wVTgj \ Közművelődésért emlékplakett A Megyei Művelődési Központ 1978-ban emlékplakettet alapított az intéz­mény közművelődési munkáját legjobban segítő társadalmi aktivisták jutal­mazására. A Jovánovics György szobrászművész által készített Közművelődé­sért emlékplaketteket — a társadalmi vezetőség egyetértésével — tegnap Gila János, az intézmény igazgatója adta át az elmúlt év négy legszorgalmasabb aktivistájának: Horváthné Balogh Arankának, a kisfái Mezőgazdasági Szak­munkásképző Intézet tanárának, a Kecskemét Néptánc Együttesben végzett munkájáért. Kerekes Magdolnának, a Zöldségtermesztési Kutató Intézet könyvtárosának közönségszervező tevékenységéért, Nagy János Györgynek, a GAMF hallgatójának, a Megyei Művelődési Központ színjátszó csoportjában végzett teljesítményéért, Szabó Irénének, a Bajai Járási Hivatal dolgozójá­nak, a díszítőművészeti mozgalmat segítő munkájáért. Februári kulturális programok > Négy város legérdekesebbnek ígérkező, februárra tervezett kul­turális rendezvényeiből válogat­tunk ez alkalommal. Megyei rendezvény színhelye lesz február 24-én a bajai József Attila Művelődési Központ. Erre az alkalomra a megye szinte va­lamennyi tájáról érkeznek népi énekesek és hangszeres szólisták, hogy bemutassák tudásuk legja­vát. Műsoros farsangi bált ren­deznek február 23-án a Magyar Néphadsereg Helyőrségi Művelő­dési Otthonában, ahol több fővá­rosi művész, többek között Koós János, Dékány Sarolta, Zentai An­na szórakoztatja a résztvevőket. Ugyanitt február 29-én, a buda­pesti Binder-kvartett tart dzsessz- koncertet. A Szakszervezeti Mű­velődési Házban február 27-én a Nagy István Társaság vendége lesz a neves csillagász, dr, 111 Márton. A bajai Kirakat Galéria februári tárlatán ez alkalommal egy Kecskeméten élő művészta­Az idén tovább bővül az Ikarus autóbuszok szovjet exportja, s több személygépkocsit hozunk be a Szovjetunióból. Az erről szóló több mint 400 miliő rubel értékű szerződést pénteken írta alá Tóth László Pál, a MOGÜRT és N. M. Dmitrijev, a szovjet AVTOEX- PORT Ossz-szövetségi Egyesülés vezérigazgatója, a Magyar Kül­kereskedelmi Vállalat székházá­ban. A megállapodás alapján a ma­gyar ipar több mint 6 ezer Ikarus autóbuszt szállít partnerének. Ez a mennyiség, autóbuszok exportjá­ban egyedülálló a világon. Ezen­kívül 100 millió rubel értékű pót- alkatrészt is exportálunk a Szov­jetunióba, az ott üzemelő sok tíz­ezer magyar busz zavartalan üze­meltetéséhez. Az AVTOEXPORT ebben az évben 48 500 személy- gépkocsit szállít hazánkba. Ezen belül a legtöbb, mintegy 45 ezer, a különböző Ladákból érkezik, a választékot 1500 Zaporozsec, 1000 Moszkvics és 1000 Volga gazda­gítja. Az aláírás alkalmából el­mondták: a Lada gépkocsik közül az 1200-as és az 1300-as már az év elejétől új típusú karburátor­ral és új vákuumszabályzós gyúj­táselosztóval felszerelve érkezik. Márciustól már az 1500-as és 1600- as Ladákat is ezekkel a korszerűbb berendezésekkel látják el. nár, Szappanos István alkotásai tekinthetők meg. Kiskunhalason, a Fáklya Film­színházban lép fel Halász Judit színművész és a Bojtorján együt­tes a „Szél hozott, szél visz el” cí­mű gyermekműsorával, február 13-án. (Ugyanezen a napon este hét óraikor a kiskőrösi művelődé­si házban mutatja be felnőttek­nek szóló önálló műsorát a nép­szerű művésznő.) Február 18-án a „Mai magyar líra” sorozatban Burányi Ferenc költővel találkoz­hatnak a halasiak, a városi könyv­tárban. A MÁV művelődési ház­ban szerepel az ifjúsági klub ven­dégeként február 20-án a „100 folk Celsius” együttes. Ugyanitt február 29-én tekinthetik meg az érdeklődők a Daniella színjátszó kör új műsorát: Balzac Pajzán históriák című művének egyik fejezetét. Február 16-án a kalocsai műve­lődési központban Szemes Mari színművész mutatja be önálló műsorát „Szerelemről sírva és ne­Várhatóan az év második ne­gyedétől valamennyi beérkező Lada gépkocsit beépített fejtám­lával, hátsó ködlámpával és vész- villogóval szállítják. A Zaporozsec kocsik is módosított kivitelben ke­rülnek forgalomba, típusjelük 968—a-ról 968—M-re változik. Motorteljesítményük 5 lóerővel na­lesz, s karosszériájukon is némi esztétikai változtatásokat hajtot­tak végre. Ezek a Zaporozsecek már zajtalanabbul üzemelnek majd. A most aláírt szerződés szerint a beérkező Lada gépkocsik közül 15 ezret az ismét kooperációs szer­ződés keretében, magyar részegy­ségek ellenében kapunk. Más ko­operációs szállítások is fokozód­nak ebben az évben. A MOGÜRT és az AVTOEX­PORT vezetői arról is szóltak, hogy ebben az ötéves tervidőszak­ban a hosszú lejáratú megállapo­dás éves kontingensei teljesültek, sőt sok esetben meg is haladták az előirányzatot. A mostani szer­ződéssel együtt, öt év alatt 38 500 Ikarus autóbuszt szállított a ma­gyar ipar szovjet partnerének, ahonnan 256 ezer személygépko­csit és 43 ezer haszonjárművet importáltak. (MTI) vetve” címmel. A Népszínház táncegyüttese február 18-án lép fel az I. István Gimnázium nagy­termében. 19-én Szenthelyi Mik­lós hegedű- és Szenthelyi Judit zongoraművész tart szonátaestet a művelődési központ kamarater­mében. A Katona István Társaság vendége február 25-én — a Nagy Lajos Könyvtárban — Fekete Sán­dor író, az Űj Tükör szerkesztője. A kiskőrösi Petőfi Sándor Mű­velődési Központ által indított pó­dium sorozatban Gálvölgyi János és Mikó István mutatkozik be február 24-én. Az Interklub ven­dége lesz Moldova György író február 19-én. Ugyanitt Gárdos Miklós, a Magyarország című he­tilap főszerkesztő-helyettese tart előadást február 26-an. A Miner­va Könyvkiadó munkatársaival beszélgetnek február 21-én a Mi­nerva klub tagjai. Az ánkétot — a műsorfüzet előrejelzése szerint — vidám farsangi, mulatság köve­Az előző évekhez hasonlóan az idén is megrendezik Baján a ha­gyományos bunyevác prelót. A műsoros estet a bajai Fegyveres Erők Hiújában tartják meg ma, szombaton 19 órai kezdettel. A műsorban fellép a hercegszántói táncegyüttes, a bajai-alsóvárosi népfront kör bunyevác táncegyüt­tese, valamint Zvonka Bogdán, a Belgrádi TV és Rádió szólistája. Pénteken reggel fél hétkor Kecskemét, Szarkás 71. számú ház­tól mintegy 200 méterre levő föl­des dűlőút kereszteződésében tra­gikus baleset történt. Szabó Ist­ván 39 éves földműves, Kerekegy­háza, Kasza-tanya 60. szám alatti lakos egy kölcsönkért személygép­kocsival az 52-es számú út irá­nyában közlekedett. Jobbra kívánt elkanyarodni, amikor a laza, ho­mokos talajon elakadt. Szabó Ist­vánná, a gépkocsivezető 67 éves édesanyja a közeli tanyából la­pátot kért, s a gépkocsi kerekei alatt a talajt kimélyítették. Szabó István a gépkocsit előre-hátra mozgatta oly módon, hogy a se­bességi fokozatokat változtatta. A A megyék és megyeszékhelyek kapcsolatának fejlesztését, kultu­rális értékeink megismertetését célozza az az érdekes és színvona­lasnak ígérkező rendezvénysoro­zat, amelyet a Bács-Kiskun me­gyei Művelődési Központ szervez az elkövetkező két hétben. Feb­ruár 11-e.és 16-a között — az in­tézmény meghívására — Kecske­méten mutatkoznak be a debrece­ni Kölcsey Ferenc Művelődési Központ legjobb amatőr csoport­jai: táncosai, muzsikusai, bábosai, színjátszói. A tervek szerint a kecskemétiek ez év novemberében viszonozzák a látogatást a Hajdú­ság „fővárosában”. A debreceni rendezvénysorozat február 11-én, egy népművészeti kiállítás megnyitójával, Varga Lászlóné szűrrátét-mintáinak és ifjabb Fazekas Lajos nádudvari fekete kerámiáinak bemutatójával kezdődik. A rendezvénysorozat első nap­ján a művelődési központ színház- termében szerepel az 1975-ben alakult, nívódíjas debreceni báb­csoport, a Vojtina együttes. Te­vékenységük homlokterében ifjú­sági irodalmi alkotások feldolgo­zása, és bemutatása áll. A kecske­métiek ez alkalommal a Ludas Matyi című gyermekprodukció­jukat tekinthetik meg. Február 11-én este hét órakor a színházteremben színes folklór- műsorral mutatkozik be a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ há­rom legkiválóbb amatőrcsoportja, a kétszeres nívódíjas Alföld Ifjú­sági Színpad, a hazai és külföldi fesztiválokat megjárt Délibáb Népzenei Együttes és az Építők Hajdú Táncegyüttese. Ez utóbbi 1979 májusában nemzetközi zsűri döntése alapján elnyerte az Euró­pai Folklór-díjat. A debreceni és kecskeméti mű­velődési központ közös rendez­vénysorozata február 24-én dél­után hat órakor ifjúsági táncház­zal zárul, melyen a hajdúsági nagyváros művészeti díjával ki­tüntetett Délibáb együttes muzsi­kál. Posváncz Etelka járművet Szabó Istvánné hátulról tolta, amikor a gépkocsivezető hátramenetbe kapcsolt, gázt adott, a kocsi a kátyúból kiugrott és el­gázolta az asszonyt. Szabó István­né olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. Szabó Ist­vántól vezetői engedélyét elvették. Kömpöcön, a Rákóczi út 42. szá­mú ház előtt Györkös Géza 50 éves, Kömpöc, Hunyadi utca 40. szám alatti lakos kerékpárral, it­tas állapotban közlekedve, áttért a bal oldalra és ott összeütközött Krizsánszky János 42 éves, szarva­si lakosra bízott tehergépkocsival. Györkös Géza súlyosan megsérült, a mentők a kórházba szállították. Kutya az országúton t MAGYAR—SZOVJET SZERZŐDÉS Módosított kivitelű Zaporozsec, kényelmesebb Lada Hatezer IKARUS busz a Szovjetunióba Figyelmetlenségből halálos baleset PIACI KÖR Egyre több az áru — egyre több a vevő. Ezzel a mondattal sum­mázták tegnap a kecskeméti piac­ról adott jelentésüket a Piackeze- lőség dolgozói, örvendetesen ol­csóbb a tojás, már 1,60 forintért is kínálják darabját és több a pri­mőráru is. Az uborkát egyre töb­ben keresik, bár kilója 70—100 fo­rintba kerül. A hegyespaprika da­rabját 7—8 forintért, a fejes sa­látát 8—8,50 forintért árusították. Az elmúlt hetekhez viszonyítva azonos a burgonya ára: 5—8 fo­rintba kerül kilója. A sárgarépa kilóját 10—18, a petrezselymet 15 —20 forintért árusítják. 10—12 fo­rintért mérték a vöröshagymát, 80 forintért a fokhagyma kilóját. Vi­szonylag kevés fejes káposzta volt az árusoknál, alig három mázsá- nyi, kilóját 10—12 forintért ad­ták. A kelkáposzta kilója 10—14, a savanyú káposzta kilója 16—20 forintba került. Árusítottak még sárgaborsót — literre — 25—30 forintért. A zöldségek sorát a spenót és a sóska zárta, kilóját 50 —80, illetve 80—100 forintért kí­nálták. Mindössze 36 mázsányi alma volt az árusoknál. 5—8—10, az el­ső osztályúnak pedig 15 forintba került kilója. A körte kilója 18— 30, a szőlőé 30 forintba került. 30- —35 forintot kértek a héjas dió és 45—50 forintot a mák kilójáért. A tehéntúró kilóját 40, a tehén­sajtét 80—90 forintért mérték. A tej literjéért 7, a tejfel literjéért 50 forintot kértek az árusok. Baromfiból csaknem 700 pár kelt el. Az élő csirke párját 95— 135, az élő tyúk párját 155—220, az élő kacsa párját 160—180 fo­rintért adták. 1,60—1,80 forintba került a tojás — csaknem 12 ezer darabot kínáltak az árusok. FOTÓKIÁLLÍTÁS FÉLEGYHÁZÁN Hétfőn délután öt órakor a kis­kunfélegyházi Móra Ferenc Mű­velődési Központban nyílik meg Bahget Iskander fotókiállítása, „Egy marék világ" címmel. A Kecskeméten élő alkotó, a Magyar Fotóművészek Szövetségének tag­ja ezért a sorozatért a Bács-Kis­kun megyei Tanács művészeti di­ját kapta, 1979-ben. A jelenleg Algériában tartózko­dó fotós kiállítását Komáromi At­tila, az MSZMP Bács-Kiskun me­gyei Bizottságának osztályvezető­helyettese nyitja meg. A Kiskunhalas és Kunfehértó közötti úton izgalmas kutyaka­landban volt része a PM 57—96 forgalmi rendszámú személygép­kocsi vezetőjének. Egy lovas ko­csit közelített meg, amelyről hir­telen egy kutya ugrott le, pontosan a kocsi elé. A gépkocsivezető ref- lexszerűen — a kutya élgázolását elkerülendő — jobbra rántotta a volánt, a gépkocsi a nedves úttes­ten megcsúszott és az árokba bo­rult. A személygépkocsi-vezető — szerencsére — sérülés nélkül úsz­ta meg ezt a kutyakalandot. Sajnos máskor is előfordult már, hogy a -lovas kocsin szállított eb a jármű elé ugrott. Megtörtént, hogy a motorkerékpárost üldöző kutya kilökte a járművet vezetője alól, aki az esés következtében életét vesztette. Tudunk olyan esetről is, hogy a gépkocsivezető az úttestre; kifutó kisborjú miatt a fának kormányozta járművét és súlyosan megsérült. A példákat lehetne sorolni, ám a balesetek a példák felsorolásával még nem akadályozhatok meg. Mi a teen­dő? Az állattartóknak, a kutyatu­lajdonosoknak az állatokat meg kell kötniök, hogy azok váratlanul ne okozzanak balesetet, ne sodor­ják veszélybe a gépjárművezető­ket. A jogszabály szerint ugyanis az ilyen esetek bekövetkezéséért az állattartó a felelős. G. G. • Az árokba került 1500-as Zsiguli, amelynek vezetője nem akarta elütni a kutyát. (Banczik István felvétele.) NAPTAK 1980. február 9., szombat Névnap: Abigél Napkelte: 7 óra 01 perc. Napnyugta: 16 óra 57 perc. Holdkelte: 0 óra 21 perc. Holdnyugta: 10 óra 51 perc. IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: vál­tozóan felhős, párás, többfelé tar­tósan ködös idő, számottevő eső nélkül. Mérsékelt, változó irányú szél. A legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet plusz 3, mínusz -2, a legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan ködös helyeken plusz 3—8 fok körül alakul. (MTI) A Kecskeméti Agrometeorológiai Intézet jelenti: február 7-én a közép­hőmérséklet plusz 3,7 (az 50 éves átlag mínusz 0,9), a legmagasabb nappali hő­mérséklet 9,7 Celsius-fok volt. Tegnap reggel 7 órakor 0,9, 13 órakor 7,8 Cel- sius-fokot mértek, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet mínusz 0,2 Celsius- fok volt. a napsütés időtartama 4 óra. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igazga­tóság közlése szerint a pénteken megtartott 6. heti lottósorsolás al­kalmával a következő számokat húzták ki: 5, 7, 14, 20, 40 (MTI) — Ognyenovics Milánnak, a Ma­gyarországi Délszlávok Demokra­tikus Szövetsége nyugalmazott fő­titkárának, volt Baranya megyei országgyűlési képviselőnek a te­metése február 12-én, kedden dé­lután 14.30 órakor lesz a pécsi köztemetőben. (Bolgár Néphadse­reg útja.) (MTI) Árvíz az NSZK-ban & Súlyos gondokat okoz az áradás az NSZK-ban. A képen' Koblenz- ben a mentőalakulatok gumicsó­nakokkal siettek a lakosság segít­ségére. (Telefotó — AP — MTI — KS.) — ŰJ SZOLGÁLTATÁSKÉNT, a vidéki gyűjtők jobb ellátása ér­dekében a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége területi iro­dáit egy hónápra úgynevezett gyors csereanyagokkal látja el. így a kisebb körök, a kisvárosok és falvak gyűjtői is a tényleges forgalmi áron juthatnak bélyegek­hez. — ERDŐSÍTÉS. A jánoshalmi termelőszövetkezetek az V. öt­éves terv ideje alatt 134 hektáron terveztek erdőtelepítést, amelyből eddig 93 hektárnyit teljesítettek. A telepítési igény ennél lényegesen nagyobb lett volna, hiszen a ki­pusztult szőlők és a gyenge minő­ségű homok hasznosítására csak az erdősítés alkalmas. Az erdő- gazdaság ezzel szemben a terve­zett 897 hektár erdőtelepítés he­lyett 976 hektáron ültetett cseme­téket. — Az autóbuszos személyszállí­tás helyzetéről, a kalocsai Sütő- és Édesipari Vállalat munkájáról és a nemzetközi gyermekév akciói­nak eredményeiről tárgyalt az el­múlt napokban a kalocsai Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága. — SZÖJAKONZERV. A Szi­getvári Konzervgyárban — első­ként hazánkban — ötféle ízletes ételt állítottak elő szója felhasz­nálásával. A magyar szójakon- zerv-család kétféle salátából, két­féle köretből és egy gulyás jelle­gű kolbászos ételbpl áll. A kon- zervekből mintát küldtek az Or­si ágos Élelmezés- és Táplálkozás- tudományi Intézetbe, s ha kedve­ző lesz a szakvélemény, a szója- ételeket bemutatják a kereske­delem. képviselőinek. — TOVÁBBI RÉGÉSZETI ku­tatásokat végeznek február má­sodik felétől Székesfehérvár tör­ténelmi belvárosában, a Géza té­ren, ahol a feltételezések szerint a fejedelem palotájának maradvá­nyait rejti a föld. A terület feltá­rását — ahol korábban már rá­bukkantak az úgynevezett karéjos templomra — a tervek szerint áp­rilisra fejezik be a régészek. — VÉRADÓNAPOT tartottak csütörtökön a Helvéciái Állami Gazdaság központjában. Az ott dolgozó 350 ember közül 157 je­lentkezett önkéntes véradásra, melynek során — egészségi állapo­tuktól függően — végül is 149-től vettek vért. A gazdaság dolgozói közül eddig is számosán adtak vért évenként, ám az eddigi ak­ciók közül a mostani volt a legsi­keresebb. — IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉST tartott tegnap délelőtt a kiskőrösi Kossuth Szakszövetkezet kultúr­termében az Alföldi Mezökémiai Közös Vállalat. A huszonhét tan­gazdaság közös vállalkozása a múlt évben összesen 13 ezer 538 hektár talaj-, valamint növény­vizsgálatát végezték el. Ezenkívül csaknem 2800 takarmányozási vizsgálatot végeztek komplex szaktanácsadással. — Keresettek a hagyományos fűtésre készült, egymázsás samot- tos tűzhelyek. A BIK 121-es számú kecskeméti vasüzletében szeptem­bertől idén februárig mintegy 1300 különböző tűzhelyet vásároltak, s ebből mindössze kétszáz volt az. olajkályha. A szén-, vagy fafűtésű kályhák — egy részük az NDK- ból és Romániából való — modern vonalúak, és felépítésükkel jól il­leszkednek a mai otthonok kör­nyezetébe. — HULLADÉKBÓL TAKAR­MÁNYT APÓT állítanak elő a Kő­bányai Sörgyárban. A korábban a csatornába vezetett sörléből mész­szel kivonják a fehérjét, és prése­léssel a takarmány tápértékét nőt velő sűrítményt készítenek belőle. Korszerű technológiai eljárással az egyszer már felhasznált sörélesz­tőből is fehérjedús, hasznos anya­got nyernek. MŰSOR: MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1980. február 9. 17 órakor Népdalklub A moldvai csángó magyarok Közreműködik: Király Györgyi, Halász Péter, Szilágyi Zoltán. KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ Február 9. szombat, du. 2 óra JEAN, A VERHETETLEN Kiskunfélegyházi-bérlet Székesfehérvár 19 óra ŰRI MURI MOZI 1980. február 9.: KECSKEMET VÁROSI: fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor ASSZONY F£RJ NÉLKÜL Szine9, magyarul beszélő amerikai film KECSKEMET ÁRPÁD: Fél 4, háromnegyed 6' és 8 órakori VÁLLALOM FŐNŐK Színes, magyarul beszélő csehszlovák film vígjáték MESEMOZI: fél 4 és háromnegyed 8 órakor KACOR KIRÁLY Színes magyar mesefilm-összeállltás STÜDIOMOZI: 8 órakor TÍZ ÉV MÜLVA Magyar film ■■■■■■■■■■■■ PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megv®' Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Prelszinger András igazgató Szerkesztőség. Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 6001 Telefon: 12-619, 12-516 (központi): 11-709. Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesitő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési dij egy hónapra 30,— forint, negyedévre 90,— forint, egy évre 360,— forint. Készült a Petőfi Nyomdába! ofszet rotációs eljárássaL Kecskemét, Külső-Szegedi út 6; 6001 Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133—ara

Next

/
Oldalképek
Tartalom