Petőfi Népe, 1980. február (35. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-10 / 34. szám

2 • PETŐFI NEPE • 1980. február 10. HETI VILÁGHÍRADÓ AZ ESEMÉNYEK KRÓNIKÁJA: HÉTFŐ: Szovjet—kambodzsai tárgyalások Moszkvában, Leonyid Brezsnyev és Heng Samrin nyilatkozatai. — Brzezinski provoká­ciós jellegű látogatása pakisztáni afgán táborokban. — Növekvő feszültség Salvadorban. KEDD: Megkezdődik a genfi leszerelési bizottság tavaszi ülésszaka. — Több OPEC-ország újabb olajáremelést jelentett be. — Heves viták Tunézia és Líbia között, francia flottamozdulatok a Föld­közi-tengeren. SZERDA: Panmindzsonban, a KNDK és Dél-Korea képviselői meg­állapodásra jutnak a megbeszélések folytatásáról. — Az Afrikai Egységszervezet miniszteri tanácsülése. — Merényletkísérlet Rhodesiában Mugabe ellen. CSÜTÖRTÖK: A bécsi haderőcsökkentési konferencia ülése. — Fo­kozódó terrorhullám Olaszországban. — Változások a VSZK kor­mányában. PÉNTEK: Kína megszakítja a tárgyalásokat Vietnammal. — Élesedő ellentétek az új iráni elnök, Banlszadr és a túsztartó diákok kö­zött. — Eltérő értékelések a francia—nyugatnémet csúcstalálko­zóról. SZOMBAT: Tovább gyűrűzik az Abdulgate-botrány, az amerikai kongresszus tagjainak vesztegetési ügye. — Sorozatos konzultá­ciók a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Lake Placid-i ülése előtt. — összetűzések Libanonban. • Hcng Samrlnnak, a Kambodzsai Népi Forradalmi Tanács elnöké­nek vezetésével a héten kambodzsai küldöttség tárgyalt Moszkvában. Képünkön: Leonyid Brezsnyev és Hcng Samrin. • Kétnapos tanácskozást tartott Becsben a Szocialista Internaeionálé. A képen az elnökség: középen Willy Brandt és Bruno Kreisky. Békefelhívást fogadtak el a DÍVSZ Végrehajtó Bizottságának ülésén részt vevő küldöttek A hét három Mi történt a nemzetközi diplomáciában ? A nyugati sajtó lépten-nyomon az enyhülés temetéséről, a detente korszakának végéről ír. Az elmúlt hónapokban tanúsított amerikai magatartás következtében, való­ban érezhetően nőtt a nemzetközi feszültség. Elegendő arra utalni, hogy „jégretették” a SALT meg­állapodást; ál-krízist idéztek fel a Kubában két évtizede tartózkodó szovjet katonai szakértőkkel kap­csolatban; rekord magasságú ka­tonai költségvetést hajszoltak ke­resztül ; blokáddal fenyegették Iránt; az eurorakéta-programmal szeretnék megbontani kontinen­sünk stratégiai egyensúlyát, s vé­gül, de nem utolsósorban az afga­nisztáni események ürügyén, szov­jetellenes lépések egész sorára ke­rült sor, meghirdették a Carter- doktrinát. Ilyen körülmények között, a sok tekintetben hisztérikus légkörben, különös érdeklődésre tarthatott 0 A harcias Brzezinski, amint egy golyószóró irányzékán át fi­gyeli az afgán határt. Carter elnök nemzetbiztonsági főtanács­adója az amerikaiak támogatá­sáról biztosította Pakisztánt és az afgán ellenforradalmárobat. kérdése számot Leonyid Brezsnyev tömör moszkvai nyilatkozata, amely a szovjet—kambodzsai tárgyalások során, a Heng Samrin tiszteletére adott bankett pohárköszöntőjében hangzott el. A szovjet vezető azt hangsúlyozta, hogy az enyhülés nem kis erőfeszítések eredménye, a békeszerető államok közös vív­mánya. Nem szabad megengedni, hogy felelőtlen imperialista erők tönkretegyék gyümölcseit, . sőt Moszkvában szükségesnek tartják a további előrehaladást. Termé­szetesen aligha lehetnek illúzióink, hogy egycsapásra megváltozik a veszélyes irányzat: az amerikai héják offenzíváját csak bonyolít­ja, hogy megkezdődött az elnök- választási év, az ilyenkor szoká­sos szélsőséges megnyilvánulások­kal. Ám a világ még így is sokát tehet az enyhülés eredményeinek védelmében. A szocialista országok messze­menően felhasználják álláspontjuk kifejtésére az adott fórumokat — a héten folytatódott a bécsi had­erőcsökkentési értekezlet,' valamint megkezdte tavaszi ülésszakát a genfi leszerelési bizottság. (Végre Kína is elküldte képviselőit, de a pekingi küldött bemutatkozása ke­vés jót ígért, egyelőre aligha lesz a reális fegyverkorlátozási meg­egyezések kimunkálásának élhar­cosa ...) A szocialista országok változatlanul készülnek a madridi Európa-találkozóra, s a különböző nagyköveti tárgyalások .arra utal­nak: ha most nincsenek is kedve­ző feltételek a magas szintű talál­kozókra, a diplomáciai csatorná­kon át folyik az eszmecsere. Nemcsak az keltett figyelmet, ami történt, de az is, amire előre­láthatólag nem kerülhet sor. Ügy tűnik, hogy elnapolták a vezető nyugati országok tervezett külügy­miniszteri értekezletét, elsősorban a franciák tartózkodása miatt. Ide­vág, hogy a Giscard—Schmidt ta­lálkozót is sokféleképpen értel­mezték, általában a kölcsönös óva­tosságot emelték ki. Felemás nyi­latkozatok hangzottak el Tokió­ban, a külügyi szóvivő nem erősí­tette meg a sajtó által beharango­zott szovjetellenes gazdasági kor­látozásokat. Washington politikája, amely szívesen venné szövetsége­sei bizonyos katonai szerepválla­lását a Perzsa-öböl térségében, s keresztül akarja erőszakolni az p, jto.ttjj^t,,> ,, a 'Moszkvával".;WemPéfí; >, javasolt amerikai szankciókat — a jelek szerint nem talált túl lelkes támo­gatókra. Hiba lenne lebecsülni Washing­ton lehetőségeit, hiszen nem kevés eszközzel képes szövetségeseire hatni — a rossz ügy érdekében. Mégis egyre többen ismerik fél a nyugati világban, hogy nem egy­oldalú érdekekről, a közösen elért vívmányok megőrzéséről van szó. Hogyan halad az iráni konszolidáció? Közhelynek számít a megállapí­tás, hogy Iránban rendkívül bo­nyolult a helyzet, de a hét bár­melyik napjának híreit olvasván, sokszorosan igazolódhat ez a meg­jegyzés. Baniszadr, az új elnök meglehetősen gyorsan beiktatást nyert hivatalába, s most lényegé­ben azon munkálkodik, hogy tény­legesen kezébe vegye a vezetést. Ennek eleve korlátot szab, hogy az alkotmány értelmében Khomei­ni, vallási vezetőként az államfőt is ellenőrizheti, csakhogy az aja- tollah — szívgyengeség következ­tében — kórházi ápolásra szorul. így adódhat olyan ellentmondás, hogy a túsztartó iszlám diákok — akiknek pontos összetételét és hát­terét nehéz lehne felmérni — he­ves vitában állnak az elnökkel, szavaik és tetteik egymást keresz­tezik. (A tájékoztatásügyi minisz­ter letartóztatása és szabadon en­gedése, rádiónyilatkozatok és cá­folatok stb.) mindenki Khomeinire apellál, a visszavonult vallási ve­zető azonban érdemben nem fog­lalt állást. Ám újabb belső feszült­ség jelei mutatkoznak a hadsereg­ben, s nem tudni, hogy a nemze­tiségi vidékeken tartós vagy csak átmeneti lesz a fegyvernyugvás. Némi bizonytalanság mutatkozik a választások kiírásánál is, először februári dátumot jelentettek be, de néhány órával később már el­tolódott a szavazás napja március­ra. Nyilvánvaló, hogy a rendezett viszonyok hiányát szívesen hasz­nálták ki azok a külső és belső erők, amelyek szeretnék Iránt — a sah nélkül ugyan.—, de a ko­rábbi útra visszatéríteni. Az iráni konszolidáció tehát változatlanul fontos feladat, s legalább annyira lényeges, hogy ez a konszolidáció a forradalmi fordulat idején meg­hirdetett antiimperialista alapo­kon menjen végbe. Miért keltett nagy visszhangot az Abdulgate-botrány? Kevés kiagyalt krimi veteked­het a valósággal: erre újabb bi­zonyság az Abdulgate-botrány. (A különös kifejezés egyszerre utal az arab kapcsolatra, valamint a Watergate-ügyre.) Röviden a lé­nyeget: Washingtonban olyan hí­rek terjedtek el, hogy egyes befo­lyásos személyek hajlamosak ko­moly összegű csúszópénzeket elfo­gadni. Az FBI detektívjei beöltöz­tek álsejkeknek és nagy pénzeket ígértek, ha a szóban forgó hon­atyák; letejepédési engedélyt sze­reznek „számukra,,? ,,lehetővé te­szik „olajpénzeik” amerikai be­fektetését. Kilenc szenátor és kép­viselő, valamint számtalan lobbys- ta fennakadt a szitán, a bizonyí­tékokat képmagnófelvételek szol­gáltatják. Csinos botrány ez önmagában is, ha nem lenne két jelentős po­litikai mellékzöngéje. Az egyik, hogy csaknem kizárólag demokra­tapártiak keveredtek bele, az egyetlen szenátor, aki visszautasí­totta az ajánlatot, republikánus volt. A másik, hogy miközben a Watergate-ügyben a kongresszus próbálta megnyirbálni az elnöki hatalmat, most az államgépezet látszik visszavágni a képviselők­nek. A pénz és a politika ebben a botrányban is ikertestvérek, s minő véletlen: az Egyesült Álla­mokban választási évet írnak. Réti Ervin I TOLLHEGYEN j A helyszín New Yorkban a héten folytatta megbeszéléseit az ENSZ különleges bizottsága az Indiai-óceánról. A té­ma, hogy változtassák bé­keövezetté a térséget, sza­bályozzák a fegyverkezést és biztosítsák a szabad ten­gerhajózást, ugyancsak idő­szerű. De nem ígérkezik könnyűnek, hiszen a Carter- doktrína éppen az ellenke­zőket írja elő... Először azonban a hely­színről vitatkoztak. Sokan azt indítványozták: a kö­vetkező összejövetelt — New York helyett — az In­diai-óceán térségében fek­vő valamelyik ország fővá­rosában tartsák meg. Több küldött ugyanis lekéste a megnyitót, mert az ameri­kai hatóságok, provokációs magatartásukkal, lehetet­lenné tették a Moszkva— New York AEROFLOT-já- rat szabályszerű közlekedé­sét, márpedig számos diplo­mata ezen utazott. • Valóban el lehet gondol­kodni a történteken: van­nak, akik úgy akarnak vi­tázni a szabad ' hajózásról, ! hogy első lépésként gátolják a szabad légiközlekedést... R. E. KOPPENHÁGA Szűcs D. Gábor, az MTI ki­küldött tudósítója jelenti: A béke és a leszerelés téma­körének szentelt rendkívüli ülést is tartottak pénteken este a kül­döttek, valamint a meghívott nemzetközi szervezetek képviselői. Az ülésen felhívást fogadtak el, amely a DÍVSZ valamennyi tagszervezetét, a baráti ifjúsági szervezeteket sürgeti, hogy kü­lönleges kezdeményezésekkel já­ruljanak hozzá az 1981. január­jában, Helsinkiben tartandó le­szerelési ifjúsági világfórum elő­készítéséhez. Az ülés szónoka Ernesto Otto- ne Fernandez, a DÍVSZ elnöke volt. Ottone aggodalommal álla­pította meg, hogy ^a hetvenes évek végére a fegyverkezési ver­seny távolról sem állt meg, sőt újabb területekre terjedt át. Em­lékeztetett a NATO-nak az Egye­sült Államok nyomására és a tagállamok népeinek akarata el­lenére hozott döntéseire, amelyek hosszú távú fegyverkezési prog­ramot irányoznak elő és azt,' hogy Nyugat-Európában amerikai közepes hatótávolságú nukleáris rakétákat helyezzenek el. Végezetül felsorolta azokat a jelentős eseményeket, amelyeket a Demokratikus Ifjúsági Világ- szövetség saját kezdeményezésé­re vagy más haladó szerveze­tekkel összefogva szervezett, il­letve kíván szervezni a béke és a leszerelés érdekében. A késő éjszakába nyúló ülés- közei húsz felszólalója elítélte az enyhülés ellenfeleinek legutóbbi mesterkedését és támogatásáról biztosította a helsinki leszerelési ifjúsági világfórum megrendezé­sét. A Kommunista Ifjúsági Szö­vetség a magyar ifjúság nemzeti érdekeiből kiindulva határozottan szorgalmazta az enyhülési folya­mat folytatásában, a társadalmi haladás ügyének szolgálatában érdekelt erők összefogását. Ehhez a viták, a nézetkülönbségek el­lenére is, változatlanul adottak (Folytatás az 1. oldalról.) Kecskeméten, a KOSSUTH TER­MELŐSZÖVETKEZET a méntele­ki és a ballószögi óvodát már ed­dig is folyamatosan segítette. A Sziklai Sándor brigád felhívásához csatlakozva, a közös gazdaság szo­cialista brigádjai márciusban úgy­szintén a két gyermekintézmény fejlesztésére fizetik be külön mű­szakjukon szerzett keresetüket. A kecskeméti Városi Tanács appa­rátusának dolgozói márciusban a város termelőüzemeinek egyiké­ben végeznek közhasznú munkát, s száznegyven tanácsi dolgozó a külön műszak bérét a megyeszék­a szükséges politikai feltételek — jelentette ki Kovács Jenő, a KISZ KB titkára a Demokrati­kus Ifjúsági Világszövetség Vég­rehajtó Bizottságának ülésén szombaton elhangzott felszólalá­sában. A világpolitikai fejleményeket elemezve a KISZ KB titkára megállapította, hogy a nemzet­közi helyzettel jelenleg az eny­hülési folyamat határozott meg­torpanása jellemzi. A magyar delegáció vezetője aggodalommal állapította meg, hogy a béke megőrzése szempont­jából meghatározó jelentőségű szovjet—amerikai kapcsolatokban is megmutatkoznak a nemzetközi helyzet kedvezőtlen tendenciái. Rámutatott, hogy ezekben a kapcsolatokban bekövetkezett tö­résért az Egyesült Államokat terheli a felelősség. Washington, a közelmúlt történelmi tapaszta­latait figyelmen kívül hagyva, is­mét a stratégiai egyensúly meg­bontására tülekszik, és az erő- egyensúly megszüntetésére irá­nyuló terveinek megvalósításában mind erőszakosabb eszközökkel próbálja Nyugat-Európát is be­vonni. Afganisztánról szólva Kovács Jenő hangsúlyozta, hogy az 1978- as áprilisi forradalom óta magyar részről minden segítséget megad­tak az afganisztáni nép és az ifjúság országépítő munkájához. A magyar delegáció vezetője a fejlett tőkés országokban nehéz feltételek között küzdő haladó if­júsági szervezeteket a magyar fia­talok szolidaritásáról biztosította a monopóliumok uralma és a gyökeres társadalmi változásokért vívott küzdelmükben. A DÍVSZ feladataira rátérve a KISZ KB titkára rámutatott, hogy a jelenlegi helyzetben a végrehajtó bizottságnak olyan cselekvési programot kell elfo­gadnia, amely az ifjúság még szé­lesebb tömegeit mozgósítja a bé­kéért, a nemzetközi enyhülés folytatásáért, a leszerelésért ví­vott küzdelemre. (MTI) hely- gyermekintézményeinek tá­mogatására fizeti be. JÁNOSHALMÁN a termelőszö­vetkezetek közös vállalatának szo­cialista brigádjai csatlakoztak a budapesti Vörös Csillag Gépgyár brigádjának felhívásához. Külön munkájukkal hozzájárultak az idei népgazdasági terv teljesítésé­hez, s az ország gyermekintézmé­nyeinek terven felüli fejlesztésé­hez. A kommunista műszakon 17 szocialista brigádnak háromszáz­harminchat tagja teljesíti önként vállalt kötelezettségét a jánoshal­mi közös vállalatnál. K. A. • Nagy-Britanniában immár hatodik hete tart az acélipari munka- Bök sztrájkja. Az egész országra kiterjedő munkabeszüntetés részt­vevői és családtagjaik nagyszabású tiltakozó felvonulást tartottak csü. törtökön Sheffleidben. (Fotó: AP — MTI — KS) Holnap kezdődik Varsóban,!« 1 a Lengyel Egyesült Munkáspárt VIIL kongresszusa Varsóban, a Kultúra és Tudomány Palotájában hétfőn megkezdi munkáját a Lengyel Egyesült Munkáspárt VIII. kongresszusa. A ta­nácskozáson a több mint 3 millió párttag képviseletében 1847 vá­lasztott küldőt* vesz részt. Jelen lesz számos testvérpárt küldöttsége, köztük a Magyar Szocialista Munkáspárt és a Szovjetunió Kommu­nista Pártja delegációja. Az ötnaposra tervezett tanácskozás folya­mán Piotr Jaroszewicz, a LEMP PB tagja, miniszterelnök tart előadói beszédet a következő, 1981—85-re szóló lengyel ötéves tervről. Var­sóban már pénteken nyilvánosságra hozták a párt központi bizott­ságának beszámolóját az előző, 1975-ben tartott VII. kongresszus óta eltelt időszakról. (MTI) LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT * Meghalt Ivan Gosnjak A belgrádi katonai kórházban szombatra virradóra, 71 éves korá­ban meghalt Ivan Gosnjak hadseregtábornok, a Jugoszláv Föderáció Tanácsának tagja. Ivar. Gosnjak 1933-ban lépett be a JKP-be. 1935- ben a párt Moszkvába küldte tanulni és ott elvégezte a Lenin Aka­démiát. Századosi rangban végigharcolta a spanyol polgárháborút, majd részt vett a jugoszláviai antifasiszta népfelszabadító háborúban, amelynek befejezésekor hadseregparancsnok Volt. 1946—1953 között nemzetvédelmi miniszterhelyettes, majd 1953-tól másfél évtizeden ke­resztül a jugoszláv szövetségi kormány nemzetvédelmi minisztere és Tito marsall, hadsereg-főparancsnok helyettese volt. 1954 és 1970 kö­zött a JKSZ KB Politikai Bizottságának, illetve elnökségének tagja volt. Nyugállományba vonulása óta, az elmúlt évtizedben a Horvát Köztársaság egyik képviselőjeként a föderáció tanácsban tevékeny­kedett. (MTI) Mezőgazdasági, erdészeti, vízügyi brigádok kongresszusi műszakban

Next

/
Oldalképek
Tartalom