Petőfi Népe, 1980. február (35. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-26 / 47. szám

APROHIRDETESEK Lakás Ingatlan VÉRTESSZÖLÖSÖN — Ko­márom megyében — 2 szo­ba. konyhás, házrész mel­léképületekkel sürgősen el­adó. Érdeklődni: Vértessző­lős, Jókai u. 35. Németh Fe- renc.___________________485 TISZAKECSKEN főútvonal mellett közművesített telek, kész beton alappal kedvez­ményes áron eladó. Ér­deklődni lehet: Kecskemét, Klapka u. 4. 6294 ELADÓ Kecskemét, Jókai u. 19. szám alatt, 2 szobás, össz­komfortos, gázközpont! füté- ses lakrész nagy műhelyhe^ lyiséggel, amely átalakítha­tó lakásnak, vagy utcára nyitható üzlethelyiségnek. Érdeklődni a helyszínen, műhelyben. ____________6337 E LADÓ 2 szobás összkom­fortos ház Kecskeméten, Ay Endre utcában. Aján­latot: „Beköltözés 1981-ben’* jeligére a kiadóba kérek, vagy a 13-897-es telefonon munkaidőben. 6469 ELADÓ Kerekdombon kom­fortos üdülő. Érdeklődni: Kecskemét, Mikes u. 3—5. számi_________________6456 ELADÓ nagyméretű, kertes családi ház, azonnal be­költözhetően. Kecskemét, Tűzoltó ^U. 20. 6439 KECSKEMÉT, Bethlen körút 44. sz. alatt két épületből ál­ló ház, szeptemberi átadás­sal eladó. Műhelynek is al­kalmas, garázs van- Érdek­lődni: reggeli és esti órák­ban. 611 tenyésztőkI A sertés­foglalkozó kistermelők ebben az évben is előnyös feltételekkel, hitelben vásárolhatnak nagy tenyészértékű vemhes kocasüldőket az állatforgalmi és húsipari vállalatoktól > kocasüldök a legjobb nagyüzemi tenyészetekből és a kistermeiéi tartási körülményeket fél bfré fajtákból származnak. I tenyészállatok vételára 5900 FL n vételárat az átvételtől számított máslél éven belül lehet kiegyenlíteni. Kérjük, hegy vásárlási szándékukról értesítsék az állatforgalmi és húsipari vállalatok járási kirendeltségeit ÁLLATFORGALMI ÉS HÚSIPARI TRÖSZT ELADÓ a TÜZÉP mögött 1500 négyszögöl szőlő, kuny­hóval, kúttal. részletekben is. Érdeklődni: Kecskemét, Ilona u. 3. sz. _____ 528 EL ADÓ , felújítható ház Kecskemét központjában. Ajánlatot: „Csendes hely” jeligére a kiadóba kérek. 6470 FÜLÖPSZALLAS, Ifjúság útján 717 négyszögöles te­lek eladó. Érdeklődni: Fü- löpszállás, Ady Endre u. 55. Baranyiéknál._______6468 KUNADACS, Alsóadacs 11. számú tanya 800 négyszö­göl területtel beköltözhe­tően eladó. Kövesúthoz, autóbusz-megállóhoz, bolt­hoz közel van. Érdeklődni a helyszínen. 6453 KÖZLEMÉNYEK 09 Gyászhfr Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó feleségem, édesanyánk nagymamám, anyósom POLYÄK mihAlyné Földi Rozália életének 62. évében f. hó 21-én hosszú betegség után elhunyt. Te­metése f. hó 27-én, fél 4 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyá szoló család. 6591 Ó • • Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, testvérünk HORVATH JÓZSEFNE Csősz Ilona Hetényegyháza, Petőfi Sándor, ú 24. sz. alatti lakos, életének 87. évé­ben csendesen elhunyt. Temetése f. hó 26-án, délután 14 órakor les/ a hetényegyházi temetőben. Gyá szoló család. 65o • • • Fájdalommal tudatjuk, hogy FORRAY PÉTER nyug. főigazgató Hetének 89. évében, f. hó 21-én, csendesen elhunyt. Temetése feb­ruár 28-án, csütörtökön du. fél 3 órakor lesz a kecskeméti közteme­tőben. Gyászoló család. 648 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetét azon rokonoknak, ismerősöknek, a Gazdasági Malom Zrínyi Ilona lisztkiszerelő brigád dolgozóinak, akik ÖZV. BALÁZS JANOSNÉ Baranyi Anna temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, fájdal­munkban velünk éreztek. Gyászoló család. 6454 • • • Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, barátoknak, szomszé­doknak, ismerősöknek, vállalatok­nak, akik ID. SEBOK MÁTYÁS temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fáj dalmunkat enyhítették. Gyászoló család. 643: • • • Hálás szívvel mondunk köszöne tét mindazon rokonoknak, isme rösöknek, szomszédoknak, akik ÜZV. HALASZ ISTVÁNNÉ Jéló Anna temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekez- k. Gyászoló család. 644U Munkaalkalom „NYÍRI úti új kórház területére gé­pesített takarításhoz férfi munkavál­lalókat, osztályokra takarítónőket, anyagmozgatási, szállítási munkakör­be rakodókat felvesz a Megyei Kór­ház Izsáki u. 5.” 220 RENDÉSZ munkakör betöltésére pá­lyázatot hirdet az Üjpesti Gépelemgyár Kecskeméti Gyáregysége. Feltételek: középfokú iskolai végzettség. Korha­tár: 30—50-ig. Meghatározott időre ke­res teljes munkaidős, gyakorlattal ren­delkező gép-gyorsírót, vagy határozat­lan időre nyugdíjas gép-gyorsírót azon­nali belépéssel. Jelentkezés: Kecske­mét, Szegedi út 24. Személyzeti előadó­nál. ^ 564 A SZERSZÁM- GÉPIPARI Művek Kecskeméti Gyára felvételre keres forgácsoló gépbe- állítói és forgá­csoló szakmunká­sokat. Jelentkezni lehet a gyár munkaügyi csoportjánál: Kecskemét, Szegedi út 49. 214 VÁROS központjában 2 szo­ba. összkomfortos, gázfűté­ses. OTP-s lakás eladó. Kis­kunfélegyháza, Kazinczy u. - 2. sz. IV. em. 36. ajtó. (Fény­szöv-vei szemben.) ______373 KE CSKEMÉTEN négyszobás, társasházi, összkomfortos, belvárosi lakásomat (garázs, pince, gáz van), elcserélném belvárosi kétszobás, össz­komfortos, gázfűtéses lakás­ra. Leveleket: „Igényes 035 200”\ jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek.___________________493 KE CSKEMÉTI. 4 szobás, bel­városi. tanácsi, gázfűtéses .főbérleti lakásomat két egy szoba, hallos vagy egy 2 szo­ba. hallos budapesti lakásra cserélném. Ajánlatot: „Taná­csi” jeligére a kiadóba ké­rek. . vagy 170-6I6-os buda- pestj telefonon, este. 6180 EGYSZOBÁS lakás Kecs­keméten eladó. Leveleket: „Földszinten” jeligére a kiadóba kérek. 6465 Gépek és alkatrészek GARAZSlROZOTT Audi 100 LS sürgősért, igényesnek el- , adó. Kecskemét, Pákozdi csata 24. II. 21. hétköznap 17 órától, szombat, vasárnap egész nap. _____________6438 FRI SS műszaki vizsgával Raj—Gaz eladó. Akasztó, Csengődi u. 3._________6451 J O állapotban levő K 25- ös Zetor pótkocsival, eké­vel vagy anélkül is eladó. Érdeklődni lehet: Fekete Sándor, Bugac, Felszaba­dulás u. 22. szám. 6466 3 ÉVES Lada. 1300-as, jó ál­lapotban eladó. Soltvadkert, Bajcsy-Zs. u. 33. Ritter. '•______, ____________6458 J Ö állapotban levő 4 éves 412-es Moszkvics 1981-ig ér- ’ vényes műszaki vizsgával eladó. Érdeklődni: Agasegy- háza, Kossuth u. 54. , _________ 6459 ÜZ EMKÉPES Warszawa sze­mélygépkocsi kettőéves, fel­újított motorral, lejárt mű­szakival. olcsón eladó. Ja- kabszállás, III. kér. 20. (Ha­lasi út 14-es kilométerkő.) _______________> ‘ . 518 3 ,5 tonnás, billenős, légfé- kes pótkocsi, 2 tonnás mo­toros háztáji kocsi jó ál­lapotban eladó. Gyenes, Páhi, Kispáhi, I. kér. 26. 6433 MTZ 50-es traktor eladó. N Tószeg, Ságvárl út 1/a. 6441 Egyéb adásvétel KARD VIRÁG HAGYMA bor-- dó, sárga, bíborbordó, ró­zsaszín, fehér, tűzpiros 4,— Ft/db. Megrendelhető postán utánvéttel. 30 darabon alul nem szállítok. Joó Sándor, 2941 Acs. Toldi u. 6. 209 BONTÁSBÓL ajtók, abla­kok, deszka, cserép, cserép­léc. gerenda, horogfa, tégla (helyben szállítva is) eladó. Kecskemét, Batthyány u. 19. (Drogéria-udvar.) _______305 BONTÁ SBÓL eladók: geren­dák. parketta, ajtó, ablak. Díjmentes házhoz szállítás­sal csak február 29-ig, bon­tásból tégla kapható. Kecs­kemét, Kisfaludy u. 6—8. Domus , Áruháznál, a volt óvoda. 279 HAZAI gyökeres, kétéves szőlővesszők leszállított áron kaphatók. Kérjen árlapot. Schiszler-szőlőiskola, Solt­vadkert. ____________5558 M ÁRVÁNY sírköveket ve­szek. Halász kőfaragó. Kecs­kemét. Aluljáró.________474 6 ÉVES ló új gumiskocsi­val eladó. Kecskemét, Al- sószéktó 128/1._________6436 GYÖKERES szőlővessző — csemege és bor 8—10 fajta választékban. Kistermelők­nek is megrendelésre fel­ajánljuk. Cím: Kossuth Tsz iroda Csongrád-Bokros. Telefon: 6.____________219 Ü J állapotban levő Vénusz garnitúra eladó. Érdeklőd­ni: Kecskemét, Lánchíd u. 3/a. IV. em. 26. Vasárnap egész nap.____________6452 HASZNÁLT bútor eladó*. Kecskemét, Bethlen krt. 41/a.__________|________6462 8 HÓNAPOS fajtatiszta magyar vizslakutya eladó. Kecskemét, Csóka u. 1. 6455 Vegyes SORONK1VÜL személygép­kocsivezetői tanfolyamot in­dít az ATI kecskeméti isko­lája. Jelentkezni lehet: Kecs­kemét, Villám István u. 12. emeleti irodában._______295 KRES Z-PÓTVIZSGARA eredményesen felkészíti Kondor János, Kecskemét, Halasi u. 13. _______6186 T RABANT-, Wartburg-fő- tengely felújítást, hengerfú­rást garanciával vállalok. Vi­rág Mihály gépműhely. Kecs­kemét, Nap u. 2. (Liliom ut­ca sarok) 195 50 nEgyzetméternel nagyobb alapterületű pin­cét bérelnék Kecskeméten. Dr. Gál János, Kecskemét, Pákozrdi csata u. 14. ______________________6435 N EMET nyelvtanárt keresek alapfokú egyéni tanulás­hoz. Ajánlatot „Esti órák­ban” jeligére a kiadóba kérek.________________3457 SZ OBAFESTÉST, mázolást tapétázást vállalok. Cím: Tavaszi István« Kecskemét, Petőfi Sándor u. 12. II. em, 5.________ 6461 TÖ BB éves gyakorlattal érettségizett gépíró állást változtatna. Városközpont előnyben. Leveleket „Ál­landó munkahelyre” jeligé- re a kiadóba kérek. 6426 MÁJUS 1-től öt " hónapra bútorozott szobát kere­sünk, fürdőszoba-használat­tal, Kecskemétten. Levele­ket „Albérlet” jeligére a kiadóba kérünk. _____ 6430 KÖ ZÜLETEK, magánosok fi­gyelem! Baja városi Tanács V. B. Pénzügyi, Terv- és Munkaügyi Osztálya értesíti az érdeklődőket, hogy 1980. február 26. napján (kedd) 9 órakor nyilvános árverést tart a Baja városi Tanács tárgyaló termében (Baja, Béke tér 1.) a Baja, Sza­muely utca 1. sz., 483 hrsz.) alatti ingatlan bontására. Az érdeklődők ajánlataikat írás­ban Baja, Városi Tanács V. B. Pénzügyi, Terv- és Mun­kaügyi Osztályára 6500 Baja, Béke tér 1. címére küldhe­tik az árverés napjáig, vala­mint írásbeli ajánlatot tehet­nek az árverésen Baja. Sza­muely utca 1. sz. ingatlan bontására. , 114 SPORT-SPORT - SPORT KOSÁRLABDA Biztos KSC-győzelem Kecskeméti SC—Oroszlányi Bányász 85—70 (47—35) Kecskemét, 600 néző. Vezette: Bolgár, Matlári. KSC: Vei key (12), Felföldi (34), Tóth (17), Székedi (17), Kovács (3). Csere: Veress (2), Szeredai. Edző: Kégel Tamás, Oroszlány: Bocs'kor (9), Lupis (6), Krajnyiik (12), Szabolcs (14), Kostyál (2). Csere: Hidasi (7), ^anny (2), Hite (18), Horváth. Edző: Jugovics József. A KSC ‘ csapatában Farkas még mindig nem játszhatott, s Veress is egész hetes betegség után ülhe­tett csak a cserepadra. A 6. perc­ben 15—11 a KSC javára, majd 15—15. A KSC ezután a jól be­gyakorolt váltott védekezésével sorozatban szerezte meg a labdá­kat, s gyors indításokból, vala­mint Felföldi és Velkey pontos dobásaival fokozatosan elhúzott. A 15. percben 32—19, a 19. perc­ben 44—23 volt az állás. A máso­dik félidő elején kissé kiengedett a csapat. Labdaeladások, „ziccer­hibák” követték egymást. A 35. percre 72—56-ra feljött a vendég­csapat, de a hajrában az Orosz­lány már nem tudott tovább ja­vítani. A KSC-iből Velkey nagy­szerű irányító munkájával, pontos dobásaival tűnt ki. Felföldit nem tudták tartani, Székedi nagyszerű Védőmunkájával, s' bravúros lab- daelszedéseivel tűnt ki, Tóth pedig a palánk alatt szerzett értékes pontokat. Az Oroszlány csapatának leg­jobbja Szabolcs volt, bár a hajrá­ban a csereként beállt Hilcz is ügyesen kihasználta azt, hogy a KSC-védők figyelme lazult, s így ő lett a Bányász legeredménye-. sebb dobója. Ifjúságiak: Kecskeméti SC— Oroszlányi Bányász 165—41 (65— 27). Csepel—Bajai SK 98—86 (45—51) Csepel, 200 néző. Vezette: Cziff- ra, Varga. Csepel: Kovalenkó (30), Steier (19), Morgen (6), Székely (14), No­vikov (14). Csere: Megyeri, Hal­mos (8), Kovács (7). Edző: Né­meth László. BSK: Ágfalvi (12), Karácsonyi (18), Szabó P. (8), Gorjanácz (17), Kancsár (8). Csere: Hosszú (15), Pék (8). Edző: Kovács József. A nagy, magassági fölényben lévő Csepel ellen jól kezdett a BSK. Szabó és Gorjanácz ügyesen semlegesítette a 217 cm magas Kovalenkót, s az 5. perctől gyors ellentámadásokkal fokozatosan el­húzott a BSK. Sajnos Szabó P. a 15. percben már kipontozódott, de a BSK így is 31. percen át ve­zetett. Ágfalvi és Karácsonyi lát­ványos kosarakat dobott, s Hosz- szú is igen ponterősnek bizonyult. A hajrában már nem sikerült Ko­valenkó kikapcsolása, s cserejáté­kosokkal is jobban állt a Csepel, mert a BSK csapatából Ikotity és Csanádi is hiányzott. Ifjúságiak: Bajai SK—Csepel 89—73 (39—35). Ld.: Hosszú 30, Varga 20, Szabó 14, Kovács 10, illetve Kovács 30, Juhász 14. A BSK győzelme a tavalyi ezüstér­mes otthonában szép teljesítmény. NB II-ES EREDMÉNYEK Szolnoki MÁV MTE—Kkfházi Vasas 96—25 (46—14) NB II. női. Szolnok. Vezette: Iiável, Szász. Kfh. Vasas: Perdely (3), Lázár (4), Fekete (10), Bajzák (4), Tör­ten (2). Csere: Rácz-Fodor (2),- Fojt, Hajnal, Borbély. Edző: Bódi Tivadar. Szolnoki Olajbányász—Kkfházi Lenin TSZ SK 110—79 (45—40) NB II. férfi. Szolnok. Vezette: Hável, Szász. Lenin Tsz SK: Bódi T. (13), Bódi S. (24), Hevér (24), Nádasdy (6), Csáki (12). Csere: Antóni, Ben- se, Szakónyi, Gondi, Tóth. Edző: Bódi Sándor. K. MFSC—Nyíregyházi TK 79—75 (38—26) NB II. férfi. Kecskemét. Vezet­te: Józsa, Erdélyi. MFSC: Krizsán (8), dr. Beóka (8), Várnagy (14), Ruzsonyi (15), Sümegi (28). Csere: Király (2), Ha­lász, Goldfinger (4), Vezsenyi I. Edző: Vasvári Károly. MA: SAKK Kecskemét város felnőtt egyéni sakkbajnokságának ünnepélyes eredményhir­detése és díjkiosztása: Kecskemét, Sajtóház I. emeleti nagyterem 17 óra­kor. TEKE Megyei női egyéni teke­bajnokság: Kecskemét, MÁV-pálya 15 óra. SPORTHÍREK A csehszlovák ökölvívó-váloga­tott vasárnap 12:10 arányban győzelmet aratott a magyar válo­gatottal vívott második barátsá­gos mérkőzésen, s ezzel elégtételt vett az előző napi vereségért, A lengyelországi Coninban a ^csapatversenyek után egyéni kard­iviadalra került sor. A 96 részt­vevő közül az elsőséget Gedővári Imre szerezte meg holtverseny iután, az olasz Maffei és a szovjet ■Izmajlov előtt. (MTI) TOTÓ A TOTO 8. HETI EREDMÉNYEI 1. Eger—Nyíregyháza 0—0 X 2. Asztalos SE—Lehet SC 2—0 1 3. BKV Előre—Csepel 1—1 X 4. Sabaria—Komló 2—1 1 5. Szekszárd—Haladás 2—1 1 6. Ascoli—Milan 0—0 X 7. Cagliari—Lazio 1—1 X 8. Fiorentina—Bologna 0—0 X 9. Juventus—Torino 0—0 X 10. Perugia—Napoli 1—0 1 11. Atalanta—Pistoiese 0—0 X 12. Parma—Palermo 1—0 1 13. Taranto—Verona 1—1 X +1 BVSC—Budafok c< i d X A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 8. hetr totónyeremé­nyek az illeték levonása után a követ­kezők : 13 -találatos szelvény 22 darab, nyereményük egyenként 88 397 forint. Ezek közül 13 plusz 1 találatos szelvény 8 darab, a nyeremény és a jutalom együtt 169 427 forint. 12 találatos szel­vény 442 darab, nyereményük egyen­ként 2933 Ft. H találatos szelvény 4731 darab, nyereményük egyenként 274 Ft. A 10 találatos szelvények száma 25 147 darab, nyereményük egyenként 77 Ft. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. (MTI) VEGYE IGÉNYBE SZÖVETKEZETÜNK GARANCIÁLIS ÉS GARANCIÁN TÜLI SZOLGÁLTATÁSAIT: Rádió, tv, híradástechnikai cikkek javítása: Szolgáltatóház, Kossuth u. 16. Tel.: 298. Motorkerékpár, robogók javítása: Móra tér 11. Tel.: 226. Gumijavítás, kerék-kiegyensúlyozás: Felszabadulás u. 36. Háztartási kisgép-, varrógépjavító részleg: Szolgáltatóház, Kossuth u. 16. FÉMIPARI SZÖVETKEZET KISKUNFÉLEGYHÁZA, LIGET U. 3. TELEFON: 507, 619, 433, 618. TELEX: 26 445. MAI MŰSOR TELEVÍZIÓ 8.00: Tévétorna (ism.), (színes). 8.05: Iskolatévé. Irodalom (ált. isk. 8. oszt.). Hazámban száműzötten. Radnóti Miklós. 9.00: Óvodások filmműsora. 9.20: Csata fekete-fehérben. 10.05: Magyar nyelv (ált. isk. 2. oszt.). 10.20: Orosz nyelv (ált. isk. 6. oszt.). Panaszkönyv 11.05: Surik, Vászja... és az ige. Pihenés (színes). 12.10: Fizika (ált. isk. 7. oszt.). A nyomás. 14.40: Iskolatévé. Magyar iroda­lom (ism.). 15.15: Magyar nyelv (ism.), * 15.30: 15.55: 16.35: 16.40: 17.00: 17.15: 17.30: 18.00: 18.05: 18.35: 19.05: 19.10: 19.15: 19.30: 20.00: 20.50: Orosz nyelv (ism.),' Fizika (ism.). Hírek. Téli fantázia. Az országos Idegenforgalmi Tanács filmje (színes). Melyiket* az ötezerből? Kisgépek a ház körül. Mindenki iskolája. Föld­rajz. Európa tőkés orszá­gai L Reklám. Kémia — Oxidáció, reduk­ció. Országjárás Európából Ázsiába. A Horizont Szer­kesztőség műsora (színes). Reklám. Tévétorna (színes). Esti mese (színes). TV-Híradó (színes). Napóleon és a szerelem. Angol tévéfilm-sorozat IX/2. rész: Josephine Földalatti történet. Doku­mentumfilm. 22.10: Unokáink is látni fogják. Büszkeségünk, a budai vár. 22.50: TV-Híradó 3. (színes). 2. MŰSOR: 20.00: Fiatalok estje. „Itt nem volt semmi hősiesség ...” Még egyszer a munkamo­rálról. Kb. 20.25: Videó-diszkó. Kb. 21.00: TV-Híradó 2, (színes). Kb. 21.25: Hétköznapi szülők, figyelem! KOSSUTH 8.27: És ha azt mondom ... kö­zép? (ism.) 8.57: Népdalok, néptáncok 9.44: Gyermekversek zenével 10.05: Iskolák — őrsök - bará­tok 10.35: Zenekari muzsika 11.43: Ragtime. E. L. Doctorow regénye rádióra alkalmaz­va VIII. rész 12.35: 12.50: 14.11: 14.43: 15.26: 16.05: 17.07: 17.26: 17.45: 18.15: 19.15: 20.07: Törvénykönyv A Rádió Dalszínháza. Sup- pé: Pajkos diákok. Egyfel- vonásos daljáték Amatőr zenei együttesek felvételeiből A Magyar Rádió esztrád­zenekara játszik Két román író: Liviu Reb­reanu és Mihail Sadoveanu A Szovjetunió népeinek zenéjéből Nyitnikék Az amatőr zenei mozga­lom híradója Fiatalok Stúdiója Filmzene A Szabó család Hol volt, hol nem volt... Mindenki zeneiskolája öt év a harmincötből. Az Esti Magazin különkiadá­sa Borsod megyéből Vass Lajos: Négy gyer­mekjátékdal szólóénekre és kamaraegyüttesre 20.!>5: Nyakig a szökőkútban. Riport 21.25: A Rádió Dalszínházának bemutatója. Pajzán histó­riák II. rész< 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Régi híres énekesek mű­sorából 22.50: Meditáció — a reálpoliti­káról és a voluntarizmus- ról 23.00: Jascha Heifetz hegedül Brooks Smith zongorázik 0.10: Gulyás László: Békési es­ték PETŐFI 8.05: A Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének ének­kara énekel 8.20: Tíz perc külpolitika 8.33: Társalgó. Két óra iroda­lomkedvelőknek 10.33: Zenedélelőtt 12.25: Látószög. Ifjúsági jegyzet 12.33: Melódiakoktél 13.22: Barkácsolóknak 13.27: Éneklő Ifjúság 14.00: Kettőtől hatig ... 18.00: Tip-top parádé 18.33: Beszélni nehéz 18.45: Operettfelvételekből. 19.20: Véleményem szerint. Ne­mes György írása 19.30: Csak fiataloknak! 20.33: Mindenki könyvtára 21.04: Nótacsokor 21.50: „Szállj régi dallam”. Eartha Kitt énekel, Ray Anthony zenekara játszik 22.30: Kellemes pihenést! Szóra­koztató zene éjfélig 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádió 9.30: A zeneirodalom remekmű­veiből 10.20: Operaáriák. Moldován Ste­fánia énekel 11.05: Dzsesszfelvételekből 11.45: Kamarazene 12.25: Szimfonikus zene 13.52: Virág az ajkán. Luigi Pirandello egyfelvonásosa rádióraalkalmazva 14.17: Magyar szerzők hangszer­szólóiból 15.00: Biológia előkészítő egyete­mi felvételi vizsgára 15.30: Üj operalemezeinkből közben: 16.39: Mi a véleményed? Politi­kai vitaműsor 19.05: Az Iskolarádió műsora 19.35: A háborúnak vége. Kardos Lászlóval Kabdebó Lóránt beszélget 20.05: A Drezdai Állami Zenekar hangversenye a Luzerni Zenei Heteken 21.41: Corelli-művek 22.07: Zenei panoráma

Next

/
Oldalképek
Tartalom