Petőfi Népe, 1979. szeptember (34. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-09 / 211. szám

1979. szeptember 9. • PETŐFI NÉPE • 3 A z elmúlt napokban a Hazafias Népfront Országos Tanácsa felhívással fordult az ország lakosságá­hoz, a tanácsokhoz és a tár­sadalmi szervekhez. Az Or­szágos Tanács örömmel üd­vözölte a Bács-Kiskun, Ko­márom és Szolnok megyei települések lakosságának el­határozását, miszerint az MSZMP XII. kongresszusa és ha­zánk felszabadulásának 35. évfordulója tiszteletére település- fejlesztési társadalmi munkamozgalmat indítottak. E nemes kezdeményezést helyeselve a felhívás arra kéri az ország la­kosságát, hogy hasonló vállalásokkal, ezek teljesítésével nyújtsanak segítséget a községek, városok fejlesztésében, szebbé tételében, az életkörülményeket javító anyagi és szel­lemi javak gyarapításában. A társadalmi munkamozgalom elindításával Bács-Kiskun megye lakossága, ismét bizonyította a lakóhely iránti szere- tetét, felelősségérzetét, példamutató összefogását. A falvak, városok lakóinak vállalalásait az elmúlt hetekben mindenütt kibővített népfrontelnökségi üléseken tárgyalták meg, s a fejlesztési elképzelések alapján még konkrétabban megjelöl­ték a legsürgősebb tennivalókat. A Bács-Kiskun megyeiek kezdeményezéséről, a társadalmi munkamozgalom jelentőségéről, a közös feladatok megszer­vezéséről, Farkas Józseffel a megyei népfrontbizottság titká­A MEGYE LAKOSSÁGA ISMÉT BIZONYÍTOTTA A TELEPÜLÉSEK IRÁNTI SZERETETÉT, FELELŐSSÉGÉRZETÉT Országos mozgalom indult Bács-Kiskunból ellátás színvonala, nem utolsósor­ban szólva a rendezettebb, szebb környezetről. — Az idei településfejlesztési versenyfelhívás alapján Bács-Kis­kun megye valamennyi községé­ben, városában a már korábban meghatározott program szerint dolgoznak. Az év elején megtar­tott falugyűléseken, a városrészek lakóbizottságai által összehívott megbeszéléseken a lakosság elha­tározta, hogy társadalmi munká­val miben nyújt majd segítséget. Mindezzel hogyan függnek össze a most tett vállalások? — A XII. pártkongresszus és ha­zánk felszabadulásának 35. évfor­dulója tiszteletére tett vállaláso­kat mindenütt az éves település- fejlesztési tervekre alapozták, te­hát szorosan kapcsolódnak az év elején megfogalmazott felajánlá­sokhoz, ám jelentős pluszt adva ehhez. Interjú Farkas Józseffel bővített elnökségi ülésen részt vet­tem. Különösen emlékezetes volt számomra például a hartáiak meg­beszélésé, amelyen szinte egymás szavába vágva sorolták a helyes ötleteket, kezdeményezéseket, amelyeket összefogással valósíta­nak meg. Sok gondot okoz nekik például a szemét elszállítása. Ezért elhatározták, hogy azokat a mű­anyag zsákokat, amelyekben a műtrágyát szállítják a helyi közös gazdaságoknak, ezután nem égetik el, hanem ezekbe gyűjtik össze a hulladékot. Vállalták azt is, hogy társadalmi munkájuk segítségével jövőre elkészül a tornaterem, amelynek nemrég rakták le az alapját. — A halasiak közül sokan arra vállalkoztak, hogy a városban élő idős embereket rendszeresen tá­mogatják. Kiskunfélegyházán tár­sadalmi összefogással játszótere­ket, KRESZ-parkot alakítanak majd ki. rával, beszélgettünk. — Bizonyára jóleső érzés töl­tötte el, amikor a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának felhí­vásából arról értesült, hogy az or­szágos településfejlesztési társa­dalmi munkamozgalom egyik el­indítója Bács-Kiskun megye. — A népfrontmozgalom egyik alapvető feladata az emberek jó kapcsolatának elősegítése, a kö­zösségi célok megismertetése, a társadalmi összefogás kialakítása és erősítése. Nagy öröm volt szá­momra is, hogy Bács-Kiskun me­gye lakossága ezúttal is példamu­tatóan juttatta kifejezésre a tele­pülésfejlesztési tervek megvalósí­tásában már többször is bizonyí­tott akaraterejét, cselekvőkészsé­gét. — A példamutató összefogással kapcsolatban az előbb nem vélet­lenül használtam az „ezúttal is”- kifejezést, mert Bács-Kiskun me­gyében az éves településfejlesztési verseny mellett hagyománya van annak, hogy a községek, városok lakói hazánk nagy évfordulói, je­les eseményei tiszteletére a szo­kottnál még több, még eredmé­nyesebb önzetlen munkával járul­nak hozzá szűkebb hazájuk fej­lesztéséhez. Csupán utalni szeret­nék a félszabadulásunk 30. évfor­dulója, a párt XI. kongresszusa, a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 60. évfordulója tiszteletére ki bontakozott településfejlesztési munkamozgalmakra, illetve arra a széles körű társadalmi összefo­gásra, amely jelentős mértékben elősegítette az éves, s a középtávú tervekben megjelölt feladatok megvalósítását. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a falvakban, városokban az igényekhez igazod­va ezáltal is javult a lakosság élet- körülménye, a kereskedelmi, egészségügyi, szociális, kulturális — Konkrétan mi az a jelentős többlet? — Sok helyütt pénzzel is mér­hető. Félreértés ne essék, nem le­becsülésként mondom, de talán nem is az értéktöbblet az elsődle­ges. Hanem az. hogy közeledve az év végéhez, a községekben, váro­sokban mindenütt felmérjék a leg­sürgetőbb tennivalókat, s ezek megvalósítására kell a lakosság segítségét kérni. A kibővített nép­frontelnökségi gyűléseken, a la­kosság bevonásával, aktív közre­működésével jó lehetőség nyílt ar­ra, hogy ismét rangsorolják a fel­adatokat, vagyis azt, hogy elsősor­ban milyen területen szükséges a fejlesztés, bővítés, felújítás. Ennek rangsorolása után a népfront, a tanács értelemszerűen ezek meg­valósításához kéri a lakosság se­gítségét. — Kérjük említsen néhány pél­dát. — Sok példát tudnék mondani, az elmúlt hetekben jó néhány ki­— E néhány példából is kitűnik az, hogy a társadalmi munka, amellett, hogy jelentősen csökken­ti a tanács pénzügyi gondjait, egy­úttal sok kivitelezési probléma megoldását is elősegíti. — Megyeszerte példamutató a lakosság ügyszeretete. De társa­dalmi munkájukhoz szakmai, mű­szaki, s egyéb segítség szükséges. — Való igaz. A tanácsok, intéz­mények, vállalatok, szövetkezetek szakmai, műszaki segítsége, a gé­pek, különböző eszközök biztosí­tása nélkül nem várható ered­mény. S természetesen arra is szükség van, hogy a népfront he­lyi bizottságai alapos szervező- munkát végezzenek. Ez is elen­gedhetetlen ahhoz, hogy a jövő év végén a településfejlesztési társa­dalmi mozgalmat értékelve jelen­tős eredményekről adhassunk szá­mot. — Köszönjük a beszélgetést. Tárnái László Tizenöt éve bányásznak Szánkon kőolajat és földgázt Pénteken az esti órákban bensőséges keretek között tar­tották a bányásznapot és ünnepelték az üzem másfél évtize­des fennállását Szánkon a kőolaj- és földgázbányászok. Fend- ler Gyula, a Kőolaj és Földgázbányászati Vállalat szb-titká- rának üdvözlő szavai után Trombitás István, a vállalat igaz­gatója, mondott ünnepi beszédet. Két bányász részesült mi­niszteri kitüntetésben. Biczó Géza fúrómester Kiváló Bá- ^ász címet, Dékány Sándor földgáz-előkészítő pedig a Kiváló munkáért elismerést kapta. Ezenkívül az igazgató tizenkét Vállalat kiváló dolgozója kitüntetést nyújtott még át. • A szanki földgázüzem. (Tóth Sándor felvétele) A Kőolaj- és Földgázbányásza­ti Vállalatnak öt üzeme van az országban, ebből négy a Dunán­túlon, Zala megyében, egy pedig Báes-Kiskunban, Szánk székhely- lyel. A szanki üzem jelentőségét mutatja, hogy egymaga adja ma már a vállalat által kitermelt földgáz csaknem 90, a kőolajnak pedig mintegy 70 százalékát. Itt folyik a feltáró fúrásök 65 száza­léka is. Nem véletlenül került sor tehát külön ünnepségre a szanki olaj­mezőn, ahová 1964. szeptemberé­ben érkezett az első fúróberende­zés a Dunántúlról. Az első .fúrá­sok olyan eredményeket jeleztek, hogy az Országos Kőolaj- és Gáz­ipari Tröszt a dunántúli kutatási kapacitás egy részét Szánkra cso­portosította át. A területi földgáz- és kőolajrétegeinek feltárása azon­ban a dunántúlitól eltérő műsza­ki gondokat is okozott. Ezeket a nehézségeket különböző technoló­giai módosításokkal küzdötték le, miközben a korszerű szeizmikus módszerek alkalmazásával a me­ző földtani modelljét is elkészí­tették. Az elmúlt 15 esztendőben a ter­mészet erőivel vívott küzdelem­ben kitűnő szakembergárda nőtt fel. Szánkon, részben a Dunántúl­ról átjöttek továbbképzésével, részben pedig azokból, akik a he­lyi lakosság köréből verbuválód­tak. Akik az első fúrásoknál még segédmunkások voltak, ma már fúrómesterek, vagy még ennél is magasabb szintű' szakmai beosz­tásban dolgoznak. Közülük nem egy már Irakban is öregbítette a magyar olajbányászok jó hírne­vét. Az első szanki olajkút — az Szk—1-es — 1964. szeptember 19- én kezdett termelni. Azóta nem­csak a kútállomány, a gyűjtőál­lomás- és a termelő terület kiszé­lesítése jellemezte az üzem tevé­kenységét, hanem a termelés tech­nikai, műszaki színvonala is je­lentősen fejlődött. A vagonos olajszállítást is felváltotta a kő­olaj vezetékeken való továbbítá­sa. Az olajjal nagy mennyiségű földgáz is felszínre tört. 1968. el­ső felében elkészült az ideiglenes gázelőkészítő, a második félévben pedig már a kísérleti földgázüzem is. A három évvel később létesí­tett végleges gázelőkészítő rend­szer pedig ima már jelentős mér­tékben járul hozzá a népgazdaság földgáz-szükségleteinek kielégí­téséhez. A szanki üzem kőolaj- és föld- gáztermelését négy mező — a szanki, a kiskunhalas-északi, a tázlári, és a bugaci — adja. Az Alföldön nyert földgáz magas fű­tőértéke, a kőolaj ugyancsak ma­gas fehéráru-tartalma miatt szá­mottevő szerepet játszik az or­szág ellátásában. Természetesen Bács-Kiskun megye is bőségesen részesül az olaj- és földgázterme­lés áldásaiból, hiszen nemcsak Kecskemét, hanem Szánk, Kis- kummajsa, Kiskunhalas lakosságá­nak is egyre tekintélyesebb része vezetékes gázt használ már, és épül a vezeték Bajára is. Az üzemnek mintegy 900 dol­gozója van, zömmel már a helyi lakosság köréből, de még most is sokan járnak át a dunántúli olaj­mezőkről. Egy részük ugyan már áttelepült az Alföldre, de jó né- hányan még hazajárnak. Ma már nem vonattal ingáznak, a vállalat különbusza szállítja őket haza, Zalába, és vissza a munkahelyük­re. Hét közbeni elhelyezésükről a Kiskunmajsán épült munkásszál­láson gondoskodnak. Tervezik egy újabb szálló építését, Kiskunhala­son pedig 500 adagos üzemi kony­ha és étterem létesítését. A taná­csoknak a vállalat az V. ötéves terv időszakában 10 millió forin­tot utalt át - gyermekintézmények fejlesztésére és fenntartására. A dolgozók részére jelenleg 74 lakás épül. A imunkaverseny egyidős Szán­kon az első olajtermelő kúttal. Jelenleg 41 szocialista brigád ver­senyez és a termelésen túl jelen­tős társadalmi munkát is végez­lek a településfejlesztésben. Nagy mértékben járultak hozzá a többi között a szanki sportkombinát lé­tesítéséhez. A Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat szanki üzemének dolgo­zói az elmúlt másfél évtizedben olyan eredményeket értek el, amelyekkel nemcsak Bács-Kis- kunban, hanem az egész ország­ban megbecsülést szereztek önma­guknak. Nagy Ottó HETI KOMMENTÁR A felhasználok igényeihez alkalmazkodva A kertészeti termelés gépesíté­sének eddigi eredményeit és to­vábbi feladatait vitatták meg az elmúlt napokban a hazai és a kül­földi szakemberek. A hároméven­ként megrendezett kertészeti kongresszusnak már másodszor volt házigazdája a szőlő-, gyü­mölcs- és zöldségtermesztéséről híres Bács-Kiskun megye székhe­lye, Kecskemét. A kongresszuson a leglényege­sebb gondokról hangzottak el elő­adások, sőt ezt tükrözték a szak­mai bemutatók is. A tanácskozá­sok vitatkozó jellegűek voltak, ami azért is hasznos, mert számos, ed­dig kevéssé ismert kezdeményezés­ről kaptak tájékoztatást a résztve­vők. A külföldi és a hazai tapasz­talatok összevetése gazdagította a szakemberek ismereteinek tárhá­zát. A korábbi kormányhatározatok alapján hazánkban kialakult a mezőgazdasági gépgyártás egysé­ges irányítása. Ezt követően kidol­gozták a további fejlesztési elkép­zeléseket. amelyben fontos szere­pet kapott a kertészeti termelés gépesítése. Hazánkban ennek kü­lönös fontossága van, hiszen az or­szág szántóterületének mintegy 9 százalékán végeznek kertészeti ter­melést, amely a növénytermesztés termelési értékének csaknem 17 százalékát adja. Az V. ötéves terv időszaka alatt több, mint 280 mil­lió forintot költünk kertészeti be­rendezésekre, amely mintegy hat­van különböző géptípus kialakítá­sát teszi lehetővé. A felhasználók igényeihez iga­zodó fejlesztést a nemzetközi mun­kamegosztás keretében a KGST és az AGROMAS tagországainak együttműködésével oldjuk meg. így tudjuk a rendelkezésre álló szellemi és gyártási lehetőségeket a leggazdaságosabban kihasználni. A kongresszuson megállapítot­ták, hogy a fejlesztési munka csak akkor lehet eredményes, ha a gé­pek, géprendszerek, a technológiák összhangban vannak a mezőgazda- sági termelés lehetőségeivel. A nemzetközi együttműködést tovább kell erősíteni. Erről szólt az a 26 külföldi felszólaló is, akik a szek­cióüléseken kifejtették vélemé­nyüket. Sok még a kihasználatlan lehetőség. Egyre nagyobb szerepet kapnak a munka minősegét, a ter­melékenységet növelő, az emberi beavatkozást csökkentő automa­tikus vezérlő, szabályozó géprend­szerek. A korszerű berendezéseket viszont csak korszerű technológiá­Az OFOTÉRT a korábbi évek­hez hasonlóan az idén is megren­dezi a különböző fotócikkek ked­vezményes őszi vásárát. A szep­tember 10-én, hétfőn kezdődő és 29-ig tartó akcióban mintegy 120 millió forint értékű . fotócikket hoznak forgalomba, egységesen 30 százalékos kedvezménnyel. A vásárban többféle fényképe­zőgépet árusítanak olcsóbban. A Szmena—8 M típusú készülék például 330 forint helyett 231 forintért, a Kiev—4 típusú 2170 forint helyett 1519 forintért, a Pen- tacon—Six tükörreflexes gép pe­dig 7940 forint helyett 5558 fo­rintért kapható. Háromféle diave­títő is olcsóbban kerül forgalom­ba, s a kedvezmény vonatkozik a mozivetítőkre, a nagyítógépekre, a villanólámpákra, valamint va­Alig több mint egy hónap múl­va megkezdődik a fűtési idény. A szezon előkészületeiről, a .tü­zelőellátás jelenlegi és várható helyzetéről • a Belkereskedelmi Minisztériumban tájékoztatták az MTI munkatársát. Az 1979—8!)-as fűtési évadra a felkészülés az idén korán, az áp­rilis 2-án indult kedvezményes tüzelővásárral, kezdődött. Az ak­cióban 266 ezer tonna hazai bri­kettet és 831 ezer tonna hazai szenet vásároltak — 113 millió forinttal olcsóbban —, így több mint egymillió tonna szilárd tü­zelőanyag már a lakosság pincé­jében van. A tüzelőforgalom a korábbi évektől eltérően a bri­kettvásár májusi, a szénvásár jú­niusi befejezése után is élénk maradt, így április—június kö­zött az előző évinél 400 ezer ton­nával több, összesen 2,5 millió tonna tüzelőt adtak el. s ez már mind a fűtési idény ellátását szol­gálta. A kereskedelem a termelőkkel és a szállítókkal közösen nagy erőfeszítéseket tett a rendkívül magas kereslet zavartalan kielé­gítésére. Így például a hazai szénbányászat július végéig 7 százalékkal, 172 ezer tonnával val lehet előállítani. Ezért a ter­vek között szerepel az is, hogy a gyártó vállalatok technikai felké­szültségét jelentős mértékben nö­veljék. A következő ötéves terv legfon­tosabb feladatai közé tartozik, hogy a fejlesztő munka meggyor­suljon, többet törődjenek a piac­kutatással, a gyártó vállalatok és a kereskedelem jobban ismerje az igényeket és az értékesítési lehe­tőségeket. Sokkal hatékonyabbá kell tenni a KGST-n és áz AGRO- MAS-on belül az együttműködést. Hasonlóképpen nagy lehetőségek vannak még a tőkés cégekkel ki­alakult kapcsolatok fejlesztésében. Az új gépek kialakításánál vegyék figyelembe a munkaerő-kímélő és energiatakarékos eljárások beve­zetését. Különösen a komplex gépsorok hiányoznak a szőlő- és gyümölcs- termesztésben egyaránt. Ez utóbbi gépesítésének csak kezdeténél tar­tunk. A kongresszuson legtöbb szó a betakarítás gépesítéséről, a szál­lítás korszerűsítéséről, a válogatás gépesítésének megoldásáról esett. Elismerően szóltak a Kecskemét- szikrai Állami Gazdaságban, a Hosszúhegyi Állami Gazdaságban és az abonyi termelőszövetkezet­ben látott kezdeményezésekről, de megállapították, hogy még sok a tartalék. A megyében 140 ezer kisgazda­ság van. A kisgépellátás gyakorla­tilag nem sokat javult az utóbbi időben. Gyorsabb intézkedéseket várnak, mert ellenkező esetben a kisárutermelés visszaesésével kell számolni. Az AGROTRÖSZT be­jelentette, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben kisgépkölcsönzéssel igyekszik segíteni a háztáji és a kisegítő gazdaságokat. Ebbe a há­lózatba bevonták a kecskeméti AGROKER Vállalatot is. Ez azon­ban csak kezdeti megoldás, több gépről kell gondoskodni, olyanok­ról, amelyek könnyen kezelhetők, praktikusak. Összegezve megállapíthatjuk, hogy a kongresszuson olyan témák szerepeltek, amelyeknek megoldá­sa segíti majd az ágazat gépesítési gondjainak csökkenését, a gazda­ságosabb, hatékonyabb termelés megvalósítását és a hazai mező- gazdasági gépgyártást is. A kong­resszuson részt vett több száz szakember gazdag tapasztalatok­kal térhetett ^aza, amelyek hasz­nosítása elősegíti a kertészeti ter­melést. K. S. lamennyi Forte típusú fekete-fe­hér kisfilmre és fotópapírra is. Nemcsak a felvételek, hanem a kidolgozás eszközeire is adnak kedvezményt. A kisfilmes UPA— 5 típusú táskanagyítógépet pél­dául 1090 forint helyett 833 fo­rintért, a színes nagyításokra is alkalmas Krokús—44 típusú ké­szüléket 2530 forint helyett 1771 forintért árusítják a vásár idején. További előny a vásárlóknak az, hogy az ezer -forinton felüli ked­vezményes fotócikkek OTP-hitel- levélre is megvehetők. Az OFOTÉRT háromhetes ked­vezményes vásárában a szaküzle­teken kívül részt vesznek a Cent­rum áruházak, a megyei kiske­reskedelmi vállalatok és az áfész- ek kijelölt boltjai is. (MTI) teljesítette túl időarányos szállí­tási kötelezettségét. Miután is­mét keresett a tűzifa, a kereske­delem 7 hónap alatt 73 ezer ton­nával többett adott el a tavalyi­nál, ugyanakkor a termelő gazda­ságok 80 ezer tonnával keveseb­bet szállítottak, mint amennyire érvényes megállapodás volt. A megrendelt tüzelő szállítását a kereskedelem csak késedelem­mel tudta vállalni. Június végén például országosan mintegy 275 ezer tonna hátralékban voltak a TÜZÉP-vállalatok, amelyek a ko­rábbi megrendeléseket még a ré­gi áron teljesítik. A vállalatok most is arra törekednek, hogy a szállítókkal együttműködve az eddig nem teljesített tételek a fűtési szezon kezdetére eljussa­nak a megrendelőkhöz. Az év hátralevő részében — amennyiben a termelők hiányta­lanul teljesítik kötelezettségeiket — szilárd tüzelőanyagból meny- nyiségben az igények szerinti ki­egyensúlyozott ellátás várható. Ugyanez nem mondható el a vá­lasztékról, miután az import ké­sedelme miatt a jobb minőségű külföldi szenek kínálata elmarad a kereslettől. (MTI) HÉTFŐTŐL: Kedvezményes fotócikkvásár Fűtési szezon előtt

Next

/
Oldalképek
Tartalom