Petőfi Népe, 1979. augusztus (34. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-04 / 181. szám

Vízi erőművek a Vág folyón Karikatúrapályázat A KISZ kecskeméti Városi Bi­zottsága politika^ karikatúrák ké­szítésére hirdetett pályázatot a 16—30 évesek, illetve az ennél idő­sebbek részére. A cél a karikatú­ra eszközeivel és lehetőségeivel segíteni a közélet iránti érdeklő­dést. A 16—30 évesek kül- és bel­politikai témákról, a 30 éven fe­lüliek az ifjúságról készített raj­zokkal vehetnek részt a versengé­sen, amelynek első díja 1000. má­sodik 800, a harmadik pedig 500 forint — mindkét kategóriában. A nem főfoglalkozású karikaturisták jeligés, 10x20 cm-es munkáikat szeptember 20-ig küldjék be a KISZ kecskeméti Városi Bizott­ságához (6000 Szabadság tér 1/a). A legjobb rajzokból az ifjúmun­kás és szakmunkástanuló napok alkalmából kiállítást rendeznek. 170 HELYES VÁLASZ Bács-Kiskun megyei nyerte a fődíjat Több mint 600 megfejtés érke­zett arra az olvasóp_ályáxatra, amelyet a magyarországi lengyel intézmények és a Központi Sajtó- szolgálat szerkesztősége hirdetett meg a megyei lapok olvasói szá­mára a népi Lengyelország újjá­születésének 35. évfordulója alkal­mából. A lengyel tengermellékre és tóvidékre vonatkozó kérdése­ket 170-en válaszolták meg he­lyesen, s közülük sorsolták ki augusztus 3-án a jutalmakat a bu­dapesti lengyel kulturális köz­pontban. Nyolcnapos Gdynia—Riga—Le­ningrad—Gdynia hajóutat nyert Gaál János (Soltvadkert). Hétnapos lengyelországi üdülést nyertek: Mihály Mária (Nagyka­nizsa) és Barta Zoltánná (Jász­berény). Tárgyjutalmakat és ötszáz fo­rintos vásárlási utalványokat nyertek: dr. Varga Pálné (Szol­nok), Kocsis Anna (Martfű), Kocsis Miklós (Budapest), Holló- sí Tamás (Budapest), Veréb Gézá- né (Tapolca), Papp János (Ajka), Nagy János (Nagykanizsa), Che Guevara brigád (Zalaegerszeg), Varga Károly (Sáska), Szabó Je- nőné (Kecskemét), Németh Anna (Kecskemét), Zolnai Imre (Kis­kunfélegyháza), Balázs Gergely (Kecskemét), Kovács Erzsébet (Bugac), Földes Ágnes (Kecske­mét), Boda Sándor (Kunhegyes), Klopcsik György (Szolnok), Ko- vácsné Sultz Anna (Martfű), Sze­rencsés Hajnalka (Tiszaföldvár), Buckó Mihályné (Szolnok), dr. Balogh Sándor (Tiszaörs), dr. Var­ga Pál (Szolnok), Körmendi Viktó­ria (Szombathely), Balogh Zsuzsa (Répcelak), Kucsics Margit (Kör­mend), dr. Nagy Árpád (Kör­mend), dr. Fehér Zoltánná (Csá­kány doroszló), Bartók Eleonóra (Söpte). A dijakat szeptember 5-én a bu­dapesti Lengyel Kultúrában adják át a szerencsés nyerteseknek. (KS) Szlovákia egyik legszebb, legis­mertebb folyóvölgye a Vág völ­gye, amely egykor táji szépségén kívül szinte csak a leúsztatott tu­tajokról volt híres. A folyó szüle­tési helye a Liptói-medence. Két ágból egyesül, az északi ág, a Fe- hér-Vág a tátrai Csorba-tó alatt, a déli Fekete-Vág viszont az Ala- csony-Tátrában ered. A két ág egyesülése után felveszi a sebes­folyású, bővizű Árvát és a két Tátra között fakadó Túrócot. Zsol­náig kelet—nyugati irányú, majd ott délre fordul, és egyre jobban szélesedő mederben siet a Duna felé. A Vág képe mára jelentősen át­alakult. Bár több természetvédel­mi területet jelöltek ki partjai mentén, számos ipari létesítmény­nyel is gazdagodott. Elkészült a terv a Vág vízi energiájának a hasznosítására is. összesen 12 duz­zasztóművet terveznek a Vág fo­lyása mentén, ebből négy már be is kapcsolódott az ország energia- rendszerébe. Ennek érdekében szabályozták a folyót, nagy részét kőgátak közé szorították, és el­tűntek az egykor oly nevezetes tu­tajok. A duzzasztóművek egyút­tal mesterséges tavakat hoztak létre, van olyan is, amelyen mo­toroshajó közlekedik. A tavak környékét telhiészetesen üdülőte­rületekké alakították ki. A Vág vízi energiája nagyobb, mint a Moldváé, a széles völgyek miatt azonban csak alacsony du;.- zasztógátakat lehet rajta építe­ni. Ezért aztán a Vág vízi erőmü­vei egyenként kevesebb energiát termelnek, viszont több van belő­lük, mint a Moldván. Csehszlo-' vákiában egyébként — amely ví­zi energiában viszonylag szegény ország — jelentős erőfeszítéseket tesznek, hogy a vízi energia ré­szesedését az ország energiaellá­tásából a jelenlegi 9,2 százaléknál magasabbra emeljék. Ezt a célt szolgálja a Fekete-Vágón most épülő hat, egyenként 110 mega­wattos turbinával felszerelt vízi erőmű is. EOQC-konferencia Budapesten Az Európai Minőségügyi Szer­vezet (EOQC) szeptember elején Budapesten tartja 23. konferen­ciáját. Az EOQC végrehajtó bi­zottságának magyar tagja, dr. Sü­tő Kálmán alelnök elmondta, hogy a termékek minőségével foglalko­zó szakemberek körében Európa- szerte egyer növekszik az érdeklő­dés a szervezet tevékenysége Iránt. Jellemző, hogy a tagorszá­gok száma már 22-re emelkedett, tehát három kivételével vala­mennyi európai ország tagja a szervezetnek. Sőt, az EOQC konfe­renciáit mér más kontinensek szakemberei is nagy figyelemmel kísérik. Az a tény, hogy az EOQC Buda­pesten tartja 23. konferenciáját, nagy megtiszteltetés hazánkra nézve, ezen túl kedvező hatással lehet a magyar népgazdaság fej­lődésére, a hazai minőségfejlesz­tési munkára is azáltal, hogy több mint félezer kitűnő külföldi szakember itt cseréli ki értékes tapasztalatait. A budapesti konfe­rencián a minőség ügyét a gazda­7 1------ 5*7 / ■ Az épülő vízi erőmű. (MTI Külföldi Képszolgálat — KS.) A szántóföldön tankolnak a gépek Visszhangra talált a Bács-Kis- kun megyei mezőgazdasági üze­mekben az Agárdi Mezőgazdasági Kombinát és a túrái Magyar— Kubai Barátság Tsz „Takarékos­kodjunk jobban az energiával” című felhívása. Elsőnek a kecs­keméti Magyar—Szovjet Barátság Termelőszövetkezet csatlakozott a mozgalomhoz, s üzemrészenként kidolgozták az energiafelhaszná­lás mérséklésének lehetőségeit. Eszerint mozgó üzemanyagtar­tályok szolgálják ki a földeken dolgozó traktorokat, munkagépe­ket, hogy minimálisra csökkent­sék azok üresjáratát. Hetenként ellenőrzik a gépek fogyasztását, s pontos beállítással előzik meg a pazarlást. A lehetőségekhez mérten élnek a természetes ener­giával. hogy minél kisebb szárí­tási költség terhelje a tárolásra szánt terményeket. Ugyancsak el­lenőrzik a növényházak, állat­tenyésztő-telepek hőmérsékletét, s ügyelnek a túlfűtésre, a feles­leges áramhasználatra. A dunavecsei Béke Termelőszö­vetkezetben az öntözőművek fe­lülvizsgálásával, pontos beállítá­sával kezdték az energiatakaré­kosságot. De a baromfitenyésztő­telepükön is újból értékelik a hő­igényt, s rendszeresen ellenőrzik a felhasználást, hogy az előző év energiafogyasztását ne lépjék túl, sőt csökkentsék. . ságosság és érdekeltség szemszö­géből vizsgálják majd. Ma már ugyanis a jó minőség mellett fon­tos szempont, hogy a termékeket gazdaságosabban, olcsóbban, a ro­hamosan fogyó anyagokból, ener­giából kevesebbet felhasználva ál­lítsák elő. Ugyanakkor közvetett igény például a termékek környe­zetállósága, működtetésük, haszná­latuk során pedig a biztonság, a környezetvédelem. Hazánk az 1957-ben alakult szer­vezetnek 1966 óta tagja, s az EOQC több munkabizottságának munkájában tevékenyen részt vesz. Most a szeptemberi buda­pesti konferencia megrendezésére készül, amelyen .120 előadás hang­zik majd el a termékek és a gyár­tási folyamatok minőségszabályo­zásáról, az állami és társadalmi szervezetek minőségügyi szerepé­ről, valamint a szolgáltatások mi­nőségének fejlesztéséről. N. O. : I Nagyon kérem a Magyar Televízió munkavé­delmi felelősét, Álljon már a sarkára a tévé­bemondók, közöttük is elsősorban a férfiak egészségvédelme érdekében. Mert a .kedves asz- szonykák, kislányok, nagylányok segítenek ma­gukon, fiisz' ebben p. női divat — s a férfinéző­igény — is segítségükre van. Például egy váll- pántos könnyű ruhácska r— és kész; állják a jupiterlámpák gyilkos melegét. Is. No de szegény férfitársaink, akiket — ezt már senki se vitatja \— szintén családtagokként sze­retünk! Hát az borzasztó, amit a tévénéző ma­gyar társadalom szeme előtt ki kell bírniuk! A vacak nyakkendő miatt. Hiszik, nem hiszik, de mióta' ez a felbőszült kánikula tart, családjaink képtelenek emlékezni arra, mit is láttak-hallottak ,a híradóból. Mert egyszerűen nem tudnak odafigyelni. Hanem azt lesik szorongva, ugyan mikor kap infarktust a bemondó, aki rendkívül tiszteletre méltó önfe­gyelemmel i mondja-móndja, ami kötelességéül előíratott, s iközben facsarja, nyövi, csordítja a hőség. Egy ország népe nézi-hallgatja őket különböző műfajú gatyára vetkőzve, szőnyegen, fotelban el- és szétnyúlva. S hiába van tárva-nyitva min­den ablak, még csak nem is lebben a levegő. Pihegünk, fővünk saját rosszul felfogott lenünk­ben, pedig csupán a legeslegszükségesebb fecnik vágynak rajtunk, és — mondom — szinte a sza­bad esti égbolt csüng be hozzánk, mégis alig élünk. Már annak is örülünk, ha egy-egy min­denre elszánt szúnyog után kell legyinteni, mert olyankor mégis mozdul mellettünk a lég. S hiába szól a bemondó férfitárs a legékesebb magyar nyelven sandinistákról, Libanonról, az olasz kormányválságról, metán rém izgalmas ta­I lajfúró-vetélkedőről, nekünk ugyan beszélhet. Az égadta egyvilágon semmit nem fogunk fel be­lőle, mert valamennyiünket a legmélyebb részvét tart fogva. — Nézd, a szerencsétlennek már az ingnyakdt nyaldossa a verejték! — Mióta gyöngyözik szegénynek a homloka! — Hogy csiklandozhatja iaz a folyton nagyob­bodó izzadságcsepp az arra hegyén! — Hát még az a vízpatak, tárni a két füle előtt szaladozik! És így tovább — csupa, csupa felkiáltójeles szánakozások. Hogy miért van erre a koszos nyakkendőre szükség ekkora nyárvíz idején?! Miért nem juthat valakinek osztályrészül egy kis szabad nyakfelület, amit nyakkendő nélküli, ki­hajtót gallérú ing biztosítana, — zakótlanságról nem is beszélve —, csak mert tévébemondó? Esküszünk, nem tértjük ezt a „magyar Vikto­riánus-korabeli" embertelen illemelőírást. Vagy kire-kire rá van bízva, iköt-e nyakkendőt, visel-e zakót a kamera előtt? De, ,akkor is, alig tudja elhinni az ember, hogy jókedvvel teszi, ha nyak­tőig begombolkozva, bekötve ül oda elénk. Ta­lán valami „jópont” jár érte azoknak, akik tűrik ezt a ímegipróbáltatást? Aminek a látványából viszont mi nem kérünk, mi — tévénézők és hall­gatók. Mert mint mondám, ez éppen a lényegről te­reli el a figyelmünket. Hosszú idő óta csak felü­letes értesüléseink vannak a tévéhíradóból, mert romániai olajcirkusznál, Sínai-félszigetnél fonto­sabb számunkra az előttünk szenvedő honfitár­sunkkal való, ha tetszik, ha nem. — szánakozó együttérzés... Nefn tehetünk róla, de mi már ilyenek vagyunk. Le a nyakkendővel o bemondók ingéről!... Ha azt akarják, hogy arra figyeljünk, amiről tá­jékoztatni szeretnének bennünket. • Tóth István NAPTAR 1979. augusztus 1., szombat Névnap: Domonkos. Napkelte: 4 óra 25 perc. Napnyugta: 19 óra 15 perc. Holdkelte: 15 óra 50 perc. Holdnyugta: 0 óra 30 perc. IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: időnként megnövekvő felhőzeti néhány helyen záporral, zivatar­ral. Többféle megélénkülő, időn­ként megerősödő nyugati, észak- nyugati szél. Meleg, marad az idő Legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet: 15—20, legmagasabb nappali hőmérséklet: 28—33 fok között. A Balaton vizének hőmér­séklete Siófoknál tegnap 11 óra­kor 25 fok volt. (MTI) A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: augusztus 2- án t* középhőmérséklet 26,5 (az 5Ó éves átlag 22,4), a legmagasabb hő­mérséklet 34 Celsius-fok volt, a nap 13 órát sütött. Tegnap reggel 7 óra­kor 23,1, 13 órakor 32,1 Celsius-fokot mértek, a reggeli legalacsonyabb hő­mérséklet 18,2 Celsius-fok volt. — Befejezték a meggy és a kaj­szibarack szedését a mélykúti Le­nin Termelőszövetkezetben. A nyolcvanhét hektárról harminc nap alatt takarították be a ter­mést. összesen 41,5 vagon megy- gyet szedtek, 18 százalékkal töb­bet a tervezettnél. — KÉK TÚRA. Rockenbauer Pál szerkesztő-rendező és Szaba­dos Tamás operatőr 75 napos gya­logtúrára indult a napokban. 1300 kilométert tesznek meg az or­szágos kék túra útvonalán; útjuk- ról 13 részes sorozatot készítenek Nagymilictől Velemig. A nagy turista hírében álló színművész, Sinkó László is részt vesz a tú­rán, ő lesz a film narrátora. — Negyven hektáron felszín alatti öntözőtelep építése áR be­fejezés előtt a Kiskőrösi Állami Gazdaságban, Ökördiben, az új te­lepítésű almaültetvény alatt. Ti­zenkilenc hektáron csepegtető rendszerű öntözőművet építenek a tabdi őszibarackosban. — Gombatermesztés erkélyen. Gombaalapanyag-előállító tele­pet hozott létre a lajosmizsei áfész. A helyi ipari szövetke­zet hulladékanyagát, cirokszárat oltanak be szaporítóanyaggal, ezt a termőtestet értékesítik tovább- termesztésre szakcsoportoknak, nagyüzemeknek. Gondoltak a kis­termelőkre is, szeptembertől már árusítják a gombacsírával beoltott nyárfarönköket. Előnyük, hogy éppen a zöldségtermelés „holt” idényében teremnek s kis helyen, akár egy erkélyen is elhelyezhe­tők. Két hét múlva mintegy há­rom hónapon át friss gombát szedhet róluk a háziasszony. — Diétás tej előállításán dol­goznak a szakemberek. Az eljárás lényege, hogy enzimmel elbontják a tejcukrot, amelyre az emberek 15—20 százaléka érzékeny. Bár a tej valamivel édesebbé válik, de azok is fogyaszthatják, akik ed­dig nem ihatták az egészséges italt. — A bajai tsz-szövetség taggaz­daságaiban 35,2 ezerre nőtt az anyajuhállomány, ami 8,7 szá­zalékkal több, mint egy évvel ko­rábban. Ennél is gyorsabban emel­kedett a bácskai és Duna melléki szövetkezetekben az összes juh­állomány — 16,1 százalékkal —} amely elérte a 81,9 ezer darabot. A juhhús értékesítése ezalatt 28,4, a gyapjúé pedig 6 százalékkal emelkedett. HALÁLOS SZURKÁLÁS BAJÁN Súlyos közlekedési balesetek Tragikus családi dráma játszó­dott le csütörtökön este 7 és 8 óra között Baján, a Német utca 8. szám alatti házban. Kiss Antal 37 éves. Baja, Dózsa György út S3, szám alatti lakos élettársát, Schmidt Istvánná, 37 éves, ugyanottani lakost egy régebbi férfi ismerőse, Mann Mihály, 37 éves, Baja, Német utca 8. szám alatti lakásán találta meg. A ma­gával vitt 25 centiméter hosszú­ságú konyhakéssel először élet­társa bal alsó karját sebesítette meg, majd az asszony segítségére siető Mann Mihályt mellbeszúrta. A szerencsétlen férfi röviddel ezután meghalt. Kiss élettársával együtt eltávozott a lakásból, ám a kést egy , ház udvarába dobta. A rendőrség rövid idő alatt el­fogta Kiss Antalt, akit ember­ölés bűntette elkövetésének ala­pos gyanúja miatt letartóztattak. Csólyospáloson Kiss János 22 éves, Csólyospálos, Felsőpálos 57. szám alatti lakos mezőgazdasági vontatóval közlekedve, szabályta­lanul hajtott fel a szilárd bur­kolatú útra, ahol nem biztosított elsőbbséget Tari Ferenc csólyos- pálosi kerékpárosnak és össze­ütköztek . Tari Ferenc súlyosan megsérült. Szalkszentmárton határában Kalászi Ferenc 28 éves, Duna- vecse, Damjanich utca 10. szám alatti lakos motorkerékpárjával nagy sebességgel közlekedett, az egyik kanyarban kisodródott, le­tért az úttestről, s egy jelzőtáb­lának ütközött. A motorkerék­pár utasa, Kalászi Ferencné, sú­lyosan megsérült. itiskunmajsán, a Tanácsköztár­saság útja 76. számú ház előtt Tóth Józsefné 38 éves, Kiskun- majsa, Rákóczi út 66. szám alatti lakos kerékpárjával nem adott elsőbbséget a motoron közlekedő Horváth Lajos üllési lakosnak, és összeütköztek. Tóth Józsefné súlyosan, Horváth Lajos köny- nyebben megsérült. Kecskemét és Agasegyháza kö­zött Faragó Gábor 18 éves, Bal- lószög, III. kerület 19. szám alatti lakos motorkerékpárjával neki­ütközött «z előtte kivilágítatlan kerékpárral haladó Hetényi Ist­ván 52 éves, Kerekegyháza, Fa- ludúlő 71. szám alatti lakosnak. Mindkét jármű vezetője a föld­re zuhant, és megsérült. Hetényi István ittas állapotban volt G. G. Forgalomkorlátozás, útlezárás A KPM Közúti Igazgatósága és a MÁV Pályafenntartási Főnök­sége az 55-ös számú úton lévő ba­jai Duna-hidat augusztus 7-én, 8-án, 9-én és 10-én naponta 0 órá­tól 3 óráig és 4 órától 4,30 óráig lezárja. A megkülönböztető jel­zést használó gépjárművek és gyalogosok az útzár ideje alatt is közlekedhetnek. A javasolt kerülőút a Duna melletti főutak igénybevételével a dunaföldvári Duna-híd. Az útzárra a hídon végzendő javítási munkák elvég­zése céljából van szükség. Kecskeméten vasárnap rende­zik meg az Aranyhomok autós túraversenyt. A verseny lebonyo­lításának ideje alatt reggel 6 órá­tól délután 3 óráig teljes széles­ségben mindkét oldalon, lezárják a Rákóczi utat. A rendőrség kéri a gépjármű-tulajdonosokat, hogy járműveiket a verseny megkez­dése előtt távolítsák el az úttest­ről. Az autábuszközlekedés tere­lő utakon bonyolódik le. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottóigaz- gatóság közlése szerint a Nyír­egyházán megtartott 31. heti lot- íóisorsoláson a . következő nyerő­számokat húzták ki: 3, 5, 31, 74, 90. — Augusztus 25-ig lehet jelent­kezni a bajai Bereczki Máté Ker­tészeti Szakközépiskola levelező tagozatának ősszel kezdődő álta­lános (mind a négy kertészeti ágazatot felölelő), érettségit és középfokú kertész végzettséget adó képzésére, amelyen a nyolc általános elvégzettek vehetnek részt. — HOLNAP SZÁMHÁBORÚ! A kecskeméti gyerekeket holnap a Csalánosi parkerdőbe várja a városi párt- és KISZ-bizottság a nagyszabású számháborúra. A Megyei Művelődési Központ elöl reggel 3/4 kilenckor indul busz, amely vissza is hozza a küzdelem után a gyerekeket. A parkerdő­ben pedagógusok irányítják a számháborút. — Információs szolgálatot szer­veztek januárban a kiskunhalasi kisiparosok. A megye hat körzeti csoportja kéthavonta kölcsönösen tájékoztatást ad a területén levő anyagkészletekről és -hiányokról. A szolgálat segítségével jobban megszervezik a mesterek ellátását. — Új kutat fúrattak Csávolyon, százötvenezer forintért. Azért volt szükség a kútra, mert a három meglevőből csak egy működött. A gondokat jövő nyáron egy víz­tároló glóbusz oldja meg. Közben nyolcszáz méteres vízhálózat-bő­vítésre is sor került: 28 tsz-tag új házába vezették be a vizet. MŰSOR: MOZI 1979. augusztus 4.: KECSKEMÉT VÁROSI: Fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor! TRANSZ SZIBÉRIAI EXPRESSZ Színes, magyarul beszélő szovjet film KECSKEMÉT ARPÄD: Fél 4 háromnegyed G és 8 órakor! A TANÜ II. helyárú! Színes magyar film MESEMOZI: Háromnegyed 6 órakori FARKAS ÉS A KISGIDAK Színes, magyar mesefilm-összeállftás STÜDIOMOZI: 8 órakor! ŰRI MURI Magyar film FILMMÚZEUM: Este 10 órakor! BONNIE ÉS CLYDE Amerikai film PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Klskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszlnger András igazgató Szerkesztőség. Kiadóhivatal: Keéskemét, Szabadság tér 1/a. 6001 Telefon: 12-619, 12-516 (központi) .* 11-709. Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 30,— forint, negyedévre 90,— forint, egy évre 360.— forint. Készült a Petőfi Nyomdába» ofszet rotációs eljárással? Kecskemét. Külső-Szegedi út 6. 6001 | Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133—235X ■HBm MWWBH I Minek a nyakkendő?

Next

/
Oldalképek
Tartalom