Petőfi Népe, 1979. július (34. évfolyam, 152-177. szám)

1979-07-29 / 176. szám

PETŐFI NÉPE Ifjúsági gyorsíró­világbajnok: Fekete Erika Július 20-tól 26-ig rendezték meg Belgrádban a gyorsírók és gépírók világbajnokságát. Mindkét ágon két-két kategóriában mérték össze tudásukat a világ legjobb­jai: a mester és a gyakorló fokon. Ez utóbbi kategóriában a gyors­írók között szenzációs siker szüle­tett, az ifjúsági korúak első öt helyét magyarok szerezték meg. Külön öröm, hogy köztük vannak Bács-Kiskun megyeiek is. Ifjúsági gyorsíró-világbajnok Fekete Erika, a megyei tanács személyzeti osztályának 19 éves adminisztrátora lett, aki már februárban elkezdte az edzést dr. Saskői Ernőné szaktanár irányí­tásával. Az ötödik helyet Kürtösi Ágnes, a tizediket Herbály Tibor szerezte meg, ők a kiskunfélegy­házi szakközépiskolában az idén érettségiztek. Herbály Tibor a gépíró-világbajnokságon — me­chanikus gépen — a kilencedik helyen végzett. Ami a magyar versenyzők sze­replését illeti, minden okunk megvan a büszkeségre, ugyanis dr. Ulbricht Sándorné Varga Er­zsébet, a NIM dolgozója a mes- terfokúak bajnokságán villany­írógéppel megvédte világbajnoki címét, gyakorlatilag behozhatat­lan előnnyel. Szőttesvásár IVÍo délelőtt hét és tizenkét óra között országos szőttesvásárt tar­tanak Lakiteleken, a Tőserdőben. A Holt-Tisza partján az ország legkülönbözőbb tájairól érkezett népművészek árusítják portékái­kat. Délelőtt kilenc órától bábo­sok, citerások, népi mesemondók szórakoztatják a vásár közönsé­gét. A szabadtéri színpadon be­mutatkozik a Tanyaszínház, és a pozsonyi bűvészegyüttes is. Furcsa rekord A tizenhét éves Patrick Baillie szombaton megdöntött egy furcsa ügyességi rekordot. Borotvahab­bal és vattával kibélelt lepkeháló­jával sikerült elkapnia a legma­gasabb torontói felhőkarcoló, a Canadian National Tower 352 méter magas tornyából ledobott tojást anélkül, hogy az megsérült volna. Az eddigi legnagyobb teljesít­mény egy helikopterről, 182 mé­teres magasságból ledobott tojás elkapása volt. (Reuter) Félreértés A keresztanya féltő óva­tossággal lép a templomba, karján a keresztelendő kis­deddel. — Mi lesz a gyermek ne­ve? — kérdi a lelkész hal­kan. — Ady Endre. — Hogy mondta? — Ady Endre! Mivel ilyenkor sok idő nincs a tanakodásra, a pap gondolatban vállat von, s csorgatni kezdi a kereszvi- zet, e szavak kíséretében: — Endre, keresztellek té­ged — A szertartás után a lel­készt hivatalban kerül sor az anyakönyvezésre. — Szépen fejlett kisfiú — 1 mosolyog a lelkipásztor. — Ez? Hiszen kislány! — Akkor hogy lehet Endre a neve? — Nem Endre, hanem Adiendre. így kötötték lel- kemre a szülők. — Hát ha lány, akkor ta­lán Adrienne? ... — Meglehet. A fene se tud eligazodni a sok mo­dern név közt! — jóba — (Tóth Sándor (elvétele) Vakáció gondokkal Sok szülőnek okoz gondot, hogy a nyári hónapokban hová tegye, kire bízza felügyelet nél­kül maradt gyermekét. Nagyma­ma, ügyeletes családtag nem mindenütt van, a létező város környéki napközis táborok álta­lában zsúfoltak, befogadóképes­ségük véges. Marad a gyerekek egész napos otthonaként: a jó vagy rossz állapotban levő ját­szótér, ahol bizony állandóan számolni kell a balesetveszély- lyel... Van, vagy legalábbis lenne megoldás. Segíthetne például a helyi művelődési ház, a gyer­mekkönyvtár, esetleg az »úttörő­ház. Az elmúlt napokban érdek­lődtünk Bács-Kiskun megye hat városában: hová mehetnek a gyerekek, milyen lehetőségeket kínálnak számukra az említett intézmények? Szerveznek-e rend­szeres nyári foglalkozásokat, kö­tetlen játékos programokat a vá­rosban? A felügyelettel történő nyári foglalkoztatás elsődleges formá­ja: a táboroztatás. Jelenleg több száz Bács-Kiskun megyei kisdiák tartózkodik úttörő-, olvasó- vagy napközis táborokban. A nemrég kibővített, felújított kunfehértói Július 31-e: Petőfi Sándor, halálának napja. Az idén 130 éve, hogy a segesvári csatában kioltot­ták az 1848—1849-es polgári de­mokratikus forradalom és sza­badságharc lánglelkű harcosának, költőjének életét. A kerek évfor­duló alkalmából az elkövetkező napokban számos helyen, így szü­lővárosában, Kiskőrösön is, meg­emlékezésekre kerül sor. Az emlékünnepség ma délelőtt kilenc órakor kezdődik a szülő­háznál, ahol dr. Szabó Gyula, a Hazafias Népfront kiskőrösi Vá- íosi Bizottságának alelnöke mond beszédet. Ezután a városi tanács és a népfrontbizottság, valamint a helyi Petőfi-társaság képviselői helyezik el a kegyelet koszorúit a szülőházat jelölő emléktáblánál. Az ünnepség emlékműsorral zá­• Számháború. úttörőtáborban például százkét tanuló tölti jelenleg nyári va­kációját. Hasonló vagy még na­gyobb létszámúak a sikondai, a kárászi, a balatonberényi, a ba- latonfenyyesi és a dömösi tábo­rok, ahol e hat város gyermekei pihennek, üdülnek. Baján és Kiskunfélegyházán kihasználják a városi parkerdő adta lehetősé­get. A kiskunfélegytháziak példá­ul rendszeresen viszik kirándul­ni napközis gyermekeiket a kö­zeli Tőserdőbe, Csongrádra, és a Kőrös-torkolathoz. A kiskőrösiek megemlékezése hétfőn erdélyi emléktúrával foly­tatódik. A Petőfi-társaság és a kecskeméti IBUSZ-iroda által kö­zösen szervezett, hatnapos útra negyvenhatan indulnak el pano­rámaautóbusszal a szomszédos Romániába, hogy végigjárják a költő életének utolsó állomásait. Először Kolozsvár, majd Maros- vásárhely és Segesvár-Fehéregy- háza nevezetességeivel, az ottani Petőfi-emlékhelyekkel ismerked­nek. Kedden délután megkoszo­rúzzák a költő halálának színhe­lyét jelölő, úgynevezett ispánkúti emlékművet. Az augusztus 4-ig tartó emlék­túra naponta változatos, gazdag programot ígér a résztvevőknek. Egyebek között felkeresik Költőt is. R. M. A gyermekkönyvtárak majd­nem mindenütt teljes „készült­ségben” várják a vakációzó kis­diákokat: olvasódélelőttök, játé­kos foglalkozások, vetélkedők szervezésével. A városi művelő­dési központok — Kiskőrös és Kiskunhalas — kivételével nem nyújtanak semmiféle nyári prog­ramot a gyermekeknek. Informá­cióink szerint az úttörőházak nagy része ezekben a hónapok­ban zárva van, az épületek nyári karbantartása, felújítása miatt. P. E. NDK-beli és román áruk hete az Alföld Áruházban Megkérdeztük, melyik baráti ország milyen termékeivel talál­kozhatunk a közeljövőben az Al­föld Áruházban? Válaszol Szabó Balázs árufor­galmi főelőadó: — Mint bizonyára sokan emlév keznek rá, június 4. és 10. között rendeztük meg a bolgár hetet. Éz volt az idén az első. Most, július 30-án következik az NDK-beli áruk vására, amely augusztus 4-ig tart. Hétmillió forintos készletünk a lehetőségekhez képest széles vá­lasztékot kínál, többnyire azokból az iparcikkekből, amikből itthon gyengébb az ellátás. Plédeket és takarókat nagy mennyiségben kaptunk, de érkezett sok szép gyermekcipő és -csizma, játék, il­letve felnőtt frottírköntös is. A vevők figyelmébe ajánlom még a háztartási — főként konyhai — felszereléseket a kozmetikai, gyermekápolási cikkedet, a fér­fi—női fehérneműket és a kem­pingbútorokat. Augusztus 27-én szeretnénk megnyitni a román termékbemu­tatót. összesen 5 millió forint ér­tékű árut hozunk forgalomba. El sősorban frottír törülközőkből, tréningruhákból, több színű perié himzőfonalakból, hagyományos tüzeléstechnikai cikkekből (sze­neskályhák), háztartási üvegáruk­ból. kiskertekben használatos szerszámokból, műbőr táskákból, gyermek- és férfi fehérneműkből, valámint hús- és májkonzervek­ből áll majd a választék. Végül októberben kerül sor a jugoszláv kereskedelmi napokra. Az akciót szerényebb, csupán egy­millió forintos árualappal bonyo­lítjuk le. Női bőrcsizmákat, koz­metikai cikkeket, háztartási-vegyi • tisztítószereket, autógumikat és ételízesítőket találnak majd a polcokon, pultokon a vásárlók, természetesen — akárcsak eddig — a hazainál valamivel olcsóbb áron. K. F. tu1. JÓ MINŐSÉGŰ TAKARMÁNY • Tavasszal 60 hektár lucernát vetett a hajósi József Attila Tsz szarvasmarha-állománya fehérjetakarmány ellátására. Az évelő pil­langós tavaszi telepítése olyan jól sikerült, hogy első növedékéből hektáronként 20 mázsa kitűnő minőségű szénát tudtak összegyűjteni. Képünkön: nagy teljesítményű géppel vágják a lucernát. (Pásztor Zoltán felvétele) KOSZORÚZÁS KISKŐRÖSÖN ÉS SEGESVÁRON Petőfi Sándorra emlékezik a szülőváros BŐVEBBEN AZ ÁRVÁLTOZÁSOKRÓL Távfűtés, melegvíz-szolgáltatás A távhő- és melegvíz-szolgál­tatás ára átlagosan 40 százalék­kal emelkedik augusztus 1-től. Mit jelent ez a gyakorlatban? A lakás, valamint a lakóépü­let közös használatra szolgáló helyiségeinek távfűtési díja a fűtési idényre számolva — ok­tóber 15-től április 15-ig — lég­köbméterenként az eddigi 13 he­lyett 18 forint lesz; a pótfűtési idényben naponként és légköb­méterenként 10 fillér. Nézzünk egy példát: egy átla­gos lakótelepi lakás nagysága mondjuk 50 négyzetméter. Ez háromméteres belmagasság ese­tén 150 légköbmétert jelent. E- szerint az 50 négyzetméteres la­kás fűtési díja október 15-től április 15-ig 2700 forint. Ha pót­fűtésre kerül sor, ez naponta 15 forint pluszt jelent. A melegvíz-díj a folyamatosan vagy hetenként két alkalommal négy-négy órán át nyújtott szol­gáltatás esetén havonként és köbméterenként 9 forint 30 fil­lér. A lényeg: az új rendelkezéssel egységessé vált a melegvíz-szol­gáltatás elszámolása, megszűnt a lakók száma szerinti számlázás. Az új díjszabás alapjául egy táblázat szolgál, amelyből leol­vasható a lakások nagysága sze­rinti melegvíz-köhméter, illetve az új, havi melegvíz-díjátalány. Ha maradunk az .előbbi példánk­nál: egy 50 négyzetméteres lakás havi melegvíz-díja ezentúl — mi­után egy köbméter meleg víz 9,30 forintba kerül — havonta 83 forint 70 fillér lesz. Az új díjszabástáblázat alap­ján havonta fizetendő melegvíz- díjak: 28 négyzetméter, vagy az 28.1— 35 négyzetméter, 35.1— 44 négyzetméter, 44.1— 53 négyzetméter, 53.1— 62 négyzetméter, 62.1— 70 négyzetméter; 70.1— 85 négyzetméter, 85,1 négyzetméter, vagy efelett alatt 5 köbméter (á: 9,30) = 6 köbméter = 7 köbméter = 9 köbméter = 11 köbméter = 13 köbméter = 15 köbméter = 18 köbméter = 48,50 Ft 55.80 Ft 65,10 Ft 83,70 Ft 102.30 Ft 120,90 Ft 139,50 Ft * 167,40 Ft Ha a fűtés-, illetve melegvíz­szolgáltatás egymást követő két vagy több napon át szünetel, a fogyasztót a szünetelés időtarta­mára a fűtési díjból naponként és légköbméterenként 10 fillér; a melegvíz-fogyasztásnál pedig naponként és a melegvíz-köb­méterenként 31 fillér díjmérsék­lés illeti meg. Ha pedig a lakás belső hőmérséklete, illetve a meleg víz hőmérséklete egymást követő két vagy több napon át nem éri el a rendeletben meg­szabottat, a fogyasztót arányos díjmérséklésben kell részesíteni. NAPTÄR 1979. július 29., vasárnap Névnap: Márta Napkelte: 4 óra 17 perc. Napnyugta: 19 óra 23 perc. Holdkelte: 9 óra 30 perc. Holdnyugta: 21 óra 50 perc. IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: időnként megnövekvő felhőzet, egy-két helyen zivatar. A több­felé élénk, helyenként erős északnyugati, északi szél kissé mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10, 15 fok, legmagasabb nappali hőmérsék­let 24, 28 fok között. (MTI) — Lázár György, a Minisz- • tertanács elnöke megkezdte évi rendes szabadságát. (MTI) Miniszterek A HÉT-ben A Televízió politikai hetilapjá­ban, A HÉT-ben vasárnap este 19 órai kezdettel a fogyasztói árin­tézkedésekkel kapcsolatos közér­dekű kérdésekre válaszolnak a műsor vendégei: Faluvégi Lajos pénzügyminiszter, Sághy Vilmos belkereskedelmi és Trethon Fe­renc munkaügyi miniszter. (MTI) — Számháború a Csalánosban. Egy hét múlva a kecskeméti Csa- lánosi parkerdőben a városi párt­ós KISZ-bizottság szervez szám­háborút a megyeszékhely gyere­keinek. Az autóbuszok a Megyei Művelődési Központ elől több fordulóban szállítják ki az érdek­lődőkéi, akiket a Csalanosban pe­dagógusok irányítanak majd. A létszámtól függően több csapat is versenyzik a parkerdőben jövő vasárnap. — Másodszori helikopteres per­metezéssel sikerült visszaszoríta­ni a pesti szúnyogokat. A MÉM repülőgépes növényvédő szolgá­latának gépje a Római-partnál, az óbudai szigetnél és a Duna pesti oldalán indított támadást a szú­nyogok ellen. Még kétszer irtják az apró vérszívókat: augusztus 3-án és 17-én. — Eredményes a közművelődés a bácskai és Duna melléki közös gazdaságokban. Ennek egyik oka az, hogy sok a középr, illetve fel­sőfokú végzettségű szakember: 43. illetve 32 százalék az arányuk. A szövetkezetek dolgozóinak több mint egyötöde szakmunkás, akik nemcsak a gépeket működtetik nagy szakértelemmel, de az ön- és közművelődésben is jelentős szerepet játszanak. Elhunyt Fenyvesi Károly Rövid, súlyos betegség után 55 éves korában elhunyt Fenyvesi Károly, a megyei tanács vb me­zőgazdasági és élelmezésügyi osztályának főelőadója. A Köz­gazdaságtudományi Egyetem me­zőgazdasági karán végzett szak­ember a borotai, majd a kecske­méti Állami Mezőgazdasági Gép­állomás főagronómusaként köz­reműködött a mezőgazdaság szo­cialista átszervezésében, a szövet­kezeti gazdaságok nagyüzemi ter­melésének megindításában. Hu­szonkét éven át a megyei tanács vb szakosztályának növényterme­lési főelőadói munkakörében as üzemi növénytermesztés, a vető­mag-gazdálkodás korszerűsítésé­ben, a termelési rendszerek elter­jesztésében szerzett elévülhetet­len érdemeket. Munkájáért több ízben kapott kitüntetést. Temetéséről később történik in­tézkedés. MŰSOR: MEGYEI művelődési központ 1979. július 29. 18 órakor a földszinti előcsarnokban DISCO Belépődíjas Tanyaszínház műsora: Móra Ferenc: Csőszfogadás Diákfurfang (népi komédia) 10 óra Lakitelek, Szabadtéri színpad 14 óra Nyárlőrinc, Szabadtéri színpad 17 óra Izsák, Beck-tanya, Iskola MOZI 1979. Július 29.: KECSKEMÉTI VÁROSI: Fél i, háromnegyed 6 és 8 órakor! FÉLÉNK VAGYOK, DE HÓDÍTANI AKAROK II. helyárú film Színes, magyarul beszélő francia íilmvigjáték KECSKEMÉTI ÁRPÁD; Fél 4, háromnegyed e és 8 órakor! ZORRO III. helyárú film! Színes, magyarul beszélő francia—olasz film MESEMOZI: Fél 4 és háromnegyed G órakor! LOLKA ÉS BOLKA A FÖLD KORUL Színes, magyarul beszélő lengyel mesefilm — Családalapító kedv. Igencsak meghaladja a húszat Kecskemé­ten. a családi ünnepi szertartáso­kat szervező irodán a több héttel előre, szombati napokra bejelen­tett házasságkötések száma. Tegnap például huszonhárom pár mondta ki egymásnak a boldogító igent az anyakönyvvezető előtt. — 114 millió áruvásárlásra. Az év első felében tizenháromezer igénylőnek 114 millió forint áru- vásárlási kölcsönt adott az OTP Bács-Kiskunban. A tavalyinál 7 százalékkal nagyobb összegből 154 millió forint értékű árut vá­sároltak a hiteligénylők. — ötmillió korszerűsítésre. A bajai Vas- és Fémipari Szövet­kezet szociális létesítményekre és műszaki fejlesztésre az elmúlt idő1 ben ötmillió forintot költött. Egyebek között bővítették az öltö­zőt, új karosszériajavító műhelyt állítottak üzembe, és új diagnosz­tikai csarnokot is építettek. — A baleset nélkül közlekedő CASCO-sokat külön is jutalmazza a biztosító. Aki legalább két évig saját hibájából nem szenved, bal­esetet, visszakap a díjból. Tavaly 44,2 milliót, az idén fél év alatt 27,5 milliót utaltak vissza a jól közlekedőknek. LOTTÓ Kedden jutalomsorsolás A Sportfogadási és Lottói gaz- giúóság közlése szerint a 30. já­tékhéten öttalálatos szelvény nem volt. A lottónyeremények a nye­reményilleték levonása után a következők: négytalálatos szelvé­nye 45 fogadónak volt, nyeremé­nyük egyenként 157 066 forint. Hatom találata 4380 fogadónak volt nyereményük egyenként 807 forint. A két találatos szelvények száma 156 295 db, ezekre egyen­ként 28 forintot fizetnek. A kö­zöli adatok tájékoztató jellegűek. * Július 31-én. kedden rendezik a lottó havi jutalomsorsolását. A húzáson a 29. játékhét szelvényei között összesen 1250 nyereményt, — főnyereményként egy Lada 1200 típusú személygépkocsit — sorsolnak ki. összeállították a lottósorsolá­sok következő havi menetrend­jét. Eszerint augusztus 3-án Nyír­egyházán. 10-én Dombóváron. 17- én Hajdúszoboszlón. 24-én Csor­nán. 31-én pedig Balatonszeme- sen húzzák a lottó esedékes heti nyerőszámait. (MTI) PAJTASMOZI: Délelőtt 10 órakor! CIRKUSZ A CIRKUSZBAN 1979. július 30.: KECSKEMET VÁROSI: Fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor) FÉLÉNK vagyok, DE HÓDÍTANI AKAROK II. helyárú film! Színes, magyarul beszélő francia filmvígjáték KECSKEMET ÁRPÁD: Fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakori ZORRO III. helyárú film! Színes, magyarul beszélő francia—olasz film MESEMOZI: Háromnegyed 0 órakor! LOLKA ES BOLKA A FÖLD KORUL STÚDIÓ MOZI: 8 órakor! LEGENDA A VONATON Magyar íilmvigjáték AUTÓS MOZI (Kecskeméten, a Mező Imre úti tanpályán) Minden hétfőn este 8 órai kezdettel! 1979. július 30.: GYERMEKEK A KÖZLEKEDÉSBEN PLÉH BOY HAMM (rajzfilmek) UTAZAS ANGLIÁBAN A GÉPKOCSI TÖRTÉNETE („Az autózás hajnala”) EMLÉKEZETES FORMA AUTÓVERSENY Üzemeltető: az 1. sz. Gépjármű- vezetőképző Munkaközösség 6000 Kecskemét, Csongrádi út 6. PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség. Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 6001 Telefon: 12-019. 12-516 (központi): 11-709. Telexszám: 2G 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 30.— forint, negyedévre 90.— forint, egy évre 360.— forint. Készült a Petőfi Nyomdába! ofszet rotációs eljárással. Kecskemét. Külső-Szegedi út 6. 6001 Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133—23SX t

Next

/
Oldalképek
Tartalom