Petőfi Népe, 1979. július (34. évfolyam, 152-177. szám)

1979-07-31 / 177. szám

- be ti-1''0 VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXIV. évf. 177. szám. Ára: 1,20 Ft 1979. július 31. kedd ACZÉL GYÖRGY FOGADTA A KÜLDÖTTSÉGEK VEZETŐIT Nemzetközi szeminárium Budapesten a gyermekek helyzetéről, neveléséről A gyermekek helyzetének jobbításáért, jogaik érvényesí­téséért folytatott küzdelem elválaszthatatlan a társadalmi haladásért vívott harctól. Ahol kizsákmányolás van, meg­csorbulnak az emberhez méltó élet jogai, ahol létezik a gyar­matosítás, ott hiányzik a nemzeti függetlenséghez való jog, ahol fajgyűlölet van, ott lábbal tiporják a gyermeki élet jo­gait is — fogalmazták meg tegnap a DÍVSZ székházában, Földünk négy kontinensének 34 országából érkezett küldöt­tek az európai gyermektalálkozó nemzetközi szemináriumán. A gyermekeknek békére, barátságra, szolidaritásra nevelésé­vel foglalkozó tanácskozás második munkanapján részt vett Szűcs Istvánné, a Magyar Üttörők Szövetségének főtitkára és Kovács Jenő, a KISZ KB titkára is. A haladó és demokratikus gyer­mekszervezetek képviseletében több felszólaló figyelmeztetett ar­ra, hogy a nyomor, a társadalmi igazságtalanságok ellen folytatott egységes harc az egész emberiség és személy szerint minden ember kötelessége. Senki számára nem lehet közömbös, hogy a jövő lel­kesítő programot ad-e a mai leg­ifjabb generációnak, vagy ellen­kezőleg, taszító perspektívátlan- ságot fog számukra jelenteni. Az iparilag fejlett európai tő­kés országokban napjainkban is egymás mellett él a bőség és a nyomor — fogalmazta meg több felszólaló. Az alacsony jövedel­műek gyermekei nem jutnak megfelelő iskolázottsághoz. A nö­vekvő munkanélküliség, a társa­dalomban létező „elidegenedés” a környezet hatására növekszik az erőszak, a fiatalkori bűnözés. A gyermekek életérzésében is mind­inkább meghatározó a bizonyta­lanság. A hozzászólások színes képet rajzoltak a különböző országok­ban élő, tevékenykedő gyermek- szervezetek sajátos feladatairól. Valamennyien kitértek arra, hogy egyetlen haladó szervezet sem hagyhatja figyelmen kívül, hogy a legsúlyosabb gondokkal a fej­lődő országokban élők küszködnek. Erősíteni kell a politikai, erkölcsi és anyagi támogatást, s nemcsak a gyermekévben — hangoztatták. Azért, hogy csökkenjen a gyer­mekek nyomora, a csecsemőha­landóság, javuljon egészségügyi ellátásuk, s emberhez méltóbb körülmények között nőjenek fel. — A gyermekekkel már kisdiák korukban meg kell ismertetni a Földünkön zajló nemzetközi ese­mények lényegét — fűzte hozzá Vasile Gisculescu-Angheliu, a Román Űttörőszövetség szervező bizottságának vezetője. Arra van szükség — mondotta —, hogy már gyermekkorukban el tudják határolni a jó, nemes törekvése­ket a reakciós érdekektől, s hogy a gyermekszervezetek is követke­zetesen támogassák a béke ügyét. Alevtyina Fedulova, a Lenin ne­vét viselő Össz-szövetségi Pionír Szervezet elnöke elmondta: a Szovjetunióban 506 ezer óvodai és (Foeytatás a 2. oldalon.) A HÉT VÉGÉN: HÁZGYÁR - HÁZGYÁR - HÁZGYÁR Ifjúsági találkozó Szelíden Szelídről nemcsak a tó jut a Bács-Kiskun megyeiek eszébe, hanem az az ifjúsági találkozó is, amelyet majd’ egy évtizede augusztus első szombat-vasárnap­ján rendez meg a KISZ Bács- Kiskun megyei és Kalocsai járási, városi Bizottsága. Ez a két nap jelentős eseménye a megye ifjú­sága mozgalmi életének, és nem­csak azért, mert a találkozók mindig politikus tartalommal te­lítettek. Jó alkalom ez arra is, hogy módszereket, ötleteket cse­réljenek, egy-egy témáról vitá­ban köszörült érvekkel fejtsék ki véleményüket a fiatalok. A találkozó összefoglaló jelsza­va az idén is: antiimperialista szolidaritás, béke, barátság — a rendezők ezzel is hangsúlyozni kívánják korunk fiatalságának legfőbb tennivalóját. Újdonság, hogy bizonyos fokig országos is lesz a rendezvény, tekintve, hogy péntek délutántól kezdve Kalo­csán tartják az ifjúsági klubta­nácsok tanácskozását, ami a Sze­lidi-tó partján fejeződik be. Az előzetes tervek szerint a klub­mozgalom országos helyzetéről, a KISZ és a klubhálózat együtt­működéséről, és más témáról hangzanak el előadások, amelye­ket szekcióülések követnek. Szombaton délelőtt a Szelidi- tónál a megye KISZ-szervezeteinek képviselői, Ifjú Gárda-tisztségvise­lői, — dr. Bodó Lászlónak, a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola tanárának irányításával — a ha­zafias honvédelmi nevelés Idő­szerű kérdéseiről cserélnek véle­ményt. Délután az elvek a gya­korlatban bizonyosodhatnak be, amikor is Edzett ifjúságért cím­szóval összetett honvédelmi ver­seny kerül sorra. Este kellemes meglepetés vár a fiatalokra — a Fonográf együttes ad koncertet a tóparton. Vasárnap — a szokásoknak megfelelően — pol-beat műsorral kezdődik a program, majd politi­kai nagygyűlésre kerül sor. ame­lyet ismét pol-beat-műsorszámok követnek. Boros Lajos, Rév Ta­más, Jose Antonio Tamayo, a Viktor Jara együttes, és minden szelidi találkozó résztvevője, Dinnyés József énekéi. 11 órakor légiparádé kápráztatja el a részt­vevőket, műrepülők, ejtőernyősök,- helikopterek, szárazföldi harcesz­közök mutatkoznak be. Délután nyitott színpad várja mindazokat, akik műsorukkal a publikum elé kívánnak lépni. A KISZ megyei bizottságán elmond­ták, hogy azokat a fiatalokat, öntevékeny művészeti csoportokat várják, akik úgy érzik, hogy az összeseregletteknek maradandó élményt tudnak nyújtani produk­cióikkal. Bábszínház, sakkszimul­tán, táncház, rajkózenekari koncert egészíti ki a kora esti műsort. Remélhetőleg e vázlatos felsoro­lásból is kitűnt:, jól megszerve­zett, élményekben gazdag két nap vár a fiatalokra a hét végén Sze­líden. Egyes becslések szerint az idén is legalább húszezren töltik a szombat-vasárnapot a tópar­ton B. J. Népzenei est, szőttesvásár a Tőserdőben A „Népzene a tábortűznél” a lakiteleki művelődési ház kezde­ményezésére indult, tíz évvel ez­előtt. Részint nekik is köszönhe­tő, hogy a népdaléneklés, a cite- ramuzsikálás azóta mozgalom méretűvé terebélyesedett a járás­ban, s hogy a tőserdei Holt-Tisza- part a legjobb Bács-Kiskun me­gyei együttesek találkozójának színhelyévé vált. Az elmúlt hét végén megren­dezett tizedik találkozón azonban már nem csak megyénkbeli, de határainkon túli — Csehszlová­kiából érkezett — kitűnő együtte­sek is szerepeltek, így például az aranykoszorús zsérei Magyar Kó­rus, és az Ipolysági „Csemadok” együttes. Ám nem csupán a fel­lépő csoportok köre bővült. A népzenei profil megtartása mel­lett először vállalkoztak a népi díszítő, tárgyformáló művészetek népszerűsítésére. A vasárnapi or­szágos szőtt es vásárra érkezett népművészek szebbnél szebb por­tékákat, egyedi darabokat — pa­tyolat blúzokat, színes szőttese­ket, gyapjú falvédőket, szalago­kat, vászonzacskókat, kékfestő anyagokat — kínáltak, igaz, bor­sos áron ... (Kár, hogy a műsor­füzet szerint részvételüket jelző népművészeknek csupán fele ér­kezett meg, s így a választék is jóval kevesebb volt.) A szombat esti „Népzene a tá­bortűznél” című műsör ban, a sza­badtéri színpadon több nagy hírű együttes lépett fel. A legnagyobb közönségsikert az Érdről érkezett székely mesemondó, Kóka Rozália aratta. Ízes, tréfás bukovinai tör­téneteit a kitartó közönség az egyre hűvösödő idő ellenére fél tizenegyig hallgatta. A szombati rendezvény Marosi Júlia népdal­énekes vezetésével, közös ének­léssel ért véget. P. E. • Marosi Júlia népdalénekes és Kóka Rozália mesemondó zárta a „Népzene a tábortűznél” szombat esti rendezvényt. • Kelendő a tiszakécskei kékfestő portékája. (Straszer András felvételei.) A tervezettnél több lakást készítettek A Bács megyei Állami Építő­ipari Vállalat ipari főmérnöksé­gének vezetőjétől, Fáy Ferenciül kértünk tájékoztatót első félévi tevékenységükről. — Jelentős túlteljesítéssel zár­tuk az év első felét — mondta. — Ipari üzemeinknek az idén a terv szerint 920 millió forintos ter­melési értéket kell előállítani, de várhatóan elérjük a 960—990 mil­lió forintot. Június végéig 430,7 milliós termelés szerepelt a terv­ben, az eredmény pedig 485,2 millió lett. Külön jelentőséget ad a túlteljesítésnek az, hogy az el­ső negyedévben volt a gépek nagyjavítása, és ennek tulajdon­képpen bizonyos visszaesést „kel­lett volna” okozni. A munkák ta­valyinál sokkal jobb szervezése viszont meghozta, a várt eredmé­nyeket. A múlt évihez viszonyít­va a három fő alapanyagból — kavics, cement és betonacél — javult az ellátás. A különböző munka- és üzemszervezési intéz­kedések maradéktalan végrehaj­tásának köszönhetően az év első felében 109 százalékkal növeke­dett üzemeinkben a termelékeny­ség. Június végéig a tervezett 1270 lakással szemben 1340-et gyár­tottunk, az év végéig pedig ma­radéktalanul teljesítjük az előírt 2600 lakásos tervet. Eredményeink forrásai köy.é lehet számítani azt az alaposan előkészített és nagyon gondosan végrehajtott belső átcsoportosítást is, aminek során sikerült csök­kenteni a nem termelő fizikai dolgozók létszámát. Jobban szer­veztük meg a korábbinál az üze­men belüli anyagmozgatást, kü­lönböző munkaműveleteket át­• Hamarosan valamelyik építkezésre indul a szerelvény a kész szobafalakkal. • A Szondi György brigád tagjai — Lékó Sándor és Gyólai Ferenc — előre gyártott fogadószintelemek befejező munkálatait végzik. (Opa- uszky László felvételei. szerveztünk és számos dolgozót tudtunk átirányítani más, sokkal hasznosabb munkaterületre. Az épületek készreszereléséből is részt vállaltunk s már bebizo­nyosodott, hogy a segítségünkkel hamarabb elkészül egy-egy lakó­épület. A többi között az ajtóto­kok után már itt festjük az ajtó­lapokat is, a helyszínen csak fel kell őket szerelni. Korábban az építkezéseken a fogadószintet át­lag két hét alatt készítették el. Mióta mi végezzük itt az üzem­ben a fogadószintek elemeinek gyártását, a helyszínen már csak 3—4 napra van szükség, és kez­dődhet a panelek szerelése. Üzemeink kapacitása már meg­engedi, hogy társvállalatainknak is segítsünk. A Fővárosi Csősze­relőipari Vállalat részére például az idén 18 ezer lakáshoz szüksé­ges épületgépészeti szerkezet gyártását vállaltuk. A BÁCSÉP- SZER, valamint a Ceglédi Építő­ipari Vállalat részére fürdőszoba­térelválasztó előre gyártott eleme­ket, blokkokat és más termékeket adunk: E tevékenységünk fejlődé­sére jellemző, hogy tavaly 165 millió-forint értékű volt az „ide­gen” munka, az idén pedig az év végéig'- elérjük a 220 milliót. Je­lentősén fejlődött az idén a vas­beton-előregyártó üzemünk ter­melése, tavaly 105 millió forint volt a; termelés értéke, az idén pedig *150 millió forint értékű munkát végeznek. O. L. Üj követelmények A műszaki értelmiségiek szá­ma Bács-Kiskunban is egyre növekszik, s ez napjaikban szükségszerű ifolyamat. Tár­sadalmi szükséglet, amely a fejlődés gyorsuló üteméből fa­kad. Manapság a termelésben állandóan új követelmények elé kerülnek a műszakiak. A munkát úgy is lehet értékelni, hogy ha egy dolgozó hibát kö­vet el, abból mekkora kár származhat. A korszerű termé­keket, gyártási folyamatokat megalkotó, a termelés bonyo­lult berendezéseit irányító mű­szakiak ebben a rangsorban előkelő helyet foglalnak el. Munkájuk sarán kisebb téve­dések is nagy károkat okoz­hatnak. A műszaki értelmiség sok szempontból meghatározó sze­repe a munkahelyi életben mind nagyobb felelősséggel jár. Nincs messze az idő, ami­kor modern gyárakban még művezetői beosztásban is csak magas műszaki képzettséggel, állandó elméleti és gyakorlati önképzéssel tudja bárki is eredményesen megállni a he­lyét. A szakma iránti szeretet, az érzék és a hozzáállás a mindennapi feladatok közepet­te érik meg, és számtalan ki­sebb-nagyobb probléma meg­oldása árán csiszolódik to­vább. Aki annak idején csak egy diplomát szerzett, nem pedig a szakma tudásvilágát, szépségét' ismerte meg, rrl&nt- hetetlenül lemarad, kiesik a sorból. Aki munkahelyén a látványos megoldásokért, csil­logó látszateredményekért fel­adja a valódi alkotás lehetősé­gét, soha nem tudja saját egyéniségét, képességeit kibon­takoztatni, s elöbb-utóbb kiég, elszürkül. A műszaki fejlődést gyakran az új technikával, az új köve­telményekkel szembekerülő emberek felkészületlensége gá­tolja. Nem nehéz észrevenni, milyen nagy veszteséget okoz­hat, ha szakadék tátong az új követelmények által támasz­tott igények és a néhány esz­tendeje megszerzett, de gyor­san elavuló diploma nyújtotta tudás között. Nem véletlen, hogy a műszaki fejlesztés elő- relenditői azok a szakembe­rek, akik felismerték: a gyors fejlődéssel való lépéstartás nem csupán a szakmai érdek­lődés kielégítése, hanem lét- szükséglet. Az alkotás nem fejeződik be a műszaki terv elkészítésével, annak gyakorlati megvalófí- tása a folyamat szerves része. Ezért egyre elterjedtebb az a felismerés, hogy a műszakiak munkájában rejlő lehetősége­ket még nem használjuk ki eléggé. Még mindig előfordul, hogy elválik egymástól a jól végzett munka és a jó kereset fogal­ma. Az előmenetelnél időnként jobban érvényesül a szubjekti­vitás, mint a végzett munka és a rátermettség elismerése. Be kell látni azonban, hogy a jól képzett, rátermett műszaki ér­telmiség száma napjainkban kisebb, mint arra valójában igény lenne. Ezért helyes len­ne odahatni, hogy a fiatal műszakiak munkája ne téved­jen mellékvágányra, fejlődé­sük ne lassuljon le a szakmai ismeretek szinten tartásának nehézségei és az erkölcsi meg­becsülés hiánya miatt. A műszakiak körében — lé­vén egy részük vezető beosz­tásban — az önképzés nem korlátozódhat csupán techni­kai kérdésekre. Munkájuk jel­lege ugyanis olyan szakmai, politikai érettséget, pozitív em­beri tulajdonságokat igényel, amelyek nélkül senki sem dol­gozhat huzamosabb ideig ve­zető beosztásban. Áz önképzés nem korlátozódhat csupán ön­magára. A műszakiak egyik fontos tulajdonsága kell, hogy legyen a tudás továbbadásá­nak igénye. Z. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom