Petőfi Népe, 1979. július (34. évfolyam, 152-177. szám)

1979-07-29 / 176. szám

I 1019. Júlia* 29. • PETŐFI NÉPE • 1 SPORT-SPORT • SPORT Kiskunhalason táboroztak a jövő lovasai • Dózsa Károly főhadnafy, az edzőtábor vezetője Ismerteti a napi programot a gyerekekkel nyergeié» előtt. • A táborzáró verseny győztesei: Janik Attila a kezdő és Katona István a haladó csoportban. (Banczik István (elvételei.) Lovagolni egyszerű. Ló, nyereg és szándék kell hozzá — ennyiből áll a recept. Hogyan lovagolni? — ez már valamelyest bonyolítja a helyzetet. Mert nemcsak ló és ló között van nagy különbség, de a szakemberek körében is vannak eltérő vélemények a négylábú he­lyes megölésének módozatairól az ugratás különböző helyzeteiben. De hát akkor végül is mi a he­lyes és követendő . megoldás? — kérdezheti az érdekelt. Nos ezút­tal a válasz kézenfekvő: Kiskun­halason! A Határőr Dózsa nemzetközi hírű lovasiskolája tett javaslatot a közelmúltban az újonnan ala­kult megyei lovasszövetségnek a fiatalok alap- és továbbképzésé­nek vállalására. így került sor a megye jövendőbeli lovasainak If­júsági edzőtáborozására, a lovag­lást Illető helyes szemléletének és gyakorlatának kialakítására Kis­kunhalason Július lö. és 27. kö­zött. Kecskemétről, Kiskunhalasról és Qrgoványról tizennyolc ifjú volt résztvevője a fáborozásnak, akik a lovaglás gyakorlata mel­lett megismerkedhettek a Dózsa lovasiskola edzésmódszerével, a katonaélettel Is. A többi között ízelítőt kaptak a díjugratásra vo­natkozó szabályokból, a fogathaj­tásból, a lovaglás különböző mó­dozataiból. Természetesen a szórakozás sem hiányzott a tábor programjából. Bugacon jártak, megtekintették a művelődési házat, Tóth Abonyl Balázs szíjgyártó mester remek­be szabott gyűjteményét és ké­szülő munkáit, ismerkedtek Kis­kunhalas helytörténeti értékeivel és megmártóztak a helybeli stran­don is. > A zárónapon komoly vizsga kö­vetkezett Dózsa Károly táborve­zető irányításával. A gyerekek mind a kezdő, mind a haladó cso­portban kitűnőre vizsgáztak. Ka­tona István (Kiskunhalas) hibát­lan lovaglással nyerte a 130 cen­timéteres díjugratást, de Ru- hánszky György (Kecskemét, Kossuth Tsz) és Hegedűs Attila (Kiskunhalas) is csak a másod­szori összevetésben vétett 4—4 hibapontot. A kezdők versenyé­ben Janik Attila (Kecskemét, Lo­vasiskola) bizonyult a legjobbnak Vlaszák Sándor (Orgovány) és Kiss Attila (Kiskunhalas) előtt. A győzteseknek és helyezettek­nek dr. Lőrincz István, a megyei lovas szövetség főtitkára adta át a díjakat, s gratulált valamennyi résztvevőnek. Pillantás Wimbledon kulisszái mögé A teniszversenyek „királynő­jét", a wimbledoni tornát az idén is csaknem 350 000 teniszrajongó szurkolta végig, nem beszélve a televízió nyilvánosságáról. A „ren­dező”, a több mint 100 éves klub az All England Lawn Tennis, szerte a teniszvilágban olyan tisz­teletet vívott ki magának, hogy a győzteseket — mind az egyes­ben, mind a párosban — nem vé­letlenül tekintik nem hivatalos világbajnokoknak. S ez az, ami a versenyzőket a Temze partján vonzza, nem is talán a pénz, no­ha a díjak az elmúlt években Wimbledonban Is Jelentősen meg­emelkedtek. A mostani versenyen például 277 000 font, került szét­osztásra, szemben 1065-tel, amikor összesen „mindössze" 20 000 font vándorolt a versenyzők zsebébe, Igaz, hogy azótH a font árfolyama sem maradt változatlan,,.! A ltommerclnllzmus persze Wimbledonba Is betört, de diszk­réten, Bonbon- és fagylaltárusok vándoroltak a versenyek közben fel, s alá, 1977-ben például még azjs_ megtörtént a 100, évforduló alkalmából, hogy egy nagy sátor-* ban egy fogadói rodát Is engedé­lyeztek működni, A tiltakozás ak­kor viszont nem várt méreteket öltött. A kísérletet ezért az idén már nem ismételték meg. Egyébként tipikusan „angolos", hogy a verseny egy magánklub égisze alatt áll. Sokat nem tudni erről a klubról, s pénzügyeiről sem. Ez a klubtagok kizárólagos bel ügye, s belőlük nincs sok. 375 teljes Jogú, 100 úgynevezett ideig­lenes tag, köztük légimarsallok, admirálisok, bankigazgatók, és egy exklrály, a görögországi Konstantin személyében. Nem be­szélve a korábbi wimbledoni baj­nokokról és bajnoknőkről, akik — noha többnyire a középosz­tály" tagjut — tagságukat féltett becsben őrzik. Ugyanis a tagság — az évi tagdíj nem nagy összeg — lehetővé teszi a klubtugok szá­mára, hogy az év Ötven hetében a kellően ápolt pályákon játszo­gassanak, s a fennmaradó 14 nap­ra kiváló helyeket biztosít szá­mukra a Centre Courtbun, Sőt jo­guk van arra is, hogy további két — ugyancsak kiváló helyet hlvu- talos féláron vásároljanak, Tipi­kusan brit dolog ez Is, a magán- privilégiumok sajátos háromszöge — mondják csendben a bírálók, Persze n tagdíjakból a klub még a 15 füves és a tíz normális pálya gondozóit sem tudná fizet­ni, nem beszélve a különböző építkezésekről, átalakításokról. A ■jubileumi évben például nagy költséggel egy érdekes teniszmú­zeumot nyitottak, ahol a látogatók az egykori hősök ütőivel, dresz- szeivel a wimbledoni konyha győztes receptjeivel és más ku­riózumokkal ismerkedhettek. Eb­ben az évben pedig a klub hatal­mas ráfordítással négy további füves pálya építésébe kezdett, s néhány centiméterrel megemelték a Center Court épületének tetejét. Ily módon 1088 pótlólagos helyet biztosítottak, S hogy mindezt mi­ből? Aligha sokan tudják, hogy közvetve a fekete „Jegy"-placból, A feketepiacon a jegyek több mint a duplájába kerülnek. A klub ezeket részvényként áru­sítja, s a részvénytulajdonosok hatalmas árakat fizetnek. A ke­reslet pedig óriási, A hivatalos ár ugyanakkor csak egy töredék „ki­váltsága", A többiek a feketeke­reskedők karjaiba esnek, akiket nagyon könnyű megtalálni. Nagy összegeket hoznak a házhoz a kü­lönböző magánpartik, valamint a reklámdljak is. A szil s a szél Illyés Gyula A szil i a szél című versének két sorét Idézzük a rejtvény vízszintes 1. és függőleges 22. számú sorában, VÍZSZINTES: 1. Az Idézet első sora (zárt betűk: S, A, S, L). 13. Illatos virágú kerti növény. 14. Bugás virág­zata szürkészöld fű. 13. ARZ. 16. Me­részen emelkedő. 17. Dal. 18. Táplá­lék. 19. li! 20. A Jemeni Népi Demok­ratikus Köztársaság fővárosa. 21. Több nyugat-európai országot átszelő folyó neve francia nyelvterületen. 22. Kü­lönböző római számok, 331 az össze­gük. 23. Férfinév. 24. Sherlock. . — mesterdetektív. 25. Tojás németül. 26.' Cipész szerszáma. 27. Ügyeletes. 29. IDZ. 30. Köztársaság Nyugat-Afrlká- ban. 33. Nem minden versnek kelléke. 33. Őriz azonos hangzói. 36. Közleke­désrendészeti Szabályok. 36. A Job­bágy kötelező Ingyenmunkája volt a földesür részére. 41. Kőlap páros hangzói. 43. Lengyel gyártmányú kis tehergépkocsi. 45. Két nyúlványa van. 47. ZHS. 49. Gyűjtötábor. 31. A sza­badba. 32. A szegény embert ez is húzza. S3. Város Dél-Korc&ban. 53. A teve dél-amerikai rokona. 57. a hid­rogén, a bór és az Ijtrlum vegyjcle. SS. Famlntázattal látja el. 39. Hona be­ceneve. 60. Tagállam Brazíliában. «1. Hullámtörő gát. 62. Helyemé*. 63. A faazeszben Is előforduló egy vegyér­tékű gyök. 04, Illetve rövidítése. 63. O Is Ilona. 60. Változó nagyságú angol— amerikai ürmérték. FÜGGŐLEGES: l. Északt férfinév. 2. Történelmi terület, Etelköz előtt a magyarok azállásterülete. 3. Zavartat­ja. 4. Találja. 8. TDÖ. 6. Pára! 7, Hangszeres együttes. 6. Értékes rufuj- ta. 9. Lyuk tájszóval, 10. A stroncium vegyjele, 11, Fekate-tengerl kikötővá­ros a Kaukázus lábánál. 12. Laasan ki­ürülő. 17, Paradicsom, 18. Megkevert éle! 20. Hangjelző szócska. 21. Víz­ben tisztit. 22. Az Idézet második része (zárt betűk: V, N, fl, A) 23. E tó partján fekszik Cleveland. 24. Nagy szilíciumtartalmú ásvány, 26. szemlél­tető rajz. 28, Az arc színe. 31. A jó palócok Írójának monogramja. 32. Téli sport- éa közlekedési eszköz, név­elővel. 34. Kabaréazerzö (Károly, 1892 —1284). 37. Szeglet. 39. Kétéltű állat. 40. Az egyik morzejel. 42. Feudális urak kengyelfutója, névelővel. 44,- Szükség volna rá. 40. Rltku férfinév. 48. Enyhe fuvallat. 49. Elköti páros hangzói. 80. Nagyon megunja. 84. A mondat eleme, 38, MS. 87. Hatással van rá (köt szól). 89. Gyakori orosz férfinév, 60. Gyöngy angolul. 62. Köz­ség Szaboios-Szatmár megyében. 83. Ama betűi keverve. 69. A vízszintes 38. szám fordítottja. 88. Budapesti Ha- rlsnyagyar. A július 22-én közüli keresztrejtvény helyes megfejtései Juhász Gyula) „I a végtelen mezőkön szőke fényben kazlak hevUlnek tikkatag kövéren”. Az elmúlt héten közölt keresztrejt­vény helyes megtöltői közül könyv* utelványt nyertek; Erledl Éva, Hajós) Juhász Gabriella, Kiskunhalas: Bere­gi Magdolna, Hercegszántó; Masse« Márta, Lakitelek, A KTE megpályázza az elsőséget Hétköznap délutánonként szokatlanul nagy a forgalom a kecske­méti városi pályán. A bejárat előtt autók egész sora parkol. A ka­pun belül talán ötven-hatvan érdeklődő is felül olykor a lelátóra. A pályán lüktet az élet; több mint húsz lila mezes végzi a gya­korlatokat, a pálya szélén a klub vezetői új játékosokkal tárgyalnak. Az edzőnél friss szerzemény jelentkezik ... Edz a KTE labdarúgócsapata. Vereb — ötéves szerződés A június derekán befejeződött bajnoki idényig a H. Kun Béla SE-t edzette Vereb István. Aztán elterjedt a híre, hogy távozni ké­szül Kiskunfélegyházáról... — A KTE vezetői megkerestek, s örömmel jöttem vissza Kecske­métre — mondta. — Pontosab­ban: megbántam, hogy korábban itthagytam őket. Jó közösség volt. Olyat nem tudtam mondani a já­tékosoknak, amit ne csináltak volna meg. — Értesülésünk szerint öt évre szóló szerződést írt alá Kecske­méten. Lnbdarúgóedzőkre nem jellemző hosszú elkötelezettséget vállalt... — Jövőt látok a KTE-ben ... Közösségi szelleme kifogástalan. Jó az utánpótlása. Minden évben beérik egy-két gyerek, akire ko­molyan lehet számítani. Ügy ér­zem; Itt értelme lesz a munkám­nak. Hosszabb távon meg tudom alapozni egy Jó szereplés feltéte­leit. A tit a bajnoki cím •— Mit ért jó szereplés alatt? — Nem titok; a célunk a baj­noki cím megszerzése és a felsőbb osztályba jutás. Ennek érdekében mindent megteszünk. Attól füg­getlenül, hogy nem biztos a siker. Ugyanakkor az edzések, a felké­szülés szempontjából Igyekszünk lerakni az alapokat hosszabb táv­ra Is, — Milyen játékosanyug áll ren­delkezésre az elképzelések meg­valósításához? — Lényegében július 2-től a régi jálékoskerettel kezdtük meg a felkészülést, aztán folyamatosan jöttek az új szerzemények, A keret húsz fő felett van. Minden­kire számítunk, hiszen a sárga lapok alkalmazása azt jelentheti, hogy kettő felmutatása után a harmadik mérkőzésen már auto­matikusan nem játszhat a labda­rúgó. Ezenkívül sérülések Is köz­bejöhetnek. Meg a célunk Is In­dokolttá teszi a kibővített keret alkalmazását. Kapus poszton Ker- plts és Szabó Z. áll rendelkezésre. Hátvédek; Magyar I., Kocsis, Ér­sek, Nagyhegyest, Szabó T.. (ok­tóberben szerel le Nagy J.). A középpályái sorban; Serei, VI­rágh, Porhanda, Tánczos és Mor­vái a jelöltjeink. A csatársorban: Bchács, Csutka, Horváth, Petényi, Szabó és Kovács jön számításba. Különösen sokat jelent számunk­ra, hogy Csurka visszajött, s Mor­vái (Bauxitbányász), a Dózsa egy­kori neves NB I. B-s labdarúgó­jának az öccse hazaköltözött Kecskemétre. Kovácsot és Peté­nyit a KSC-ből igazoltuk át. Tán­czos leigazolása (Izsák) folyamat­ban van. Bajáról Thurzó, Kerek­egyházáról pedig Juhász került még hozzánk. Az ifiből pedig Trecskó, Petrovácz és Koch kö­vetel magának helyet az első csapat keretében. JErény lesz a támadójáték- — A játékosállomány, ismeri­' tében melyek az elképzelései, mi­lyen felfogású játék lesz a csá- put erénye? — Elképzeléseim szerint a csa­pat az egész pályás letámadást fogja játszani, az ellenféltől füg­gően, Céljaink Ismertek, nekünk nyernünk kell, Akár egy-egy gól­lal. akár olyun áron, hogy lega­lább eggyel mindig többet rúg­junk mint az ellenfél,.. — Apropó ellenfél... Ml a vé­leménye a riválisokról? — Nagyon kedvezőtlen a sor­solásunk. Az első hat mérkőzés­ből öt rangadót játszunk. Az el­lenfelekről még csak kósza hí­reink vunnnk. Egy azonban biz­tos: a H. Kun Béla SE lesz az egyik legnagyobb ellenfelünk. Nagyon Jó erőnlétben van. A BSK-ról csak azt hallottam, hogy Majzlinger visszament hozzájuk,' Körülbelül öt-hat csapat lesz az élvonalban, amelyek közül egyik sem mehet biztosra a másik el­len Minden eddiginél erőAebb bajnokság ieszl — mondta Vereb István, a KTE edzője. Banczik István MAI MŰSOR Vasárnap TELEVÍZIÓ t.Mi Tévélorna. (Ism.) (■•inti) 2.081 Óvodátok flImmOiora. Klifllm-Oiiieállltás. 1. Barátokra várva. Len­« el bábfllmsorozat. (Inéi) 2. Indián meiék. Cith- •ilovák fllmioroial. 8. rém A prérlkulya M l bivaly. 1.281 Játsszunk együtt 1 Karika­dobó játék. (Hm.) 1.211 Púpoz lovacska. ltovJ«l rajzfilm. (Színes) 10.18: Hírek. 11.181 Franciaorsiág madár­távlatból. Francia filmso­rozat. I. rész: Aj ország nyugati bástyája: Bretagne. (Ism.) (Színes) 11.10: Albrecht Dürer. NDK Is­meretterjesztő film. (Szí­nes) 11.20: Mozart: A-dúr zongora- verseny. (Ism.) 11.80: Nótaszó. (Szinss) 14.10: Irak — Riportfilm. f. réos. 13.05: Bohócok a porondon. (Színez) 10.20: Műsorainkat ajánljuk! (Színes) II.ti: Rsklámműsor. 11.10: KISS MANYI-SOROZATl Tanulmány a nőkről. Magyar film. 11.18: Reklámrüúsor. 11.21: A KősOntőrszolgálat tájé- kottátójá. 11.10: Esti mese. (Színes) 11.301 Tévétorna. (Sslnes) ll.oo: A HÉT (Sslnes) lo.oo: Hírek. 19.08: Shalako. Angol—amerikai weaternfllm. (Színes) II.ti: Télesport: l. Sporthírek. I. A Szovjetunió NOpal- nak VII. Nyári Ssparta- kládja. Összefoglaló a nap eseményeiből. Közvetítés Moszkvából, felvételről. >1.18: KOSSUTH 0.18: Zenés rekláaaiurmlx. I. 10: Magyar mússa. 10.01: Balaestam a televízióba. 10.411 Tánchásl muzsika. 11.14: Vasárnapi koktél. 11.10: Édes anyanyelvűnk. 12.18: A Vasárnapi koktél clmS műsor folytatása. 13.00: Hazajönni jó. Faragó Vil­mos írása. 11.10: Gyurkovlcs Mária amit- kezetes szerspel. 11.11: Bádlólezlkon. II. 07: A Belügyminisztérium Duna Művéssegyűttsséaek népi aenakara Játazlk. lt.tO: Pillantás a nagyvilágba. 13.10: Jascha Heifetz 1017—1)13 között készült lemezfelvé­telei — IX. rész. 10.01) A hososú út. Vilhelm Mo borg cialádregényét fordl tolta Kreutaer Sándor é Badványl Ervin. 1. rés: Leontln. 11.10) Tegnap, mi holnap. Qálll Rádióra alkalmazta Sell Mihály Jegyaete. 17.10: Cj operalemezeinkből. 11.111 Hol volt, hol nem volt.. 11.41: Diákkönyvtár hang­szalagon. 10.83: Az elmúlt évad klamslké dö dzsesszfelvételeiből. 10.30: Bruno Walter öröksége. Hl. Meiner Mihály mű sora. ll.iot Sporthfradó. 11.38: Bizet! Dzsamlle. Egy fal vonáaos opera. 11.40: Bach: E-dúr ssonáta. 0.10: DunajavssklJ és Mlljutyli operettjeiből. PETŐFI 0.081 Mit hallunk? Érdekessé­gek a jövő hét műsorá­ból. t.lö: Miska bácsi levelesládája. I. 00: A Rádió Dalszínháza. Offanbacb: A OC-os ssám. Egyfelvonásos daljáték. 10.00: Ráadás! A repülő ember. 10.13: Kosstolányt Dezső szín­háza. II. 29: Arcok mikrofonközeiben. 12.01: Jó ebédhez szól a nóta. 11.00: A három testőr. Alexandre Dumas regénye rádióra alkalmazva. II. rézz. 14.03: Újdonságainkból. 14.331 Táskarádió. 11.301 ........csak béka lenne m ár." Bardt Apollónia dokumentumműsora. 10.001 Régi magyar dalok él táncok. 18.31: Millöcker i Gáaparone — Részletek. 11.001 Ötórai tea. 17.33: Mit üzen a Rádiói 11.33! Nótakedvelőknek. 10.10: Beszélj nekem a szerelem­ről... 19.«: A vasárnap sportja. Totó. 20.011 Bacht E-dúr hagedú- veraeny. 10.201 Mikrofon előtt ai Irodal­mi szerkesztő. 20.31: Társalgó. Két óra Iroda­lomkedvelőknek. 22.38: Kelleanes pihenéstI Szóra- koitatózene éjfélig. 3. MŰSOR I. 811 Olasz szerzők kamaraze­néjéből. 0.341 A Nemzetközi Rádlóegya- tem műsorából. lo.ot: Üj Zenei Újság. II. 00: A salzburgi Mozarteum zenekarának Mozert-hang- versenye Közben: kb. 11.48: Egy körzeti orvos portréja. kb. 12.01: A hangversenykösvetltés folytatása. 13.01: Dzsesszfalvételekból. 13.31: Kis magyar néprajz. 13.37: Dietrich Fischer-Dieskau operafelvételeiből. lt.il: zenekari muzsika. 18.11: Képek a régi zene világá­ból. 16.13: MŰ vész lemezek. 17,14: A Rádiószlnháa bemutató- Ja. Elkobzott levelek. 11.08: Jandó Jenő zongoraestje. Közben: kb. 18.45: A magyar széppróza szá­zadat. 70. rész. kb. 19.03: A zongoráéit közvetítésé­nek folytatása. 10.30: Popzene aztereöban. 11.30: Donizetti operáiból. Il.tt: Orosz romantikus muzsika. Hétfő KOSSUTH 1.30: Mit üzen s Rádió? 9.10: A hét zeneműve 9.t0: Gyermekrádió. Közvetítés a dunakeszi 1. az. óvodából 10.08: Nyltnlkék — klsklskolások műsora 10.28: Ratkó József versel 10.38: Szimfonikus zene 11.19: Latln-amerlkal históriák 11.39: Magányos utasás. Goda Gábor regénye folytatások­ban I. rész 13.35: Válaszolunk hallgatóinknak 13.30: Zenei érdekességek az el­múlt hét műsorából 14.33: Árvíz. Fekete Gyula no­vellája 14.34: Édes anyanyelvűnk 13.10: Cigánydalok is.ili MR 10-11 - Különkiadás 18.ni i Andor Eve énekel 18.311 As én nagyapám. Jónás Judit műsora 17.101 Az önkényuralom és a ki­egyezés kora Irodalmának hetei. Az új földesúr. Jó­kai Mór regénye I. rész 18.001 Filmdalok. Meniáros Lász­ló énekel 18.18: Hol voll, hol nem volt... 19.131 Régi híres énekesek mű­sorából. 19.38: Sajtókonferencia — a Balatonról 30.38: Népdalest ll.oo: Gasdaságról mindenkinek 21.301 Jaschs Helfet/. lemezfel­vételei — X. rész 22.10: Sporthfradó I1.IS: Tíz perc külpolitika 21.381 Csak felnőtteknek 1 Pesti dekameron. Somogyi Pál borsos históriái II. rész 13.28: Mendelssohn: III. „Skót” szimfónia 0.101 Madrigálok. A Bourne énekegyüttes felvételeiből PETŐFI 8.08: Népi zene 9.30: A Dolina-völgy. Riport 10.00: Zenedélelőtt 11.00: Népdalok. Urbán Katalin és Dotnahldy László éne­kel, Jónás Mátyás népi zenekara Játszik 13.33: Kis magyar néprajz 13.38: Tánczenei koktél 13.28: Mit ér egy fehér pénz? I. rész. A Tanácsköztársa­ság képzőművészete 11.00: Kellőtől ötig - a Rádió kívánságműsora 17.001 Laboratórium: az erdő 17.30: Dtödlk sebesség Hamburg­ból és Budapestről 18.33: Zencközelben 19.35: Slágermúzeum 20.33: Társalgó. Két óra Iroda­lomkedvelőknek 23.30: Nóták 13.13: Kemény Egon daljátékot 3. MŰSOR 8.011 Zenekari muzsika 9.30: Barokk operákból 10.30: Rádiólexikon 11.05: Dzsesszlelvételekból 11.31: A zeneirodalom remekmű­veiből 12.21: Magyar múzsa 13.07: Kórusművek. Az Építők Szalmái Piroska énekka­rának hangversenye a stú­dióban 14.16: Vonós kamarazene 18.34 Dj lemezeinkből 18.30: Huszonöt perc beat -16.S5I Wagner zenedrámáiból 17.84: Sztereo mustra 18.09: Bástl Lajos rádlóizcrepel- bői. Kánikula 18.11: Nagy siker voll! Ránkl Dezső két zongoraversenyt játszik 19.08: Láttuk, hallottuk 19.30: ^flindel: Nagy Sándor ün­nepe — oratórium 21.10: Blgband-felvételekből 22.00: A hét zeneműve 22.30: Attila. Részletek Verdi operájából

Next

/
Oldalképek
Tartalom