Petőfi Népe, 1979. június (34. évfolyam, 126-151. szám)

1979-06-05 / 129. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1979. június 5. SZO( I ALIST A ELY ÜTTMÜKÖ I)ÉS „Bábolnát” építenek fel a Szovjetunióban Két év alatt egy „Bábolnát” építenek fel a Szovjetunióban. A Bábolnai Mezőgazdasági Kombi­nát ugyanis olyan fejlődést értei, hogy képes annyi komplett ba­romfiistállót kiszállítani, mint amennyi most Bábolnán műkö­dik. Az általános kereskedelmi szerződéseknél jóval nagyobb je­lentőségű együttműködés alapját a magyar—szovjet gazdasági és műszaki-tudományos együttmű­ködési kormányközi bizottság 1978-as budapesti ülésszakán rög­zítették. A kooperáció új távlato­kat nyit Magyarország mezőgaz­dasági exportjában és a KGST- országok együttműködésében. Bá­bolna ugyanis egyik rendszerét, az iparszeríj baromfihús termelési rendszert adja át a szovjet me­zőgazdaságnak. Ezzel jelentős szellemi exportot is értékesít, hi­szen a rendszerben kollektívája tízéves kitartó, előrelátó kutatá­sai, kísérletei öltenek testet. Ugyanakkor a szerződés pontos teljesítése nagy felelősséget ró a kombinátra, hiszen bekapcsolódik a Szovjetunió X. ötéves tervének húsprogramjába. A világ első öt cége között Mielőtt részleteiben szólnánk erről az együttműködésről, amely- lyel a Szovjetunió lett a kombi­nát legnagyobb partnere, röviden, ismerkedjünk meg a legnagyobb, évi több mint 3 milliárd forint termelési értéket előállító hazai mezőgazdasági termelő vállalat­tal. Az egykor csak lótenyésztésé­ről híres 190 éves gazdaság ma már iparszerű termelési rendsze­ren ől világhírű. A baromfihús és tojástermelés mellett megalkotta sertés- és juh, valamint kukorica­termelési rendszerét. A 20 ezer hektáron gazdálkodó kollektíva munkáját jól jellemzi, hogy mint­egy 800 ezer forint termelési ér­ték jut minden dolgozóra. Ez többszöröse a magyar állami gaz­dasági átlagnak. A kombinát legjelentősebb ága­zata a baromfihús- és tojásterme­lés, amelyet a világ első öt cége között „jegyeznek” már. Tenyész­tőbázisa világviszonylatban az egyik legnagyobb. A szaporítás­ban és az árutermelésben is na­gyon magas színvonalat ért el, és ezt minden különösebb beruházás nélkül ötszörösére tudja növelni. Mindhárom bábolnai baromfi — a Tetra L fehér tojóhibri<J, a Tet­ra SL barna tojóhibrid és a Tet­ra B broiler húscsibe — állami­lag elismert fajta. Valamennyi ki­magasló sikereket ér el a nem­zetközi tesztversenyeken, így leg­utóbb a Lengyelországban meg­tartott KGST-versenyen. A Tetra baromfi nemcsak az európai or­szágokban keresett, a kombinát nagy vevői közé tartoznak a fej­lődő országok is. Bábolna önálló exportjoggal rendelkező külkeres­kedelmi irodája, az Agrária 30 or­szágba, három földrészre — Euró­pába, Ázsiába és Afrikába — szállít rendszeresen a Tetra ba­romfitenyészetből. A Tetra baromfi iránti nagy szovjet érdeklődést több éves kap­csolat előzte meg. Bábolna min­dig fő partnerének tekintette a Szovjetuniót. Így jött létre az uzsgorodi baromfigyárral az a megállapodás, amelynek alapján Bábolna 59 komplett Istállót szál­lított ki. 1971-ben fejezték be — bábolnai szakemberek irányításá­val — az üzem építését. Ezekben az istállókban azóta bábolnai alapanyaggal, bábolnai technoló­giával dolgoznak és évente 1,2 millió pecssenyecsibét, 50 millió étkezési tojást termelnek. Bábol­na az istállókért számára fontos építő- és más anyagokat kapott a Szovjetunióból. Az uzsgorodi ered­mények alapján jött létre kap­csolat a Ívovi, valamint az iva- novo-frankovói baromfitröszttel is. A most megkötött 80 millió ru­bel értékű nagy bábolnai szer­ződésben a Traktorexport, a Pro- dintorg és más szovjet külkeres­kedelmi vállalatok mellett a Pti- ceprom baromfiipari vállalat is részt vesz. A kombinát ugyanis az egyéves garanciális időszakra na­posbaromfit és a takarmánykészí­tésben nélkülözhetetlen premixe­ket és vitaminokat is szállítja, összesen 516 komplett istállót küld ki. Ezekből négy nagyüzem épül fel a Szovjetunió különböző tájain: Minszkben, Kijevben, Jesztentukiban és Dnyeprodzser- zsinszkben. Mind a négy baromfi- gyár broiler, azaz pecsenyecsibe előállításával foglalkozik majd. Kettőben csak hizlalnak, és ezek­ben egyenként 114, a másik ket­tőben, ahol szülőpárokat tartanak, 144 istállót állítanak fel. Egymillió négyzetméter panel A szállításra kerülő istállók prototípusát Bábolnán felállítot­ták. Olyan, mint a legújabb he­lyi telepek épületei, de szigetelése lényegesen eltér azokétól. Nem egy helyen ugyanis mínusz 25 fo­kos hideggel is számolni kell. Nem okoz ez gondot a bábol­naiaknak, mert nagy gyakorlatuk van a különböző éghajlatnak megfelelő istállók tervezésében és gyártásában. Sokféle, így trópusi tájakra is szállítottak már. 'Irak­ban például évi 700 millió étke­zési tojás előállítására alkalmas bábolnai istállók működnek. A szovjet üzemek terveit bábol­nai szakemberek készítették. Eze­ket már tavaly átadták és most a legapróbb részletekig egyeztet­ték. Az istállók elemeinek, beren­dezéseinek a gyártását már a múlt évben megkezdték. Bábolna már régebben berendezkedett ezek gyártására, hogy komplett rendszerét akadály nélkül tudják partnerei alkalmazni. Természe­tesen ebben a munkában több magyar üzemmel kooperál. A szovjet baromfitelepek épü­leteihez csaknem egymillió négy­zetkilométer alumínium borítású panelelemre, 14 különféle szerke­zeti elemre, 150 kilométer hosszú­ságú etető-, illetve itatósorra van szükség. A szellőzőberendezéseket az Ikladi Műszeripari Művek, a termogenerátorokat az Április 4. Gépgyár, a broiler üzemek etető­berendezéseit a Magyar Vagon- és Gépgyár mosonmagyaróvári üze­me készíti. A kombinát több ipa­ri üzemei több kisebb kooperá­ciót kötöttek. A gyártási terveket — a legki­sebb csavar készítésétől, beszer­zésétől kezdve a vagonba raká­sig, a szállításig — a ma ismert legkorszerűbb módszerekkel prog­ramozták be. A kombinát számí- . tógépével azt is pontosan megha­tározták, mi mennyibe kerülhet annak érdekében, hogy kifogás­talan minőségben, ugyanakkor gazdaságosan állítsák elő. így minden üzem napról napra pon­tosan ismeri feladatát, és ugyan­csak napról napra ellenőrizni tudják a határidők betartását. Az istállók szállítását ez év jú­niusában megkezdik és a jövő év végén fejezik be. A megrendelés nagyságát jól jellemzi, hogy kö­rülbelül 8 ezer vagonra lesz hoz­zá szükség. Magyar szakemberek az építkezésen A beruházás összehangolására már megnyitották Moszkvában azt a koordinációs központot, ahol bábolnai szakemberek is dolgoz­nak. Ez év nyarán 24 magyar építész, villamos- és gépészmér­nök megy majd ki a helyszíni munkák irányítására. A jövő év májusában, amikor az első üzem­ben megkezdik a Bábolnáról szál­lított naposcsibékkel az egyéves garanciális termelést, egy-egy bá­bolnai specialista is kiutazik. Szaktanácsokat adnak és ellenőr­zik a technológia betartását, a szülőpártartástól kezdve a hizla­láson át minden részletében, így például a takarmányozást és az állategészségügyi programot is. Mindaddig kint maradnak, amíg a negyedik üzem egyéves termelé­sét befejezik. Bábolna ugyanis garantálja, hogy rendszerének pontos alkalmazásával a szovjet üzemek olyan termelési és gaz­daságossági mutatókat érnek el, amelyek Bábolnán már gyakor­lattá váltak. (MTI—APN) Berde Éva A KGST tagországainak tervei A Zycie Gospodarcze lengyel lap részletes cikkben foglalkozik a KGST-tagországok 1979-es nép- gazdasági terveivel. A cikk a többi között utal arra, hogy több testvérországban lényegesen mó­dosították a népgazdasági irá­nyítási rendszert. A Szovjetunió például folytatja az ipari egye­sülések szervezését és megszilár­dítását, az NDK pedig kombiná­tokat ’ alakított ki, amelyek ha­marosan az alapvető gazdasági­szervezési egységet fogják képez­ni. A módosítások célja: nagyobb hatékonyságot elérni az egyes gazdasági tevékenységekben. Ezen túlmenően az NDK-ban, Cseh­szlovákiában és Magyarországon is napirendre került a termelési szerkezet lényeges megváltozta­tása, a legnagyobb hatékonyságot garantáló ágazatok fejlesztése. A lap a továbbiakban aláhúzza, hogy valamennyi európai KGST- ország elsőrangú feladatául tűzte ki a nyersanyagokkal, különösen az energiahordozókkal való taka­rékoskodást. Varr óasszony ok Szakmáron keres, havonta 1800—2000 fo­rintot. Ezt a többiek is jó ke­resetnek tartják, annyit a kisru- ha-kivarró részlegben más hely­beli nem tud elérni. — Aki a háztájiban is dolgo­zik, jószággal foglalkozik, főz, az ennyit nem tud keresni, legfel­jebb ezer forint körül — ad ma­gyarázatot Andrásné soknak tar­tott jövedelmére Greksa Lajosné, a saját helyzetéből kiindulva. A munkadarabok nem mind egyformák, az egyikkel jól, a má­sikkal rosszul lehet haladni és keresni. — Varrtam nemrégiben egy té­rítőt, amelyikért csak harminckét forintot fizettek, és egy nap alatt tudtam vele elkészülni — szól Tóth Sándorné. Aztán mond egy másik példát, amikor naponta százhúsz forintra is képes volt rá­dolgozni. Persze, nem nyolc óra Mint egy földre hullajtott cérnaszál, olyan szeszélyes kanyarokat vesz az út, amely Szakmárra vezet, balra térve a Kalocsa—Kis­kőrös útvonalról. Nem ok nélkül jut eszembe ez a cérna-hasonlat. A községbe érve több ház előtt kinn üldögélő és varró asszonyra lészek figyelmes. A település azok közé a helyek közé tartozik, amelyek tevékenyen őrzik a Kalocsa vidéki népművészeti hagyo­mányokat. Hallottam róla, hogy mesterei él­nek itt a népi művészetnek, pingáló és varró tehetségek. A legkitűnőbbek a külföldet is megjárták már. Másokat, főként a fiatalab­bakat a kalocsai porcelánfestő üzem vonzot­ta magához. A varráshoz értő idősebb nők közül sokan a kalocsai Népművészeti és Há­ziipari Szövetkezet bedolgozói. Nekik szoká­suk, hogy „műhelyüket” kitelepítik jó idő­ben a ház elé. A gépi varrókkal együtt mintegy százötvenen vállalnak munkát a szö­vetkezettől. Marcsa néni rövid éjszakái — Huszonöt éve dolgozok Ka­locsára — mondja András Lajos­né, aki társaihoz hasonlóan bele­született a szép asszonyi foglala­tosságba. Csinos házuk előtt szó­lítottam meg, s kérésemre a szom­szédok közül áthivta még három munkatársnőjét: Greksa Lajos- nét, Kovásznai Gergelynét és Tóth Sándornét. A beszélgetés a munkától indul el. A szövetkezetben előrajzolják a mintákat, a kisruha- és a te­rítőrészleg bedolgozóinak a mun­kadarabokon. ök pedig itthon kézzel kivarrják a kalocsai min­tákat. A színeket olykor előírják nekik, máskor pedig maguk vá­laszthatják meg őket, a hagyo­mányok ismeretében. — Most már az egész ország­ban elterjedt a kalocsai hímzés. Szépen máshol is ki tudják varr­ni a mintákat, csakhogy a színeik zavartak, az összeállításuk nem igazi — vélekednek a szakmári asszonyok. Emlegetik, hogy ebben a falu­részben, Kisüllésen kik és milyen régi bedolgozói a Kalocsai Nép­• András Lajosné, Kovásznai Gergelyné, Greksa Lajosné és Tóth Sándorné. művészeti és Háziipari Szövetke­zetnek. Kiderül, hogy a többség az idősebb generáció tagja, mint például Kovásznainé, aki már nyugdíjas, de az ezerháromszáz forint járandóságot keveselli, s ezért még varr. Tóthné nyugdí­jaztatása most van folyamatban. András Lajosné ezt mondja az utóbbi asszonyról: — Marcsa néninek rövid éjsza­kái vannak, mert hogy keressen, sokat varr. Aki „sokat** keres Andrásné özvegy, leányával, vejével és unokájával él egy ház­tartásban. Arról beszél, hogy a férje életében és jelenleg is elég ideje van a varráshoz, mert a disznók és a baromfi etgtésén kí­vül a menyecske mindent magára vállal a ház körül. így ő „sokat” alatt. A munkabéreken tavaly emelt valamit a szövetkezet, en­nek ellenére a bedolgozóknak a napi átlagos 60—70 forintot ma sem könnyű elérniük. — A tsz-ben nyolcórás munká­val meg lehet keresni a havi két és fél ezer, háromezer forintot — veti közbe valamelyikük. — Előfordul, hogy egy-két hé­tig nincs munka, mert a szövet­kezet nem kap rendelést — pa­naszolja más. — Szabad szombat nálunk nincs — jegyzik meg. Miért tartanak ki ? — Kalocsán sokféle munkale­hetőséget találnának. Csak néhány kilométerre van a város, könnyű lenne a bejárás. Miért tartanak ki mégis a bizonytalansággal .járó bedolgozás mellett? — kérdezem a szakmári asszonyokat. — Aki tanult valamit, az el is ment — felel elsőként Tóth Sán- dorné. — Mi olyan asszonyok va­gyunk, akik nem tudunk elsza­kadni a házunktól. Greksáné egy időben bejárt a városba dolgozni, de hazajött be­dolgozónak, hogy jobban el tudja látni két gyerekét és férjét. Ezért elégszik meg itthon az üzemi ke­resetének felével. A bedolgozó életmódja kedvezőbb a család­nak. — Havonta száztíz forint vil­lanypénzt is fizet a szövetkezet — hoznak föl egy pozitívumot. — Ha a havi ezer forintra rá­dolgozik az ember, kap tizenkét nap szabadságot egy évben — mondják a szakmári varróasszo­nyok. A szemet kimerítő munkát fél­re lehet tenni, s kézbe venni he­lyette a moslékos vödröt, enni ad­ni a sertéseknek, amikor itt az ideje. Ha egész nap nem varr­nak, akkor sem vonja felelősség­re őket senki. Ezek a legfőbb elő­nyök, amelyek miatt Szakmáron, jó időben a házuk előtt varroga- tó, népviseletbe öltözött asszonyo­kat lehet látni. A. Tóth Sándor Cikkzárta után... (Oszó István felvétele.) Sokat fejlődött az állategészségügyi szolgálat Ha egy utolsó pillanat utáni pillanatban beérkezett hír még bekerül az újságba ilyen címmel, hogy „Lapzárta után érkezett” —, miért ne történhetne ez meg — fényképpel? Ha emlékeznek rá, a május 31-i Petőfi Népében „Találkozás a BNV-n” címmel megjelent tárca így fejeződött be: „... éppen fényképfelvételre sorakoztak az üzem büszkesége előtt.” Tudni­illik a kalocsai Fiúnevelő Intézet azon növendékei, akik a BUDA- MOBIL ottani telepén szocialista brigádokba elosztva rendszeresen dolgoznak. Munkájukkal, viselke­désükkel nemcsak a már „státus- szimbólummá” lett BUDAMOBIL- sapka viselésére lettek jogosul­tuk, hanem most a jutalomkirán­dulást is kiérdemelték a BNV-re. Ahol' is jóleső érzéssel, s bi­zonyára felejthetetlen élmény­ként, szemlélhették meg a kalo­csai üzemben előállított és BNV- díjat nyert mélyágyas félpótko­csit. Amelynek egyes részmunkáin ők is dolgoztak. Nos — a felvételt készítő Oszó István nevelő még ott megígérte, hogy a képekből a Petőfi Népé­nek is küld néhányat. A róluk készült röpke riport közlésével azonban már csak azért sem vár­hattunk, mert az így is napokkal a találkozás után kerülhetett sor­ra, másrészt — fényképezésről lé­vén szó — sose lehet tudni, hogy sikerül-e, ahogy az ember szá­mít rá. Ezúttal a felvételben sem csalódtunk, s a képek is beér­keztek ... Csak — mint említet­tük — cikkzárta után. No de ha már a tanulókon kí­vül a BNV-díjas BUDAMOBIL- gyártmányt is „megjelenítve” lát­ják az olvasók, hadd írjuk még ide a mélyágyas félpótkocsi leg­fontosabb műszaki ismérveit. Ügy, amiképp azt a mellé tett „kádertábláról” sebtében lesklc- celtük. Ja igen, míg el nem felejtem. A BUDAMOBIL-pavilon előtt hű- sölő egyik kebelbeli informátort — csak úgy, mint arrafelé téb- láboló vásárnéző — megkérdez­tem, miért f é 1 pótkocsi ez a kitüntetett jármű, meg, hogy mi­lyen hosszú alkotmány? Nem akartam hozzávetőlegesen tájé­koztatni a Duna—Tisza közi ol­vasót, hogy teszem azt — akkora kocsiról van szó, amelynek a hosszát egy ifjúsági súlylökő ha megdobná. — Azért félpótkocsi —, hang­zott a felvilágosítás —, mert ezt nem a tehergépkocsi után kap­csolják, hanem — mint a kialakí­tásából is látható — rátámaszko­dik a vontató nyergére. ... Amire azt mondják, hogy nyerges von­tató. No ezt megköszöntem — ám­bár nem vagyok holtbiztos az em­lékezetből visszaadott magyarázat hajszálpontosságában —, és a be- hemót jószág hosszterjedelméről közölt adatot: — 12 méter, súlya 6500 kg, teherbírása 22 500 kg, raktecülete 29,62 M3, raktérfogata 78,62 M3. Az ikertengelyes, ki­egyenlített rugózású félpótkocsi alvázra épített, alumínium oldal­falas, ponyvázott, zárt felépít­mény — nemzetközi szállítások lebonyolítására készült. A félpót­kocsi a nemzetközi árufuvarozás valamennyi előírásának és felté­teleinek megfelel. Gyártja a BU- DAMOBIL, exportálja a MO- GÜRT. S ezt már Czár István forgá­csoló csoportvezető szavai szerint fűzöm hozzá: a BNV-n a proto­típust látják. Egyelőre harminc­nak a gyártását irányozták elő. Tóth István Az állategészségügyi szolgálat korábbi rendszere messze elma­radt attól az igénytől, amit a me­zőgazdasági nagyüzemekben élet­re hívott állattartó telepek jogo­san elvártak volna. Ennek oka a szükséges technikai bázis hiánya, a szétszórt felépítési forma volt elsősorban. Ezeken a telepeken rendszere­sen léptek fel a fertőző betegsé­gek, járványok, ami nagymérték­ben gátolta az állatok, illetve az állati termékek folyamatos érté­kesíthetőségét. Az idült betegsé­gektől történő mentesítést akadá­lyozta a laboratóriumi kapacitá­sok hiánya, ami nélkül a felmé­rő és ellenőrző vizsgálatok meg­indítására sem lehetett gondolni. Mindezek a gondok egyre sürge­tőbbé tették az állategészségügy rendszerének korszerűsítését. A Bács-Kiskun megyei Állat­egészségügyi Állomás 1967 őszén alakult, öt évvel később elkészült az intézmény központja, ahol he­lyet kapott az igazgatási és gaz­dálkodási egység, a központi la­boratórium, az állatkórház, vala­mint a garázsok és a raktárak. Az igazi munka, a nagy erőfeszí­tések ekkor kezdődtek. A járvá­nyos állatbetegségeket a gyakor­ta pusztító száj- és körömfájást, a sertés- és baromfipestist meg kellett előzni és felszámolni. Az idült fertőző betegségeket, a gü- mőkórt, a brucellózist megszün­tetni is nagy feladat. Az élelme­zés-egészségügyi követelményeket a legszigorúbban be kell tartani, és nem utolsósorban a itartási, takarmányozási és technológiai hibákból eredő állattenyésztési ki­eséseket csökkenteni szükséges. Egyik feladat megoldása sem jelentett könnyű munkát. A leg­főbb célkitűzéseket mégis telje­síteni tudta az állomás. A jár­ványos betegségektől hat éve mentes a megye állatállománya, amire ilyen hosszú ideig még nem volt példa. Nagyon sokat je­lent, hogy a határmenti terüle­tek állatállománya védőoltást ka­pott, illetve kap és egész sor megelőző intézkedést hajtottak végre. Az idült fertőző betegségek el­leni küzdelemben igen látványos eredményt mondhat magáénak Bács-Kiskun megye. A tehénállo­mány 97,8 százaléka ma már gü­mőkórtól mentes, és a teljes men* tesítés 1980 végére befejeződik. A szarvasmarha-brucellózist bár a hatodik ötéves terv végére kell felszámolni, mégis ma a nagy­üzemi tehénállomány 90,4 száza­léka mentes a betegségtől, vagy „A”-minősítésű. A sertésbrucelló­zist nem veszik túl komolyan a szakemberek, a megyei kocalét­szám 63,9 százaléka mentes a fer­tőzéstől. A megye gazdaságában az élel­miszeripar kiemelkedő jelentősé­gű. Az ipari termelés csaknem 40 százalékát adja, az országos termelésből pedig 7—8 százalék­kal részesedik. A mezőgazdaság gyors fejlődését azonban nem tud­ta arányosan követni ez az ága­zat, ami feszültségek kialakulásá­hoz vezetett. Így az egyetlen álla­mi vágóhíd az országos kapaci­tásnak csupán 1,7 százalékát ad­ja. míg a megye állítja elő az ösz- szes árusertés 12 százalékát. Az állami gazdaságok, termelőszövet­kezetek, áfészek igen sok kis vá­góhidat, húsüzemet alakítottak ki. Ezek azonban — érthető módon — sem a mennyiségi, sem a hi­giéniai követelményeket nem tud­ják olyan könnyen megteremteni, mint a korszerűbb állami üzemek. Az állategészségügy egyik meg­oldásra váró nagy gondja az ál­latelhullások és kényszervágá­sok csökkentése. Annál is inkább, mielőbb lehet és kell lépni e té­ren, mivel a mezőgazdasági nagy­üzemekben a veszteségek kéthar­mada tartási, takarmányozási és technológiai hibákból adódik. A területeken végzett állator­vosi munka nélkülözhetetlen se­gítője a laboratórium és az ál­latkórház. Az utóbbiból három működik a megyében, a körzeti és az üzemi állatorvosok által — felszereltség hiányában — meg nem oldható eseteket hatásosan kezelik. A kecskeméti központi állatkórház tavaly csontsebészeti eljárásokat tökéletesített az idén pedig a fogászat és a rutinszerű EKG-vizsgálatok bevezetésére ke­rül sor. Mindezt dr. Kovács Gyula, a Bács-Kiskun megyei Állategész­ségügyi Állomás igazgatója mondta el azon az ünnepségen, amelyen átvette a Kiváló Intéz­mény kitüntetést. G. É.

Next

/
Oldalképek
Tartalom